Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Horyzonty czasowe planowania funkcji

No description
by

A S

on 9 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Horyzonty czasowe planowania funkcji


Cykle remontowe

Horyzonty czasowe
planowania funkcji
utrzymania maszyn,
cykle remontowe
i jego składniki,
plany remontowe.

Logistyka eksploatacji systemów technicznych

Struktura cyklu remontowego


wykonały:
Magdalena Zalicińska
Agata Strońska

dr hab. inż. Józef Frąś, prof. nadzw.

Cykl remontowy jest to określony czas lub ilość wykonanej pracy (usług) między dwoma remontami kapitalnymi.


W okresie tym, w ustalonych odstępach czasu i w ustalonej kolejności przeprowadza się określoną liczbę różnego rodzaju zabiegów
• 1 remont kapitalny (
RK
),
• 2 remonty średnie (
RS
),
• 6 remontów bieżących, w tym:
3 remonty bieżące nr 1 (
RB1
)
3 remonty bieżące nr 2 (
RB2
)
• 9 przeglądów okresowych i rewizji (
PO
).


Struktura cyklu 9 remontowego obowiązującego dla wszystkich obrabiarek skrawających w tym dla NC i CNC


O/K – PO – RB1 – PO – RB2 – PO – RS – PO – RB1 – PO – RB2 – PO– RS – PO – RB1 – PO – RB2 – PO – KStruktura cyklu 6-remontowego dla pras hydraulicznych i mechanicznych oraz młotów i nożyc do metaliO/K - PO - RB - PO - RB - PO - RS - PO - RB - PO - RB - PO – K

O/K oznacza datę uruchomienia lub datę ostatniego remontu kapitalnego, lub od ostatniego remontu K do kasacji.
Struktura cyklu 4-remontowego - dla prostych maszyn do obróbki wiórowej np. wiertarki stołowe, proste obrabiarki do obróbki plastycznej.

O/K - PO - RB - PO - RB - PO - RB - PO- K


Nie zawsze muszą występować wszystkie elementy cyklu remontowego

Zakresy powinny być ustalane na podstawie badań statystycznych zużycia części maszyn
Cykle remontowe:
Cykl remontowy dla obrabiarek i urządzeń technologicznych obejmuje zazwyczaj
24 000

godzin
pracy maszyny w produkcji średnioseryjnej (12 lat)

Właściwie zaplanowane działania przeglądowe i remontowe powinny zawierać informacje dotyczące przynajmniej orientacyjnego
czasu potrzebnego na ich wykonanie.
Takie dane można zazwyczaj odszukać w dokumentacji techniczno-ruchowej lub opracować we własnym zakresie.

Pracochłonność działań przeglądowych i remontowych
przykład określenia pracochłonności dla obrabiarki skrawającej
W dokumentacji techniczno-ruchowej przyjęto, że jedna
jednostka remontowa
odpowiada
60 roboczogodzinom.

cykle remontowe - koszty
Wyznaczenie liczby jednostek remontowych, czyli określenie mnożnika charakterystycznego dla zakresu, w jakim ma być przeprowadzane działanie.

W przykładzie wartości mnożników wynoszą:
*6 dla działań w zakresie prac mechanicznych,
*2,1 w zakresie prac elektrycznych .

Mnożąc rozłożone roboczogodziny przez odpowiednio ustaloną liczbę jednostek remontowych, otrzymamy rzeczywisty czas wymagany do przeprowadzenia zaplanowanych działań.
Zaleca się, aby ustalona liczba jednostek roboczogodzin była pobierana z dokumentacji techniczno-ruchowych.

remont średni przyjęto 55% jednostki remontowej, czyli 33 roboczogodziny,

remont bieżący przyjęto 15% jednostki remontowej, czyli 9 roboczogodziny,

przegląd okresowy przyjęto 5% jednostki remontowej, tj 3 roboczogodziny.

Cykl remontowy zależy od:
rodzaju obiektu lub urządzenia
sposobu użytkowania.
Krótszy jest dla maszyn pracujących na dwie lub trzy zmiany, dłuższy przy pracy tylko na jedna zmianę. Całkowity cykl remontowy nie może być krótszy niż 1 rok.
Jest podstawowym elementem systemu remontów planowo – zapobiegawczych. Do remontów tych możemy zaliczyć:
1) Przegląd
2) Remont bieżący.
3) Remont średni.
4) Remont kapitalny.
Jednostka miary cyklu remonotowego:
czas kalendarzowy
ilość wykonanej pracy (usług)
czas pracy
REMONTY
Przeglądy okresowe
Zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym terminarzem, polegające na:

kontrolowaniu stanu technicznego maszyn
usuwaniu zauważonych wad i usterek.

Remont bieżący
Remont o małym zakresie rzeczowym.

Polega na naprawie lub wymianie tylko tych zużytych części i zespołów, które nie zapewniają prawidłowej pracy maszyny do następnego remontu.

Remont średni
zakres rzeczowy:

remont kapitalny > remont średni > remont bieżący

Remont kapitalny
Remont o największym zakresie rzeczowym w cyklu remontowym.
CEL
: naprawa lub wymiana wszystkich zużytych części i zespołów maszyny, która na skutek długotrwałej pracy znacznie obniżyła swoją zdolność użytkową.


Obejmuje on
wymianę
ważniejszych części, podzespołów lub zespołów

Obsługa okresowa
Zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, po upływie określonego czasu pracy maszyny lub osiągnięciu określonej innej miary użytkowania.
Uwzględnione w rocznym planie przeglądów oraz w miesięcznym harmonogramie obsług okresowych.


Literatura:

Duplaga M., Stadnicka D., Wdrażanie TPM w praktyce dużego przedsiębiorstwa, Technologia i automatyzacja montażu, nr 3/2009, s. 27-30
Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002;
Legutko S., Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007;
Pruszkowski L., Planowanie i haromnogramowanie obsługi ekspolatacyjnej w przedsiębiorstwie, Konferencja PTZP, 2013
Dziękujemy
za uwagę!

Planowanie obsługi ekspoloatacyjnej
3 horyzonty czasowe:

strategiczny
taktyczny (roczny)
operacyjny ( bieżacy)
Planowanie strategiczne
obejmuje 3-5 letni okres
zapewnienie niezawodoności obiektów technicznych w cyklach międzyremontowych
wybór sposobu finansowania utrzymania systemu technicznego - OPEX lub CAPEX
rozstrzygnięcie problemów „maintenance repair or replace” i „make or buy”
Planowanie roczne
ściśle związane z budżetowaniem
często budżetowanie oddolne (partycypacyjne): poszczególni specjaliści -> budżety cząstkowe -> kumulowane na wyższych piętrach organizacji.
budżet roczny negocjowany -> poziom akceptowany przez utrzymanie ruchu oraz finansowe.
Planowanie operacyjne
bieżące
najmniej sformalizowane w polskich przedsiębiorstwach
rola koordynacyjna
w kolejności realizowanych prac remontowych w bieżącym okresie w ramach rocznego planu rzeczowofinansowego remontów.
to sprawdzenie:
• czystości maszyn,
• jakości smarowania mechanizmów i połączeń,
• działania mechanizmów jezdnych, stanu ogumienia, zużycia materiałów pędnych,
• stanu osłon ochronnych i ogólnego bezpieczeństwa pracy.
Obsługa codzienna
związana z sezonowością wykorzystania maszyn
lub ze zmianą warunków klimatycznych
dotyczy obiektów pracujących w różnych środowiskach,
np. w rolnictwie, budownictwie, transporcie

Obsługa sezonowa
Plan prezentacji:
1. Horyzonty czasowe planowania funkcji utrzymania ruchu
2. Rodzaje obsługi ekspoloatacyjnej
3. Cykl remontowy
struktura
przykłady
4. Cykl obsługowy samochodu
5. Plan remontowy
przykład rocznego planu

Podstawowa obsługa techniczna,
według kryterium czasu
może przyjmować formę obsługi:
codziennej,
sezonowej,
zabezpieczającej,
diagnostycznej,
gwarancyjnej,
okresowej.
Polega na:
- sprawdzeniu stanu gotowości technicznej,
- odnowieniu uszkodzonych elementów
i pokryć ochronnych,
- uzupełnieniu i zmianie środków smarnych,
- sprawdzeniu pomieszczeń magazynowych służących
do sezonowego przechowywania obiektów.
zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników
otoczenia (np. ochrona przed korozją)

utrzymywanie czystości

przechowywanie podczas dłuższych przerw produkcyjnych

powtórne pokrycie malarskie

Obsługa zabezpieczająca
( konserwacyjna)
określenie aktualnego stanu technicznego maszyny
wyniki badań diagnostycznych ->przyszłe
stany maszyny -> np. zmiany parametrów użytkowania, wykonania remontu
bieżącego lub kapitalnego, likwidacji
Obsługa diagnostyczna
zapewnia utrzymanie przydatności użytkowej
w okresie gwarancyjnym,
czyli w czasie, w którym producent gwarantuje poprawność działania maszyny.

autoryzowane firmy lub producenci.
Obsługa gwarancyjna
Plan remontowy
dostosowany indywidualnie do każdej maszyny lub urządzenia, w zależności od horyzontu czasowego funkcji utrzymania maszyny.
Plan remontowy
- zasady
Plan roczny
remontów i przeglądów
W tym samym czasie powinien być przeprowadzony remont wszystkich maszyn i urządzeń w danym gnieździe obróbkowym

Każdy planowany remont powinien być poprzedzony
przeglądem, aby określić zakres wykonywanych prac.
czynności jakie należy wykonać, aby pojazd był
sprawny technicznie
powinny być wykonywane regularnie, przy pomocy licznika zamontowanego w każdym pojeździe
Cykle obsługowe
samochodu
Cykle obsługowe
samochodu
Plan remontowy - przykład
Horyzonty czasowe
Full transcript