Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A vállalkozás

Alapítas, megszűnés, formák
by

Barna Tamás

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A vállalkozás

Vállalkozási ismeretek
Meghatározás
A vállalkozások a gazdaság olyan egységei, amelyek anyagi javakat/szolgáltatásokat állítanak elő.

Jellemzőik:

meghatározott céljuk van (szükségletek kielégítése,
PROFIT
elérése),
önálló
an
döntenek
, és a döntésért
felelősséget vállalnak
(
KOCKÁZATVÁLLALÁS),
önállóan gazdálkodnak,
a gazdaság többi szereplőjéhez a
piacon
kapcsolódik,
keretek között működnek (törvényi szabályozás, Ptk.),
két formája van:
Egyéni Vállalkozás és Gazdasági Társaság


A vállalkozások alapvető gazdasági szerepeik
szükségletek kielégítése,
munkahely-teremtés,
infrastruktúra telepítés
a társadalom egésze számára jövedelmet hoz létre (
GDP, adók
),
a vállalkozáson belül dolgozóknak szociális ellátás biztosít.
A vállalkozás feltételei: a termelési tényezők
Természet
: lakóhely, termelési színhely, nyersanyag, energia,
Munka
: saját személy, családtag, alkalmazott, bedolgozó, tanuló,
Tőkejavak
: Megtakarításból keletkezik. A vállalkozás fekteti be haszon reményében,
Vállalkozó
: megfelelő szakismeret, erőforrások koordinálása
Információ:
piacról, keresletről, kínálatról, árakról, versenyről.
A vállakozások formái
Társas vállalkozások
Vállalkozás alapítása és megszűnése

Közös gazdasági tevékenység
gel,
saját cégnév
alatt működő társaság.

Alapíthatja
:
állam, jogi személyek, természetes személyek.

Közös jellemzők:
üzletszerű, közös gazdasági tevékenység,
vagyoni hozzájárulás a működéshez (
pénz és/vagy apport
),
közös kockázatvállalás
és
közös részesedés a nyereségből
,
A gazdasági társaságok szervezete
1)
Tulajdonosi testület
: legfőbb döntéshozó szerv, elnevezés társasági formánként más,

2)
Vezető tisztségviselők
: a gyakorlati irányítást végzik, napi feladatok

3)
Felügyelő bizottság
: tisztségviselők ellenőrzése, tulajdonosok érdekvédelme (csak nagyobb társaságoknál kötelező)

4)
Könyvvizsgáló
: mérleg és eredménykimutatás ellenőrzése (bizonyos vállalkozásoknál kötelező)


Közkereseti Társaság (kkt.)
a tagok adják a működéshez szükséges vagyoni hozzájárulást,
minimálisan előírt vagyoni hozzájárulás
:

nincs
nyereség és veszteség megoszlása
:

vagyonarányosan
a tevékenységben személyesen közreműködhetnek, ezért díjazás jár
üzletvezetésre mindegyik tag jogosult
legfőbb szerve:

a tagok gyűlése
felelősség
:

korlátlan és egyetemleges
Közös vállalat (kv.)
jogi személyiségek alapítják,
a rendelkezésre bocsátott alapvagyonával és egyéb vagyonával felel a kötelezettségeiért.
legfőbb szerve
:
igazgatótanács
ügyvezetés és képviselet
:
igazgató
felelősség
:
vagyoni hozzájárulás arányában kezesként
.
Korlátolt Felelősségű Társaság (kft.)
előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőke) alakul -
min. 3 MFT
(pénz és/vagy apport)
a nyereség részesedéséről a társasági szerződésben döntenek
egyetlen tag is alapíthatja
legfőbb szerve:
taggyűlés
képviselet
: ügyvezető
felelősség
: korlátolt
Részvénytársaság (rt.)
nyrt és zrt,
alaptőkéje részvényekből áll (jegyzett tőke)
minimális tőkeszükségelt
:
Nyrt:
20 millió Ft,
Zrt
: 5 millió Ft

a részvényesek arányos osztalékot kapnak
a részvényesek a társaság tartozásáért nem felelnek
legfőbb szerv
: közgyűlés
ügyvezető szerv
: igazgatóság
szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik
Egyéni vállalkozás alapítása
bejelentés alapján vállalkozói igazolvánnyal (okmányirodai formanyomtatvány)

Nem lehet egyéni vállalkozó:
bűncselekmény elkövetője (erkölcsi bizonyítvány)
akit eltiltottak a foglalkozás gyakorlásától
GT korlkátlanul felelős tagja
egy évet meghaladó adó- vagy TB-járulék tartozás miatt igazolványát visszavonták

Szakképzettséghez köthető (legaláb egy szakképzett dolgozóval)
Szakhatósági engedélyek: ÁNTSZ, Állategészségügy, Tűzoltóság
Nyomtatványok
Bankszámla
Társas vállalkozás alapítása
Alapító okirattal
jön létre (
Társasági szerződés
):
társaság cégneve,
székhely,
tagok neve és címe,
tevékenységi kör,
társasági vagyon mértéke, stb.

Cégbíróságon be kell jegyeztetni
(megkötéstől 30 nap + ellenjegyzés),
Bejegyzésig
-> előtársaságként működik,
A tagok a társaság vagyonát alapításkor bocsátják rendelkezésre, mely
nem vonhatók ki
,
Szakhatósági engedélyek beszerzése:
NAV, TB Igazgatóság + KSH (stat.számjel)
Bankszámla
Vállalkozások megszűnése
Csődeljárás
A vállalkozás tevékenységének
újraszervezés
én van a hangsúly!
A csődeljárás során a vállalkozó haladékot kér, (
csődegyesség, moratórium 90 nap)
Cél a fizetőképesség helyreállítása
,
Két év
en belül csak egyszer kérhető,
A moratórium
nem érinti a bérjellegű kifizetéseket
,
A bíróság
vagyonfelügyelő
t rendel ki, aki figyelemmel kíséri a vállalkozást.
Felszámolási eljárás
Ha
nem jön létre csődegyesség
, vagy a vállalkozás
likviditás
a (fizetőképesség)
nem áll helyre,
Lebonyolítója a f
elszámoló
Cél
: a fizetésképtelen adós vagyonából a hitelezők követelésükhöz való hozzájuttatása. Ezzel a fizetésképtelen vállalkozás jogutód nélkül megszűnik.
Kérheti
az adós és a hitelezők,
A vagyont zárolják, melyről leltárt készítenek (csődtömeg)
A hitelezők követeléseit nyilvántartásba veszik
A vagyont a hitelezők felügyeletével értékesítik, s ebből törlesztik az adósságot, melynek sorrendjét törvény írja elő.
Fogalma, jellemzői, formái, alapításuk és megszűnésük/megszűntetésük
Egyéni vállalkozás
természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenység
e,
minden belföldi személy végezheti (meghatározott külföldi is)

feltételek
:
nagykorúság (betöltött 18. életév)
cselekvőképesség
lakóhely
ne legyen eltitlva a foglalkozás gyakorlásától
köteles személyesen részt venni a működésben
felelősség: teljes vagyonnal, korlátlanul
A gazdasági társaságok felelőssége
Felelősségi formák
:

Korlátlan
: bevitt vagyon + magánvagyon
Egyetemleges
: bármelyik társasági tagtól követelhető a teljes tartozás (ő később követelheti a többi tag rájuk eső részét)
Korlátolt:
csak a bevitt vagyon
egy beltag és egy kültag
alkotja
főszabályai megegyeznek a kkt-val
képviselő és vezetés
: csak a
beltag
jogosult
tagok gyűlésén a kültag is részt vehet
felelőség
:
beltag korlátlan,
kültag vagyoni betét erejéig
minimális vagyoni hozzájárulás
:
nincs
Betéti Társaság (bt.)
Egyéni vállalkozás megszűnése
a vállalkozó meghal,
a vállalkozó visszaadja a vállalkozói igazolványt,
az igazolványt visszavonják (megszűntetés),
a vállalkozó elveszíti cselekvőképességét (kivéve, ha van jogutód)
a vállalkozó bűncselekményt követ el,
a vállalkozót kizárják a foglalkozás gyakorlásából.


Társas vállalkozás megszűnése
Jogutóddal:
Átalakulás: a régi szervezet felszámolás nélkül átmegy új GT-be
Szétválás: a GT kettő vagy több új GT-re válik
Egyesülés: lehet beolvadás (másik vállalkozába) és összeolvadsás (újba)

Jogutód nélkül:
Végelszámolás: jogutód nélküli megszűnés a tevékenység pozitív eredményével
Felszámolási eljárás: a veszteségessé vált működés jogutós nélkül megszűnik
Végelszámolási eljárás
Ha a vállalkozás működése nyereséges, de a tagok nem kívánják tovább folytatni a tevékenységet,
Végszámolót neveznek ki, aki bekéri a kintlévőségeket és a követeléseket,
a követelések kifizetése után a fennmaradó pénzt szétosztják a tagok között,
a vállalkozást törlik a cégjegyzékből.
Társas vállalkozások formái
A felelősség típusai
Anyagi felelősség
korlátlan:
a tulajdonosok saját vagyonukkal és a társaság vagyonával is felelnek a tartozásért,
korlátlan és egyetemleges:
a tulajdonosok bármelyikén követelhető a teljes tartozás,
korlátolt:
csak a bevitt vagyonnal felel a vállalkozás a tartozásért

Jogi felelősség:
szerződéses fegyelem, jogszabályok betartása, tisztességes piaci magatartás

Erkölcsi felelősség:
"adott szó" és íratlan szabályok betartása,
A vállalkozás olyan tevékenység, mely a gazdálkodó egység létrehozására és fenntartására irányul.

Létrehozhatja:
természetes személy:
Az az ember, aki önállóan jogképes, azaz saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

jogi személy:
egy szervezet, melyeknek jogai és kötelezettségei lehetnek. Vagyona a tulajdonosokétól elkülönül.
A vállalkozások eltérőek.
méretük (kis,- közép,- és nagyvállalkozások)
szervezeti felépítésük különbözik,
különféle tevékenységeket folytatnak.
csoportosításuk szervezeti formájuk szerint történik
Full transcript