Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGTANGGAP AT PAGKAMABISA NG WORKTEXT SA KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO

Dr. Baby Lyn J. Conti
by

Allyssa Mae Sumaylo

on 2 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGTANGGAP AT PAGKAMABISA NG WORKTEXT SA KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO

Abstrak PAGTANGGAP AT PAGKAMABISA NG
WORKTEXT SA KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO Mananaliksik: Baby Lyn J. Conti

Degree: Doctor sa Edukasyon

Paaralan: EARIST STATE COLLEGE

Tagapayo: Dr. Eriberto R. Astorga

Bilang ng Pahina: 288 Paglalagom
Ang ginawang pag-aaral ay nakatuon sa Pagbuo ng Worktext sa Filipino sa Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Ang pretest at post test ay binigyang-diin ng pananaliksik na ito batay sa worktext na ginamit ng mga guro. Ito ay gumamit ng deskriptibo na pamamaraan na inilalarawan ang mga proseso sa pananaliksik. Mayroong limang (5) eksperto na nagmula sa iba’t ibang pamantasan at kolehiyo at labing-anim (16) na guro sa EARIST ang nag-ebalweyt sa kasaklawan at kagalingan ng worktext. Anim na daan at dalawampu’t lima (625) na mag-aaral ang kalahok para sa pretest at post test na nagmula sa walong kolehiyo. Tunay na mahalaga ang pagsubok upang malaman ang kinalabasan ng pagtuturo ng guro. Ang resulta ay nagbibigay din ng kaliwanagan, kahinaan, pagkamabisa at kahusayan hindi lamang sa pagtuturo ng guro kasama rin ang paggamit ng metodo sa pagtuturo kaugnay sa ginamit na worktext. Nilayon ng pag-aaral na ito na matugunan ang mga sumusunod na suliranin at ang mga kinalabasan ng pananaliksik: 1.Gaano katanggap-tanggap ang worktext sa mga guro sa Filipino at eksperto batay sa mga sumusunod na pamantayan: Nilalaman Organisasyon Paggamit Mekaniks Kaangkupan Pisikal na aspeto Batay sa kabuuang paglalahad na inebalweyt ng mga eksperto at guro ukol sa kasaklawan at kagalingan ng worktext sa mga sumusunod na pamantayan sa: 1.1 Nilalaman – Sinang-ayunan ng dalawang pangkat sa pag-eebalweyt ng worktext ayon sa nilalaman ay nagtamo ng kabuuang weighted mean na 4.12 na nangangahulugan na mahusay ang takdang panahon upang matugunan ang kaalaman ng mga mag-aaral. 1.2 Organisasyon – Sa kabuuang pagsusuri sa pag-ebalweyt ng mga eksperto at guro sa worktext ayon sa organisasyon ay may kabuuang weighted mean na 3.98 na nangangahulugan na mahusay ang organisasyon ng worktext. 1.3 Paggamit – Malinaw ang pagkakasaad ng paggamit ng worktext kaya’t ito ay nagtamo ng kabuuang weighted mean na 4.21 na nangangahulugan na mahusay ang paggamit upang masagot ang mga pagsasanay at gawain at makapag-isip ng kritikal ang mga mag-aaral. 1.4 Mekaniks – Sa kabuuang pagsusuri sa mekaniks, ito ay nagtamo ng kabuuang weighted mean na 4.04 na nangangahulugan na mahusay ang isinagawang worktext para sa mga
mag-aaral at guro. 1.5 Kaangkupan – Angkop sa mga
mag-aaral ang ginamit na salita upang lubos na maunawaan. Payak ang mga ito na angkop sa lebel ng pagkatuto ng mga mag-aaral, kaya’t ito ay nagtamo ng kabuuang weighted mean na 4.19 na nangangahulugan na mahusay ang kaangkupang ginamit sa worktext. 1.6 Pisikal na Aspeto – Batay sa kinalabasan ng pag-ebalweyt ng mga eksperto at guro sa pisikal na aspeto ng worktext, nagtamo ng kabuuang weighted mean na 4.08 na nangangahulugan na mahusay ito. Nagpapatunay lamang na angkop ang pisikal na aspeto ng woktext sa mga mag-aaral at guro sa Filipino 1. 2.Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa asesment ang mga guro at eksperto sa mga nabanggit na pamantayan? Sa ginamit na t-test sa pag-ebalweyt ng mga eksperto at guro, lumabas na walang makabuluhang pagkakaiba ang ginawang pag-ebalweyt ng mga eksperto at guro. Sa paghahambing ng mga eksperto at guro sa pag-ebalweyt sa worktext sa Filipino 1, ito ay nagtamo ng computed t-value na 0.203 na tumatayo sa region of acceptance sa dahilang ang critical o dili kaya’y ang tabular value na 2.228 ay mas malaki na mayroong bilang ng sampung antas ng freedom sa .05 level of significance, kaya’t ang null hipotesis ay tinanggap. 3.Ano ang performans level ng mga
mag-aaral sa paggamit na worktext batay sa pretest at post test? Sa kabuuang pagsusuri sa pagsusulit sa pretest na ibinigay sa mga mag
aaral, ito ay nagtamo ng mean performance score na 75.28 na nangangahulugang katamtaman ang dating kaalaman ng mga mag-aaral, samantala pagkatapos ang pag-aaral sa nilalaman ng worktext, ang mga mag-aaral ay kumuha ng posttest at ito ay nagtamo ng mean performance score na 89.70 na nangangahulugang mahusay ang paggamit ng worktext para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. 4. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa performans ng mga
mag-aaral sa pretest at post test? Ginamitan ng t-test para sa makabuluhang pagkakaiba. Ang kabuuang mean score sa pretest ay 25.28 samantala, ang kabuuang mean score sa post test ay 29.90. Sa kabilang dako, ito ay nagtamo ng computed t-value na 27.68 ay mas malaki sa 1.645 na critical value na mayroong anim na daan at dalawampu’t apat (624) antas ng freedom sa 0.05 level of significance, kaya’t ang hipotesis ay di-tinanggap na nagsabing may makabuluhang pagkakaiba sa performans lebel ng mga mag-aaral sa pretest at post test. Konklusyon Batay sa pagsusuring inilahad, nabuo nitong mananaliksik ang sumusunod na mga konklusyon: 1. Batay sa kabuuang paglalahad na inebalweyt ng mga eksperto at guro ukol sa kasaklawan at kagalingan ng worktext sa mga sumusunod na pamantayan sa: (a) Nilalaman –mahusay ang takdang panahon upang matugunan ang kaalaman ng mga mag-aaral (b) Organisasyon – mahusay ang organisasyon ng worktext; (c) Paggamit – mahusay ang paggamit upang masagot ang mga pagsasanay at gawain at makapag-isip ng kritikal ang mga mag-aaral ; (d) Mekaniks – mahusay ang isinagawang worktext para sa mga mag-aaral at guro; ; (e) Kaangkupan – mahusay ang kaangkupang ginamit sa worktext; (f) Pisikal na Aspeto – angkop ang pisikal na aspeto ng woktext sa mga mag-aaral at guro sa Filipino. 2. Sa ginamit na t-test sa pag-ebalweyt ng mga eksperto at guro, lumabas na walang makabuluhang pagkakaiba ang ginawang pag-ebalweyt ng mga eksperto at guro. 3. Sa kabuuang pagsusuri sa pagsusulit sa pretest na ibinigay sa mga mag-aaral, ito ay nagtamo ng mean performance score na 75.28 na nangangahulugang katam-taman ang dating kaalaman ng mga mag-aaral, samantala pagkatapos ang pag-aaral sa nilalaman ng worktext, ang mga mag-aaral ay kumuha ng posttest at ito ay nagtamo ng mean performance score na 89.70 na nangangahulugang mahusay ang paggamit ng worktext para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. 4. May makabuluhang pagkakaiba sa performans lebel ng mga mag-aaral sa pretest at post test. Rekomendasyon Batay sa kinalabasan at konklusyon ng
pag-aaral na ito, itinatagubilin na isagawa ang mga sumusunod na mungkahi: 1. Magiging mahusay ang pag-aaral sa Filipino 1 kung ang lahat ng mga kolehiyo ay iisa lamang ang silabus na gagamitin upang ang lahat ay kasangkot sa pag-aaral. 2. Dapat bigyang-diin ng mga guro ang pagtuturo sa Filipino 1, ito ay matatamo lamang kung malalaman niya ang kakayahan at kahinaan ng kaniyang mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, dapat ay gumawa at magbigay siya ng mga araling kasiya-siya at hinahamon ang kakayahan ng mga mag-aaral batay sa disiplinang kanilang pinag-aaralan ito man ay marunong, katamtaman o mahina. 3. Ang worktext na ito ay iminumungkahi ng mananaliksik na baguhin ng mga guro o ng sinumang gagamit nito ayon sa kalagayan ng panahon. Ang worktext na ito ay huwaran lamang. 4. Kailangan ng guro na gumawa ng pagsusulit na susukating tiyak ang dapat malaman ng mga
mag-aaral batay sa panuntunang pangangailangan. Nakatitiyak na ang pagka-embalido at pagkamapanghahawakan ang gagawing pagsusulit, kung sila ay mag-aaral muli at magsagawa ng pagsasanay sa pamamagitan ng seminar/ workshop sa paggawa ng pagsusulit. 5.Akiting maghanda ng sariling kagamitang panturo ang mga guro sa mga asignaturang walang sapat na magagamit. 6.Paunlarin ang palatuntunang Filipino sa pamamagitan ng: a. Paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo na may kinalaman sa pag-aaral sa Filipino. b. Pagdalo at pagdaraos ng mga guro ng regular na salingkurang pagsasanay sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo upang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa makabuluhang pagtuturo sa Filipino. 7.Batay sa mungkahi ng mga eksperto at guro para sa ikahuhusay ng worktext, narito ang mga inihain sa iba’t ibang pamantayan: a. Nilalaman. Iangkop sa pangangailangan, interes at kakayahan ng mga mag-aaral ang nilalaman ng mga paksang aralin. b. Organisasyon. Isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga paksang saklaw ng isang yunit bilang bahagi ng kabuuang nilalaman ng kurso. c. Paggamit. Kailangang ang mga mahahalagang termino ay naka-italik at/o naka-malaking titik para sa mabilis na pagtukoy ng mga mambabasa. d. Mekaniks. Pasiglahin ang estilo sa pagsulat sa teksto na makatawag-pansin sa mga mag-aaral. e. Kaangkupan. Iangkop ang teksto sa lebel/antas ng mga mag-aaral. f. Pisikal na Aspeto. Ayusin ang kaanyuan ng worktext para sa lubos na pagtanggap ng mga mag-aaral at dagdagan ng sapat na larawan/ ilustrasyon ang aralin upang pukawin ang interes ng mga
mag-aaral. 8. Sa pangkalahatang mungkahi ng mga eksperto at guro, ipinabatid ang pagwawasto ng ispeling at pagdaragdag ng mga interaktibong gawaing kaugnay sa yunit at mga paksang magagamit para sa malayang/gawaing pangkatan. Dahil sa limitasyon ng pag-aaral na ito, iminumungkahi rin ng mananaliksik ang pagkakaroon ng karagdagang pagsasaliksik o pag-aaral tulad sa nilalaman sa kasalukuyan sa ibang aspeto ng pag-aaral sa Filipino. Mga Nabuong Aklat
Full transcript