Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Valmis käsileht. LAK-ÕPE - Koosloomise mustrid ja värvid – lõimitud tegevuskava

No description
by

maire kebbinau

on 1 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Valmis käsileht. LAK-ÕPE - Koosloomise mustrid ja värvid – lõimitud tegevuskava

Ei KEELELAAGRID KEELEKÜMBLUS
KEELEPROJEKTID AINEÕPE TEISES KEELES Keelekümblus KAHESUUNALINE,
TOPELTKÜMBLUS,
Õpioskused:
Rühmitamis-, järjestamis-,
võrdlemis-, kirjeldamis-, eristamisoskus,
Õppimise analüüsimine
Lugemisoskused
(graafik, noodikiri, valem, luule, ... ) Küsimuste esitamise, andmete kogumise, analüüsimise, seoste leidmise, tõlgendamise ja järelduste tegemise oskus 5000 aastat tagasi õppisid Sumeri vallutanud akaadlased sumeritelt teoloogiat, zooloogiat, botaanikat keelekeskkonnas,
säilitades oma keele. Ladinakeelne õpe Euroopa ülikoolides:
õigusteadus, teoloogia, meditsiin jt toetada võõrkeele omandamist, soodustades samal ajal edusamme emakeeles kasutades ainetekste,
korrates keelelistel eesmärkidel mitmekesistes tekstides
- oskussõnavara,
- õppimiskeelt,
- keelemudeleid
(definitsioon, info esitlemisviis jt),
- rakendades omandatud keelt
info saamisel ja jagamisel
- leides seosed teiste keeltega, toimub
äratus teistele keeltele ja kultuuridele AINE: ÕPIOSKUSED: UURIMISOSKUSED: Mitmene fookus Turvaline ja rikastav õpikeskkond Autentsus ja allikalähedus Aktiivne õppimine Tugistruktuur Koostöö • kõigi õpetajate koostöös
kursuste / ainetundide / teemade/ läbivate teemade/ pädevuste arengu/ planeerimine
• lapsevanemate, kohaliku kogukonna,
ametivõimude ja tööandjate
kaasamine TÖÖVAHETUS Õpitakse õppima
oma õppimist hindama,
tööd tegema nii üksi, paaris kui ka rühmas töötades teave edastatakse arusaadaval viisil:
terminoloogia, aine edastamise keel, suhtluskeel, noodikeel, graafikud,
joonised, diagrammid,
võtmemõisted jt. LAK-õppe põhijoonte arvestamine
oma töös võib olla õpetajale pingutav,
sest neid tuleb silmas pidada:
soodsa õpikeskkonna kujundamisel
tundide ettevalmistamisel ja õppes
koostöös kolleegide ja lapsevanematega
oma tegevuse hindamisel ja tagasisidestamisel EMAKEELNE LÕIMITUD AINEÕPE LAK-ÕPPE EESMÄRK: Mis keeled omandasid koolis? Kuidas õppisid? Varane täielik keelekümblusprogramm koolis
9 aastat õpe 60% eesti keeles Hiline keelekümblus
6.-9. klassis eesti inglise vene saksa matemaatika loodusained keel ja kirjandus sotsiaalained kunstiained tehnoloogia kehaline kasvatus suhtluspädevus õpipädevus-oskus õppida väärtuspädevus enesemääratluspädevus ettevõtlikkuspädevus sotsiaalne pädevus prantsuse lõimelõng koelõng kangasteljed Oliver Meyeri mõte:
„Õpilased võivad õppimisel hakkama saada hämmastavate asjadega, kui me neile selleks vaid võimaluse anname.“ suga lõimelõngaks keeled Lõime käärimine
Lõimelõngade lugemine rehasse
Kanga ülesajamine
Niietamine
Sukka panemine
Lõimelõngade ette sidumine
Siduse tegemine
Kudumine
Valmis töö teljelt maha võtmine looduslikud materjalid piirits tallalaud süstik koelõngaks oskused oskused teadmised, oskused ja vilumus kasvavad tehes koos (lugedes, suheldes, matkides katsetades, tehes uuesti, teisiti, paremini, kasutatdes erinevaid viise,
meetodeid, materjale, valides eeskujusid... eesmärk koolitused konverentsid vaatlused täiendõpe Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Keskkond ja jätkusuutlik areng Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus Kultuuriline identiteet Teabekeskkond Tehnoloogia ja innovatsioon Tervis ja ohutus Väärtused ja kõlblus kuid: lisaväärtuseks ÕPILASVAHETUS Enamuskeelses õppes LAK-õppe koolitus
Lõimitud tegevuskava -
koosloomise mustrid ja värvid Esitluse koostas Maire Kebbinau
2012 õppekava koostasid
MISA keelekümblusprogrammi koolitajad LAK-õpe on oma olemuselt
süvaõppimiseks võimalusi loov lähenemine. LAK-õppe alustalad
Peeter Mehisto, Maria-Jesus Frigolsi ,
David Marshi jt järgi –
Lõimitud aine- ja keeleõpe. KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI ÕPPEVARA
Ühislugemise raamatute sari lasteaiale ja 1. klassile:
14 temaatilist suureformaadilist raamatut metoodilise juhendiga.
Õppekomplekt esimesele kooliastmele, õpikud ja töövihikud:
Tere, kool! 1. ja 2. osa 1. klassile
Tere, sõber! 1. ja 2. osa 2. klassile
Tere, maailm! 1. ja 2. Osa 3. klassile
Töölehed põhikoolile: aine, teema ja keelepõhised
PDF-failidena ja ka uued versioonid muudetavad
nii ülesannete sisu kui ka kujunduse osas. 
www.kke.ee -->õppevara töölehed 4 4
Elulähedus: kontekstikesksus, lõimitus/integreeritus.
Keel omandatakse seda aktiivselt kasutades 80/20%.
Keele kasutus tunnis/klassiruumis on selge:
- ei tõlgita, õpetaja kasutab ainult sihtkeelt,
- sihtkeele kasutust
stimuleeritakse, motiveeritakse ja korrigeeritakse,
õige keelemudeli, seinamaterjali, miimika jms. abil,
Vigu ei ole (st. korratakse õige keelemudeliga,
uuritakse: Kuidas said tulemuse? Kuidas veel saab?)
Keelehuvi ja taju äratatakse
seostega teistesse keeltesse, kultuuridesse. KEELEKÜMBLUSMETOODIKA PÕHIMÕTTED
Grammonti põhimõte
üks õpetaja – üks keel; ühe keele ruum
Lõimimine, integreeritus: (ained, keel,
õppima õppimine; tegevused, võimed, huvid, jt)
Turvaline õpikeskkond
(saadakse tuge kaaslastelt, õpetajalt, keskkonnast)
Eesmärgistatus – refleksioon
(seatakse eesmärgid oskan, tean, tunnen jne,
hinnatakse protsessi ja tulemusi, uued sihid)
Vabatahtlik liitumine haridusasutusele ja õppijale
Muude heade pedagoogiliste tavade arvestamine Missugused oskused said koolist?
Kuidas õppisid? ainekeel teaduskeel suhtluskeel soome Peamised probleemid: Juhend „Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses."
"Hariduspoliitilised põhimõtted ning hariduskorraldus" (2004, HTM), mis tutvustab rahvusvahelisi ja Eesti õigusakte.
Õppematerjalid: teismelisele välisriigist saabunud lapsele
mõeldud eesti keele õpperaamat ASTU SISSE, ka õpetajaraamat,
E-sõnaraamat "Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine"
Koduleht Uusimmigrant-õpilaste, nende vanemate ja pedagoogide informeerimiseks koduleht TERE-TERE aadressil www.teretere.eu
info Eesti kohta, koolikorraldusest, koolide kogemusest, viited õppematerjalidele jms kasulik teave.
Artiklikogumik KÄSIKÄES,
Uuring "Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes." jpm. www.meis.ee KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI HETKESEIS
Programmiga on liitunud 34 lasteaeda ja 34 kooli
Programmis osaleb üle 4460 lapse ja 635 õpetaja
Programmis osaleb 13 kohalikku omavalitsust:
Anija, Haapsalu, Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve,
Maardu, Narva, Sillamäe, Tallinn, Tapa, Tartu, Vaivara, Valga Aine- ja emakeeleõppe lõimimine emakeelses õppes Lõimitud aine- ja keeleõppe mõiste võeti kasutusele teise keele õppes,
olukordades, kus kooli õppekeel ei ole õpilase emakeel.
-Aine- ja keeleõppe lõimingust räägivad nüüd riiklikud õppekavad teiste mõistetega.
- Õppekavas on lõiming väljendatud üldpädevuste arendamise kaudu. (2) ... Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ... õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös.
5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; ..., kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; Suhtluspädevus kujuneb suures osas pideva sotsialiseerumise käigus:
- suhtlemine õpetajate ja kaaslastega - õppeainete omandamine - otsene eesti keele õpe Martin Ehala ettekandest LAK-õppe päeval 2012 Pädevus ja praktika
Kui soovime head funktsionaalset kirjaoskust, tuleb anda võimalus praktikaks.
- Ühendades kirjutamise aineõpetusega, on võimalik saada paremaid tulemusi mõlemas.
- Õpilane ei pea mitte ainult ainet mõistma, vaid olema võimeline oma mõtteid sellest ainest ja oma ainealast mõttearendust kirjas ja kõnes väljendama.
- Kirjutada tuleks hiljuti õpitud aineosast, see mis peaks olema veel hästi meeles, kirjutamine või kõnelemine aitab teadmisi kinnistada. Väikese vaevaga saab kujundada näiteks kirjutusülesanded, mis täidavad konspekteerimise rolli, kuid on viimasest tõhusamad.
- Õpilase kirjutatud tekstid annavad õpetajale aimu õpilase taustateadmistest, seostest, mida ta loob ja arusaamise määrast.
- Kirjutades arenevad õpilased ka kirjutajana.
- Kirjutatud tööde tagasisidestamine on aeganõudev. Kriitiline lugemisoskus
Inimese varane elukogemus paneb ta teksti usaldama, sest see tuleb autoriteetsest allikast.
Ka koolil on kalduvus viia õpilane kokku vaid “õigete” tekstidega.
Sotsialiseerumine viib kokku paljude tekstidega eri allikatest.
Kui kool ei tegele “valede” tekstidega, ei omanda noor kriitikameelt teksti suhtes.
See võib viia marginaliseerumiseni ühiskonnas, manipuleeritavuseni. Kriitikameele arendamine

- Milliseid hoiakuid ja väärtusi tekst kannab, ja kuidas need suhestuvad minu omadega?
- Kas tekstis on vasturääkivusi?
- Kellele antakse sõna, millest vaikitakse?
- Milliseid praktikaid püütakse kujundada?
- Millised ajalood ja isikud on esindatud?
- Kuidas on see tekst seotud minu positsiooniga
ühiskonnas? Motivatsiooni kuldreegel:
leida tegevus, mida õpilasele meeldib teha ja mille tegemisel tal on just neid teadmisi ja oskusi, mida tuleb õpetada. Veebivaramu:
www.kynnimees.ee KEEL: aine ja keele nähtavaks tegemine
aine-, õppimis- ja suhtluskeele
mudelid seinal, laual jne
laudade paigutus rühmiti
- võimaldab kollegiaalset juhtimist
- stimuleerib paaris- ja rühmatöö rakendamist
- toetab kuulumistunnet
rühma-, klassi-, kooli- ja kogukonda)
positiivne konstruktiivne tagasiside
- tagab vabadust vigade hirmust
- arendab vastutustunnet
- tõstab keeleteadlikkust • õpetaja on suunaja,
aktiivse õppimise võimaluste looja,
• rühmapõhine õpe:
üksi,- paaris-, rühma- ja üleklassitöö
• õpilased:
- sõnastavad aine-, keele- ja õpioskuste tulemusi
- hindavad: eesmärk-reflektsioon-eesmärk
- kannavad sotsiaalseid ja töörolle, vastutavad
- seovad igapäevaeluga kogemustega, huvidega
- loovad arutelu kaudu aine- ja keele tähendused
• kaasatakse teisi sihtkeeles kõnelejaid,
kasutatakse autentseid õpikeskkondi AKTIIVSUS 80 - 20 % - elulähedane õppimine,
õpilase vajadustega arvestamine,
tuginemine õpilaste eelnevatele
teadmistele, oskustele, hoiakutele,
huvidele ja kogemustele,
- eri õppimisstiilidega arvestamine
(klassiruumist välja, elu klassi)
- väljakutse esitamine, mugavustsoonist välja!
- kogukonnaga ja keskkonnaga seotud
(KOV, Lastevanemate esindus,
asutused jt) eesmärkide või soovitud tulemuste üle arutletakse vähe:
ei seata keele- ega ka ainealaseid eesmärke
aine- ega keeletundides,
ei reflekteerita saavutatut
õppeprotsessi analüüsitakse vähe
ei planeerita koos (Peeter Mehisto) Keelekümblusprogrammil on strateegia,
programmi ja metoodika põhimõtted,
läbiviidud uuringud,
koolituste kava,
õppematerjalid,
nõustamine,
kodulehekülg
www.kke.ee 12 aastat kogemust www.meis.ee www.kke.ee MISA, KK programmi
LAK-õppe, keelekümbluse koolitused

1. Sissejuhatav kursus: Keelekümbluse ABC,
2. Metoodikakoolituse põhiõppekava
Seitse päeva koostöist kümblust –
3. LAK-õppe koolitus:
Õpetaja kolm kübarat - aine, keel ja õpioskused,
4. Aktiivõpe: Kiiremini, kõrgemale, kaugemale
– draama aktiivõppe võttena,
5. Juhtimine: Toetav vahetu tagasiside, 5-minuti vaatlus,
6. Lõimitud tegevuskava koolitus -
Koosloomise mustrid ja värvid
Konverents, LAK-õppe nädal, suvekool lisainfo ja registreerimine
www.kke.ee/uudised MIS?
vaip, kudum, punutis, lõiming, kaunistus Metoodika võtab teise keele õpetamisel
arvesse emakeele omandamise elemente: kogeda loomingulist naudingut, rahulolu, eduelamust, tunda rõõmu, luua ilu, olla väärt, osata, suuta,... Mida tundsid? Mida tundsid? Mida tundsid? Mida tundsid? harjutamine katsetamine õppimise keel www.kke.ee VARANE, HILINE,
TÄIELIK, OSALINE, ALUS – RIIKLIK ÕPPEKAVA 2009 aasta hiliskeelekümbluse uuringust Eesti koolil/lasteaial on vähe uusimmigrant-lastega tegelemise kogemust
- Probleemi ei tunnetata seni, kuni ühel päeval saabub täiesti ootamatult
teade uuest võõrkeelsest õpilasest või lapsest
- Õpetajate tasemekoolitus ei sisalda süsteemset ettevalmistust tööks uusimmigrant-lastega Ainetunnis toimub keeleõpe, Keeletundides kasutatakse
ainetundides õpitut Kümblusprogrammi
metoodilised lahendused ja õppevara on kasutatavad kõigis Eesti koolides Lõimitud aine- ja keeleõpe
ehk LAK-õpe on katusmõisteks
mitmele õppevormile, mis erinevad
ajahulga ja intensiivsuse poolest LAK-õppe vormid MIKS? KUIDAS? Teise kodukeelega lapsed, uusimmigrandid, tagasipöördujad ave.harsing@meis.ee Lõiming
Metoodika
Väljakutsed
Refleksioon LAK-õppe vormid
keelekümblus,
emakeelne õpe,
teise kodukeelega lapsed. Kõik ainetunnid arendavad kõiki keelelisi osapädevusi
kokku suuremal määral kui emakeeleõpetus. Paraku on nende osapädevuste arendamine aineõpetuses sageli teadvustamata. Motiveeritud õpilased ja õpetaja Loomulik õppimine Murekohad, väljakutsed õpetajatele: õpetajakesksust on palju:
autokraatsus juhtimises, õpetamises, õppimiskeskkonnas hoiakuid ei juhita piisavalt:
alahinnatakse õpilasi,
süüdistatakse keskkonda, perekonda,
eesti keeles pole võimalik õpetada,
keskendutakse grammatikale sidumata kontekstiga,
ained on iseseisvad ja sidumatud kaunistused Lahendus:
Full transcript