Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi

No description
by

YILDIRIM GUNDUC

on 13 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı
design by Dóri Sirály for Prezi
Genel hedef: Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeydeki idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesidir.

Özel hedef: Projeler aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel idareler arasında, AB katılım süreciyle ilgili alanlarda değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır.

AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki yerel idareler/yönetimler arasında şehir eşleştirme ilişkilerinin oluşturulması ve/veya mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi

Yerel idareler/yönetimlerin, AB müktesebat başlıkları ve/veya Birlemiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile CEMR’nin öncelikleri doğrultusunda, AB bütünleşmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi.
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Ön Teklif için Son Başvuru Tarihi:
9 Mart 2018
SON BAŞVURU TARİHİ
HİBE PROGRAMININ ÖNCELİK ALANLARI
Toplam Bütçe : 2.6 milyon avro

Her bir başvuru sahibi için:
en az 60 bin avro
en çok 130 bin avro

Projelerin süresi en az 9 ay, en fazla 12 ay olmalıdır.
Proje faaliyetleri Türkiye ve AB üyesi ülkelerde gerçekleştirilmelidir.
Gerekçesi ile sunulduğu takdirde bazı proje faaliyetlerinin IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerde gerçekleştirilmesi de mümkün.

HİBE PROGRAMININ BÜTÇESİ
KİMLER BAŞVURABİLİR?
TÜRKİYE'DEN
: Belediyeler, İl Özel İdareleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Türkiye Belediyeler Birliği dışındaki belediye birlikleri
Programda en az iki eş-başvuran ile birlikte başvuru yapmak mecburiyeti bulunuyor.
AB üyesi ülkelerdeki bir yerel yönetim
ve
Dernekler, Vakıflar, Dernek veya Vakıfların Federasyonu veya Konfederasyonu
Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Odalar, Borsalar, Birlikler, Barolar ve Sendikalar veya
AB üyesi ülkelerdeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar
ÖNCELİK ALANLARI VE ÖRNEKLER
ÖNCELİK ALANLARI VE ÖRNEKLER
Detaylı bilgi için :
www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
Yönetişim, Demokrasi ve Vatandaşlık
Çevre, İklim ve Enerji
Uluslararası Katılım ve İşbirliği
Yerel ve Bölgesel Hizmet Sunumu
Ekonomik ve Sosyal Uyum
AB Müktesebat Başlıkları
Detaylı bilgi için
: www.ab.gov.tr/_62.html

ARKA PLAN
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyine göre (CEMR): Avrupa ölçeğinde alınan tüm kararların %60'dan fazlası doğrudan yerel yönetimleri etkiliyor

Türkiye, şehir eşleştirme projelerini destekleyen "Europe for Citizens" programına katılım sağlamıyor.

Kardeş şehir ilişkilerinin finansmanı öz-kaynaklardan karşılanıyor.

1. Ön Teklif
2. Kontrol Listesi
3. Başvuru Sahibinin Beyanı
4. Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi

Diğer tüm detaylar için lütfen başvuru rehberini dikkatlice nceleyiniz
.Öncelik Alanı 1:
AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki yerel idareler/yönetimler arasında şehir eşleştirme ilişkilerinin oluşturulması ve/veya mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi

• Türkiye’deki yerel idareler ile AB üye ülkelerindeki yerel yönetimler, STK’lar ve vatandaşlar arasındaki sürdürülebilir ilişkilere katkıda bulunma/bu tür ilişkiler oluşturma amacı güden projeler
• İyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik ağ ve platformlar oluşturma amacı güden projeler;
• Şehir eşleştirme metodolojisi ve uygulamalarını geliştiren projeler
• AB müktesebatına ilişkin alanlardaki iyi uygulamaların paylaşılması ve teknik işbirliği;
• Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik eden ve kolaylaştıran platformlar yaratmaya yönelik projeler

Öncelik Alanı 2:

Yerel idareler/yönetimlerin, AB müktesebat başlıkları ve/veya Birlemiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile CEMR’nin öncelikleri doğrultusunda, AB bütünleşmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi.


Yerel idareler ve yerel yönetimlerin AB sürecindeki önemini vurgulayan projeler;
• Yerel düzeyde proje hazırlanması ile uygulamalarına yönelik kapasitenin arttırılmasına yönelik projeler;
• Akıllı ve afetlere karşı dirençli hizmetlerin planlanması, tasarımı, sunumu ve işler hale getirilmesine yönelik yenilikçi teknolojilerle ilgili projeler;
• Vatandaşların günlük hayatlarındaki zorluklara yenilikçi çözümler getiren projeler;
• Yerel idareler/yönetimler arasındaki küresel rekabeti yenilikçi yaklaşımlarla artırma amacı güden projeler;


İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Detaylı bilgi:
www.ccre.org/en/activites/index
DİKKAT!

Ön Teklifte belirtilen bütçe, Tam Başvuru Formunda %20 arttırabilir veya eksiltilebilir
.

Ayni katkılar
(örnek: Başvuru Sahibinin kendi ofis ve ekipmanlarını proje faaliyetleri için kullanması) eş finansman olarak kabul edilmez. Ancak,
sözleşme imzalanması durumunda, Faydalanıcı, Başvuru Formunda belirtebileceği bu katkıları üstlenmek zorundadır.


KİMLER BAŞVURAMAZ ?
Dernekler, vakıflar, kent konseyleri, muhtarlıklar, özel işletmeler, tüzel kişiliği olmayanlar kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, odalar, işçi ve işveren sendikaları, sanayi ve ticaret odaları, borsalar, tasarruf sandıkları, kooperatifler, diğer meslek örgütleri ve bunların federasyon ve konfederasyonları, araştırma enstitüleri, okullar, üniversiteler, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve il müdürlükleri bu teklif çağrısına
başvuru sahibi olarak

başvuramazlar.
Uygun Olmayan Projeler !

• Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler;
• Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler;
• Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler veya benzeri tek seferlik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturmaları durumunda finanse edilebilecektir.
• Hâlihazırda devlet bütçesinden ya da başka Birlik programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler;
• MFİB ile hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;

UYGUN OLMAYAN PROJELER
Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);
Ticari faaliyetler;
İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan olan faaliyetler;
Mali destek faaliyetleri (yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe edilmesi veya kendi işlerini kurabilmeleri vb. için diğer kişi ya da kuruluşlara borç vermek);
Yeni tesis/ek yapıların inşası veya ilgili yatırımlar;
Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların faaliyetlerine destek verilmesini ve kar amacı güden faaliyetleri içeren projeler;
Altyapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik projeler;
Yalnızca strateji, plan ya da benzeri dokümanlar geliştirmeye yönelik projeler;
Yiyecek, giyecek sağlanması gibi sosyal hizmet projeleri;

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
Projeler aşağıdaki faaliyetleri içerebilirler. Listelenen faaliyetler örnek olarak verilmiş olup, proje faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir:
• Yerel aktörler ve STK’lar arasında teknik bilgi/uzmanlığın paylaşımı ve transferi
• Seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans, çalıştay, eğitim organizasyonları;
• Şehir eşleştirme konusunda yenilikçi araçların ve internet tabanlı platformların geliştirilmesi;
• Yerel/bölgesel/ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilendirme/farkındalık artırma/iletişim kampanyaları;
• Anahtar referans materyallerin oluşturulması ve çevirisi, teknik ve politika odaklı bilgi ve uzmanlığın yaygınlaştırılması;
• Yerel idareler/yönetimler ve STK’lar için şehir eşleştirme metodolojisi ve AB müktesebatının uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri


• STK’lar ve yerel idareler/yönetimler arasında çalışma ziyaretleri vb. faaliyetler ile ağ oluşturma;
• Daha az ile daha fazlasını yapmak için yeni teknolojilerin ve bilişim sistemlerinin kullanımına yönelik politika önerileri
• Politikaların daha iyi uygulanması için araçların geliştirilmesi
• Seçili AB müktesebat konuları ve/veya BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve/veya CEMR önceliklerine yönelik eylem planı ve stratejinin hazırlanması
• Avrupa düzeyindeki ağlarda temsiliyeti artırmaya yönelik ortak faaliyetler
• Veri toplama ve görselleştirme
• Bilgiye dayalı diyalog yaratan platformların oluşturulması
• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tartışma /politika oluşturma süreçlerine katılım

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOT ! (Önemli Not-3 Hibe Rehberi)

Tüm projeler deneyim paylaşımına yönelik çalışma ziyareti, seminer, ağ oluşturma etkinlikleri gibi en az 4 etkinlik içermelidir.
(zorunlu)

Bu teklif çağrısında hibe kazanabilmek için tüm projeler Türkiye ve AB’deki yerel idareler/yönetimler arasında sürdürülebilir işbirlikleri kurulmasına odaklanması gerekmektedir.

Projeler kapsamında geliştirilen/yayımlanan tüm yayınların hem başvuru sahibi hem de eş-başvuran/ların dil/lerinde olması tavsiye edilmektedir.

Posta adresi
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Sn. M. Selim USLU (PYG-MFİB Başkanı)
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek - Ankara /Turkey

Başlık: Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı
Referans No: TR2014/DG/01/A1-02 (EuropeAid/158874/ID/ACT/TR))

Sorular
, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarası açıkça belirtilerek (TR2014/DG/01/A1-02 (EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)) - Town Twinning Action Between Turkey and the EU Grant Scheme): aşağıdaki adrese gönderilebilir:
E-posta adresi:
ttgs@cfcu.gov.tr
Sözleşme Makamı belirtilen tarihten sonra soruları cevaplamak yükümlülüğünde değildir. Sorulara, ön teklif teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar yanıt verilecektir.
Full transcript