Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6. Initiële Opleiding ZM 4 december 2012.

No description
by

Next School

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6. Initiële Opleiding ZM 4 december 2012.Projectopdracht:

Doel van het project is het vormgeven en ontwikkelen van alle initiële opleidingen voor aankomend rechters en raadsheren, de initiële opleiding ZM.

De vernieuwde opleiding gaat heten: Rio‐-opleiding. De deelnemers worden 'rechters in opleiding' of 'raadsheren in opleiding', kortweg rio’s genoemd. Een vernieuwd, modulair opgebouwd opleidingsprogramma met maatwerk per individu. De criteria waaraan het op te leveren resultaat moet voldoen.
Kwaliteit


Flexibiliteit


Didactisch vernieuwend
Aantrekkelijkheid Projectomgeving Plan van aanpak van 22 november 2011 Opdrachtgever ZM
Opdrachtgever van dit project is mw. Drs. S.M. Roos, lid Raad voor de rechtspraak.

Opdrachtnemer/gedelegeerd opdrachtgever
Opdrachtnemer is mw. mr. R.H.M Jansen MPA, voorzitter College van bestuur SSR.

Programmamanager SSR Next
Programmanager is mr. D.F. Greive

Begeleidingscommissie
Mw. Mr E.J.M. Boogaard Adviesgroep HRM (voorzitter)
Mr. J.B. de Groot President
Mr. L. Verheij President
Mr. L.G.A. Linssen Adviesgroep HRM
Mw. Mr. C.A.M. van Straalen Adviesgroep HRM
Mw. Mr. G.M. Boekhoudt Adviesgroep HRM
Mw. Mr. C. Schaffels NVvR 1 2 4 2. Een onderbouwde concept begroting van de nieuwe opleiding. 3. Een plan van aanpak voor de realisatie van de hiervoor genoemde resultaten. Initiële opleiding ZM Uitgangspunten (een selectie)

De rechtspraak en het OM bieden nadrukkelijk en uitgebreid de mogelijkheid voor rechters/raadsheren in opleiding om tijdelijk mee te werken met officieren van justitie en vice versa.

De context waarbinnen de rechter zijn werk moet doen is sterk aan het veranderen. Extern is sprake van toenemende macht en kritiek vanuit de media, politiek en samenleving. Projectteam

Projectleider Annemiek Huigen

projectlid didactiek Katja Mans

projectlid gerechten Bart van Meegen

projectlid modules Willianne Loos

projectlid financiën Hans de Jong

Projectcoördinator Jasper Vos

Projectlid SSR Next Janneke Veenbergen

Projectadviseur Jeltsje Feenstra Projectaanpak

Analyse van eerder onderzoek en evaluaties huidige RAIO en RIO opleiding Wat is de situatie in de huidige raio- en rio-opleiding?
Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Welke voordelen willen we behouden en welke nadelen verhelpen?
Project is aangemeld als innovatief project binnen i-SSR.
Dat wil zeggen dat de projectomgeving
is ingericht in Moodle, de nieuwe
e-learning omgeving binnen SSR Next.

Businesscase
Financieel kader: heel kort gezegd de begroting van de opleiding in 2012. PILOTS

Om onze leerfilosofie te operationaliseren en te toetsen of en hoe deze werkt in de praktijk, denken we op dit moment aan het instellen van een aantal pilots.

De volgende opties worden thans onder de loep genomen:

pilot civiel: operationaliseren veilige leeromgeving en zelfsturing van leren. Hoe kun je eigen regie voeren in je eigen opleiding?
pilot straf: hoe zou je e-learning en ICT tools kunnen inzetten?
pilot bestuur: hoe kun je het gebruik van portfolio nuttig inzetten?
Einde van het project is gepland op 1 januari 2013.

Opleveren een ontwerp dat ruimte laat voor lokale invulling.

Implementatietraject is gepland vanaf 1 januari tot 1 juli 2013. Projectaanpak: Uitgangspunten (een selectie)De initiële opleiding ZM zal de huidige opleidingstrajecten voor recent afgestudeerden (raio), juristen met ruime werkervaring (rio) en de interne weg naar het rechterschap (IDR) vervangen.


Voor alle kandidaten voor de initiële opleiding ZM geldt als uitgangspunt dat men voor aanvang van de opleiding, ten minste twee jaar relevante juridische werkervaring buiten de Rechtspraak heeft opgedaan. Daarnaast is aantoonbare maatschappelijke ervaring een vereiste.


Tijdens de opleiding krijgen rio's in een zo'n vroeg mogelijk stadium rechterlijke taken toegekend, die de kandidaat zo veel mogelijk zelfstandig kan uitvoeren. 6
Een communicatie strategie is ontwikkeld Er is veldonderzoek verricht

Naar welke organisaties hebben we gekeken:
Cardiologie
Politieacademie
Open Universiteit
Etc..
28 tot 31 mei jl. Denemarken General Assembly EJTN, is er gesproken o.a. met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten voor rechters uit Zweden, Spanje, Italie, Bulgarije, en Engeland.

Doel:
Inspiratie
Valkuilen
Nieuwe ontwikkelingen
Netwerk opbouwen Nog op te leveren resultaten:

Definitief ontwerp opleiding.

Rapport waarin een bruikbare vertaling van de rechters/raadsheerprofielen in begin-/eindtermen en benodigde tussenniveau's.

Beschrijving van de invulling van de opleiding in leerdoelen/leeractiviteiten en toetsvormen.

Businesscase

Plan van aanpak implementatie Uitgangspunten (een selectie)

De persoon die wordt opgeleid wordt aangesteld door het gerecht en het gerecht is verantwoordelijk voor de opleiding binnen de door de Raad gestelde kaders.

Binnen de rechtspraak gaan de gerechten fuseren en is sprake van grotere organisaties met daarbinnen kleinere werkverbanden.


De sterke en waardevolle elementen van de huidige raio‐-opleiding blijven in initiële opleiding ZM behouden (zoals het ambachtelijk opleiden).

Denktank binnen de rechtspraak, sleutelfiguren binnen de gerechten

Instellen Expertteam
Er is een format ontwikkeld voor het gestructureerd beantwoorden van
projectvragen:


Hierin wordt de koppeling gelegd met:

Oorspronkelijke projectopdracht, inclusief uitgangspunten

Analyse eerdere onderzoeken en evaluaties

Veldonderzoek

Communicatieplan

Financieel kader

4 criteria: kwaliteit / flexibiliteit / didactisch vernieuwend / aantrekkelijkheid pilot Mededelingen


Wetgeving komt niet af voor medio 2013. Afspraak dat de implementatie door SSR dan gereed moet zijn.
Go/NoGo moment is geweest op 15 juni in de vergadering van de RvE SSR.
Presidentenvergadering geinformeerd over stand van zaken op 25 juni jl.
12 oktober j.l. voortgang project besproken in RvE
12 november j.l. voortgang besproken in RvE
oplevering projectresultaat 1 januari 2013
resultaat dat ruimte overlaat voor lokale invulling
voorlopig gepland bespreking in Presidentenvergadering 21 januari 2013
hierna besluitvorming in de Raad voor de rechtspraak
implementatietraject tot 1 juli 2013 Initiële opleiding ZM Schema Modulair http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
Wat moet er – heel kort gezegd- opgeleverd worden?

De praktische uitwerking van de vernieuwde didactische visie

 De te volgen programma’s in de gerechten

De verschillende OM stages

 De door de SSR aan te bieden modules

 Een concept begroting, inhoudende de financiële consequenties van de nieuw
ontworpen opleiding.

Wat valt er niet onder dit projectresultaat?

Uitvoering van de implementatie, dit wordt in de lijn uitgevoerd met behulp van het plan van aanpak implementatie dat wel deel uitmaakt van het projectresultaat. Uitgangspunten (een selectie)

Het theoretisch deel en het deel gericht op persoonlijke ontwikkeling wordt verzorgd door het voor het OM en de ZM gezamenlijke opleidingsinstituut SSR en zal ook modulair, aangepast aan de programma's, worden aangeboden.
a. Informeren en betrekken van de doelgroepen:
efficiency voorop, zoals zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande overleggen
eigen verantwoordelijkheid: op SSR site, website initieel ZM ingericht voor geinteresseerden binnen de rechtspraak.

b. Het zeer ruim betrekken van de doelgroepen in het ontwerpstadium. Zo zijn er
meerdere bijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd. Behalve om op deze
manier gebruik te kunnen maken van de binnen de rechtspraak aanwezige
expertise, is dit ook een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie Stand van zaken 4 december 2012
projectopdracht
uitgangspunten (een selectie)
projectaanpak
projectresultaten tot nu toe
mededelingen

De opleiding levert een (generalistische) rechter op, die een goede basis heeft om zich in een later stadium verder te verdiepen. NB. voorlopige planning, periodes onder voorbehoud https://vimeo.com/44246289 Preview2

Op 26 september 2012 heeft er in Paushuize te Utrecht een bijeenkomst plaatsgehad die in het teken stond van de "vernieuwde modulaire structuur" van de nieuwe opleiding. Projectresultaten tot nu toe ZM/OM stages
Enquete over belang/doel stages Begintermen voor de opleiding Eindtermen voor de opleiding gerelateerd aan de profielen Projectresultaten

Concept rapport
Vertaling rechters- en raadsherenprofielen in begin-, en eindtermen en tussenniveau's. Projectresultaten

Inventarisatie leerdoelen/leeractiviteiten en toetsvormen voor de OM/ZM stages Het project levert de volgende resultaten op: 1.Opleidingsprogramma waarin zijn opgenomen:
−Leerfilosofie
−Intakeproces
−Modulaire opbouw
−Overzicht van de te volgen modules en uit te voeren leeractiviteiten,
- inzicht in begin- en eindtermen
−Stages
−Beoordelingsproces, inclusief portfolio en beoordelingsformulieren

Dit resultaat wordt aangeboden in de vorm van een internetpagina met alle bovenstaande onderdelen en of een e-book geschikt voor een breed aantal media.

2.Plan van Aanpak implementatie opleidingsprogramma
−Draaiboek SSR
−Bouwplan en handleiding Gerechten

.3.Businesscase Nieuwe Initiële Opleiding

De financiële onderbouwing van de nieuwe initiële opleiding wordt vormgegeven in een businesscase. Hierin wordt de huidige situatie afgezet tegen de nieuwe situatie.

In deze businesscase komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:
−Kosten vernieuwde modules (inhuur docenten, materiaal en SSR kosten)
−Kosten programma’s in gerechten (tijd van opleiders, beoordelaars, mentoren en andere betrokkenen uitgedrukt in geld) Andere projectresultaten

Modulaire opbouw

Definitie en uitgangspunten voor modulaire opbouw van de opleiding.

Curriculum

Overzicht huidige rio en raio cursussen die naar alle waarschijnlijkheid in de nieuwe opleiding een plaats zullen krijgen.

Voorlopig overzicht implementatieactiviteiten Projectopdracht Bijeenkomst 21 november 2012 in Spoorwegmuseum
inventarisatie leeractiveiten voor de nieuwe opleiding:
welke zeker behouden,
welke anders en
welke nieuw Er is een expertteam ingesteld eerste houtskoolschetsen van de structuur van de opleiding Modules worden, waar mogelijk, zo georganiseerd dat deelnemers aan modules een gemengde groep vormen; kandidaat rechters (junior en senior) en kandidaat officieren van justitie (junior en senior). eerste houtskoolschetsen van de structuur van de opleiding Eerste houtskoolschetsen van de structuur van de opleiding Eerste houtskoolschetsen van de structuur van de opleiding Concept Ellis Stam-Mantz & Yvette van der Molen november 2012 Referentieprofiel Rechter en Raadsheer Begin- en eindtermen
Full transcript