Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การศึกษาของโรงเรียนชุมชนใหม่

No description
by

Onanong En-neer

on 25 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การศึกษาของโรงเรียนชุมชนใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน
เมืองมากกว่าโรงเรียนชุมชนชนบทซึ่งเป็นการบริหารงานที่ผิดทำให้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาของ
เด็กในชุมชนด้วยและเป็นผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ใน สังคมของชุมชนชนบทเช่นกัน
ทางกลุ่มของเราจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษของโรงเรียนชุมชนชนบท ซึ่งโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาคือโรงเรียนชุมชนใหม่ หรือ โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
วิธีการศึกษา

ตั้งคำถามให้ตรงประเด็นที่ต้องการศึกษาแล้วนำไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายให้ได้ข้อมูล
มากที่สุด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง สรุปผลที่ได้
หัวข้อหลักในการศึกษา
1. ศึกษาปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการสั่งบุตรหลานศึกษาในโรงเรียนภายในชุมชน
ของผู้ปกครอง
2. ศึกษาจำนวนประชากรนักเรียนที่มีภายในดรงเรียนของชุมชน
3. ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. ศึกษาถึงศักยภาพของนักเรียนที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางศึกษาของโรงเรียนภายในชุมชน
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ (ต่อ)
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ (ต่อ)
4. จากการสัมภาษณ์พบว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนในชุมชนมีความสนใจ และความสามารถที่เด่นไปทางด้านการกีฬา และ สายอาชีพมากกว่าด้านวิชาการ เนื่อจากปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน บุคคลากร ความล้าหลังทางด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และมีการอบรมสั่งสอนให้เด็กรู้จักทำงานตั้งแต่ยังเล็กๆ ก็มักจะซึมซับพฤติกรรมที่ขยันทำงาน อดทน แข็งขัน สู้กับอุปสรรคที่เจอ

5. โรงเรียนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีพอสมควร เนื่องจากการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ภายในพื้นที่ของโรงเรียน จึงทำให้บุคคลภายในชุมชนเห็นความสำคัญของโรงเรียนในชุมชนมากขึ้น
ขอบคุณครับ / ค่ะ
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนใหม่
SOC-109
politics, civil society and social movement
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของคนในชุมชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาภายใน
โรงเรียนชุมชน หรือนอกชุมชนมากน้อยเพียงใด
2.เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโรงเรียนภายในชุมชน หรือนอกชุมชนของสมาชิกในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ขอบเขตการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
: โรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
: ผู้ปกครองในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
เด็กนักเรียนของโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
คณะอาจารย์โรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
ขอบเขตเวลาที่ทำการศึกษา
: วันที่ 22 กรกฏาคม - 30 กรกฏาคม 2557
สมมติฐานในการศึกษา

1. มีจำนวนประชากรนักเรียภายในโรงเรียนของชุมชนมากขึ้น
2. ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชุมชนมากขึ้น
3. สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนภายในชุมชนมาขึ้น
4. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้นและนักเรียนที่จบจากโรงเรียนชุมชนที
ศักยาภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น
ผลการศึกษา
1. จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่
โรงเรียนภายในชุมชนของตนเองมากกว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะส่งบุตรหลานออกไปศึกษาที่
โรงเรียนนอกชุมชน
2. จากการศึกษาได้พบปัญหาหลักๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาของระบบการศึกษาในชุมชน คือการขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
3. เด็กในชุมชนส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนโรงเรียนใกล้บ้านด้วยเพราะเหตุผลคือไม่สิ้นเปลือง
งบประมาณผู้ปกครอง
4. เด็กนักเรียนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะมีความสามารถเด่นในด้านการกีฬา และสายอาชีพมากกว่าวิชาการ
5. โรงเรียนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนพอสมควร
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีความคิดที่ไม่แตกต่างกันคือการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในชุมชน
ดีกว่าส่งไปเรียนนอกชุมชนโดยมีเหตุผลอยู่ว่า เพื่อลดภาระการใช้จ่ายที่เกินตัว และสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด แต่ก็มีผู้ปกครองบางส่วนที่ส่งออกไปศึกษา
นอกชุมชนก็มองเห็นข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป คือ บุตรหลานมีการพัฒนาการทาง
วิชาการที่ดีขึ้น แต่ก็มีบางส่วนที่ออกไปแล้วการเรียนย้ำแย่เพราะสิ่งยั่วยุของสังคมภายนอก แต่ในสุดท้ายแล้วในปัจจุบันแน้วโน้มที่ผู้ปกครองงจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนภายในชุมชนของตนเองนั้นยังมีมากขึ้น
2. จากปัญหาหลักๆ ที่พบคือ เรื่องของงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการอำนวยความสะดวก จากปัญหาข้อนี้ทำให้เราเห็นว่าการดูแลระบบการศึกษาไทยของรัฐบาลไม่ทั่วถึง บกพร่องมาก และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน โดยมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบมากขึ้น
ไม่ใช้ให้ความสำคัญกับปริมาณหรือหน้าตามากกว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย

3. จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการจะศึกษาโรงเรียนในชุมชนมากกว่า นอกชุมชนหรือในเมืองเพราะ ใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว และนักเรียนส่วนใหญ่มีความผูกพันธ์กับชุมชนมาก เนื่องด้วยจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีความวุ่นวาย จึงทำให้เด็กนักเรียนอยากจะเรียนโรงเรียนในชุมชนมากกว่า
Full transcript