Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Træningsdag i Gribskov Kommune

Dag 2 - kompetenceudviklingsforløb. SGA og LBL
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 22 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Træningsdag i Gribskov Kommune

Maria
32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn
Alexander
Mathilde
Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent
Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær
Far til børn
Psykiatrisk center
Egen læge
Klasselærer
Skolepsykolog
Kontaktpædagog
Talehøre-pædagog
Børne-familie-sagsbehandler
Sagbehandler i jobcenter
Sagsbehandler i socialafdelingen
Privatpraktiserende psykiater
Fælles borger - fælles praksis
Kompetenceudvikling
www.sus.dk
Jesper Henriksen
Cand.scient.adm
Projekter om koordination på det specialiserede socialområde
Hvem er jeg?
Hvad, hvorfor og hvordan koordinerer vi bedst med borgeren?
Tidsmæssigt
Indholdsmæssigt
Hvad er god koordination?
Kravene til koordinering kan indfris ved at udvikle:

Fælles viden om og fælles accept af målsætninger for indsatsen
Modeller til entydig placering af handleansvar
Informations- og kommunikationssystemer, der er tilgængelige for alle relevante parter
Fælles mål
Hvorfor al den snak om koordination?
Gustafsson and Richardson (1979)
New Public Management og Governance
Sektorrationalitet
Koordineret rationalitet
Decentraliseret rationalitet
Ikke noget nyt
Effektivitet
Borgere som kunder
Af-bureaukratisering
Konkurrence
Fragmeneteret og specialiseret offentlig forvaltning
Koordination =


God koordination =
Inspiration fra et Ishockeybegreb:
Assisting
"En række af tråde i en væv"
- at sam-ordne
- Og hvordan gør man så?
Sprog og proces
Hvordan håndteres de fire krav?
Bottom-up-perspektiv
Handelvejledninger
Ikke at komme i vejen for andres mål
At gøre andre bedre - at støtte andre i at nå deres mål
Koordinationsprojekter i SUS
2006
Bedre Tværfaglig Indsats
Koordinerende sagsbehandler på handicapområdet
Den Koordinerende Kontaktperson - Københavns Kommune
Fremskudt sagsbehandling
2009
2011
2012
Koordineringsredskaber i indsatsen for mennesker med dobbeltproblematik
Et infokort udleveres til borgere, der har behov for støtte til at huske mødeaftaler med kommunen. På kortet fremgår det, hvornår borgeren har det næste møde med en medarbejder i Frederiksberg Kommune. Det fremgår desuden, hvem mødet er med, og hvad det handler om.
Infokortet har til hensigt at skabe tryghed og forudsigelighed for borgeren. Kortet giver ikke hurtigere eller anderledes adgang til forvaltningen, men har udelukkende en informerende funktion.
Koordination og faglighed for borgere med personlighedsforstyrrelser i Frederiksberg Kommune
- Koordination på tværs af social og sundhed, misbrug og psykiatri, kommune og region!
BTI-netværk
BTI-Allerød
BTI-Ballerup
BTI-Gentofte
BTI-Fanø
- at sikre, at der ikke er noget, der kommer på tværs
Koordinator-funktion
Arbejdsgangsbeskrivelser
Ledelse - på tværs
At holde møder
At kende hinanden
i
Komplekse borgerforløb
- Et eksempel

Hvad skal vi?
Møder med borger - før, under og efter
www.kk.dk/dkk
Roller:
Opgave
Fokuspersonen- med en udfordring
Coach
Reflekterende team
Opsamling fra sidst
Faglig reflektion og coaching

Udfordringer el.lign. (med fokus på inddragelse af borgere eller koordinering)FROKOST
Redskaber der understøtter indsatsen
Mandag d. 18. november
kl. 9-13
Dagens tema
Opsamling på vigtige pointer fra d. 6. november ift. mødefacilitering og inddragelse af borgeren
Hvad, hvorfor og hvordan koordinerer vi bedst?
Hvordan drager vi bedst muligt nytte af vores tværgående viden?
Gode råd til før, under og efter møder.

Leg

Udfyld med stikord (2 min)
Interview med sidemanden (5 min)
Præsentér hinanden rundt om bordet. Intervieweren præsenterer interviewofferet. (6 min)

Hvem er vi og hvad forventer vi?
Nøgleord: Hvorfra og hvor til? Nysgerrighed og engagement.
2 spor
Mødefacilitering
Borgeren med på møder - udfordringer og fordele

Facilitator styrer formen stramt – så indhold og formål fremmes
Møder domineres af de ekstroverte – facilitator skal sikre, at alle får bidraget
Man fokuserer en diskussion ved at afbryde en tangent

Mødeledelse: Dagsorden, talerliste, referat. Fint, men ikke nok.

Facilitere: at gøre let. Guide gruppen frem mod dens mål
Facilitator styrer på mødets form (mødeleder ser primært indhold)
Mere aktiv, støttende og fokuserende rolle end mødeleder, der lader ordet være frit og fromt håber, mødet når i havn
Sikre at alle bidrag fører fremad. Hvis ikke: afbryde anerkendende
Inkludere alle efter behov (især borgeren)


Fra mødeledelse til mødefacilitering
Hvordan
Borgerinddragelse på ad hoc møder - hvad sagde I sidst...
Fordele:
Ansvar og ejerskab hos borgeren
Fælles viden og fælles mål og nye idéer - bedre fagligt udgangspunkt
Det etiske aspekt - respekfuldt overfor borgeren og gennemsigtighed i forhold til beslutninger
Ressourcebesparende for både forvaltning og borger - færre møder


Udfordringer:
Usikkerhed i forhold til de andres dagsordener og forventninger - "manglende kendskab til hinanden"
Usikkerhed i forhold til fælles rammer og regler samt beslutningskompetence
At sikre reel inddragelse af borgeren - "at de professionelle ikke bare taler hen over hovedet på borgeren"
Særlige hensyn til borgeren - "ekstra (god) forberedelse"

Har I gjort jer nogle erfaringer siden sidst med facilitering af møder?

Hvad kunne I tænke jer at gøre anderledes?
Tal med sidemanden (3 min)
En måde at assiste hinanden på
Gode råd til før, under og efter det koordinerende møde
Udfordringer ved ad-hoc møderne
Tre gode råd
- Kan I genkende det?
Før mødet...
"Ekstra (god) forberedelse" - hvordan?
Forventningsafstemning på tværs - hvad skal vi på mødet? Hvad skal jeg bidrage med?
Under mødet...
Manglende tillid mellem mødedeltagerne
"Vi har ikke nødvændigvis det samme mål.."
"Borgeren opdager at vi ikke altid er enige.."
"Vi kan komme til at tale hen over hovedet på borgeren.."

Efter mødet...
Der er ikke nødvendigvis truffet en beslutning om en foranstaltning - hvad gør man så?
At sikre at der følges op på de aftaler der laves på mødet
At sikre at borgeren også inddrages i processen efter mødet - hvordan?
Hvad skal tovholderen gøre efter mødet?
Gå sammen i grupper
hver gruppe har ét tema: "Før", "under" eller "efter"

Tal om udfordringerne (ca. 10 min.)
er der andre udfordringer end de nævnte?
beskriv udfordringerne med konkrete situationer

Formuler 3 gode råd (ca. 10 min.)
hvordan kan udfordringerne imødekommes?
helst konkrete handlinger
skriv jeres råd ned på en kæmpe-post-it- Hver gruppe fremlægger efterfølgende deres råd for de andre
6. november
Hvorfor?
Hvad
FÆLLES MÅL
- tidsmæssigt
- indholdsmæssigt
Tak for i dag
Hvad vil jeg gøre anderledes og/eller mere af efter i dag?

2 minutters refleksion alene - skriv ned på go-card
Del med sidemanden. Lav aftale!
Vi samler op på det i marts
Hvorfor
"I de komplicerede borgersager er indsatsen karakteriseret som punktvise indsatser, hvor den ene myndighed ukoordineret og på skift er involveret i sagsforløbet (on/off) (...) Resultater af den punktvise indsats er, at andre myndigheder enten venter på, at afdækning eller tilbud iværksættes, eller at myndigheder iværksætter deres tilbud, uden at nødvendige støttetilbud iværksættes. Mange beskæftigelsesrettede tilbud brister, fx fordi borgernes sociale situation ikke er stabiliseret
LG Insight (2012)
Tværfaglige integrationsindsatser. Erfaringer og løsningsmodeller i 12 kommuner
Full transcript