Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Struktura sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

No description
by

Damian Purczyński

on 15 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Struktura sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Struktura systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej System Kierowania Obronnością Państwa Siły Zbrojne Układy Pozamilitarne Przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjału obronnego Kierowanie w czasie kryzysu i wojny elementami systemu obronnego Przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa w czasie zagrożenia i wojny Służą do ochrony niepodległości RP Bronią
niepodzielności terytorium RP Zapewnienia bezpieczeństwo i nienaruszalność granic Realizują zadania mające na celu ochronę i propagowanie polskich interesów na arenie międzynarodowej Informacyjne osłabianie przeciwnika Umacnianie woli, morale, determinacji obronnej i wytrwałości własnego społeczeństwa w warunkach wojennych poprzez informacyjne zabezpieczenie funkcjonowania całego systemu obronności oraz informacyjne oddziaływanie zarówno na przeciwnika, jak i własne społeczeństwo Siły Zbrojne RP Wojska Ladowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Siły Specjalne "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej słuza ochronie niepodległosci panstwa i niepodzielnosci jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczenstwa i nienaruszalnosci jego granic. Siły Zbrojne zachowuja neutralnos w sprawach politycznych oraz podlegaja cywilnej i demokratycznej kontroli." (z Konstytucji RP r.I, art.26, p.1 i p.2) "Siły Zbrojne ponadto mogaą bracć udział w zwalczaniu kleęsk zżywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania żzycia ludzkiego, a takżze w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu." System dowodzenia Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Całokształtem działalności Sił Zbrojnych w czasie pokoju kieruje Minister Obrony Narodowej. Swoje zadania minister wykonuje przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego. Siłami Zbrojnymi, w czasie pokoju, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dowodzi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który pod względem pełnionej funkcji jest najwyższym żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Skład bojowy Wojska Lądowe 60 000 żołnierzy Siły Powietrzne 25 400 żołnierzy Marynarka Wojenna 10 100 żołnierzy Siły Specjalne od 2007 jako osobny rodzaj wojsk SZ RP; 1808 żołnierzy bez Jednostki Wojskowej Grom Wojska Lądowe Główne zadania Wojska Lądowe przeznaczone są do zapewnienia obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie Polski, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia Niektóre elementy uzbrojenia Wojsk Lądowych Leopard 2A4 T-72M1 BMP-1/BWP-1 9K33 Osa WPT Mors Mi-24 W-3 Sokół Siły Powietrzne Główne zadania Sił Powietrznych Głównym zadaniem Sił Powietrznych, jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Niektóre elementy uzbrojenia Sił Powietrznych F-16 Lockheed C-130 Hercules PZL SW-4 Mi-8 Marynarka Wojenna Główne zadania Marynarki Wojennej Do głównych zadań Marynarki Wojennej należy:
ochrona polskich interesów na morzu, szczególnie w wyłącznej strefie ekonomicznej we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej;
zapewnienie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności;
ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich;
ratowanie życia na morzu w polskiej strefie odpowiedzialności, ale także poza nią;
realizacja polskiej morskiej racji stanu;
demonstrowanie obecności na morzu w polskiej strefie zainteresowania państwa;
współpraca z zagranicznymi siłami morskimi, szczególnie państwami Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego ( NATO );
udział w operacjach pokojowych i antyterrorystycznych;
szkolenie i przygotowywanie sił do realizacji zadań bojowych na wypadek zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
utrzymanie odpowiednio wysokiej gotowości bojowej na wypadek wojny;
odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa od strony morza;
obrona państwa podczas wojny przed atakiem od strony morza;
utrzymanie panowania na morzu podczas wojny w odpowiedniej strefie obrony przy współdziałaniu z Siłami Powietrznymi;
obrona wybrzeża i terenów nadmorskich przy współpracy z Wojskami Lądowymi i Siłami Powietrznymi Niektóre elementy uzbrojenia Marynarki Wojennej ORP Gen. T. Kościuszko ORP Orzeł ORP Poznań Siły Specjalne Funkcjonowanie Sił Specjalnych Wojska Specjalne powołane zostały ustawą z dnia 24 maja 2007 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Funkcje dowodzenia Wojskami Specjalnymi realizuje Dowództwo Wojsk Specjalnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 maja 2007 roku sił wydzielanych z Wojsk Specjalnych nie podporządkowuje się Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych. Dzięki temu Wojska Specjalne mogą realizować samodzielne operacje specjalne wspierane przez inne rodzaje Sił Zbrojnych na zasadach zbliżonych do operacji prowadzonych przez Dowódcę Operacyjnego SZ. Jednostki Sił Specjalnych w Polsce
Jednostka Wojskowa Grom (Warszawa, Gdańsk)
Jednostka Wojskowa Komandosów (Lubliniec)
Jednostka Wojskowa Formoza (Gdynia)
Jednostka Wojskowa Nil (Kraków)
Jednostka Wojskowa Agat (Gliwice) Stan ewidencyjny żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP (stan na dzień 31 stycznia 2011 r.) Generałowie - 120 Oficerowie (w tym generałowie) - 21 555 Podoficerowie - 39 276 Szeregowi - 36 604 Kandydaci do zawodowej służby wojskowej (elewi, podchorążowie) - 2343 Ogółem - 99 778 Pobór Obejmuje całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej (realizowane przez powiatowe komisje lekarskie "cywilne" powoływane przez wojewodów na czas trwania poboru) młodych ludzi do służby wojskowej oraz ujęciem ich w ewidencji wojskowej. Nie należy mylić poboru z powołaniem, kiedy to otrzymuje się kartę powołania (tzw. bilet) nakładającą obowiązek stawienia się w określonym miejscu i czasie do odbycia czynnej służby wojskowej. Narodowe Siły Rezerwowe Obywatelska ochotnicza formacja wojskowa powstała w Polsce w 2 połowie 2010 roku. Jednostka powstaje na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej. Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych. Rekrutacja do NSR
Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca trybu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby. W przypadku złożenia przez żołnierza rezerwy wniosku o zawarcie kontraktu, rozpocznie się jednocześnie procedura kwalifikacyjna. Dziękuję za uwagę. Prezentację wykonał:
Damian Purczyński kl. I Ti System
Obronny
Państwa PT-91 KTO Rosomak HMMV-Hamer ORP Metalowiec ORP Czernicki MiG-29 CASA C-295 Mi-2
Full transcript