Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERİYODİK TABLONUN TARİHÇESİ

SON BİTMİŞ HALİ!!! (COPY NO)
by

rumeysa akyıldız

on 30 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERİYODİK TABLONUN TARİHÇESİ

PERİYODİK CETVELİN TARİHÇESİ
PERİYODİK TABLO
Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır.
PERİYODİK TABLONUN TARİHÇESİ
Altın, gümüş, kalay, bakır, kurşun ve cıva gibi elementler eski çaglardan beri biliniyordu. Bir elementin ilk bilimsel olarak bulunması 1649 yılında Henning Brand'ın fosforu bulmasıyla başlamıştır. Bundan sonraki 200 yıl boyunca elementler ve onları bileşikleri hakkında kimyacılar tarafından pekçok bilgi elde edilmiştir. Bununla beraber 1869 yılına kadar toplam 63 element bulunabilmiştir.
DÜZENLİ DEĞİŞİMLER
Periyodik tabloda soldan saga ya da yukarıdan aşagı gidildikçe düzenli degişen birtakım özellikler vardır.
Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, icadı genellikle Rus kimyager Dimitri Mendeleyev'e maledilir. 1869'da Mendeleyev, tabloyu, atomların artan atom agırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından oluşturmuştur.
GRUP
PERİYOT
Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Toplam yedi periyot vardır. Altıncı periyot 32 elemente sahip uzun bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Bunlara lantanit denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise aktinit denir.
BLOK
Elementler -hidrojen ve helyum dışında- değerlik orbitallerine göre s,p, d ve f olmak üzere dört ana bloğa ayrılır. s ve p ana grup, d ve f yan grup olarak bilinir.
GRUP - PERİYOT - BLOK
Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturdugu birlige
grup
denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır.
Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi IUPAC'ın önerdigi 1'den 18'e kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan oluşan adlandırmadır.
ATOM YARIÇAPI
Atomların büyüklüğü ölçülürken Van der Waals yarıçapı dikkate alınır. Çekirdekle dış katmanlarda bulunan elektronlar arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyük olursa atom yarıçapı da o kadar küçük olur.
İYONLAŞMA ENERJİSİ
Gaz halde bulunan bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir.
ELEKTRONEGATİFLİK
Bir atomun kimyasal bagdaki elektronları kendine dogru çekme yeteneginin bir ölçüsüdür. Dogrudan bir ölçümü yoktur, ancak iyonlaşma enerjisi ev elektron ilgisinin aritmetik ortalaması olarak düşünülebilir.
DİĞER ÖZELLİKLER
Bir periyotta soldan saga dogru gidildikçe,
Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
Atom numarası artar.
Degerlik elektron sayısı artar.
Elektron alma istegi (ametalik karakter) artar.
Yörünge sayısı degişmez.
Atom hacmi ve çapı azalır.
Örneğin ikinci periyot elementlerinden lityumun son katman elektronu 3 protonla çekilirken, florunki 9 proton tarafından çekilir. Bu yüzden soldan sağa gidildikçe yarıçap azalır.Yukarıdan aşağı gidildikçe dış katman elektronları çekirdekten daha uzakta bulunur. Atom yarıçapı artar.
Soldan sağa gidildikçe çekirdekle son katman elektronları arasındaki çekim kuvveti artacağından iyonlaştırmak için daha fazla enerjiye gerek vardır. O yüzden soldan saga gidildikçe düzenli olarak artış beklenir ancak 2A ve 5A elementlerinin küresel simetrik özelliğinden dolayı sıralamada yerleri farklıdır.
1A<3A<2A<4A<6A<5A<7A<8A
Bir elektronu uzaklaştırmak için gereken enerji, elektronun çekirdekten uzaklığına bağlıdır. Bu sebeple yukarıda aşağı inildikçe atom yarıçapı arttığından iyonlaşma enerjisi azalır.
Soldan saga dogru iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi arttıgından elektronegatiflik artar. Aşagıdan yukarı ise azalır.
Bir grupta yukarıdan aşagıya inildikçe,
Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
Atom numarası artar.
Degerlik elektron sayısı degişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
Elektron verme istegi (metalik karakter) artar.
Yörünge sayısı artar.
Atom hacmi ve çapı artar.
1817
1865
1869
1917
Johann Dobereiner
1817 yılında Johann Dobereiner benzer kimyasal özelliklere sahip olan stronsiyum, kalsiyum ve baryuma bakarak, stronsiyumun atom ağırlığının kalsiyum ve baryum atom ağırlıklarının ortasında olduğuna dikkat çekmiştir. 1829 yılında klor, brom ve iyot üçlüsünün de benzer özellikler gösterdiği bulunmuştu. Yine benzer davranış lityum,sodyum ve potasyum için de gözleniyordu. 1829 ve1858 yılları arasında bu konuda pek çok araştırma yapıldı. Bu sırada halojenler grubu katıldı. Oksijen, kükürt,selenyum ve tellür bir grubun üyesi olarak düşünülürken azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmut başka bir grup içine yerleştirildiler.
John Newlands
Newlands atomların kütlelerine göre sıralayan ilk kişidir. 1865'te "Oktav kanunu" isimli çalışmasını yayınlamıştır. Tabloda kendini takip eden sekiz elementin davranışlarını sergileyen bir element Oktav kanununa uyar. Newlands bilinen tüm elementleri yedi gruba ayırmıştır. Oktav Kanunu önce kabul edilmemiş fakat Dmitri Mendeleyev ve Lothar Meyer'in çalışmaları ile kabul görmüştür.
Dimitri Mendelev
Genelde periyodik tablonun babası olarak Alman bilim adamı Julius Lothar Meyer ve Rus bilim adamı Dimitri Mendeleyev kabul edilir. Her ikisi de birbirinden habersiz olarak dikkate değer benzer sonuçlar ürettiler. Mendeleyev atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlandığını görmüştür. Daha sonra elementleri tekrarlanan özelliklerine göre alt alta sıralayarak ilk iki periyodu yedişer, sonraki üç periyodu ise onyedişer element içeren bir periyodik sistem hazırlamıştır. Mendeleyev'in hazırladığı periyodik sistemde bazı yerleri henüz keşfedilmemiş elementlerin olduğunu düşünerek boş bırakmıştır. Daha sonra bulunanskandiyum, galyum, germanyum elementleri tablodaki boşluklara yerleşmişlerdir.
Henry Moseley
Ernest Rutherford'un öğrencisi olan Moseley, bazı elementlerin yayımladığı X ışınlarının spektrumlarını fotoğraflayarak, bu ışınların dalga boyları ile elementlerin atom numaraları arasında bir ilişki bulunduğunu ve elementlerin özelliklerinin atom ağırlıklarına değil atom numaralarına bağlı olduğunu deneysel olarak göstermiştir.
Periyodik tablonun ilk grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir.
En aktif (kimyasal tepkimeye girme egilimi en fazla olan) metallerdir.
Hidrojen (H) ametal, grubun diger üyeleri metaldir.
Son yörüngelerinde 1 elektron vardır. Dolayısıyla degerlik elektron sayısı 1'dir.
Tepkimelerde son yörüngedeki elktronunu kolayca vererek "+1" yüklü iyon haline gelirler.
Genelde bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktırlar.
Erime noktaları diger metallerden daha düşüktür.
Aktif olduklarından tabiatta serbest halde degil bileşikleri halinde bulunurlar.
Alkali Metaller (1A)
K
Li
Rb
Cs
Fr
Ca
Sc
Hf
Mn
Pt
Ir
Ag
Cd
B
Al
C
Si
Cl
I
At
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Na
F
Br
Po
Te
O
Se
S
N
P
Sb
As
Bi
Pb
Sn
Ge
In
Ga
TI
Hg
Cu
Au
Ni
Ds
Pd
Co
Mt
Rh
Fe
Hs
Os
Ru
Bh
Re
Tc
Cr
Sg
W
Mo
V
Db
Ta
Nb
Ti
Rf
Zr
**
*
Y
Mg
Be
Ba
Sr
Uuo
Uut
Uuq
Uup
Uuh
*
**
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rumeysa AKYILDIZ
Rumeysa AKYILDIZ
Uus
Ra
LITYUM
Simgesi: Li
Grubu: 1A (Alkali metal)
Atom numarası: 3
Bağıl atom kütlesi: 6,941
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 180,7°C
Kaynama noktası: 1342°C
Yoğunluğu: 0,534 g/cc
Keşfi: 1817 - Johann Arfvedson
Atom çapı: 2,05 Å
Elektronegatifliği: 0,98
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1

SODYUM
Simgesi: Na
Grubu: 1A (Alkali metal)
Atom numarası: 11
Bağıl atom kütlesi: 22,98977
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 98°C
Kaynama noktası: 883°C
Yoğunluğu: 0,971 g/cc
Keşfi: 1807 - Sir Humphrey Davy
Atom çapı: 2,23 Å
Elektronegatifliği: 0,93
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1

POTASYUM
Simgesi: K
Grubu: 1A (Alkali metal)
Atom numarası: 19
Bağıl atom kütlesi: 39,0983
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 63,35°C
Kaynama noktası: 759°C
Yoğunluğu: 0,862 g/cc
Keşfi: 1807 - Sir Humphrey Davy
Atom çapı: 2,77 Å
Elektronegatifliği: 0,82
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1
RUBIDYUM
Simgesi: Rb
Grubu: 1A (Alkali metal)
Atom numarası: 37
Bağıl atom kütlesi: 85,4678
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 39,64°C
Kaynama noktası: 688°C
Yoğunluğu: 1,63 g/cc
Keşfi: 1861 - Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen
Atom çapı: 2,98 Å
Elektronegatifliği: 0,82
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1
SEZYUM
Simgesi: Cs
Grubu: 1A (Alkali metal)
Atom numarası: 55
Bağıl atom kütlesi: 132,9054
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 28,55°C
Kaynama noktası: 671°C
Yoğunluğu: 1.873 g/cc
Keşfi: 1860 - Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen
Atom çapı: 3,34 Å
Elektroneğatifliği: 0,79
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1
FRANSIYUM
Simgesi: Fr
Grubu: 1A (Alkali metal)
Atom numarası: 87
Bağıl atom kütlesi: 223
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 27°C
Kaynama noktası: 677°C
Yogunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1939 - Marguerite Derey
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 0,7
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1

METALLER
Bileşiklerinde pozitif (+) degerlik alırlar.
Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Alaşım oluştururlar.
Ametallerle iyonik baglı bileşik oluştururlar.
Tel ve levha haline gelebilirler.
Elektrik akımını iletirler.
Birinci iyonlaşma ernerjileri düşüktür.
Elektron ilgileri düşüktür.
Indirgen özellik gösterirler.
Asitler ile tepkimeye girerler.
Atomları arasında metalik bag vardır.
Oda şartlarında Hg (civa) hariç katıdırlar.
Tek atomlu yapıdadır.
AMETALLER
Bileşiklerinde (-) ve (+) degerlik alırlar.
Kendi aralarında kovalent baglı bileşik oluştururlar.
Metallerle iyonik baglı bileşik oluştururlar.
Tel ve levha haline getirilemezler.
Elektrik akımını iletmezler.
Birinci iyonlaşma enerjileri yüksektir.
Elektron ilgileri yüksektir.
Yükseltgen özellik gösterirler.
Asitler ile tepkimeye girmezler. (Grafit hariç)
Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
Önemli bir kısmı tabiatta moleküler halde bulunur.
Toprak Alkali Metaller (2A)
Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir.
1A grubundan sonra kimyasal aktifligi en fazla olan metalerdir.
Son yörüngelerinde 2 elektron vardır. Dolayısıyla degerlik elektron sayıları 2'dir.
Tepkimelerde 2 elektronunu vererek +2 yüklü iyon haline gelirler.
BERILYUM
Simgesi: Be
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarası: 4
Bağıl atom kütlesi: 9,012182
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1278°C
Kaynama noktası: 2970°C
Yoğunluğu: 1,848 g/cc
Keşfi: 1828 - Friedrich Wöhler, A. Bussy
Atom çapı: 1,4 Å
Elektronegatifliği: 1,57
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
MAGNEZYUM
Simgesi: Mg
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarası: 12
Bağıl atom kütlesi: 24,305
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 649°C
Kaynama noktası: 1090°C
Yoğunluğu: 1,738 g/cc
Keşfi: 1808 - Sir Humphrey Davy
Atom çapı: 1,72 Å
Elektronegatifliği: 1,31
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
KALSIYUM
Simgesi: Ca
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarası: 20
Bağıl atom kütlesi: 40,078
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 839°C
Kaynama noktası: 1484°C
Yoğunluğu: 1,55 g/cc
Keşfi: 1808 - Sir Humphrey Davy
Atom çapı: 2,23 Å
Elektronegatifliği: 1
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
STRONSIYUM
Simgesi: Sr
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarası: 38
Bağıl atom kütlesi: 87,62
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 769°C
Kaynama noktası: 1384°C
Yoğunluğu: 2,54 g/cc
Keşfi: 1790 - Adair Crawford, William Cruikshank
Atom çapı: 2,45 Å
Elektronegatifliği: 0,95
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
BARYUM
Simgesi: Ba
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarası: 56
Bağıl atom kütlesi: 137,327
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 729°C
Kaynama noktası: 1898°C
Yoğunluğu: 3,59 g/cc
Keşfi: 1808 - Sir Humphrey Davy
Atom çapı: 2,78 Å
Elektronegatifliği: 0,89
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
RADYUM
Simgesi: Ra
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarası: 88
Bağıl atom kütlesi: 226,0254
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 700°C
Kaynama noktası: 1536°C
Yoğunluğu: 5,5 g/cc
Keşfi: 1898 - Pierre , Marie Curie
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 0,9
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
Geçiş Metalleri (B Grubu)
Bu grup, tüm B grubu elementlerini kapsar.
Tamamı metaldir.
Oda şartlarında cıva (Hg) sıvı, digerleri katıdır.
Bileşiklerinde farklı degerlik (yükseltgenme basamagı) alanları çogunluktadır. Örnegin, bakır (Cu) +1 ve +2 degerlikler alabilirler.
Isı ve elektrigi iyi iletirler. Au, Ag ve Cu en iyi iletkenlerdir.
Yogunlukları, erime ve kaynama noktaları yüksektir.
Elektron dizilimi d orbitali ile biter.
Geçiş Metalleri
Bu grup, tüm B grubu elementlerini kapsar.
Tamamı metaldir.
Oda şartlarında cıva (Hg) sıvı, digerleri katıdır.
Bileşiklerinde farklı degerlik (yükseltgenme basamagı) alanları çogunluktadır. Örnegin, bakır (Cu) +1 ve +2 degerlikler alabilirler.
Isı ve elektrigi iyi iletirler. Au, Ag ve Cu en iyi iletkenlerdir.
Yogunlukları, erime ve kaynama noktaları yüksektir.
Elektron dizilimi d orbitali ile biter.
SKANDIYUM
Simgesi: Sc
Grubu: 3B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 21
Bağıl atom kütlesi: 44,95591
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1539°C
Kaynama noktası: 2831°C
Yoğunluğu: 2,99 g/cc
Keşfi: 1879 - Lars Nilson
Atom çapı: 2,09 Å
Elektronegatifliği: 1,36
Yükseltgenme basamağı(sayısı): 3
ITRIYUM
Simgesi: Y
Grubu: 3B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 39
Bağıl atom kütlesi: 88,90585
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1526°C
Kaynama noktası: 3338°C
Yoğunluğu: 4,47 g/cc
Keşfi: 1794 - Johann Gadolin
Atom çapı: 2,27 Å
Elektronegatifliği: 1,22
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
TITANYUM
Simgesi: Ti
Grubu: 4B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 22
Bağıl atom kütlesi: 47,88
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1660°C
Kaynama noktası: 3287°C
Yoğunluğu: 4,54 g/cc
Keşfi: 1791 - William Gregor
Atom çapı: 2 Å
Elektronegatifliği: 1,54
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4
ZIRKONYUM
Simgesi: Zr
Grubu: 4B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 40
Bağıl atom kütlesi: 91,224
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1852°C
Kaynama noktası: 4377°C
Yoğunluğu: 6,51 g/cc
Keşfi: 1789 - Martin Klaproth
Atom çapı: 2,16 Å
Elektronegatifliği: 1,33
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4
HAFNIYUM
Simgesi: Hf
Grubu: 4B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 72
Bağıl atom kütlesi: 178,49
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2227°C
Kaynama noktası: 4603°C
Yoğunluğu: 13,31 g/cc
Keşfi: 1923 - Dirk Coster, Georg von Hevesy
Atom çapı: 2,16 Å
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4
RUTHERFORDIYUM
Simgesi: Rf
Grubu: 4B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 104
Bagıl atom kütlesi: 261
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1969 - A.Ghiorso, Nurmia, Harris, K.A.Y. Eskola, P.L. Eskola
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
VANADYUM
Simgesi: V
Grubu: 5B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 23
Bağıl atom kütlesi: 50,9415
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1902°C
Kaynama noktası: 3409°C
Yoğunluğu: 6,11 g/cc
Keşfi: 1830 - Nils Sefström
Atom çapı: 1,92 Å
Elektronegatifliği: 1,63
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 5, 3
NIYOBYUM
Simgesi: Nb
Grubu: 5B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 41
Bağıl atom kütlesi: 92,90638
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2468°C
Kaynama noktası: 4744°C
Yoğunluğu: 8,57 g/cc
Keşfi: 1801 - Charles Hatchet
Atom çapı: 2,08 Å
Elektronegatifliği: 1,6
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 5, 3
TANTAL
Simgesi: Ta
Grubu: 5B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 73
Bağıl atom kütlesi: 180,9479
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2996°C
Kaynama noktası: 5425°C
Yoğunluğu: 16,65 g/cc
Keşfi: 1802 - Anders Ekeberg
Atom çapı: 2,09 Å
Elektronegatifliği: 1,5
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 5
DUBNIYUM
Simgesi: Db
Grubu: 5B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 105
Bağıl atom kütlesi: 262
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1970 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
KROM
Simgesi: Cr
Grubu: 6B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 24
Bağıl atom kütlesi: 51,9961
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1857°C
Kaynama noktası: 2672°C
Yoğunluğu: 7,19 g/cc
Keşfi: 1797 - Louis Vauquelin
Atom çapı: 1,85 Å
Elektronegatifliği: 1,66
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 3, 2
MOLIBDEN
Simgesi: Mo
Grubu: 6B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 42
Bağıl atom kütlesi: 95,94
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2617°C
Kaynama noktası: 4612°C
Yoğunluğu: 10,22 g/cc
Keşfi: 1778 - Carl Wilhelm Scheele
Atom çapı: 2,01 Å
Elektronegatifliği: 2,16
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3, 2
TUNGSTEN
Simgesi: W
Grubu: 6B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 74
Bağıl atom kütlesi: 183,85
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 3407°C
Kaynama noktası: 5655°C
Yoğunluğu: 19,35 g/cc
Keşfi: 1783 - Fausto ve Juan José de Elhuyar
Atom çapı: 2,02 Å
Elektronegatifliği: 2,36
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3, 2
SEABORGIYUM
Simgesi: Sg
Grubu: 6B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 106
Bağıl atom kütlesi: 263
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1974 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya), Lawrence Berkeley ve Livermore Laboratuvarları (ABD)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
MANGANEZ
Simgesi: Mn
Grubu: 7B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 25
Bağıl atom kütlesi: 54,93805
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1244°C
Kaynama noktası: 1962°C
Yoğunluğu: 7,43 g/cc
Keşfi: 1774 - Johann Gahn
Atom çapı: 1,79 Å
Elektronegatifliği: 1,55
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 7, 6, 4, 2, 3
TEKNESYUM
Simgesi: Tc
Grubu: 7B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 43
Bağıl atom kütlesi: 98
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2200°C
Kaynama noktası: 4877°C
Yoğunluğu: 11,5 g/cc
Keşfi: 1937 - Carlo Perrier, Emilio Segre
Atom çapı: 1,95 Å
Elektronegatifliği: 1,9
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 7
RENYUM
Simgesi: Re
Grubu: 7B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 75
Bağıl atom kütlesi: 186,207
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 3180°C
Kaynama noktası: 5627°C
Yoğunluğu: 21,04 g/cc
Keşfi: 1925 - Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
Atom çapı: 1,97 Å
Elektronegatifliği: 1,9
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 4, 2, -2
BOHRIYUM
Simgesi: Bh
Grubu: 7B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 107
Bağıl atom kütlesi: 262
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1976 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
DEMIR
Simgesi: Fe
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 26
Bağıl atom kütlesi: 55,847
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1535°C
Kaynama noktası: 2750°C
Yoğunluğu: 7,874 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,72 Å
Elektronegatifliği: 1,83
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3
RUTENYUM
Simgesi: Ru
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 44
Bağıl atom kütlesi: 101,07
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2250°C
Kaynama noktası: 3900°C
Yoğunluğu: 12,37 g/cc
Keşfi: 1844 - Karl Klaus
Atom çapı: 1,89 Å
Elektronegatifliği: 2,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3, 4, 6, 8
OSMIYUM
Simgesi: Os
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 76
Bağıl atom kütlesi: 190,2
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 3027°C
Kaynama noktası: 5012°C
Yoğunluğu: 22.6 g/cc
Keşfi: 1804 - Smithson Tenant
Atom çapı: 1,92 Å
Elektronegatifliği: 2,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3, 4, 6, 8
HASSIYUM
Simgesi: Hs
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 108
Bağıl atom kütlesi: 265
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1984 - Peter Armbruster, Gottfried Munzenber
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
KOBALT
Simgesi: Co
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 27
Bağıl atom kütlesi: 58,9332
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1495°C
Kaynama noktası: 2870°C
Yoğunluğu: 8,9 g/cc
Keşfi: 1737 - George Brandt
Atom çapı: 1,67 Å
Elektronegatifliği: 1,88
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3
RODYUM
Simgesi: Rh
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 45
Bağıl atom kütlesi: 102,9055
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1966°C
Kaynama noktası: 3727°C
Yoğunluğu: 12,41 g/cc
Keşfi: 1803 - William Wollaston
Atom çapı: 1,83 Å
Elektronegatifliği: 2,28
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3, 4
IRIDYUM
Simgesi: Ir
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 77
Bağıl atom kütlesi: 192,22
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2443°C
Kaynama noktası: 4428°C
Yoğunluğu: 22,4 g/cc
Keşfi: 1804 - S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin
Atom çapı: 1,87 Å
Elektronegatifliği: 2,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3, 4, 6
MEITNERIYUM
Simgesi: Mt
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 109
Bağıl atom kütlesi: 266
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1982 - Almanya Ağır Iyon Araştırma Laboratuvarı
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
NIKEL
Simgesi: Ni
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 28
Bağıl atom kütlesi: 58,6934
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1453°C
Kaynama noktası: 2732°C
Yoğunluğu: 8,9 g/cc
Keşfi: 1751 - Axel Cronstedt
Atom çapı: 1,62 Å
Elektronegatifliği: 1,91
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3
PALLADYUM
Simgesi: Pd
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 46
Bağıl atom kütlesi: 106,42
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1552°C
Kaynama noktası: 2964°C
Yoğunluğu: 12,02 g/cc
Keşfi: 1803 - William Wollaston
Atom çapı: 1,79 Å
Elektronegatifliği: 2,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 4
PLATIN
Simgesi: Pt
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 78
Bağıl atom kütlesi: 195,08
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1772°C
Kaynama noktası: 3827°C
Yoğunluğu: 21,45 g/cc
Keşfi: 1735 - Julius Scaliger
Atom çapı: 1,83 Å
Elektronegatifliği: 2,28
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 4
UNUNNILYUM
Simgesi: Uun (Ds)
Grubu: 8B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 110
Bağıl atom kütlesi: 271
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1994 - S. Hofmann, V. Ninov, FP Hessberger, P. Armbruster, H. Folger, G. Münzenberg, HJ Schött
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
BAKIR
Simgesi: Cu
Grubu: 1B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 29
Bağıl atom kütlesi: 63,546
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1084,6°C
Kaynama noktası: 2567°C
Yoğunlugu: 8,96 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,57 Å
Elektronegatifliği: 1,9
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 1
GÜMÜŞ
Simgesi: Ag
Grubu: 1B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 47
Bağıl atom kütlesi: 107,8682
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 961°C
Kaynama noktası: 2163°C
Yoğunluğu: 10,5 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,75 Å
Elektronegatifliği: 1,93
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1
ALTIN
Simgesi: Au
Grubu: 1B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 79
Bağıl atom kütlesi: 196,9665
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1064,58°C
Kaynama noktası: 2807°C
Yoğunluğu: 19,32 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,79 Å
Elektronegatifliği: 2,54
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 1
Uub
Uuu
UNUNUNYUM
Simgesi: Uuu
Grubu: 1B (Geçiş elementi - Transaktinid)
Atom numarası: 111
Bağıl atom kütlesi: 272
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1994 - S. Hofmann, V. Ninov, FP Hessberger, P. Armbruster, H. Folger, G. Münzenberg
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
Zn
ÇINKO
Simgesi: Zn
Grubu: 2B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 30
Bağıl atom kütlesi: 65,39
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 419,73°C
Kaynama noktası: 907°C
Yoğunluğu: 7,13 g/cc
Keşfi: 1746 - Andreas Marggraf
Atom çapı: 1,53 Å
Elektronegatifliği: 1,65
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
KADMIYUM
Simgesi: Cd
Grubu: 2B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 48
Bağıl atom kütlesi: 112,411
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 321,18°C
Kaynama noktası: 765°C
Yoğunluğu: 8,65 g/cc
Keşfi: 1817 - Friedrich Stromeyer
Atom çapı: 1,71 Å
Elektronegatifliği: 1,69
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2
CIVA
Simgesi: Hg
Grubu: 2B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 80
Bağıl atom kütlesi: 200,59
Oda sıcaklığında: Sıvı
Erime noktası: -38,72°C
Kaynama noktası: 357°C
Yoğunluğu: 13,546 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,76 Å
Elektronegatifliği: 2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 1
UNUNBIYUM
Simgesi: Uub
Grubu: 2B (Geçiş elementi)
Atom numarası: 112
Bağıl atom kütlesi: 277
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1996 - S. Hoffmann, V. Ninov, F. Hessberger, P. Armbruster, G. Munzenberg
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
Toprak Metaller (3A)
Bor (B) ametal diger elementler metaldir.
Genellikle bileşiklerinde +1 ve +3 degerlik alırlar.
Aluminyum (Al) amfoter özellik gösterir.
Son yörüngelerinde (katmanlarında 3 elektron oldugundan dolayı degerlik elektron sayıları 3'tür.
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
3B
4B
5B
6B
7B
8B
8B
8B
1B
2B
BOR
Simgesi: B
Grubu: 3A (Yarımetal)
Atom numarası: 5
Bağıl atom kütlesi: 10,811
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 2300°C
Kaynama noktası: 4002°C
Yogunluğu: 2,34 g/cc
Keşfi: 1828 - H. Day, L.J. Thenard, J.L. Gay-Lussac
Atom çapı: 1,17 Å
Elektronegatifliği: 2,04
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
ALÜMINYUM
Simgesi: Al
Grubu: 3A (Metal)
Atom numarası: 13
Bağıl atom kütlesi: 26,98154
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 660,25°C
Kaynama noktası: 2467°C
Yoğunluğu: 2,702 g/cc
Keşfi: 1825 - Hans Christian Oersted
Atom çapı: 1,82 Å
Elektronegatifliği: 1,61
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
GALYUM
Simgesi: Ga
Grubu: 3A (Metal)
Atom numarası: 31
Bağıl atom kütlesi: 69,723
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 29,9°C
Kaynama noktası: 2403°C
Yoğunluğu: 5,907 g/cc
Keşfi: 1875 - Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
Atom çapı: 1,81 Å
Elektronegatifliği: 1,81
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
INDIYUM
Simgesi: In
Grubu: 3A (Metal)
Atom numarası: 49
Bağıl atom kütlesi: 114,82
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 156,76°C
Kaynama noktası: 2073°C
Yoğunluğu: 7,31 g/cc
Keşfi: 1863 - Ferdinand Reich, H. Richter
Atom çapı: 2 Å
Elektronegatifliği: 1,78
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
TALYUM
Simgesi: Tl
Grubu: 3A (Metal)
Atom numarası: 81
Bağıl atom kütlesi: 204,3833
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 304°C
Kaynama noktası: 1473°C
Yoğunluğu: 11,85 g/cc
Keşfi: 1861 - Sir William Crookes
Atom çapı: 2,08 Å
Elektronegatifliği: 2,04
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 1
UNUNTRIYUM
Simgesi: Utt
Grubu: -
Atom numarası: 113
Bağıl atom kütlesi: Bilinmiyor
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 2004 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
Karbon Grubu (4A)
Bileşiklerinde -4 ve +4 arasında degerlik alırlar.
Karbon (C) ametal, Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) ise yarımetal özelligi gösterir. Kalay (Sn) ve Kurşun (Pb) metaldir.
SILISYUM
Simgesi: Si
Grubu: 4A (Yarımetal)
Atom numarası: 14
Bağıl atom kütlesi: 28,0855
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1410°C
Kaynama noktası: 2355°C
Yoğunluğu: 2,33 g/cc
Keşfi: 1823 - J. Jacob Berzelius
Atom çapı: 1,46 Å
Elektronegatifliği: 1,9
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4
GERMANYUM
Simgesi: Ge
Grubu: 4A (Yarımetal)
Atom numarası: 32
Bağıl atom kütlesi: 72,61
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 937,4°C
Kaynama noktası: 2830°C
Yoğunluğu: 5,323 g/cc
Keşfi: 1886 - Clemens Winkler
Atom çapı: 1,52 Å
Elektronegatifliği: 2,01
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4
KALAY
Simgesi: Sn
Grubu: 4A (Metal)
Atom numarası: 50
Bağıl atom kütlesi: 118,71
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 232,06°C
Kaynama noktası: 2270°C
Yoğunluğu: 7,31 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,72 Å
Elektronegatifliği: 1,96
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4, 2
KURŞUN
Simgesi: Pb
Grubu: 4A (Metal)
Atom numarası: 82
Bağıl atom kütlesi: 207,2
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 327,6°C
Kaynama noktası: 1740°C
Yoğunluğu: 11,35 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,81 Å
Elektronegatifliği: 2,33
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4, 2
UNUNKUADYUM
Simgesi: Uuq
Grubu: 4A (Metal)
Atom numarası: 114
Bağıl atom kütlesi: 289
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1999 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
AZOT
Simgesi: N
Grubu: 5A (Ametal)
Atom numarası: 7
Bağıl atom kütlesi: 14,00674
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -209,86°C
Kaynama noktası: -195,65°C
Yoğunluğu: 1,2506 g/cc
Keşfi: 1772 - Daniel Rutherford
Atom çapı: 0,75 Å
Elektronegatifliği: 3,04
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±3, 5, 4, 2
FOSFOR
Simgesi: P
Grubu: 5A (Ametal)
Atom numarası: 15
Bağıl atom kütlesi: 30,97376
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 44,3°C
Kaynama noktası: 280°C
Yoğunluğu: 1,82 g/cc
Keşfi: 1669 - Hennig Brand
Atom çapı: 1,23 Å
Elektronegatifliği: 2,19
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±3, 5, 4
ARSENIK
Simgesi: As
Grubu: 5A (Yarımetal)
Atom numarası: 33
Bağıl atom kütlesi: 74,92159
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 808°C
Kaynama noktası: 603°C
Yoğunluğu: 5,72 g/cc
Keşfi: 1250 - Alberts Magna
Atom çapı: 1,33 Å
Elektronegatifliği: 2,18
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±3, 5
ANTIMON
Simgesi: Sb
Grubu: 5A (Yarımetal)
Atom numarası: 51
Bağıl atom kütlesi: 121,757
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 630,9°C
Kaynama noktası: 1587°C
Yoğunluğu: 6,684 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,53 Å
Elektronegatifliği: 2,05
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±3, 5
BIZMUT
Simgesi: Bi
Grubu: 5A (Metal)
Atom numarası: 83
Bağıl atom kütlesi: 208,9804
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 271,52°C
Kaynama noktası: 1564°C
Yoğunluğu: 9,75 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,63 Å
Elektronegatifliği: 2,02
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 5
UNUNPENTIYUM
Simgesi: Uup
Grubu: -
Atom numarası: 115
Bağıl atom kütlesi: Bilinmiyor
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 2004 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
Azot Grubu (5A)
Degerlik elektron sayısı 5'tir.
Bileşiklerinde -3 ile +5 arasında bazı degerlikler alırlar.
Fosfor (P) ametal, Arsenik (As), Antimon (Sb) yarı metal, Bizmut (Bi) ise metal özelligi gösterir.
Kalkojen Grubu (6A)
Degerlik elektron sayıları 6'dır.
Bileşiklerinde -2 ile +6 arasında degerlikler alırlar.
Tellür (Te) ve Polonyum (Po) yarı metal özelligi gösterirken, digerleri ametal özelligi gösterir.
OKSIJEN
Simgesi: O
Grubu: 6A (Ametal)
Atom numarası: 8
Bağıl atom kütlesi: 15,9994
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -222,65°C
Kaynama noktası: -182,82°C
Yoğunluğu: 1,429 g/cc
Keşfi: 1774 - Joseph Priestley,
Carl Wilhelm Scheele
Atom çapı: 0,65 Å
Elektronegatifliği: 3,44
Yükseltgenme basamağı (sayısı): -2, -1
KÜKÜRT
Simgesi: S
Grubu: 6A (Ametal)
Atom numarası: 16
Bağıl atom kütlesi: 32,066
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 115,36°C
Kaynama noktası: 444,75°C
Yoğunluğu: 2,07 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 1,09 Å
Elektronegatifliği: 2,58
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±2, 4, 6
H
HIDROJEN
Simgesi : H
Grubu : 1A (Ametal)
Atom no : 1
Bağıl atom kütlesi : 1,00794
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -258,975°C
Kaynama noktası: -252,732°C
Yoğunluğu: 0,0899 g/L
Keşfi: 1766 - Henry Cavendish
Atom çapı: 0,79 Å
Elektronegatifliği: 2,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 1
SELENYUM
Simgesi: Se
Grubu: 6A (Ametal)
Atom numarası: 34
Bağıl atom kütlesi: 78,96
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 808°C
Kaynama noktası: 603°C
Yoğunluğu: 5,72 g/cc
Keşfi: 1250 - Alberts Magna
Atom çapı: 1,33 Å
Elektronegatifliği: 2,18
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±3, 5
TELLÜR
Simgesi: Te
Grubu: 6A (Yarımetal)
Atom numarası: 52
Bağıl atom kütlesi: 127,6
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 449,65°C
Kaynama noktası: 988°C
Yoğunluğu: 6,24 g/cc
Keşfi: 1782 - Franz Müller von Reichenstein
Atom çapı: 1,42 Å
Elektronegatifliği: 2,1
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±2, 4, 6
POLONYUM
Simgesi: Po
Grubu: 6A (Metal)
Atom numarası: 84
Bağıl atom kütlesi: 209
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 254°C
Kaynama noktası: 9624°C
Yoğunluğu: 9,3 g/cc
Keşfi: 1898 - Pierre , Marie Curie
Atom çapı: 1,53 Å
Elektronegatifliği: 2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4, 2
UNUNHEKSIYUM
Simgesi: Uuh
Grubu: 6A (Metal)
Atom numarası: 116
Bağıl atom kütlesi: 289
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1999 - V. Ninov, KE Gregorich, W. Loveland, A. Ghiorso, DC Hoffman, DM Lee, H. Nitsche, WJ Swiatecki, UW Kirbach
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
Halojenler (7A)
Tamamı ametaldir.
En aktif ametal grubudur. Aktiflikleri aşagı dogru inildikçe azalır.
Son yörüngelerinde 7 elektron vardır. Dolayısıyla degerlik elektron sayısı 7'dir.
Bileşiklerinde -1 ile +7 arasında bazı degerlikler alabilirler.
Flor tüm bileşiklerinde -1 degerlik (yükseltgenme basamagı) alırlar.
Tabiatta moleküler halde bulunurlar.
Grupta aşagı dogru inildikçe kaynama noktası yükselir.
Halojenler zehirlidir.
Hidrojenli bileşiklerinin sulu çözeltisi asit özelligi gösterir.
HF, HCl, HBr, HI sırlamasında asitlik kuvvet artar.
Bunlara tuz yapan anlamına gelen halojenler adı verilir.
FLOR
Simgesi: F
Grubu: 7A (Halojen)
Atom numarası: 9
Bağıl atom kütlesi: 18,9984
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -219,52°C
Kaynama noktası: -188,05°C
Yoğunluğu: 1,696 g/cc
Keşfi: 1886 - Henri Moissan
Atom çapı: 0,57 Å
Elektronegatifliği: 3,98
Yükseltgenme basamağı (sayısı): -1
KLOR
Simgesi: Cl
Grubu: 7A (Halojen)
Atom numarası: 17
Bağıl atom kütlesi: 35,4527
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -100,84°C
Kaynama noktası: -33,9°C
Yoğunluğu: 3,214 g/L
Keşfi: 1774 - Carl Wilhelm Scheele
Atom çapı: 0,97 Å
Elektronegatifliği: 3,16
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 3, 5, 7
BROM
Simgesi: Br
Grubu: 7A (Halojen)
Atom numarası: 35
Bağıl atom kütlesi: 79,904
Oda sıcaklığında: Sıvı
Erime noktası: -7,1°C
Kaynama noktası: 59,25°C
Yoğunluğu: 3,119 g/L
Keşfi: 1826 - Antoine J. Balard
Atom çapı: 1,12 Å
Elektronegatifliği: 2,96
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 5
IYOT
Simgesi: I
Grubu: 7A (Halojen)
Atom numarası: 53
Bağıl atom kütlesi: 126,9045
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 113,5°C
Kaynama noktası: 185,4°C
Yoğunluğu: 4,93 g/cc
Keşfi: 1811 - Bernard Courtois
Atom çapı: 1,32Å
Elektronegatifliği: 2,66
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 5, 7
ASTATIN
Simgesi: At
Grubu: 7A (Halojen)
Atom numarası: 85
Bağıl atom kütlesi: 210
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 302°C
Kaynama noktası: 337°C
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1940 - D.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segre
Atom çapı: 1,43 Å
Elektronegatifliği: 2,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 3, 5,7
Soy Gazlar (8A)
Son yörüngelerinde 8 elektron vardır ve dolayısıyla degerlik elektron sayıları 8'dir. (He son yörüngesinde 2 elektron vardır ve degerlik elektron sayıları 2'dir.)
Tüm enerji üzeyleri tam doludur. Bu nedenle kimyasal aktiflikleri yoktur.
Koşullar uygun hale getirilirse bileşik oluşturabilirler.
Oda koşullarında tek atomlu (atomik) yapıda bulunurlar.
Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
Iyonlaşma enerjileri en yüksek olan gruptur.
Tabiata en kararlı elementler soy gazlardır. Bundan dolayı diger elementler elektron alarak ya da vererek, elektron dizilimlerini soy gazlara benzemek isterler.
Soy Gazlar (8A)
Son yörüngelerinde 8 elektron vardır ve dolayısıyla degerlik elektron sayıları 8'dir. (He son yörüngesinde 2 elektron vardır ve degerlik elektron sayıları 2'dir.)
Tüm enerji üzeyleri tam doludur. Bu nedenle kimyasal aktiflikleri yoktur.
Koşullar uygun hale getirilirse bileşik oluşturabilirler.
Oda koşullarında tek atomlu (atomik) yapıda bulunurlar.
Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
Iyonlaşma enerjileri en yüksek olan gruptur.
Tabiata en kararlı elementler soy gazlardır. Bundan dolayı diger elementler elektron alarak ya da vererek, elektron dizilimlerini soy gazlara benzemek isterler.
HELYUM
Simgesi: He
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 2
Bağıl atom kütlesi: 4,00260
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -272,05°C
Kaynama noktası: -268,785°C
Yoğunluğu: 0,1785 g/L
Keşfi: 1895 - Sir William Ramsey
Atom çapı: 0,49 Å
Elektronegatifliği: Yok
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 0
NEON
Simgesi: Ne
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 10
Bağıl atom kütlesi: 20,1797
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -248,447°C
Kaynama noktası: -245,904°C
Yoğunluğu: 0,9 g/cc
Keşfi: 1898 - Sir William Ramsey, M.W. Travers
Atom çapı: 0,51 Å
Elektronegatifliği: Yok
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 0
ARGON
Simgesi: Ar
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 18
Bağıl atom kütlesi: 39,948
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -189,19°C
Kaynama noktası: -185,7°C
Yoğunluğu: 1,7824 g/L
Keşfi: 1894 - Sir William Ramsey, Baron Rayleigh
Atom çapı: 0,88 Å
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 0
KRIPTON
Simgesi: Kr
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 36
Bağıl atom kütlesi: 83,8
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -157,22°C
Kaynama noktası: -153,2°C
Yoğunluğu: 3,75 g/L
Keşfi: 1898 - Sir William Ramsey, M.W. Travers
Atom çapı: 1,03 Å
Elektronegatifliği: Yok
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 0
RADON
Simgesi: Rn
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 86
Bağıl atom kütlesi: 222
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -71°C
Kaynama noktası: -62°C
Yoğunluğu: 9,73 g/L
Keşfi: 1898 - Friedrich Ernst Dorn
Atom çapı: 1,34 Å
Elektronegatifliği: Yok
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 0
Lantan elementiyle başlayan ve periyodik tablonun en alt ikinci yatay sırasını oluşturan elementlerdir.
Geçiş metallerinin bir alt serini oluştururlar ve toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle, "nadir toprak elementleri" olarak da isimlendirilirler.
En önemli ortak özellikleri, elektron degişiminin yalnızca 4f orbitaline elektron katılımıyla gerçekleşmesidir.
Lantanitlerin yükseltgenme basamagı +3 dür.
Çogu gümüş rengindedir.
Kuvvetli elektropozitif olmaları nedeniyle, üretilmeleri zordur.
Lantanitler
Aktinyum elementiyle başlayan ve periyodik tablonun en alt yatay sırasını oluşturan elementlerdir.
Bu elementlerin en önemli ortak özelligi, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir.
Geçiş metallerinin bir alt serisi konumundadırlar ve dogada çok ender bulunabilirler.
Aktinitler hepsi radyoaktif elementtir ve birbirine benzer özelliklere sahiptirler.
Aktinitler
LANTAN
Simgesi: La
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 57
Bağıl atom kütlesi: 138,9055
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 920°C
Kaynama noktası: 3457°C
Yoğunluğu: 6,15 g/cc
Keşfi: 1839 - Carl Mosander
Atom çapı: 2,74 Å
Elektronegatifliği: 1,1
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
SERYUM
Simgesi: Ce
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 58
Bağıl atom kütlesi: 140,115
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 798°C
Kaynama noktası: 3426°C
Yoğunluğu: 6,77 g/cc
Keşfi: 1803 - W.von Hisinger, J.Berzelius, M.Klaproth
Atom çapı: 2.7 Å
Elektronegatifliği: 1,12
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 4
PRASEODIM
Simgesi: Pr
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 59
Bağıl atom kütlesi: 140,9077
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 931°C
Kaynama noktası: 3512°C
Yoğunluğu: 6,77 g/cc
Keşfi: 1885 - C.F. Aver von Welsbach
Atom çapı: 2,67 Å
Elektronegatifliği: 1,13
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 4
NEODIM
Simgesi: Nd
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 60
Bağıl atom kütlesi: 144,24
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1016°C
Kaynama noktası: 3068°C
Yoğunluğu: 7,01 g/cc
Keşfi: 1925 - C.F. Aver von Welsbach
Atom çapı: 2,64 Å
Elektronegatifliği: 1,14
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
PROMETYUM
Simgesi: Pm
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 61
Bağıl atom kütlesi: 145
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 931°C
Kaynama noktası: 3512°C
Yoğunluğu: 7,3 g/cc
Keşfi: 1945 - J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
Atom çapı: 2,62 Å
Elektronegatifliği: 1,13
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
SAMARYUM
Simgesi: Sm
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 62
Bağıl atom kütlesi: 150,36
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1072°C
Kaynama noktası: 1791°C
Yoğunluğu: 7,52 g/cc
Keşfi: 1879 - Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
Atom çapı: 2,59 Å
Elektronegatifliği: 1,7
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 2
EVROPYUM
Simgesi: Eu
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 63
Bağıl atom kütlesi: 151,965
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 822°C
Kaynama noktası: 1597°C
Yoğunluğu: 5,42 g/cc
Keşfi: 1901 - Eugene Demarcay
Atom çapı: 2,56 Å
Elektronegatifliği: 1,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 2
GADOLINYUM
Simgesi: Gd
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 64
Bağıl atom kütlesi: 157,25
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1312°C
Kaynama noktası: 3266°C
Yoğunluğu: 7,895 g/cc
Keşfi: 1880 - Jean de Marignac
Atom çapı: 2,54 Å
Elektronegatifliği: 1,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
TERBIYUM
Simgesi: Tb
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 65
Bağıl atom kütlesi: 158,9253
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1357°C
Kaynama noktası: 3023°C
Yoğunluğu: 8,23 g/cc
Keşfi: 1843 - Carl Mosander
Atom çapı: 2,51 Å
Elektronegatifliği: 1,2
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 4
DISPROSIYUM
Simgesi: Dy
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 66
Bağıl atom kütlesi: 162,5
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1412°C
Kaynama noktası: 2562°C
Yoğunluğu: 8,55 g/cc
Keşfi: 1886 - Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
Atom çapı: 2,49 Å
Elektronegatifliği: 1,22
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
HOLMIYUM
Simgesi: Ho
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 67
Bağıl atom kütlesi: 164,9303
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1470°C
Kaynama noktası: 2695°C
Yoğunluğu: 8,8 g/cc
Keşfi: 1878 - J.L. Soret
Atom çapı: 2,47 Å
Elektronegatifliği: 1,23
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
ERBIYUM
Simgesi: Er
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 68
Bağıl atom kütlesi: 167,26
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1522°C
Kaynama noktası: 2863°C
Yoğunluğu: 9,07 g/cc
Keşfi: 1843 - Carl Mosander
Atom çapı: 2,45 Å
Elektronegatifliği: 1,24
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
TULYUM
Simgesi: Tm
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 69
Bağıl atom kütlesi: 168,9342
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1545°C
Kaynama noktası: 1947°C
Yoğunluğu: 9,32 g/cc
Keşfi: 1879 - Per Theodor Cleve
Atom çapı: 2,42 Å
Elektronegatifliği: 1,25
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 2
ITERBIYUM
Simgesi: Yb
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 70
Bağıl atom kütlesi: 173,04
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 824°C
Kaynama noktası: 1194°C
Yoğunluğu: 6,9 g/cc
Keşfi: 1878 - Jean de Marignac
Atom çapı: 2,4 Å
Elektronegatifliği: 1,1
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3, 2
LUTESYUM
Simgesi: Lu
Grubu: Lantanid
Atom numarası: 71
Bağıl atom kütlesi: 174,967
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1663°C
Kaynama noktası: 3395°C
Yoğunluğu: 9,84 g/cc
Keşfi: 1907 - Georges Urbain
Atom çapı: 2,25 Å
Elektronegatifliği: 1,27
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
UNUNSEPTIYUM
Simgesi: Uss
Grubu: 7A (Halojen)
Atom numarası: 117
Bağıl atom kütlesi: Bilinmiyor
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 2009-10 Dubna, Moskova Oblast, Rusya, Rusya-ABD işbirliğiyle
Atom çapı: 1,83 Å
Elektronegatifliği:Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
UNUNOKTIYUM
Simgesi: Uuo
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 118
Bağıl atom kütlesi: Bilinmiyor
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 2002 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bilinmiyor
AKTINYUM
Simgesi: Ac
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 89
Bağıl atom kütlesi: 227
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1050°C
Kaynama noktası: 3200°C
Yoğunluğu: 10,07 g/cc
Keşfi: 1899 - André Debierne
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,1
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
TORYUM
Simgesi: Th
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 90
Bağıl atom kütlesi: 232,0381
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1755°C
Kaynama noktası: 4788°C
Yoğunluğu: 11,724 g/cc
Keşfi: 1828 - J. Jacob Berzelius
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4
PROTAKTINYUM
Simgesi: Pa
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 91
Bağıl atom kütlesi: 231,0359
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1600°C
Kaynama noktası: 4027°C
Yoğunluğu: 15,4 g/cc
Keşfi: 1917 - Friedrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,5
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 5, 4
URANYUM
Simgesi: U
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 92
Bağıl atom kütlesi: 238,0289
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1132°C
Kaynama noktası: 4134°C
Yoğunluğu: 18,95 g/cc
Keşfi: 1789 - Martin Klaproth
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,38
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3
PLÜTONYUM
Simgesi: Pu
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 94
Bağıl atom kütlesi: 244
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 640°C
Kaynama noktası: 3230°C
Yoğunluğu: 19,84 g/cc
Keşfi: 1940 - G.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,28
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3
AMERIKYUM
Simgesi: Am
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 95
Bağıl atom kütlesi: 243
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 994°C
Kaynama noktası: 2607°C
Yoğunluğu: 13,67 g/cc
Keşfi: 1945 - G.T. Seaborg, R.A. James, L.O. Morgan, A. Ghiorso
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3
KÜRIYUM
Simgesi: Cm
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 96
Bağıl atom kütlesi: 247
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 1067°C
Kaynama noktası: 3110°C
Yoğunluğu: 13,5 g/cc
Keşfi: 1944 - G.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
BERKELYUM
Simgesi: Bk
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 97
Bağıl atom kütlesi: 247
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 986°C
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: 13,5 g/cc
Keşfi: 1949 - G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4, 3
KALIFORNIYUM
Simgesi: Cf
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 98
Bağıl atom kütlesi: 251
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 900°C
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: 15.1 g/cc
Keşfi: 1950 - G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
EINSTEINIUM
Simgesi: Es
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 99
Bağıl atom kütlesi: 252
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 860°C
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1952 - Argonne, Los Alamos Ulusal Lab. (ABD)
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
FERMIYUM
Simgesi: Fm
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 100
Bağıl atom kütlesi: 257
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: 1953
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1952 - Argonne, Los Alamos
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
MENDELEVYUM
Simgesi: Md
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 101
Bağıl atom kütlesi: 258
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: 1953
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1955 - G.T.Seaborg, S.G.Thompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
NOBELYUM
Simgesi: No
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 102
Bağıl atom kütlesi: 259
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: 1953
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1957 - A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,3
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 2, 3
LAVRENSIYUM
Simgesi: Lr
Grubu: Geçiş elementi
Atom numarası: 103
Bağıl atom kütlesi: 260
Oda sıcaklığında: Bilinmiyor
Erime noktası: Bilinmiyor
Kaynama noktası: Bilinmiyor
Yoğunluğu: Bilinmiyor
Keşfi: 1961 - A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: Bilinmiyor
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
NEPTÜNYUM
Simgesi: Np
Grubu: Aktinid
Atom numarası: 93
Bağıl atom kütlesi: 237,0482
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 640°C
Kaynama noktası: 3902°C
Yoğunluğu: 20,2 g/cc
Keşfi: 1940 - E.M. McMillan, P.H. Abelson
Atom çapı: Bilinmiyor
Elektronegatifliği: 1,36
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3
KSENON
Simgesi: Xe
Grubu: 8A (Soygaz)
Atom numarası: 54
Bağıl atom kütlesi: 131,29
Oda sıcaklığında: Gaz
Erime noktası: -111,7°C
Kaynama noktası: -107,97°C
Yoğunluğu: 5,9 g/L
Keşfi: 1898 - Sir William Ramsey, M.W. Travers
Atom çapı: 1,24 Å
Elektronegatifliği: Yok
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 0
KARBON
Simgesi: C
Grubu: 4A (Ametal)
Atom numarası: 6
Bağıl atom kütlesi: 12,011
Oda sıcaklığında: Katı
Erime noktası: 3500°C
Kaynama noktası: 4827°C
Yoğunluğu: 2,26 g/cc
Keşfi: Bilinmiyor
Atom çapı: 0,91 Å
Elektronegatifliği: 2,55
Yükseltgenme basamağı (sayısı): 4, 2
Periyodik Tablo
Periyodik Tablo Elementlerinin Kullanim Alanlariı Müziği
Full transcript