Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

No description
by

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในสังคม
ไทยปัจจุบัน

ความสำคัญของผู้สูงอายุ
ในสังคมปัจจุบัน เด็กได้รับการสอนให้เรียนรู้ถึงบทบาทวัยรุ่น

และวัยรุ่นได้รับการฝึกฝน วิธีที่จะเป็นผู้ใหญ่ แต่มีผู้ใหญ่ไม่กี่คนเท่านั้น

ที่ได้รับการฝึกฝนที่จะเป็นผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอ

เสื่อมถอยแล้ว แต่ศักยภาพด้านอื่นยังคงอยู่ เช่น การเลี้ยงดูบุตรหลาน

การให้คำแนะนำคำปรึกษา เป็นต้น
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับปัญหาสังคมของผู้สูงอายุ
ปัจจุบันนี้บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานเชิงรับเพียงแค่ในสถานสงเคราะห์

คนชรา อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

นักสังคมสงเคราะห์จึงควรแก้ปัญหาในเชิงรุกโดยเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน

พร้อมแล้วหรือยัง
การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยในการมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็น

เรื่องที่หลายฝ่ายควรให้ความสำคัญทั้งด้านมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ

มิติด้านสุขภาพ รวมถึงผลกระทบด้านกำลังแรงงานและประเด็นเรื่อง

ความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะความเป็นอยู่ยามชราภาพ การวางแผนรองรับ
นักสังคมสงเคราะห์ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
ตัวอย่างกิจกรรมเชิงรุกเพื่อ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
- มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังการเตรียมความพร้อมให้คนวัยทำงาน ตระหนักในการเตรียมตัว วางแผนการดำเนินชีวิตของตนเอง
ในระยะยาวที่ครอบคลุมไปถึงช่วงวัยชรา- มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุ ให้พวกท่านได้ตระหนักถึงในความสามารถที่ตนเองยังมีอยู่- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในสังคมทั้งในวัยเด็กและวัยทำงาน ยึดหลักค่านิยม วันฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญกับระบบครอบครัว มีความกตัญญู กตเวที เพื่อลดการทอดทิ้งผู้สูงอายุ

คุณยายขายผัดไทย...
คุณยายยัดดอกไม้ ....

เหตุผลที่ต้องทำแบบนี้?
ภาพแบบนี้เห็นได้ทั่วไปหรือเปล่า?
" ลุงทำงานเพราะไม่อยากรบกวนลูก "
การรับผู้สูงอายุ

เข้ามาในศูนย์
การประสานงาน
กับสหวิชาชีพ

ด้านพยาบาล
ด้านกิจกรรม ฯลฯ

การให้คำปรึกษา

กับผู้สูงอายุที่มี

ปัญหา

หน้าที่หลักของนักสังคมสงเคราะห์ภายในศูนย์ คือ


การทำโครงการเชิงรุก


ร่วมกับชุมชน
สถานสงเคราะห์สำคัญอย่างไร
เพราะผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ยังทำหน้าที่ในการช่วยดึงศักยภาพในตัว
ผู้สูงออกมา ทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจและความหวังในการดำเนินชีวิต
ในสังคมมีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่ไม่เหมาะสมทำให้ภาครัฐหรือเอกชนจำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์

เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเหล่านี้โดยที่ศูนย์มีบุคคลากร

ที่ชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยบำบัด ฟื้นฟู

ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การทำงานของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
การทำงานเป็นการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
การทำงานเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
การบำบัด ฟื้นฟู ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
การดูแลและส่งเสริมเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตาม
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.๒๕๔๖
การทำงานแบบลงพื้นที่ชุมชนที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะ
ทำการชะลอผู้สูงอายุที่จะเข้ามาอยู่ภายในศูนย์
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตสังคมผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
ผู้สูงอายุพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่เป็นลักษณะคนภายใน ครอบครัว
กิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุได้แก่ สวดมนต์ตอนเช้า-ก่อนเข้านอน
ออกกำลังกาย รับประทานอาหารร่วมกัน
ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจตามอาคารที่ศูนย์ได้จัดไว้ให้ เช่น
อ่านหนังสือ งานฝีมือ(ประดิษฐ์ดอกไม้ ถักผ้า)

และถ้าหากวันใดมีผู้เข้ามาจัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
จากภายนอกเข้ามาร่วมทำกิจกรรมผู้สูงอายุ
ก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรม
ความคิดเห็นบางส่วนของ
นักสังคมสงเคราะห์ต่อการมีสถานสงเคราะห์
การทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
หากยุบสถานสงเคราะห์ จะเป็นอย่างไร
สวัสดิการหลังการตายของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูอายุจังหวัดปทุมธานี

นำเสนอโครงการ
โครงการหลังการตาย
สังคมผลักภาระในการดูแลผู้สูงอายุมายังสถานสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนบางกลุ่มมองว่าตนเองเป็นผู้เสียภาษีจึงไม่ผิดที่จะได้รับการบริการต่างๆของรัฐ
รัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีสถานสงเคราะห์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ หรือมองทางเดียว
เนื่องจากสถานสงเคราะห์นั้นเป็นการจัดสวัสดิการโดยรัฐที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่ตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง
ควรทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและร่วมมือเชิงบูรณาการจาก
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการ

ที่ควรจะได้รับจากภาครัฐหรือภาคประชาสังคมอื่นๆ
ในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันและทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัวในอีกไม่เกิน 10ปีข้างหน้าซึ่งก็มาพร้อมกับปัญหาผู้สูงอายุ
ถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากศูนย์ผู้สูงอายุเป็นองค์กรในการจัดสวัสดิการ-
สังคมให้ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุบางกลุ่มญาติพี่น้องไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดู

อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่นปัญหาครอบครัวแตกแยก
ประชากรจะมีการวางแผนชีวิตสำหรับอนาคตอย่างรอบด้าน
"ทุกคนสามารถเข้าได้
เนื่องจากเป็นสวัสดิการ
ของรัฐซึ่งมาจากภาษี
ที่ทุกคนจ่าย"
มุมมอง ความเข้าใจต่อ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูอายุ

ศูนย์นี้เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็ม
ให้กับผู้ที่ตกหล่นจาก
สวัสดิการ เช่น ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ตัวคนเดียว เป็นต้น
"สถานที่ที่กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่โดนลูกหลานทอดทิ้ง
ไม่มีคนดูแลมาอยู่
รวมกัน "
ขั้นตอนการเข้ามาที่ศูนย์
ต้องมีการสัมภาษณ์ ตรวจ-
สอบความเหมาะสมความ-
จำเป็นก่อนที่จะเข้ามาอยู่
สำหรับผู้สูงอายุบางคนที่ยังมีครอบครัว

แจ้งให้มาจัดการศพตามพิธีกรรมทางศาสนา
สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวจะถูกนำศพไปไว้ที่

ป่าช้าโดยไม่มีการทำพิธีทางศาสนาโดยทางศูนย์

มีหน้าที่ในการแจ้งตายของผู้สูงอายุเพียงเท่านั้น
ภาครัฐนำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี โดยให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ
2,000 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติ 1.อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป 2.มีสัญชาติไทย
เนื่องจากผู้สูงอายุในศูนย์ผู้สูงอายุนั้นได้รับสวัสดิการในการดูแลเรื่องการอยู่การกินจากทางศูนย์แล้ว รัฐจึงถือว่า
ได้รับสวัสดิการจำนวนมากแล้วจึงไม่ได้รับสิทธิในสวัสดิการส่วนนี้ รวมทั้งเบี้ยยังชีพด้วยจึงทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่มีเงินเก็บ
ในการทำพิธีศพของตนเอง
สิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
จากกรณีการทำศพของผู้สูงอายุไร้ญาติที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีจึงตระหนักว่ามนุษย์คนหนึ่งควรได้รับการดูแลหรือ
ได้รับสวัสดิการหลังความตายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้สูงอายุในศูนย์
จึงควรที่จะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกในฐานะมนุษย์ในสังคมคนหนึ่ง ซึ่งทุกภาคส่วนนั้นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการหลังการตายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวนี้
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการผลักดันคือ นักสังคมสงเคราะห์
และพยาบาล จึงควรมีการจัด ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่า
และความสำคัญของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยนั้นต่างให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและการทำบุญกัน
อยู่แล้วการจัดโครงการเกี่ยวกับการบริจาคโรงศพหรือรับบริจาค
ทำพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุในศูนย์นั้นจะเกิดขึ้น
และประสบความสำเร็จได้หากได้รับการช่วยเหลือจากคนสังคมและได้รับการผลักดันจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ที่จะ
เป็นตัวดำเนินหลักในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ศูนย์นั้นได้รับสวัสดิการและตายอย่างอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเอง
แม่คนเดียวสามารถเลี้ยงลูก 10 คนได้ แต่ลูก 10 คน ไม่สามารถเลี้ยงแม่คนเดียวได้ สำนวนสุภาษิต
ที่ย้ำเตือนความกตัญญูมาเนิ่นนานแต่เหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งต้องออกมาเร่ร่อนตามท้องถนนก็เกิดขึ้น
จนแทบเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยและเป็นเรื่องที่ชินชาต่อคนในสังคม
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว

อันเป็นผลจากการที่อัตราเกิดของคนไทยลดลงอย่างมากและมีอายุขัย

เฉลี่ยของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น นับจากนี้เป็นต้นไป ปัจจุบันประชากรอายุ

60 ปีขึ้นไปมีประมาณ 10 ล้านคน คาดว่าในปี พ.ศ. 2568ประเทศไทย

จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ประมาณ 14.4 ล้านคน หรือหรือคิดเป็นจำนวนประชากร 5 คน

จะต้องมีผู้สูงอายุด้วย 1 คน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

จังหวัดปทุมธานี
Full transcript