Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

No description
by

Wioletta Drzazga

on 16 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Nazywam się Wioletta Drzazga od 7 lat pracuję w Przedszkolu Samorządowym w Siedliszczu jako nauczycielka wychowania przedszkolnego.
Realizując plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w okresie
od 01.09.2012r. do 31.05.2015r. dążyłam
do wykonania zaplanowanych przeze mnie zadań. Głównym ich celem było podniesienie jakości swojej pracy, a tym samym funkcjonowania Przedszkola, doskonalenie warsztatu pracy oraz własny rozwój zawodowy.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

poznałam procedurę awansu zawodowego poprzez udział w szkoleniu: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego oraz analize przepisów prawa oświatowego,
nawiązałam współpracę z przydzielonym mi przez dyrektora opiekunem stażu,
napisałam plan rozwoju zawodowego,
prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna,
obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz inne nauczycielki,
byłam hospitowana przez panią dyrektor,
prowadziłam zajęcia w obecności wizytatora Kuratorium Oświaty, podczas ewaluacji zewnętrznej,
prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców oraz warsztaty z ich udziałem Świąteczne dekoracje,
Podczas stażu realizowałam wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia
2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku.
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela
kontraktowego Wioletty Drzazga
ubiegającej się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

przeprowadziłam dwie lekcje koleżeńskie z zakresu edukacji przyrodniczej
i matematycznej,
doskonaliłam własny warsztat pracy poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego między innymi:
- Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego- 16 godz,
- Wykorzystanie TI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 12 godz,
- Tablica interaktywna w procesie wspierania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu i szkole-12 godz,
- Rodzice partnerami przedszkola- współpraca nauczycieli i rodziców- 12 godz,

Dzień Pluszowego Misia
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Andrzejki
Mikołajki
Święto Pireczonego Ziemniaka
Dzień Matki
Bal karnawałowy,
Dzień Zdrowego Przedszkolaka,
Dzień Ziemi.

Ponadto:
sprawowałam opiekę nad studentką pedagogiki przedszkolnej studiów podyplomowych,
otrzymałam w roku szkolnym 2012/2013 Nagrodę Dyrektora za całokształt pracy.

§7 ust.2 pkt.2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”
w czasie stażu nawiązałam współpracę ze środowiskiem lokalnym podczas licznych wyjść i spotkań, które przyczyniły się do integracji z:
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedliszczu
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie
Biblioteką Publiczną w Siedliszczu
Warsztatem Terapii Zajęciowej
w Majdanie Zahorodyńskim
Urzędem Poczty w Siedliszczu
Posterunkiem Policji w Rejowcu Fabrycznym
Zespołem ludowym Siedliszczanie znad Wieprza
Ochotniczą Strażą Pożarną
Liceum Ogólnokształcącym
im. Romualda Traugutta w Siedliszczu
Schroniskiem dla zwierzat w Chełmie poprzez udziąl w akcji Bliżej pieska
redakcją kwartalnika "Głos Siedliszcza".

Ponadto współogranizowałam:

występy w przedszkolu cyrku Kaskada,
Spektakl "Baśnie z Dalekiego Wschodu" wystawiony przez Teatr Narwal z Białegostoku
Spektakl "Kot w butach" wystawiony przez Teatr Lalek z Nowego Sącza
Spotkanie ze średniowiecznym wojem
Warsztaty podczas których tworzono papier czerpany
przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez instytucje lokalne:

I Regionalny Przegląd Piosenki
Przedszkolnej- Siedliskie nutki
2014,
Festiwal talentów
Licznych konkursach plastycznych gminnych i ogólnopolskch
Współorganizowałam wewnątrzprzedszkolne konkursy plastyczne:
Wiem co jem,
Bezpieczny przedszkolak.
Angażowałam dzieci, rodziców do udzialu w akcjach charytatywnych, dzięki którym nawiązałam również współpracę z:

Towarzystwem Nasz Dom podczas udziału w akcji Góra Grosza,

Schroniskiem dla zwierząt w Chełmie, poprzez udział w akcji Bliżej pieska,

stowarzyszeniem Tak Niewiele, poprzez udział w akcji Daj dla smyka batonika,

przyłączyłam się do akcji Słodka gwiazdka organizowanej przez Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu,

Hospicjum Małego Księcia w Lublinie
w ramach akcji Korek.
W czasie trwania stażu nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami. Oganizowanie uroczystości z udziałem rodziców oraz angażowanie ich w życie przedszkola w znacznym stopniu ułatwiło poznanie środowiska dzieci oraz ich potrzeb. Rodzice:
uczestniczyli w uroczystościach : Jasełka, Dzień Rodziny, Świeto Pieczonego Ziemniaka, Mikołajki, Dzień Matki,
zostali włączeni do organizowania
i współuczestnictwa
w uroczystościach przedszkolnych
i życiu przedszkola poprzez:
* udział w zajęciach otwartych,
* przygotowanie imprez i uroczystości,
*udział w warsztatach Świąteczne dekoracje,
Świąteczne dekoracje- warsztaty
* udział rodziców w akcjach charytatywnych,
* dzielenie się swoimi pasjami- spotkanie z rodzicem policjantem,
* udział rodziców w charakterze opiekunów podczas wycieczek przedszkolnych,
*angażowanie w doposażanie kącików tematycznych,
* obdarowanie przedszkola zabawkami, książkami, grami planszowymi, pacynkami, klockami.
W czasie stażu byłam również współorganizatorem licznych wycieczek:
wyjazdy do Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie na spektakle: Przygody pszczółki Mai, Czerwony Kapturek, Tymoteusz wśród ptaków,
wyjazd od Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu,
wyjazd do kina Zorza w Chełmie na bajkę Pszczółka Maja,
wyjazd do Fikolandu w Chełmie.
Wyjazd do Teatru im. H. Ch. Andersena
Przedszkolaki w kinie Zorza
Fikoland
ZOO
Podjęłam również działania propagujące wśród wychowanków ochronę środowiska:
cyklicznie brałam z dziećm udział w akcji Sprzątanie świata,
zostałam koordynatorem ogólnopolskiego programu Kubusiowi Przyjaciele Natury,
prowadziłam w przedszkolu zbiórkę surowców wtórnych: makulatury i korków.
Promowałam wśród wychowanków przedszkola nawyki czytelnicze poprzez:
zaangażowanie rodziców do głośnego czytania dzieciom,
przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Książeczka (dla) przedszkolaka, a w następstwie powstał Przedszkolny punkt wymiany książki,
współorganizowałam zbiórkę książek dla przedszkolaków w Liceum Ogólnokształcącym im Romana Traugutta w Siedliszczu,
realizowałam program czytelniczy Przedszkolak w świecie książki,
zorganizowałam wyjście do Biblioteki Publicznej w Siedliszczu.
§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”
Organizujac swój warsztat pracy używałam techniki komputerowej do:
przygotowywania pomocy
do zajęć: karty pracy, pomoce dydaktyczne, zaproszenia, ogloszenia, dyplomy,
poznania oferty multimedialnych programów edukacyjnych dla dzieci,
wykorzystywałam programy Microsoft Office, Word, a także Power Point w pracy dydaktycznej,
wykorzystywałam tablicę interaktywną w pracy dydaktycznej w celu uatrakcyjnienia zajęć.


wykorzystywałąm portale internetowe do doskonalenia własnej pracy: Men.gov.pl, nauczycieleprzedszkola.pl, bliżejprzedszkola.pl, edux.pl, kiddoland.pl, buliba.pl,
opracowywałam komputerowo dokumentację z realizacji planu rozwoju: scenariusze zajęć, sprawozdania.Ponadto:

Na bieżąco aktualizowałam stronę internetową przedszkola.

Wdrażałam dzieci do korzystania z technologii komputerowej poprzez organizowanie zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W ramach realizacji Programu Profilaktyki Przedszkola Samorządowego
w Siedliszczu przeprowadziłam cykl zajęć: Przedszkolak w świecie wirtualnym.

Korzystałam z zasobów internetu w zakresie pozyskania informacji i materiałów do zajęć, uzyskałam wiedzę na temat awansu zawodowego.
§ 7 ust.2, pkt 4.
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”
W czasie trwania stażu studiowalam literaturę pedagogiczną, psychologiczną i dydaktyczną:
Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”,
Edyta Gruszczyk- Kolczyńska „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania”,
Genowefa Demel „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola.

Gromadziłam ciekawe artykuły o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej. Śledziłam publikacje w internecie oraz fachowej prasie.
Pracowałam z dziećmi mającymi trudności w przyswajaniu wiedzy poprzez pracę indywidualną.

Nawiązałam współpracę z psychologiem, logopedą w celu zapewnienia dzieciom jeszcze lepszej profesjonalnej opieki.

Rozwijałam twórcze zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez: dostosowanie podczas zajęć stopnia trudności ćwiczeń do możliwości tych dzieci, przygotowanie do udziału w licznych konkursach, angażowanie do udziału w akademiach przedszkolnych.


§7 ust.2, pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

W czasie stażu:
pogłebiałam wiedzę na temat awansu zawodowego,
zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty:
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. dotyczące podstawy programowej, oraz Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów,
- Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. dotyczące programów nauczania,
zapoznałam się z dokumentami prawa oświatowego:
- Karta Nauczuczcieka 26 stycznia 1982 r.z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o systemie oświaty 7 września 1991r.
pogłębiałam wiedzę na temat organizacji, zasad funkcjonowania przedszkola:
- Statut Zespołu Szkół im Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,
- Koncepcję Pracy Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,
- Program Wychowawczy i Profilaktyki Przedszkola Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu,- Program Adaptacyjny Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu,
- regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu:
* regulamin organizacji spacerów i wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Samorządowym
w Siedliszczu,
*regulamin placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu,
* regulamin bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Samorządowym w Siedliszczu,
* procedura przyprowadzania
i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu,
* procedura kontaktów z rodzicami,
* procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w Przedszkolu Samorządowym w Siedliszczu.
Dziękuję za uwagę
uczestniczyłam w pracach w ramach realizacji zadań statutowych placówki:
zostałam koordynatorem zespołu przedmiotowego,
praca w zespołach: profilaktycznym, wychowawczym do spraw ewaluacji wewnętrznej, którego przez dwa lata byłam koordynatorem,
na bieżąco redagowałam kronikę przedszkola,
organizowałam uroczystości według kalendarza uroczystości przedszkolnych:

- Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną- 64 godz.
- Wspomaganie przedszkolaka w rozwoju umiejętności matematycznych- 12 godz,
- Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych- 10 godz.
- Cztery pory roku z eksperymentami przyrodniczymi „Pudełko pomysłów”- 12- godz,
- Tradycje Świąt Wielkanocnych- 6 godz,
- Niekonwencjonalne techniki plastyczne- pomysły w pracy z dzieckiem młodszym- 7 godz.
- podjęłam naukę języka angielskiego
Spotkanie z garncarzem
Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podjęłam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. Aktywnie i sumiennie uczestniczę
w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się
i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą
z innymi nauczycielami.
Jestem przekonana, że praca nad sobą
i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze,
z korzyścią dla siebie i wychowanków.

Efekty:
Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy, pozwoliły mi na ewaluację działań własnych, a wdrażanie wysuwanych wniosków i wskazówek przyczyniło się do polepszenia jakości własnej pracy dydaktycznej i wpłynęły na jakość pracy placówki.
Dzięki ukończonym kursom posiadam umiejętność stosowania nowatorskich rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych co wpływa na jakość pracy własnej i spostrzegania placówki.
Pełnienie funkcji organizatora uroczystości przedszkolnych dało mi sposobność do kształtowania własnych umiejętności organizatorskich, a także do kształtowania umiejętności komunikacji interpersonalnej. Wpłynęło na wszechstronny rozwój dzieci oraz promocję placówki w środowisku lokalnym.
Efekty:
Podjęte działania przyczyniły się do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji, umożliwiły integrację ze środowiskiem lokalnym, stworzyły dzieciom możliwości prezentacji swoich umiejętności i zdolności, zdobywania nowych doświadczeń, oraz pokonywania nieśmiałości.
Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, wokalnych było okazją do rozwinięcia uzdolnień dzieci, zwiększenia ich motywacji oraz do zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
Efektywna współpraca z rodzicami pozwoliła na poznanie środowiska rodzinnego wychowanków. Wpłynęła na nawiązanie przjaznych więzi przedszkola
z domem rodzinnym dziecka. Rodzice stali się naszymi partnerami, często pomysłodawcami ciekawych działań.
Cykliczne podejmowanie działań proekologicznych pozwoliło na nabywanie przez dzieci opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.
Efekty:
Poznankie Internetu jako źródła informacji oraz miejsca umożliwiającego wymianę doświadczeniami zawodowymi.
Poznanie komputera i jego możliwości oraz wykorzystanie tego w pracy zawodowej przy przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, prowadzeniu dokumentów związanych z pracą nauczyciela.
Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
Współudział w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
Uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie techniki komputerowej.
Przygotowanie matriałów do awansu zawodowego.
Efekty:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury
i pozwala mi lepiej planować swoją pracę, podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.
Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Promocja placówki w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
Efekty:
Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków, organizowania procesu nauczania czy prowadzenia dokumentacji.

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.
Janusz Korczak
Full transcript