Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Banaba ouderencoaching

No description
by

Wim Wouters

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Banaba ouderencoaching

Maatschappelijke
Activering

Stimuleren van mensen om actief te worden in organisaties, die streven naar maatschappelijke verandering
Het bewustmaken van achtergronden, oorzaken en oplossingsmogelijkheden van persoonlijke en maatschappelijke problemen
Het stimuleren van mensen om zich in hun vrije tijd actief te gaan bezig houden met een bepaalde hobby
Deskundig begeleid veranderingsproces gericht op versterken van de rol en de verantwoordelijkheid in het opbouwen en beïnvloeden van kansen en verhoudingen van burgers
Rechten en plichten
Bevorderen van verantwoordelijkheid
Actoren
Burgers/bewoners/doelgroep
Overheden
Sociale en economische organisaties
Wat is participatie?
Problemen bij participatie
Participatie bevorderen
Belemmerende en bevorderende factoren
Partnerschap en streven naar concensus
Is participatie meetbaar?
Wat is activering?
Samenlevingsopbouw
Participatie
"Het is de functie die gericht is op het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie"
Decreet sociaal cultureel volwassenenwerk 4 april 2003
Essentiële bouwstenen
Thema
Doelgroepen
Structureel bepaald
Mobiliseren
Participatie
Wat is participatie?
De verhouding tot democratie
Representatieve democratie
Partcipatieve democratie
Deliberatieve democratie
Participatie als middel of doel
Verwezenlijking van een fundamenteel mensenrecht
Symbolisch - Authentiek
Decentralisatie
Verantwoordelijkheid
Vorming
Verplichting
Problemen bij participatie
Passief consumeren
Sceptisme: ze doen toch hun zin
Participanten worden deel van het systeem - worden gecoöpteerd
Representativiteit
Recht én verantwoordelijkheid om te participeren
Valkuil: net diegenen die al mondig zijn worden bereikt
Participatie bevorderen
Het thema of de activiteit wordt als belangrijk aangevoeld door de deelnemers zelf
Meedoen zal het verschil maken
Creatief zoeken naar verschillende manieren om participeren vb. niet enkel 'vergaderen'
De juiste randvoorwaarden vb. vervoer
Op maat van de deelnemers vb. angst om te spreken

==> Reflectieve praktijk
Belemmerende en bevorderende factoren
Attitudes binnen de organisaties:
wij zijn de specialisten en weten het wel beter
Wat mensen inbrengen is teveel vanuit hun emoties
Openheid over mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van de deelnemers
Toegang tot informatie
Training in onderhandelen en overtuigen
Feedback en waardering
Partnerschap tussen de organistie/overheid en de deelnemers in het participatieproces is minder vanzelfsprekend dan aangenomen.
Vaak zijn er tegenstrijdige meningen, tegenstrijdige belangen en ongelijke machtsverhoudingen.
Diversiteit erkennen, belangen uitspreken kan naar creatievere en verdergaande oplossingen leiden, dan enkel focussen op gemeenschappelijk belang
Participatie meten
Kwalitatief en kwantitatief
Dynamisch en niet statisch
Betrokkenheid van de deelnemers
Veen, R. V. (1982). Aktivering in opbouw- en vormingswerk. Een vergelijking van vier benaderingen. Baarn: Nelissen B.V.
Assumpties met betrekking tot de samenleving en sociale problemen
Maatschappelijke problemen door onvoldoende integratie en participatie van bepaalde groepen burgers
Rollen van burgers
Kiezers, klanten, partners die actief rechten en plichten moeten kunnen opnemen
Doeloriëntatie
Kansen scheppen door billijke verdeling van goederen
Basisstrategie voor verandering
Activering om tot participatie aan probleemformulering en probleemoplossing te komen ==> duurzame democratie
Medium
Groepsvorming, netwerkvorming, benadrukken van belangen en bemiddelen
Doelgroep
Uitgesloten groepen
Mandaat
Burgers zijn steeds het referentiepunt
Rol van de begeleider
Diensten verlenen ten aanzien van activering van burgers
Concept samenlevingsopbouw
Participatieve beleidsplanning
Lokale netwerkvorming
Sociale Actie
Drie specifieke concepten
Sociale actie, in zijn vele vormen is uit onze samenleving niet meer weg te denken:
arbeidersstrijd
vlaamse ontvoogding
kernraketten
witte beweging
rechtvaardig geneesmiddelenbeleid
frietactie
stakingsacties
...
Sociale actie
Een aantal acties of sterven vlug uit, terwijl andere actiegroepen een lange tradtie kennen. Welke factoren zorgen voor continuïteit en opbouwen opvolgen van duurzame resultaten?
Niet enkel gedreven door emotie, maar gebaseerd op rationele concepten en doordachte alternatieven
Vorming die leidt tot bewustwording...
Inschakelen in een breder netwerk van bewegingen met een gelijkaardig doel, ook al liggen de eigen doelstellingen op lokaal vlak
Professioneel handelen
Geweldloze strijd als middel tot sociale verandering vb. vredesbeweging, Ghandi,...
Niet meewerken, provoceren, burgerlijke ongehoorzaamheid
Empowerment strategieën zijn een sleutel voor efficiënte van geweldloos verzet
Uitputting van 'rechtelijke middelen', bijvoorbeeld tot en met internationaal gerechtshof
Sociale actie - Alinsky
Buurtbewegingen in de verenigde staten
Recruteren van informele leiders en gemeenschappelijke belangen zoeken
Conflictmodel - Rules voor radicals
Organiseren van zelfhulp (verbinding tss. individu en samenleving
Basisocialistische modellen
Actie voeren past steeds in een groter geheel voor radicale maatschappijverandering
Postmoderne strategieën
Taal als wapen
Kritische dialoog
Tradities in sociale actie
Power within
Power with
Rules for radicals – Alinsky
Veen, R. V. (1982). Aktivering in opbouw- en vormingswerk. Een vergelijking van vier benaderingen. Baarn: Nelissen B.V.

RULE 1: "Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have." Power is derived from 2 main sources - money and people. "Have-Nots" must build power from flesh and blood.

RULE 2: "Never go outside the expertise of your people." It results in confusion, fear and retreat. Feeling secure adds to the backbone of anyone.

RULE 3: "Whenever possible, go outside the expertise of the enemy." Look for ways to increase insecurity, anxiety and uncertainty.

RULE 4: "Make the enemy live up to its own book of rules." If the rule is that every letter gets a reply, send 30,000 letters. You can kill them with this because no one can possibly obey all of their own rules.

RULE 5: "Ridicule is man's most potent weapon." There is no defense. It's irrational. It's infuriating. It also works as a key pressure point to force the enemy into concessions.

RULE 6: "A good tactic is one your people enjoy." They'll keep doing it without urging and come back to do more. They're doing their thing, and will even suggest better ones.

RULE 7: "A tactic that drags on too long becomes a drag." Don't become old news.

RULE 8: "Keep the pressure on. Never let up." Keep trying new things to keep the opposition off balance. As the opposition masters one approach, hit them from the flank with something new.

RULE 9: "The threat is usually more terrifying than the thing itself." Imagination and ego can dream up many more consequences than any activist.

RULE 10: "If you push a negative hard enough, it will push through and become a positive." Violence from the other side can win the public to your side because the public sympathizes with the underdog.

RULE 11: "The price of a successful attack is a constructive alternative." Never let the enemy score points because you're caught without a solution to the problem.

RULE 12: Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it." Cut off the support network and isolate the target from sympathy. Go after people and not institutions; people hurt faster than institutions.
"Sociale actie is een geheel van intentioneel gebruikte, samenhangende werkvormen, strategiën en actiemiddelen, waarbij minder machtigen zich bewust worden van problemen in de samenmleving en al onderzoekend, leren, betekenisgevend en agerend, mogelijkheden ontdekken om aan deze problemen, al of niet met gebruikmaking van conflict, oplossing te geven."
Definitie sociale actie
De Vriendt, J. (2005). Sociale actie als vorm van sociale activering. In Y. Larock, F. Cockx, G. Gehre, & .. (. al.), Spoor zoeken: handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen (pp. 229-251). Gent: Academia Press.
Heiligt het doel de middelen?
Gebruik van fysiek of verbaal geweld
Alinsky 'heiligt dit specifiek doel, deze specifieke middelen?'
De vraag naar de ethiek komt vooral van diegenen die er persoonlijk belang bij hebben
De context is een basis om te oordelen
Ethiek en sociale actie
Mondiale actiegroepen
Gericht op directe beïnvloeding van beleid
Geldinzameling voor internationale vraagstukken
Publieke opinie beïnvloeden
Actiegroepen die strijden voor een specifiek belang vb. Ademloos (Lange Wapper)
Beweging = groep van mensen, bondgenoten en sympathisanten van de actie of volgens decreet de organisatie als geheel.
Actiegroep
Einddoel = waar je uiteindelijk naar streeft
Hoofddoel = belangrijk en concreet geformuleerd doel van het einddoel
Actiedoel of werkdoel = concreet geformueleerd en op korte termijn realiseerbaar
Objectdoel = onderdeel van een werkdoel (concrete actie die men onderneemt in functie van het actiedoel.
Doelen
Inventariseren = onderzoeken, gegevens verzamelen
Analyseren = interpreteren en verbanden leggen
Informeren = tegenstander op de hoogte brengen
Reactie ontlokken
Culturele fase = waarden, normen, middelen afwegen en eigen draagkracht en die van tegenstander inschatten
Openingsfase = zoeken naar mogelijkheid om een schokeffect teweeg te brengen
Verbreden
Interne mobiliseren
Externe mobiliseren
Consilideren en bewaken
Evalueren
Fasen
Gegevensverzameling
Zoeken naar bondgenoten
Tegengestelde belangen, visies ,waarden en normen
Gedrag van tegenpartij: confrontatie, ontlopen, compromis zoeken, toedekken...
Afspraken, procedures, normen, reglementen (zie acties Alinsky)
Analyse
Probleemanalyse: hoe, wat, wanneer, waarom, samenhang
Situatieanalyse: probleem in breder geheel van de samenleving
Systeemanalyse: binnen welke sociale systemen en hoe beïnvloeden deze het probleem
Weerstandanalyse: wat houdt het probleem in stand
Actieanalyse: eigen kracht, mogelijkheden inschatten en de middelen bepalen die nodig zijn om actie te voeren
Gegevensverzameling
Analyse
Samenwerkingsstrategie:
vertrekt van gezamenlijk belang of gemeenschappelijke waarden

Campagnestrategie:
gebrek aan consensus over problematiek of de manier om deze op te lossen => gericht op het overtuigen en zo via verbreding sterker te staan bij de confrontatie

Protest/verzet:
weigering op problematiek te erkennen en duidelijk tegen een bepaalde oplossing
Verzet binnen geaccepteerde sociale normen
Verzet met schending van sociale normen
Opzettelijke sociale, psychologische, politieke of economische schade

Opstand:
omverwerpen van huidige maatschappelijke orde (hoeft niet noodzakelijk gewelddadig te zijn
Strategieën
Geweldloos protest en overreding: verklaringen symbolische acties, muziek, drama, betogen...

Non coöperatie: economische boycot, politieke boycot, sociale boycot

Geweldloze interventie: actief tussenkomen dooe bijvoorbeeld telefoon te belasten, website hacken, kraken, bezetten

Gewelddadig optreden
Tactiek
http://participatiewiki.be/wiki/index.php/Participatieladder
Full transcript