Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning

En presentation av en undervisningsmodell i läsning och skrivning som utvecklats av Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP vid Columbia University, N.Y, USA.
by

Anna Bengtsson

on 7 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning


En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning

Reading and writing workshops
Syftet med en workshop är i första hand att undervisa om strategier för att läsa, förstå och skriva samt för att kunna samtala och tänka om sitt läsande och skrivande.
Word study/
phonics

Shared
reading

Read aloud
Högläsning
Turn & talk
Teachers College Reading and writing project
TCRWP är ett permanent forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt, startat av Lucy McCormick Calkins för mer än 20 år sedan. Genom forskning, produktion av pedagogisk litteratur, kompetensutveckling för lärare och arbete tillsammans med lärarna i och utanför klassrummen på skolorna syftar projektet till att utveckla lärarnas kompetens i att handleda och vägleda elever till att bli reflekterande och självständiga läsare och skribenter. Den undervisning som utmejsalts, åtminstone till en början på skolor i New-York-området benämns ofta "The workshop model for instruction” medan vi i Sverige vanligtvis kallar den för en instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning.

TCRWP samarbetar idag med mer än 600 skolor runt om i USA och har även ett internationellt samarbete med t ex Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad.The workshop model
The workshop model är en balanserad läs- och skrivundervisning som innehåller undervisning om både språkets yt- och djupstruktur - t ex ordigenkänning, bokstäver, ljud och avkodning
men
med stor betoning på processer som leder till förståelse.

De delar som vanligtvis ingår i den här modellen är
Reading workshop
Writing workshop
Read aloud
Shared reading
Word study/Phonics
Minilesson
Independent work/partner work
Conferences
and small group instruction
Share
En workshop pågår ca 40-60 minuter och innehåller olika delar:
minilesson
independent work/partner work
conferences/small group work/guided reading
share
Connection
Teaching
Active involvement
Link
Minilektionen inleds med att läraren skapar en brygga till elevernas kunskaper, erfarenheter och till tidigare workshops:

"Yesterday we..."
Läraren tydliggör vad som är undervisningsfokus:


"Today I'm going to.../Today we´re going to..."
En minilektion
pågår ca 5-20 minuter vid "the meeting area" - på golvet på en stor matta. Minilektionen innehåller:

Connection
Teaching
Active involvement
Link
Därefter undervisar (instrurerar) läraren om en färdighet, strategi, metod i taget:

"I want to show you..." "Watch and notice how I..."
Det kan handla om:

Procedurer och organisation (rutiner)
Strategier och processer
Förmågor och färdigheter (skills)
Hantverk (craft) och teknik


Eleverna engageras och får öva på det som läraren har visat, tillsammans med kamrater och med stöd av läraren.
Eleverna får i "turn & talk" tänka tillsammans om det som läraren har modellerat.
Eleverna uppmuntras att prova det de nyss har lärt sig i det fortsatta arbetet, självständigt eller i par:

"I invite you to try it in your writing/reading".
Minilektionen avslutas med en sammanfattning av innehållet och en länk till det fortsatta arbetet:

"So today and everyday…" "Now, you know that writers/readers…" "As you continue your writing/reading you may want to…"
Eleverna har sina "reading and writing spots" där de läser och skriver.
Arbetet pågår ca 30-40 min.
Under tiden som eleverna arbetar enskilt eller i par ägnar läraren sig åt att undervisa elever enskilt eller i smågrupper.
Den avslutande delen av en workshop kallas Share och pågår ca 5 min.
Läraren lyfter exempel från arbetet enskilt/
i par där elever visat att de ex använt en strategi på ett framgångsrikt sätt. Eleverna får även möjlighet att delge sina tankar kring arbetet och att lära varandra.
Share = you talk,
I listen.
Den här delen kan även innehålla självreflektion och en återblick till dagens workshop.
Read aloud är en interaktiv högläsning som pågår ca 20 min om dagen.
Syftet är att dela läsupplevelser, njuta av läsning och att läraren kan modellerera och visa hur en ”master reader” läser och förstår utifrån strategier.
Notebooks
Läraren läser olika texter och olika genrer högt.
Läraren har noga planerat vilka strategier som ska vara i fokus och var stoppen ska ske för lärarens"think aloud" eller för att eleverna tänker och reflekterar muntligt i "turn & talk" eller i skrift i en skrivbok.
Vid think aloud synliggörs hur läraren använder strategier i sin läsning, dvs de djupgående läsprocesserna. Eleverna får en möjlighet att "peer into the mind of a proficient reader".
Minilektionen genomförs
i heterogena grupper. Alla
elever får undervisning
om t ex samma läsförståelse-
strategi. När eleverna sedan
tillämpar strategin gör de
det utifrån sin förmåga
och i texter anpassade just
för dem.
Eleverna
arbetar enskilt eller i par för att befästa,
träna på och få
användning av vad de de nyss lärt sig vid dagens, men även tidigare
minilektioner.
Smågrupperna sätts ihop utifrån behov, inte nivå. Tanken är att behovet av undervisning om strategi eller färdighet styr indelningen, inte t ex vilken svårighetsgrad av böcker eleven läser. Gruppen möts vid något eller några enstaka tillfällen och upplöses därefter.
Den enskilda undervisningen kallas conferring. Läraren fokuserar på en elev i taget för att ge behovsanpassad stöttning. En conference följer ofta mönstret: research, teach, coach och link.
Läraren har fullt fokus på den enskilda eleven eller gruppen. De andra eleverna har tränats till självständighet eller att hjälpa varandra så att dessa konferenser och smågruppsarbeten kan genomföras.

Shared reading innebär
att eleverna har sina ögon på samma text. Läraren läser t ex en storbok eller visar en text med dokumentkamera. Ofta används samma text flera gånger. Texten kan även läsas av elevera enskilt efteråt.


Syftet kan vara att
tillsammans
försöka förstå en
text på djupet, att
öva på läsflyt eller
en strategi.


Shared reading pågår oftast
ca 5-15 min.

Grunden
För att bli självständiga, aktiva och reflekterande läsare och skribenter utgår man också från att eleverna behöver

rejält med tid att läsa och skriva varje dag
läsro
lättillgängliga böcker att välja bland och även s k "just right books" - böcker på rätt nivå
explicit undervisning i hur man gör när man läser och förstår en text, dvs hur man använder olika läsförståelsestrategier
explicit undervisning i hur man skriver olika slags texter
samtala om texter
högläsning
flyt i läsningen
Grunden har lett till en undervisningsmodell som erbjuder eleverna flertalet strukturerade läs- och skrivtillfällen under en skolvecka.
Undervisningsmodellen bygger på socialkonstruktivistiska lärteorier. Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen är ett fundament.

I klassrumsbiblioteket
finns det lättillgängliga
böcker på olika nivåer och i olika genrer.
Eleverna får hjälp att hitta s k "just right books". Böcker som eleverna klarar av att läsa på egen hand och som de läser ut ganska snabbt.
Språket är människans
främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det sociala samspelet, interaktion och dialog, ses som avgörande för individens utveckling.
Utifrån de här tankarna
har en fysisk och pedagogisk lärmiljö skapats där det sociala samspelet får stor plats.
I klassrummet finns olika rum för lärande; för att tänka, läsa och skriva enskilt, i par, grupp eller helklass.
Modellen kallas "The workshop model for instruction".
Undervisningen som presenteras här
är kopplad till Teachers College Reading and
Writing project, Columbia University, N.Y, USA.
Research innebär att läraren, med hjälp av frågor kopplade till t ex strategier från minilektionen, utforskar vad eleven behöver hjälp med. Eleven kan få återberätta vad hen läst eller beskriva karaktärerna i boken, eller svara på frågor som t ex:

"Tell me, when you read, do you make pictures in your mind? Show me a place where you did that!"
När behovet synliggjorts kan läraren undervisa. Läraren modellerar och använder ett explicit språk:

"Let me teach you something. What ever the author tells you, put it in your head. Is it in there, in the text, put it in your mind". Let me show you how I do it. "
Efter en kort stunds undervisning coachar läraren eleven att prova. Läraren stöttar i den grad det behövs:

"Read the next sentence! Stop! What did the author just tell you? Put it in your head! Go on..."
Konferensen avslutas genom en förstärkning av det som varit i fokus, lyfta det eleven lyckats med och att sätta upp mål för den enskilda läsningen:

"Today I taught you how to make pictures in your mind while you are reading, by putting what the author says - directly in your head. You did....very good. Now I want you to practise this strategy on your own. I'm going to check back on you in a couple of days to see how you are doing".
Denna del i workshopen är ett tillfälle då eleverna involveras i autentiska läsupplevelser och skrivsituationer, där fokus är på varje elevs styrkor och behov. Det är inte en tyst lässtund där läraren lämnar eleven ensam i sitt lärande. Det enskilda arbetet varvas med arbete i par och i grupper, ibland med läraren och ibland utan.
Frågorna som läraren ställer utgår från förståelsestrategier och är exempelvis:
"
Turn and talk to/tell your partner about...
why you think the charachter did that..."
if this has ever happened to you and what you did..."
how you think the character really feels right now"
what happened so far in the story"
what you are envisioning right now"
Eleverna får stöd i att kunna tänka, prata och skriva om texterna. Det finns t ex stödmeningar uppsatta på planscher,
s k charts:
I think...because...
I wonder...
I feel...
It reminds me of...
I agree because...
I disagree because...
Can you say more...?
Why do you think that...?
Word study/phonics innebär fokus på språkets ytstruktur.
Det kan t ex handla om

fonologisk medvetenhet,
betydelse/innebörd av ord,
stavning,
avkodning och flyt eller
strategier för att avkoda, tex känna igen ändelser, prefix, delar av ord.
Arbetet sker ofta i
behovsbaserade grupper. Läraren modellerar och eleverna får träna tillsammans med läraren innan arbete sker enskilt, i par eller grupp.
Units of Study
Undervisningen i läsning och skrivning är uppbygd i s k Units of study - områden i perioder om ca 4-6 veckor.
En Unit of Study utgår från läroplanens mål och från vad eleverna kan och behöver utveckla.
Området planeras i detalj:

Vilka strategier kan övas specifikt?
Vad ska partner work handla om?
Vilka böcker och texter ska användas som modell?
Hur kan Read aloud bidra till att fördjupa strategianvändningen?
Vilka charts behövs för att synliggöra fokus i undervisningen och stötta eleverna?
Hur kan progressionen gå från stöttning till allt större självständighet?
Hur ska vi fira och visa den utveckling som sker?
Hur kan reading och writing workshops stötta varandra?
Områden skulle t ex kunna vara
tidningsartiklar,
faktaböcker,
historiska texter,
sagor eller som exempel från Grade 3...

Mottot är: Jag blir en bättre läsare/skribent om jag pratar med dig. Jag får en djupare förståelse om jag lär mig reflektera och prata högt om läsandet och skrivandet.
Det är vanligt att elevernas tankar från turn & talk eller från skrivandet lyfts och delas gemensamt i gruppen innan högläsningen fortsätter.
Vill du veta mer? Besök TCRWP:s hemsida:
http://readingandwritingproject.com/.


Språket är det viktigaste redskapet för att tänka, kommunicera
och lära.

Den fysiska miljön möjliggör interaktion, dialog och samspel.

Undervisningen utgår från elevernas behov och individanpassas.

Undervisningen är tydlig och explicit i språk, struktur och innehåll.

Stöttning (scaffolding) är centralt.

Höga förväntningar på att alla elever kan utvecklas och lära med rätt sorts stöd.

Ett formativt förhållnings- och arbetssätt.

Tid avstätts för att eleverna ska få en chans att utveckla sin förmåga att läsa och skriva.

Eleverna har tillgång till rätt material för att skriva och läsa samt olika verktyg för att tänka och kommunicera.

Kärnan
Det är också vanligt att
eleverna, under vägledning
av läraren, får upptäcka på
egen hand, sk investigation.
Istället för att läraren talar om
hur något är, tillhandahålls en
situation där eleverna själva får
syn på det som är lektionens fokus.

Under writing workshops är det vanligt att
man använder s k "mentor texts". Det är texter som undersöks för att få syn på hur andra skribenter har skrivit och som fungerar som modeller för det egna skrivandet.
Eleverna får även delta i guided reading. Det är en läsaktivitet i smågrupper med elever som läser böcker på samma nivå. Guided reading syftar till att vara en brygga mellan gemensam (shared) och självständig (independent) läsning för att eleven på sikt ska kunna bli allt mer självständig i sitt läsande.
Full transcript