Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖRGÜTSEL KİMLİK VE ÖZDEŞLEŞME

No description
by

Saniye Yılmaz

on 8 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖRGÜTSEL KİMLİK VE ÖZDEŞLEŞME

Sosyal kimlik belli bir insan topluluğuna ait olma durumunun algılanmasıdır.


Sosyal kimlik “ben kimim” sorusuna yanıt oluşturur.
Örgütler/İşgörenler Açısından Önemi
Örgüt kimliğini, örgüt çalışanlarının davranışlarını, örgütsel iletişim
biçimlerini ve felsefesini içeren bir kavram olarak tanımlayabiliriz. Örgüt bir
topluluk ve birlik olma anlamını taşır. Bir örgütün kimliğe ihtiyaç duymasının başlıca sebebi,örgüt çalışanlarının örgüt ile bütünlük içinde olmaları ve kendilerini diğer örgütlerden farklılaştırarak ayırt edici bir özellik kazandırma isteğinin olmasıdır.
Selznick her örgütün, kendine özgü karakterinin bulunduğunu,
bireylerin ve grupların etkileşiminin örgütlerin biçimlenmesinde rol aldığını
belirtmiştir. Bu etkileşim işlevsel bir etki yaratarak, örgütün iç ve dış çevreye
uyum oluşturmasını sağlar. Bu etkileşim sonucunda, örgütler değerlerle
birleşerek kurum olmaya başlar, kendilerini diğer örgütlerden ayırt eden
kimlikler edinirler
SOSYAL KİMLİK KURAMI VE ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ
Özdeşleşme bireyin sosyal kimliklerinin bir parçası olarak örgütsel kimliğin bir sonucudur . Pratt , örgütle özdeşleşmenin bireyin bütünsel ihtiyaçlarını tatmin ettiğini belirtmiştir. Özdeşleşmenin bütünsel bir kavram olarak ele alınması sosyal kimlik teorisinin gelişiminden ileri gelmektedir. Tajfel sosyal kimliği “kişinin bilgisinden ya da sosyal bir gruba ya da gruplara üyeliğinden ve bu üyeliğe duygusal ve değersel olarak bağlılığından türeyen kişinin sosyal bağlamının bir parçası” olarak tanımlamıştır . Halsam ve diğerleri , sosyal kimliğin çözümlenmesinde üç psikolojik süreç açıklamıştır; (1) sosyal sınıflandırma, (2) sosyal karşılaştırma, (3) sosyal özdeşleşme. Sosyal sınıflandırma, bireyin sosyal bilgiyi örgütlemesine yardım eden bilişsel bir araçtır. Sosyal karşılaştırma bireyin ait olduğu grup ile diğer ilgili grupları karşılaştırmayı değerlendirmesine olanak sağlar. Sosyal özdeşleşme “bazı insan gruplarına
aidiyetin ve birlik olmanın algılanması” ya da “kişinin belirgin
bir gruba duygusal katılımı şeklinde tanımlanabilir.
Çalışanlar ile örgütleri arasında bir özdeşleşme gerçekleştiğinde

iş tatmini
,
motivasyon
,
k
ararlara katılım
,
uzun ömürlülük

ve
bağlılığın artması

gibi arzu edilen sonuçlar ortaya çıkar.
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN UNSURLARI
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYİ TEŞVİK ETMEDE KULLANILABİLECEK ÖRGÜTSEL STRATEJİLER
Özdeşleşmeyi teşvik için birleşme ve bölünme olarak iki strateji
önerilmiştir.
Birleşme stratejisi örgüt ile çalışan arasında bağ
kurmaya çalışır. Bu çerçevede kullanılan birleşme taktikleri; örgütün bireye ilgisini ifade etme, ortak değer ve davranış şekillerini teşvik etme, çalışana uygun yararlar sağlama ve örgüt dışından gelen övgüleri çalışanla paylaşma olarak ifade edilmektedir. Birleşme stratejisi “biz” kavramı kullanılarak örgüt içinde örgüt ve çalışanın ortak ilgi ve değer gösterimi şeklinde de gerçekleşebilir. “Biz” kavramı güven yaratmada, çalışan ile uzun dönemli ilişkiler oluşturmada ve örgüt üyelerinin bağlığını
sağlamada yardımcı olur.
Özdeşleşmeyi teşvik etmek için
kullanılan diğer strateji ise bölünme stratejisidir. Bu strateji genelde örgüt dışından gelen bir tehdide karşı örgüt üyelerinin birleşmesi ve tehdidi yenme isteği yaratma şeklinde gerçekleşir .

Örgütsel Kimlik
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN SONUÇLARI
ÖRGÜTSEL KİMLİK VE ÖZDEŞLEŞME
Sosyal Kimlik
Özdeşleşmenin ana ögesi, bireyin örgüt amaçlarına ve değerlerine kuvvetle inanması, onları kabul etmesidir. Bu yönüyle özdeşleşme, örgütsel ve bireysel amaçların bütünleşmesi süreci olarak görülebilir.Birey, kendine örgütsel değerleri, düzgüleri ve davranış biçimlerini öğretmeyi amaçlayan çabalara karşı, örgütün onlara verdiği öneme göre değişen bir tepki gösterir .


Özdeşleşmenin ikinci ögesi, bireyin örgütsel rolünü oluşturan eylemleri isteyerek yapmasıdır. Örgüt amaçlarını kendi amaçlarıymış gibi benimseyen bir birey için, onların gerçekleştirilmesine çalışmak önemli bir doyum kaynağıdır. Bireyin bir örgüte girdikten sonra kişiliğinin işe ilişkin yönü, diğer yönlerine göre daha büyük bir gelişme göstermektedir. Yarışmayı seven bir kişi kâr sağlayan bir işle, bağlanma gereksinmesi büyük olan bir kişi ise genellikle hizmet kesimindeki bir örgütle özdeşleşme eğilimindedir .
Özdeşleşmenin üçüncü ögesi, bireylerin örgüt üyeliğini sürdürmeye istekli olmalarıdır. Örgütle özdeşleşen bireyler, ücret, yükselme ve saygınlık bakımından daha elverişli koşullar bulsalar bile örgütten ayrılmayabilirler.
O’Reilly ve Chatman, örgütsel özdeşleşme düzeyi yüksek olan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğu, bağlılıklarının artığı ve kendi-imaj algılarını tamamladıklarını iddia etmişlerdir.Özdeşleşme bireyin inançları, duyguları ve tutumlar ile çalışanları birbirine yaklaştırır, örgüte entegre olmalarını sağlar. Bu inanç, duygu ve tutumlar ise işe bağlılık şeklinde davranışlara yansımaktadır.

Örgütüyle güçlü bir şekilde özdeşleşen üyeler, örgüt hedeflerini kendi kişisel hedefleri olarak kabul edip, daha sadık ve uyumlu hale gelmektedirler. Özdeşleşen bireylerin iş performansları da artmaktadır. Böylece örgütsel özdeşleşme, eşgüdüm ve denetlemeyi maliyetli denetim mekanizmaları kurmaksızın gerçekleştirmektedir.

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
GİZEM KUYU
SANİYE YILMAZ
NAZLI POLAT

Örgütsel kimlik sosyal kimliğin belirgin bir parçasıdır.

Örgütsel kimlik “örgüt olarak biz kimiz” sorusuna ortak bir yanıt olarak
düşünülebilir.

Örgütsel kimlik, çalışanların örgütlerini diğer örgütlerden ayıran özelliklerinin ne olduğuna yönelik inanç ve algılamalarını, örgütün
dışarıdakilere yönelik olarak geliştirilen örgüt imajının temelini oluşturur.
İş stresi
çalışanların örgütsel özdeşleşme seviyelerini negatif ve anlamlı olarak etkiler.Strese ilişkin araştırmaların bulgularına göre, kişisel dayanma gücünün üzerindeki yüksek stres ortamında çalışanların kendilerini iyi hissetmeleri mümkün görülmemektedir.

Algılanan örgütsel destek
örgütsel özdeşleşme düzeylerini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.Personelin fikirlerinin önemsenmesi ve kendisine işle ilgili veya iş dışı her konuda destek olunması onların örgüte olan duygusal bağını artıracağı beklenmektedir.

Örgütsel özdeşleşme çalışanların
iş performansı
nı pozitif ve anlamlı olarak etkiler.

Etkin
örgütsel iletişim
ile üyenin örgütle özdeşleşmesigüçlendirilebilir. Çünkü iletişim yoluyla, çalışanlara örgütün değerleri, özellikleri, hedefleri aktarılır.
Full transcript