Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az élethez és emberi méltósághoz való jog

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az élethez és emberi méltósághoz való jog

Fogalmak, dilemmák, határhelyzetek
AZ ÉLETHEZ ÉS EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ
VALÓ JOG

Alapkérdések
Az élet elvételének esetei
Az abortusz kérdése
Az eutanázia kérdése
Támpontok és további kérdések
"Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van."
"Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz... "
halálbüntetés
jogos védelem
katonai eskü
rendőri kötelezettségek
lőfegyverhasználat
V. cikk
Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy
az ezeket közvetlenül fenyegetõ jogtalan támadás elhárításához.
A kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód tilalma
A két jog kapcsolata
Az emberi méltósághoz való jog tartalma
III. cikk (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.
(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás.
II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz,... a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.
- zárt intézetek
- polgárháborús körülmények
- hierarchizált szervezetek
- kiadatás kérdése
(Soering)
- történelmi előzmények
- nemzetközi dokumentumok (PPJNE 2, EJEE 6, 13)
- nemzetközi szabályozási és joglkalmazási gyakorlat
(McCann, Furman v. Georgia, Gregg v. Georgia)
- 23/1990. (X. 31.) AB határozat
- Alaptörvény, népszavazás
23/1990. (X. 31.) AB határozat
54. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."
- a két jog kapcsolata
- a korlátozhatóság kérdése
- morális alapkérdések (az emberi élet kezdete és vége)
- a két jog érvényesülése határhelyzetekben
- veleszületett jog
- lényeges tartalom, mint korlát
- oszthatatlanság
- abszolút jog
- nemzetközi tendencia
- utilitarista érvek
- Scmidt különvéleménye: alkotmányértelmezéssel nem oldható fel a konfliktus
- Sólyom párhuzamos indokolása: az emberi élet elvétele minden esetben önkényes
- Sólyom párhuzamos indokolása: a jogos védelemre jogon kívüli állapotban kerül sor
- végszükség (több ember élete veszélyben)
- szabadulás kényszerhelyzetből
(Thomson)
"Hazámat életem árán is megvédem."
- a hadsereg alkotmányos felhasználása
- kockázat vállalása (AB)
Sorkatonák mint tűzszerészek
- békeidőben nem indokolt a kockázatvállalás
- önkéntesség hiánya (ombudsman)
- rendőr: önként vállalt hivatás, kockázatvállalás
- állam: felkészítés, megfelelő körülmények kialakítása
Alkotmányos-e az emberi életet szándékosan elkövető személy elfogása során alkalmazott lőfegyverhasználat? /9/2004. (III. 30.) AB határozat/
- többségi vélemény: az elkövető korábban megsértette az élethez való jogot, jogi eljárással kell szembesülnie
- különvélemények: csak életveszély esetén igazolható
- alapjogi konfliktus
- nemzetközi példák
64/1991. (XII. 17.) AB határozat
- formai okok
- az alkotmány értelmezésével nem állapítható meg, hogy a magzat jogalany-e
a) jogalanyiság kimondása --> abortusz tiltása
b) jogalanyiság hiánya --> teljes tiltás és teljes megengedés is alkotmánysértő
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
48/1998. (XI. 23.) AB határozat
- indokolás nélkül, pusztán kérelemre a terhesség első szakaszában sem végezhető abortusz
- a várandós nőnek nem kell bizonyítania, a hatóságnak pedig tilos vizsgálnia a krízishelyzet fennállását
- magzatvédelmi ellensúly --> Családvédelmi Szolgálat
(Dávodi-ügy, elzárás és terhességmegszakítás)
- alapjogi konfliktus
- nemzetközi példák
- aktív eutanázia
- passzív eutanázia
- orvosi döntés
-
az ellátás visszautasítása a beteg részéről
- elmaradása esetén súlyos vagy maradandó egészségkárosodás
- életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítása (a jövőre nézve is)
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
22/2003. (IV. 28.) AB határozat
- az önrendelkezási jog korlátja az állam életvédelmi kötelezettsége
- a döntés nem kerülhet át az orvos kezébe
kivételek
(Kevorkian-ügy, Binder-ügy)
- oszthatatlanság: külső hatás esetén
- alkotmányosan nem korlátozható
"Az egyén autonómiájának, önrendelkezésének van egy mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az ember alany marad, és nem válhat eszközzé vagy tárggyá."
- általános személyiségi jog - 8/1990. (IV. 23. AB határozat
- a személyiség szabad kibontakoztatása
- jog az önazonossághoz
- önrendelkezési jog
- általános cselekvési szabadság
- a magánszféra védelme
- anyajog, szubszidiárius alapjog
Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak
Amenábar: A belső tenger
Full transcript