Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Burgerjaarverslag 2011

Burgerjaarverslag over 2011 van Albert van den Bosch, burgemeester van Zaltbommel
by

Gemeente Zaltbommel

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Burgerjaarverslag 2011

Burgerjaarverslag 2011
Vragen, klachten of verbeterpunten? Mail het mij via kabinetburgemeester@zaltbommel.nl
November
Burgerparticipatie
Dienstverlening
Representatie
Veiligheid
Januari
Brede School de Zandkampen
De Brede School aan de Zandkampen heb ik op donderdag 20 januari 2011 samen met onderwijswethouder Ton van Balken mogen openen. De samenwerking tussen basisscholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is een product van voortschrijdend inzicht. Deze brede school laat de toekomst open voor meerdere gebruikers. Het ontwerp van het gebouw, naar een idee van een boomhut, vind ik inspirerend. Het zijn nieuwe ontwikkelingen die ik van harte toejuich.
Op donderdag 27 januari 2011 mocht ik namens het college als gastheer de Commissaris van de Koningin, de heer C.G.A. Cornielje, verwelkomen. Hij kwam op werkbezoek en gaf in het gebouw van de Coöperatieve Veiling de aftrap van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Ook werd het bedrijf Qurius langs de A2 bezocht en gaf Woonlinie een toelichting bij het project Agnietentuin. Kunstenaar Joris Baudoin gaf tekst en uitleg bij het ontwerpen en produceren van verschillende exemplaren van ‘zijn’ Gootspoken. Tot slot was de Commissaris aanwezig bij de bijzondere vergadering van de Zaltbommelse gemeenteraad, die live te volgen was via het internet. Ik heb met belangstelling er van kennis genomen hoe onze raadsleden lokale onderwerpen onder de aandacht van het provinciaal bestuur hebben gebracht.
Bezoek Commissaris der Koningin
Dinsdag 15 februari 2011 was ik betrokken bij het werkbezoek van het college aan de kern Kerkwijk. We maakten een rondgang door het dorp en oriënteerden ons op de kwaliteiten van de woonomgeving. Het nieuwbouwproject in en om het oude gemeentehuis van Kerkwijk is de moeite waard. Ik hoop dat de inzakkende woningmarkt op de verkoop geen negatief effect heeft. Met bewoners voerden we positieve gesprekken in het dorpshuis Kerkwijk. Vanuit verschillende invalshoeken werden de lokale onderwerpen belicht. De leefbaarheid van kleine kernen blijkt ook hier een punt van zorg te zijn. Ik maak mij er sterk voor dit onderwerp met regelmaat op onze agenda te doen terugkeren. Uit een oogpunt van voldoende woningbouw is er hier op actuele wijze mee omgesprongen.
Bezoek Kerkwijk
Februari
Overhandiging sleutel
aan prins Carnaval
Maart
April
Wekelijks kennen wij het inloopspreekuur in 't Huis van De Vergt tegenover Zorgcentrum de Wielewaal. Uit een oogpunt van burgerparticipatie blijkt een inloophuis een schot in de roos. Bijna wekelijks wordt er in beperkte mate gebruik van gemaakt. Vooral bij persoonlijke problemen speelt het een belangrijke rol. De vragen van burgers kunnen vaak direct worden opgelost omdat er drie partijen aan tafel zitten: gemeente, Woonlinie en politie. We moeten het in de wijk De Vergt reëel ook op schaalniveau bekijken. Wij kennen immers het meldpunt bij de gemeente voor de reguliere klachten dat ook goed functioneert.

Mijn persoonlijke wens is dat het fenomeen inloophuis nog meer bekendheid zou mogen genieten. Het valt te overwegen in het komende jaar de locatie waar het inloopspreekuur wordt gehouden te overdenken. Nu het nieuwe woningbouwproject ter plaatse vordert zou een andere situering nog beter kunnen inspelen op de doelstelling een direct aanspreekpunt voor de burger te zijn. Ik hecht belang aan de kwaliteit van de burgerparticipatie. Daarom houd ik een pleidooi om het uitnodigend karakter van deze of een andere inlooplocatie te versterken.
't Huis van De Vergt
Oranjereceptie
Mei
Prijsuitreiking fotowedstrijd Dodenherdenking
Ter herdenking van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog voel ik mij nauw betrokken bij de jaarlijkse herdenkingen op de 4e mei, Bevrijdingsdag en bij de veteranendag op 24 juni en bij de afgeleide evenementen, die rond deze dagen plaatsvinden. Speciaal moeten worden genoemd het herdenkingsconcert in de St Maartenskerk en de aandacht op de scholen. Projecten waarbij de jeugd worden betrokken hebben zeer nadrukkelijk mijn warme belangstelling. De herdenkingen vormen in hun samenhang een onderdeel van het cement van onze maatschappij.
Dodenherdenking
Klant Contact Centrum
Aardbeiendag
Veteranendag
Ook in Zaltbommel komt er in 2015 een Klant Contact Centrum waar al uw vragen en meldingen centraal binnen komen. Op 22 juni 2011 is onze organisatie gestart met het herinrichten van de werkprocessen. Over de volle breedte van de organisatie wordt bekeken of werkprocessen op bedrijfsniveau kunnen worden omgebouwd tot producten en diensten die een KCC aan de burgers zou kunnen leveren. Ik realiseer mij dat binnen mijn gemeente nog veel werk moet worden verzet. Het proces daartoe is in volle gang en ik volg het belangstellend, maar met een zekere scepsis omdat er veel in beweging is gezet vooral met de naderende komst van de zogenaamde Omgevingsdiensten. Soms denk ik dat de Rijksoverheid op uitvoerend niveau te veel van de gemeentelijke overheid verwacht.
Juni
Juli
Van voorziening naar resultaat
Het landelijke plan tot de kanteling van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft ook in mijn gemeente vorm gekregen. In de raadsvergadering van 7 juli werd de startnotitie Wmo de kanteling vastgesteld. Het betekent dat er gekanteld gaat worden van voorziening naar resultaat. Centraal staat niet meer de voorziening of het hulpmiddel maar het resultaat: wat kan de burger ermee bereiken. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld niet zonder meer een woonvoorziening of scootmobiel wordt verstrekt maar dat er wordt gekeken naar het doel waarvoor hij wordt verstrekt. De eigen kracht van de inwoners staat centraal. Binnen de gemeentelijke dienstverlening wordt gelukkig meer en meer in deze richting gewerkt.
Augustus
September
Leges identiteitskaarten
Op woensdag 21 september vormde de kantine van Voetbalvereniging Kerkwijk het decor van een energieke discussie over het dorps- en wijkgericht werken. Naast raadsleden waren er ook de dorps- en wijkcoördinatoren van dorps- en wijkcomités in oprichting aanwezig en vertegenwoordigers van woningcorporatie De Kernen. Ik heb uit de schriftelijke impressie mogen opmaken dat er ook bij raadsleden draagvlak bestaat om dorps- en wijkgericht te werken. Met hen ben ik van mening dat er bij de burgers vertrouwen moet zijn om deze aanpak te laten slagen. Inwoners van dorpen en wijken moeten zich verantwoordelijk voelen bij hun eigen woon- en leefomgeving. Als wij alleen al deze gedachte kunnen overbrengen hebben wij veel bereikt. Het resultaat van deze vorm van burgerparticipatie dat bij de verdere uitwerking de dorps- en wijkcomités nadrukkelijk zullen worden betrokken zal ik kritisch blijven volgen.
Dorps- en wijkgericht werken
Opening stadsmuur
Bedrijfsbezoek De Ooijk
In de maand september werd de afdeling Publiekszaken geconfronteerd met de uitspraak van de Hoge Raad dat er voortaan geen leges meer behoefden te worden betaald voor de uitgifte van identiteitskaarten. Dit had tot gevolg dat er een hausse aan aanvragen ontstond. De werkdruk bij de medewerkers Burgerzaken die hierdoor opliep kon gelukkig worden ondervangen door middel van goede werkafspraken, communicatie via de website, een langere openstellingstijd en het soms maken van een persoonlijke afspraak met de klant. Ook de opvang in de hal van Publiekszaken verliep voortreffelijk. De teruggaaf van leges voor de verzoeken vanaf 29 juli heeft weinig problemen opgeleverd. Een aantal van 139 ingediende bezwaarschriften tegen de ten onrechte geheven leges werden ontvankelijk en gegrond verklaard.
Oktober
Cameratoezicht
Na de invoering van het cameratoezicht in de kern van Zaltbommel heeft de verhoging van het veiligheidsgevoel in de Vergt er toe geleid dat ook bij het winkelcentrum Klipperstraat cameratoezicht is ingevoerd. Dit middel is ingezet om de overlast in dat gebied beheersbaar te maken. Met de buurtbewoners zijn afspraken gemaakt om overlast te melden bij de politie. Samen met politie en de rijksoverheid maak ik mij sterk om stap voor stap verbeteringen door te voeren. Cameratoezicht bewijst hoe dan ook zijn nut.
Burgers zijn voor producten en diensten zoals voor een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor het kappen van een boom of voor het aanleggen van een uitrit veelal aangewezen op het zogenaamde omgevingsloket. Dit loket is actief vanaf 1 oktober 2010. Met behulp van de DigiD kunnen omgevingsvergunningen voor diverse activiteiten worden aangevraagd. Ook wordt er uiteenlopende informatie verstrekt. Het blijkt dat deze vorm van meestal digitale dienstverlening in een behoefte voorziet.
Omgevingsloket
Een goed voorbeeld van burgerparticipatie vormde de inspraakavond van 20 oktober 2011 met als doel samen vorm te geven aan het jeugdbeleid Zaltbommel 2012-2015. Ruim 70 personen waren naar de Aula van de Cambium Scholengemeenschap aan de Hogeweg gekomen om met de wethouder jeugdbeleid daar over na te denken en te praten. De opzet van de inspraakavond , onder begeleiding van een professionele gespreksleider, bleek aan de verwachtingen te voldoen. Raadsleden voerden korte gesprekjes in een achttal groepjes. Dat leverde weer nieuwe informatie en aandachtspunten op. Bij jeugdbeleid is het erg gemakkelijk in eerste instantie te denken aan de aanpak van overgewicht maar gelukkig kon de wethouder een breed scala aan onderwerpen meenemen. Vermeldt moet worden dat ook al eerder de jeugd van tussen de 12 en 25 jaar als doelgroep speciaal was uitgenodigd om met de wethouder jeugdzaken over de nieuwe ontwikkelingen te komen praten
Jeugdbeleid
Brandweerhulpboot
De Brandweer Bommelerwaard heeft in 2011 de beschikking gekregen over een brandweerhulpboot. Het is een functionele rubberboot op een trailer, die is uitgerust met hulpmiddelen voor snelle reddingen te water of op het ijs. De boot kan bijna overal te water worden gelaten en is dus niet afhankelijk van een boothelling. De boot biedt een veilige werkplek als brandweerlieden mensen of dieren in nood uit het water moeten halen. Slachtoffers kunnen op verantwoorde wijze vervoerd worden. Dit past geheel in de nieuwe landelijke procedure voor brandweeroptreden te water. Onze brandweervrijwilligers zijn enthousiast over de trainingen die moeten worden gevolgd.
Veilig wonen in De Vergt
De gemeente Zaltbommel en Woonlinie zijn al enkele jaren bezig met het verbeteren van de leefbaarheid de wijk De Vergt. In november 2011 hebben wij hier een kwaliteitsimpuls aan geven met het plan van aanpak onder de titel “Zo doen we het in De Vergt”. Dit plan is ontstaan met behulp van gesprekken met inwoners en professionals in de wijk over thema’s zoals aanpak en overlast jongeren, ontmoeting, samenwerking & accommodaties, wonen, openbare ruimte en participatie & communicatie. Voor een succesvolle aanpak zijn vertrouwen, duurzaam en samenwerking waardevolle uitgangspunten. Ik juich deze aanpak ter ondersteuning en verbetering van de leefbaarheid in de wijk toe
Intocht Sinterklaas
December
Naturalisatiebijeenkomsten
Het gehele jaar door kan het voorkomen dat burgers de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Ik maak daar altijd een persoonlijk gebeuren van. Op 15 december voel ik mij altijd zeer betrokken bij de landelijke naturalisatiedag. Dit jaar waren er die dag 8 personen met verschillende nationaliteiten bij betrokken. De kantine van het gemeentekantoor was fraai omgebouwd tot een officiële locatie in kerstsfeer. De nieuwe Nederlanders legden naar keuze de voorgeschreven eed of belofte af en ontvingen van de gemeente een representatief geschenk. Ik voerde geanimeerde gesprekken met de betrokkenen waarbij zij vanuit hun tradities en achtergronden aangaven hoe het wordt beleefd Nederlanders te zijn en hoe zij hun bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.
Agressie tegen hulpverleners
De afgelopen jaren komen er steeds meer nieuwsitems over agressie tegen hulpverleners. Als reactie op dit thema blijkt in onze gemeente dat voorbereidingen op en de inzet tijdens de jaarwisseling zijn vruchten heeft afgeworpen. Er waren geen grote incidenten of grootschalige verstoringen van de openbare orde. Er was geen agressie tegen hulpverleners, politie of brandweerlieden geweest. Het bureau Halt heeft bijvoorbeeld in Nederhemert-Noord voor wel 150 jongeren voorlichting gegeven over het onderwerp 'normen en waarden'. Ik ben over het algemeen tevreden over de jaarwisseling en voor de toekomst gaan we ons niet al te veel richten op een enkeling die zich niet kan gedragen.
Oudejaarsduik
Klachten en bezwaren
In 2011 zijn 64 bezwaarschriften ingediend waarvan er 55 werden afgehandeld. Conclusies kunnen we hier niet aan verbinden, omdat de onderwerpen en de zwaarte van de onderwerpen verschillen. Op het terrein van de gemeentelijke belastingaanslagen (WOZ) bleven we met 1,9% net onder het landelijke gemiddelde van 2%.

Er werden in 2011 9 klachten ingediend over bestuurders en ambtenaren, die allen werden afgehandeld. Bij de Nationale ombudsman werden er 3 ingediend, waarvan er 2 niet in onderzoek werden genomen en 1 met een rapport werd afgedaan.
Voorwoord
Full transcript