Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

P5 Almere 2.0 Floodproof

P5 presentation TU Delft Faculty of Architecture Master Urbanism
by

Myrthe Vermoolen

on 1 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of P5 Almere 2.0 Floodproof

Almere 2.0 floodproof
An integral approach to the balance between measures on different layers of multi-layer safety
Myrthe Vermoolen | 4021363
P5 eindpresentatie | 1 juli 2013

1e mentor: E. Brandes
2e mentor: F.L. Hooimeijer
Externe examinor: Ir. F.W.A. Koopman
PBL stagebegeleiders: J. Knoop & L. Pols

Technische Universiteit Delft
Master Urbanism, faculteit Bouwkunde
Afstudeerstudio: Delta Interventions

!
?
Overstromingsrisico: stedelijke druk in overstromingsgevoelig gebied

Van traditioneel naar alternatief overstromingsbeleid

Naast overstromingsrisico andere klimaatopgaven

De problemen van een jonge stad

De relatie tussen water en de stedelijke omgeving

Huidig economisch klimaat vraagt om een andere rol van de planner: flexibel
What is the best
balance
between the
three layers of multi-layer safety
that enhance the
quality of the built environment
and
physical water safety
?
Hoofdonderzoeksvraag:
Probleemstelling:
Droogte en inklinking/bodemdaling
Wateroverlast
Drought and soil subsidence
Traditioneel overstromingsbeleid
Waterveiligheidsopgave en verstedelijkingsopgave overlappen in Almere
2012
2012
2012
2012
2030
2030
2030
2030
Almere is
risicovol
, omdat de kwetsbaarheid hoog is, doordat overstromingen
plotseling kunnen optreden
vanwege de ligging nabij de IJsselmeerdijken en ook omdat mensen
niet makkelijk weg kunnen komen
, omdat de stad in een polder ligt die volledig omringd is door water.
"
"
Veiligheidsnorm 1/4.000 (overschrijdingskans)

Maar volgens recente studie VNK 1/550 (overstromingskans)

Er is altijd een restrisico --> een kijk achter de dijk nemen, om te kijken wat de gevolgen van een dijkdoorbraak zijn, en wat hieraan gedaan kan worden.
Historisch gezien kennen we verschillende manieren van omgaan met water (terpen, compartimentering door dijken);
Dit is echter uitgegroeid tot een puur preventieve strategie;
Waterveiligheid en de stedelijke omgeving zijn sterk aan elkaar gerelateerd, alleen we zijn dit vergeten;
Katrina (2005), Sandy (2012), Duitsland (2013): leren dat het fout kán gaan, ook naderhand (mensen die niet konden vluchten, tekort aan informatie).
Alternatief beleid: meerlaagsveiligheid
Meerlaagsveiligheid (MLV) in:

Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP)

Deltaprogramma 2013 (DP2013)
Monotoon, geen identiteit
Relatie tussen water en stedelijke omgeving
Gespleten stad, kernen gescheiden door te veel groen -> levenloze 'stad'
“Almere lelijkste plek van Nederland”
(Heijmans, Volkskrant 29 februari 2008)
“Almere staat stil, het is verkeerd ontworpen”
(De Bois, Trouw 1 augustus 2012)
Waterschappen bouwen en onderhouden dijken, achter de dijk gaan planners en ontwerpers hun eigen gang met het ontwikkelen van plannen, zonder zich druk te maken over overstromingsrisico;

Dijkverhoging draagt niet altijd bij aan de
ruimtelijke kwaliteit
van een gebied.
“Uitdammers vrezen water niet”
(Markus, Trouw 18 oktober 2012)
Inwoners Noord-Hollands dorp in actie tegen horizonvervuilende dijkverzwaring
Literature review
Case studies
Wat is mogelijk?
Wat is wenselijk?
Conclusies
Wat is denkbaar?
Interviews with professionals
lokale omstandighedenrandvoorwaarden

Site visits
Mapping
Panel of experts
Alternatieve strategieën
Structuurvisie 2030 en verder
Current ground level heights
Section AA' of ground level heights
Expected land subsidence until 2050
Plan map
Interviews with professionals
Panel of experts for expert judgement
Literature review
Case studies
Laag 2: gevolgbeperkng
Potentiële sociale en economische schade
Verdichting; programma Schaalsprong:
+60.000 huizen voor +160.000 nieuwe inwoners, +100,000 banen

Belangrijke infrastructuur

Kwetsbare en vitale functies (niet-zelfredzamen, ziekenhuis, SARA-internet hub)
Laag 3: calamiteitenbeheersing
Wat kan er mis gaan?
Evacuatieplan Flevoland
Belangrijke infrastructuur: plannen om A6 te verlagen

Beperkt aantal bruggen

Complexe bloemkoolstructuur buurten en toegang dmv rotondes zorgt voor een evacuatietijd van wijken van minstens 24 uur

Evacuatie van de gehele Zuidelijke Flevopolder duurt ten minste 60 - 150 uur (6 dagen), terwijl de waarschuwingstijd en voorbereidingstijd max. 2 uur is
De aard van het overstromingsrisico in de Zuidelijke Flevopolder
Zuidelijke Flevopolder
Diep, binnendijks gebied

Overstromingsscenario - worst case
Plotselinge heftige storm
IJmeer/Markermeer dijkdoorbraak
Polder overstroomt diep en snel (vooral langs de randen van de dijkring)
Beperkte waarschuwingstijd, beperkte mogelijkheden voor reddingsoperaties
Badkuip
Almere is
risky
, because the vulnerability is high, due to the fact that floods may
occur suddenly
because the city is located close to the embankment of the IJsselmeer and also because people
cannot get away easily
as Almere lies on an ‘
island
’, or rather in a polder fully surrounded by water.
"
"
Laag 1: preventie
Karakteristieken veiligheidsniveau Flevoland
Robuuste dijken

Veiligheidsnorm 1/4.000 (overschrijdingskans)
Maar volgens recente studie VNK 1/550 (overstromingskans)
Compartimentering door Knardijk
Randvoorwaarden
Realiseren geplande programma Schaalsprong in Zuidelijke Flevopolder:
+60.000 huizen voor +160.000 nieuwe inwoners,
+100.000 banen, etc.

Beperken (rest)risico overstromingen
Site visits
Mapping
?
What is the best
balance
between the
three layers of multi-layer safety
that enhance the
quality of the built environment
and
physical water safety
?
MRQ:
Rules & Tools
Rules & Tools
Rules & Tools
Phasing
Phasing
Phasing
Layers of urban development, water management and hydraulic engineering
Layers of urban development, water management and hydraulic engineering
Layers of urban development, water management and hydraulic engineering
Bird's eye view
Het keuze voor lagen van MLV blijft altijd een menselijke afweging tussen de verschillende aspecten van het afwegingskader, op basis van casus specifieke omstandigheden; hier is geen vuistregel voor.
Bird's eye view
Bird's eye view
Uitwerking van de key intervention biedt veel inzicht in de eigenlijke effecten van de alternatieven: levert dit echt het type stad op dat je wilt? Alternatief 2 bijv. biedt veel 'ongebruikelijke' randvoorwaarden.
Vulnerable and vital functions
Unused land with high potential for urban development
Will be further elaborated until P5
Er is altijd een restrisico --> een kijk achter de dijk nemen
Bron: PBL. (2011). Climate adaptation in the Dutch delta: Strategic options for a climate-proof development of the Netherlands. Den Haag: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, p. 16
Bron: samengesteld naar Gemeente Almere (2011), Gemeente Almere (2012a), Gemeente Almere (2012c)
Bron: P.J.E.M. van Dam (2012) Amfibische elementen in het omgaan met overstromingen: continuïteit en verandering. Amsterdam: Vrije Universiteit
Bron: VenW, VROM, & LNV. (2009). Nationaal Waterplan 2009-2015. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, p. 15
Bron: bewerkt naar Waterschap Zuiderzeeland. (2010). Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Meer dan water alleen': gedeeltelijke herziening Waterbeheerplan 2007-2011. Lelystad: Waterschap Zuiderzeeland.
Bron: Streng, F. (2012). _MG_3247.jpg. Retrieved 8 January, 2013, from http://www.flickr.com/photos/28834416@N02/8194200296/
Bron: bewerkt naar Waterschap Zuiderzeeland. (2010). Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Meer dan water alleen': gedeeltelijke herziening Waterbeheerplan 2007-2011. Lelystad: Waterschap Zuiderzeeland.
Bron: bewerkt naar Bossenbroek, J. C. (2012). Veiligheid Nederland in Kaart 2 - Overstromingsrisico in dijkringgebied 8: Flevoland. Lelystad: Consortium DOT/ Rijkswaterstaat Waterdienst.
Bron: bewerkt naar Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. (1971). Atlas voor Flevoland 1971. Zwolle: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
Bron: bewerkt naar EduGIS, s.d.; IPO et al., s.d.; Tennet, 2011; Veiligheidsregio Flevoland, 2008
Bron: bewerkt naar Veiligheidsregio Flevoland (2008)
Bron: Posad. (2012). Over de Hollandse Brug: een alternatief voor verstedelijking en verbinding. Den Haag: Ministry of Infrastructure and the Environment/ Posad spatial strategies, p. 25
Bron: Lysen (2012) Haarlemmermeer: Balanced Polder - group booklet. Delft: TU Delft
Bron: Gemeente Almere, & Gemeente Zeewolde. (2013). Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold: ontwerp. Almere/ Zeewolde: Municipality of Almere/ Municipality of Zeewolde.
Bron: AHN.nl
Bron: Gemeente Almere, & Gemeente Zeewolde. (2013). Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold: ontwerp. Almere/ Zeewolde: Municipality of Almere/ Municipality of Zeewolde.
Bron: Gemeente Almere, & Gemeente Zeewolde. (2013). Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold: ontwerp. Almere/ Zeewolde: Municipality of Almere/ Municipality of Zeewolde.
Voor de case Almere:

Alternatief 1 (superdijk, compartimentering, waterberging) kost misschien wat meer, maar is ongelooflijk mooi, effectief, en ook duurzaam. Het betekent een upgrade voor het concept Almere: een veel prettigere en veiligere leefomgeving.

Alternatief 2 (flood proof kwetsbare functies, evacuatie) is minder duur, biedt in theorie mogelijkheden voor meer ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit, maar is moeilijk (bestuurlijk) realiseerbaar en niet zonder risico's.
Conclusies mbt het proces
Een goede afweging kun je maken dmv de gevolgde aanpak: scenariobenadering en afwegingskader/ multi-criteria analyse
Strategie van de 2e laag: wanneer deze laag als startpunt wordt gekozen voor het ontwikkelen van een alternatief, worden interventies uit laag 2 en 3 automatisch geïntegreerd, omdat alle mogelijke interventies bekeken worden; dit in tegenstelling tot het gangbare civiel technische perspectief "als je laag 1 doet, zijn 2 en 3 niet meer nodig".
Overstromingsrisico = kans x gevolg
Test case Almere
Full transcript