Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zatrudnienie i bezrobocie

No description
by

Karolina Gawrońska

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zatrudnienie i bezrobocie

Agata Gozdziewicz
Maksym Garyga Zatrudnienie i bezrobocie Rynek pracy Rynek pracy jest miejscem, na którym spotykają
się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy
(gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które
poszukują pracowników, aby wytwarzać towary i
usługi.
Rynek pracy reguluje wielkość podaży pracy (ilość pracy, którą oferują pracownicy) i popyt na pracę
(ilość pracy, której potrzebują przedsiębiorstwa). Podaż pracy Podaż pracy to ilość pracy, jaką są skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy).
Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od funkcjonowania rynku pracy i od wysokości płac. Bezrobocie to stan odnoszący do tej części ludności w wieku produkcyjnym, która jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy, akceptuje typowe warunki pracy i płacy oraz przejawia zainteresowanie znalezieniem pracy. Bezrobocie Stopa bezrobocia Rodzaje bezrobocia bezrobocie klasyczne
bezrobocie strukturalne
bezrobocie frykcyjne
bezrobocie koniunkturalne Bezrobocie klasyczne - pojawia się wówczas,
gdy mimo wolnych miejsc pracy osoby należące
do zasobu siły roboczej nie wykazują chęci podjęcia
tejże pracy. Brak motywacji może być wynikiem wygórowanych ambicji, przekonania o zbyt niskich zarobkach etc. Według tzw. teorii naturalnej stopy bezrobocia zawsze na rynku będzie pojawiało się bezrobocie, gdyż zawsze znajdą się osoby
odrzucające rynkową płacę równowagi. Bezrobocie strukturalne opiera się na założeniu,
że siła robocza nie jest kategorią jednorodną a strumienie popytu i podaży nie są kompatybilne. Wiąże się to ze specjalizacją pracowników i trudnościami
w przekwalifikowaniu tychże. Ze względu na ograniczoną mobilność w/w, zjawisko to może być niezwykle niebezpieczne, szczególnie na obszarach związanych
z jedną gałęzią przemysłu (rolnictwo, górnictwo czy obecność wielkiej fabryki zatrudniającą wiele osób).
W razie zmian gospodarczych czy organizacyjnych (nieopłacalność zbiorów, zamykanie kopalń i fabryk) pojawia się miejscowe bezrobocie obejmujące dużą grupę osób. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe) wynika z niedostosowania posiadanych kwalifikacji pracy i miejsca zamieszkania do wymaganych miejsc pracy w danym regionie. Wiąże się z nieustannym ruchem ludności, przechodzącej z jednego regionu do drugiego (przeprowadzki), z jednej pracy do innej (zmiana pracy na lepszą), z jednej fazy cyklu życia do innej (studenci poszukujący pracy po ukończeniu studiów). Istnieje wystarczająca ilość miejsc pracy dla bezrobotnych frykcyjnych, tyle że te dwie sfery się jeszcze nie spotkały. Bezrobocie frykcyjne zawsze będzie występować w gospodarce i nie jest zjawiskiem negatywnym. Bezrobocie koniunkturalne zwane keynesowskim związane jest z zależnością pomiędzy stopą
bezrobocia a inflacją. Według makroekonomicznej teorii Johna Keynesa stopa bezrobocia jest zależna od popytu globalnego na dobra i usługi. Brak koniunktury implikuje brak miejsc pracy. Możliwe jest jednak zmniejszanie bezrobocia kosztem spowolnienia rozwoju gospodarki (zmniejszenie inflacji i spadek płac). Zależność pomiędzy stopą inflacji a stopą bezrobocia wyznacza tzw. krzywa Philipsa. Zatrudnienie Jako stan w gospodarce obejmuje te osoby, które wykonują w danym czasie pracę najemną bądź pracują na własny rachunek (tzn. prowadzą własną działalność gospodarczą)

Stopa zatrudnienia – stosunek liczby zatrudnionych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia (b) jest to odsetek zasobu siły roboczej pozostajacej bez pracy. Bezrobocie dobrowolne – tworzone przez
osoby, które nie podejmują zatrudnienia przy
danych stawkach płac mimo istnienia wolnych
miejsc.

Bezrobocie przymusowe – tworzone przez
osoby akceptujące ukształtowane na rynku
płace i są gotowe do podjęcia pracy, ale nie
mogą znaleźć zatrudnienia. Skutki bezrobocia
• spadek wartości Produktu Krajowego Brutto (PKB),
• obciążenie majątkowe państwa (zasiłki, szkolenia, renty),
• obniżenie standardu życia wszystkich obywateli,
• występowanie patologii społecznych (bezdomność, alkoholizm, konflikty z prawem itd.),
• niezadowolenie społeczne i frustracje osobiste,
• pogorszenie stosunków w zakładach pracy (stres, ryzyko mobbingu),
• migracje A. Baszyński, W. Jarmołowicz ,,Podstawy makroekonomii'' Źródło: R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN 2004 Bezrobocie w warunkach
równowagi i
nierównowagi na rynku pracy A. Baszyński, W. Jarmołlowicz ,,Podstawy makroekonomii'' Przydatne linki : http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_miesie_inf_o_bezrob_rejestr_w_polsce_02m_2013.pdf
http://www.nbportal.pl/prezentacje/zatrudnienie_i_bezrobocie/zatrudnienie_i_bezrob ocie.html
http://www.nbportal.pl/prezentacje/bezrobocie-skad-sie-bierze/bezrobocieSkadSieBierze.html Bibliografia :

Ekonomia Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus
Podstawy ekonomii Roman Milewski
Podstawy makroekonomii W. Jarmulowicz
http://www.abc-ekonomii.net.pl
http://www.wos.net.pl/bezrobocie.html
http://www.stat.gov.pl
Full transcript