Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Izsák Orsolya - 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

No description
by

Prezimester.hu Prezimester

on 31 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Izsák Orsolya - 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

KÉPVISELET
PERKÖLTSÉG
PERKOCKÁZAT
Az új polgári perrendtartás és az ügyvédi megbízás, az ügyfél tájékoztatása a perköltségről valamint a perkockázatokról.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
ügyvéd
izsak.orsolya@ugyvedek.net www.ugyvedek.net

2017.09.05.
Dr. Izsák Orsolya
AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS
CÉLJA
:
– a
perhatékonyság
rendszerszintű megvalósítását, a perelterelést, a felek közötti egyeztetést előmozdító eljárási szabályok kiépítése
– az
osztott perszerkezet
bevezetését, a perkoncentrációt biztosító eljárási szabályok megteremtése
– a törvényszéken induló perekben a
professzionális pervitel
garanciája
– a
kötelező jogi képviselet
előírása

észszerű elektronizáció
szerepének erősítése
– (a jogi szolgáltatások természetének újragondolása?)
ÜGYVÉD
BÍRÓSÁG
PROFESSZIONÁLIS
„szakértő bizalmas tanácsadó”
T
É
M
Á
I
N
K

TÉMÁK
Ptk 6:13.§
[Érdekellentét]
Pp 63.§
[A képviseleti jog gyakorlásának kizártsága, képviselet érdekellentét esetén]
ÖSSZEGZÉS
állam viseli
A beavatkozó által támogatott fél pernyertessége esetén a beavatkozó perköltségét a pervesztes fél téríti meg.
A beavatkozóra a perköltség fogalmára és felszámítására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

/ A perköltség viselése sikertelen perbehívás és perbeállítás esetén
Nem lehet figyelembe venni a perköltségnek azt a részét:
ÖSSZEGZÉS
– tárgyi és személyes költségmentesség,
2017. évi LXXVIII. törvény
AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGRŐL
TÉMÁK
28.§ Az ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás (a továbbiakban: ügyvédi megbízás)

e törvény és a Polgári Törvénykönyveltérő rendelkezése hiányában

szabad megállapodás tárgya.
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEK SZÁMA
2012
2016
100 000
75 000
BEÉRKEZETT
ÜGYEK
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
STATISZTIKAI ADATAI
Jelentősen csökkent a folyamatban lévő ügyek száma, javult az ítélkezés minősége, és kedvezőek az elektronikus eljárások első tapasztalatai a Fővárosi Törvényszéken

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Pp 64.§
[A meghatalmazott, több személy részére adott meghatalmazás]
MEGHATALMAZOTTAK
A perben meghatalmazottként eljárhat:
MEGHATALMAZOTTAK
MEGHATALMAZOTTAK
67.§ (3)
Ügyvédjelölt (jogi előadó) az ítélőtábla és a kúria előtt- a 119.§ szabályozott esetet kivéve – nem járhat el.
MEGHATALMAZOTTAK
A perben meghatalmazottként eljárhat:
65.§
[A perben meghatalmazottként eljárni jogosultak]
65.§
[A perben meghatalmazottként eljárni jogosultak]
Korábbi szabály:
– meghatalmazást
írásba kell foglalni
.
Ütv 34.§
Ha az ügyvédi tevékenység gyakorlásához az ügyfél képviselete szükséges, a képviseleti jog létesítéséről meghatalmazást kell kiállítani a megbízott részére.
MEGHATALMAZÁS
ALAKÍSÁGA AZ ÜTV-BEN SZABÁLYOZVA
MEGHATALMAZÁS MEGSZŰNÉSE
Pp 69.§
[A meghatalmazás megszűnésének és utólagos rendelkezési nyilvántartásba vételének hatálya a bírósággal és az ellenféllel szemben]
A meghatalmazásnak
visszavonás, felmondás, a fél halála vagy jogutód nélküli megszűnése folytán bekövetkező
megszűnése
a bírósággal szemben a bíróságnak történő bejelentéstől, az ellenféllel szemben pedig a vele történő közléstől
hatályos
.
ÁLTALÁNOS MEGHATALMAZÁS
Pp71.§
[Általános meghatalmazás]
– a képviselő részére olyan meghatalmazás is adható, amely őt
perek vitelére általánosságban jogosítja fel
(a továbbiakban: általános meghatalmazás).
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
141/B/1193 Ab:
– a kötelező jogi képviselő intézménye a perbeli képviseletnek azt a lényegi vonását erősíti, hogy a jogi képviselőnek a szerepe nem csupán a képviselt személy helyettesítése, hanem a képviselet érdekeinek a védelme, jogi érvényre juttatásának elősegítése. Az eljárásban ezért önálló perbeli jogi és kötelezettségei vannak. Ezzel függenek össze a jogi képviselők, illetőleg a képviseletet hivatásszerűen ellátó személyek fokozott szakmai felelősségére vonatkozó szabályok.”
Mindenkinek jár az ügyvéd:
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
A peres eljárás során a jogi képviselet kötelező, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.
Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem kötelező a jogi képviselet a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben – ideértve a fellebbezési és perújítási eljárást is –, valamint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perrel összefüggő felülvizsgálati eljárásban az ellenkérelmet előterjesztő fél számára.
Pp 72.§
[Kötelező jogi képviselet, a kötelező jogi képviselet alóli kivételek]
KÖTELEZŐ KÉPVISELET

ha a peres eljárás bármely szakaszában a jogi képviselet kötelező
, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan – úgy kell tekinteni, hogy a fél perbeli cselekményt, nyilatkozatot egyáltalán nem tesz –, kivéve, ha törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja.
Pp74.§
[A jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei kötelező jogi képviselet esetén]
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
Jogi képviselőnek kell tekinteni:
75.§
[Eljárásra jogosultak kötelező jogi képviselet esetén]
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
– a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében,
Ha a jogi képviselet kötelező

törvény eltérő rendelkezése hiányában
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
244.§ (3)
Ha a fél a jogi képviselővel történő eljárást választotta,

a perben jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédjelöltet és a jogi előadót is.
XV. fejezet eltérő rendelkezések járásbíróság hatáskörébe tartozó perben jogi képviselő nélkül eljáró félre
ÜGYGONDNOK
76.§
[Az ügygondnokrendelés esetei]
A bíróság a fél részére ügygondnokot rendel, ha
– a jogi személy bíróság képviseletére jogosult bírót,
– a jogtanácsost, azokban a perekben, amelyekben jogszabály a képviseletre feljogosítja,
– törvényben meghatározott egyéb személyeket.
– az ügyvédet és az ügyvédi irodát,
– a Legfőbb Ügyészség képviseletére jogosult ügyészt, valamint
Ügyvédjelölt és jogi előadó a jogi képviseletre kötelezett fél nevében kizárólag az iratok megtekintése, azokról másolat kérése vagy készítése érdekében járhat el.
– az ügyész abban a perben, amelynek megindítására törvény jogosítja fel, vagy amelyet ellene lehet indítani, illetve amelyben törvény alapján felléphet jogi képviselő nélkül is eljárhat, őt úgy kell tekinteni, mintha jogi képviselővel járna el.
– az eljárás társadalmi költsége jelentősen nőni fog.
– jogi segítésnyújtásról szóló 2003.évi LXXX. törvény vagy a költségmentességi szigorú szabályok miatt mégsem.
– a cselekvőképtelen félnek nincs törvényes képviselője,
– törvény így rendelkezik.
– a nem természetes személy félnek nincs törvényes képviselője, vagy
– az ismeretlen helyen tartózkodó félnek nincs sem törvényes képviselője, sem meghatalmazottja,
A Pp gyakorlat által jelzett hiányokat pótolva rendezi a perköltség viselést arra az esetre, ha az eljárás megszüntetésre kerül, tekintettel arra, hogy az eljárás megszüntetése esetén

érdemi döntés hiányában

nem alkalmazható a pernyertességre –pervesztességre épülő szabály. Az állam által előlegezett ügyvédi díj megfizetéséről a jogi segítségnyújtó szolgálat tájékoztatását, és annak tartalmi követelményeit meghatározza azokat az adatokat, amelyek a díjmegállapítás szempontjából relevánsak.
A fél perköltség

megtérítési igényét a bírósághoz intézett kifejezett nyilatkozattal a felszámítással lehet érvényesíteni ennek keretében kérheti a perköltség körébe tartozó kiadásainak ls a kereset kiesésnek az ellenfél általi kifizetését.
„jogi kockázatmenedzser”
„modern praktizáló”
„jogi hibrid”
„jog tudásmérnök”
kerületi bíróságokra érkezett összesen csaknem
160 ezer ügy
25%
polgári, gazdasági
15%
büntető ügy
25%
szabálysértési ügy
15%
végrehajtási ügy
ebben szerepet játszanak 2013 óta a devizahiteles ügyek
meghatalmazottak
ügyvédi meghatalmazás
meghatalmazás megszűnése
általános meghatalmazás
kötelező jogi képviselet
ügygondnok

vélelmezett az érdekellentét
, ha a képviselő az ellenérdekű fél vagy annak képviselője.
– a képviselt
nem támadhatja meg
a jognyilatkozatot, ha a képviseleti jog alapításakor az érdekellentétről tudott.
– ha a képviselő és a képviselt között
érdekellentét
van, a képviselő által tett jognyilatkozatot a képviselt
megtámadhatja
.

több személy részére adott meghatalmazás esetén
a felet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban egy-egy perbeli cselekménynél, illetve jognyilatkozat megtételénél csak egyikük járhat el; az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan.

ha a meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a bíróság akként bírálja el, mintha magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltérőek. Az ellentmondó nyilatkozatokból származó hátrányok jogorvoslat alapjául nem szolgálhatnak.
– ha törvény egyes perbeli cselekményekre
másként nem rendelkezik
, a fél helyett az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott képviselője is eljárhat.
– az általános meghatalmazást, valamint annak bármely okból történő megszűnését nyilvántartásba vétel végett a bíróságnál
be kell jelenteni
.
– az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartását az
Országos Bírósági Hivatal elnöke
működteti. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell a nyilvántartásba bejegyzett képviseleti jogról, hogy az fennáll; a nyilvántartásból törölt adatról pedig, hogy az nem áll fenn.
– a meghatalmazás alapjául szolgáló
megbízási szerződés megszűnése
a meghatalmazást is megszünteti.

korlátozása
bíróság, más hatóság vagy harmadik személy irányában annyiban hatályos, amennyiben a korlátozás a meghatalmazásból kitűnik.
– az ügyfél
bármikor
korlátozhatja vagy visszavonhatja.
– meghatalmazás teljes bizonyító erejű
magánokirat
.
– megbízott
elfogadó nyilatkozata
.
– a jogtanácsos azokban a perekben, amelyekben jogszabály a képviseletre feljogosítja,
– az ügyvéd és az ügyvédi iroda,

2. hozzátartozó
:a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;),
– a fél hozzátartozója, (Ptk szerinti:
1.

közeli hozzátartozó
:a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
1.
– a fél pertársa, valamint a fél pertársának képviselője,
2.
Pp 67.§
[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény] (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti rendelkezési nyilvántartásban (a továbbiakban rendelkezési nyilvántartás)

a meghatalmazásra vonatkozó jognyilatkozat
csak a meghatalmazás elfogadásával és az elfogadó nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban történő rögzítésével
érvényes
.
összeférhetetlenség
TÉMÁK
a perköltség viselése pertársaság esetén
a perköltség viselése egyezség esetén
döntés a perköltség viseléséről
szükségtelenül okozott perköltség vagy perköltségrész viselése
felszámítás
perköltség fogalma
költségkedvezmény
a perköltség viselése az ügyész és a perindításra feljogosított személy perindítása, fellépése esetén
a perköltség viselése az ügygondnok ellen megindított per esetén
elkülönített perköltségrész viselése
a perköltség viselése beavatkozás esetén
A PERKÖLTSÉG FOGALMA
– a perköltség megtérítése iránti igény jogalapja az, hogy az alaptalan pereskedéstől való visszatartsa a feleket a felperes pernyertessége esetén a felperes jogtalanul háborította felperest, felperes pernyertessége esetén alperes perindításra kényszerítette felperest.
Két megközelítés van:
– a perköltség megtérítése a felek közötti magánjogi kötelmet keletkeztető közönséges kártérítési kötelezettség.
„bagatell perek” – aránytalan perköltségeinek a megítélése
A perköltség a félnél - a perben vagy azt megelőzően

a jog perbeli érvényesítésével okozati összefüggésben és szükségképpen felmerült minden költség, ideértve a bíróság előtt történő megjelenéssel szükségképpen felmerült keresetkiesést is.
A jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatja fel.
5.
A költség előterjesztésnek a tárgyalás berekesztéséig, ennek hiányában az eljárást befejező határozat meghozataláig terjesztheti elő.
4.
A bíróság által az eljárást befejező határozatban meghatározható költség az annak összegét szabályozó jogszabályi rendelkezésre utalással is felszámítható.
3.
Azt, hogy a perbe vitt mely jog érvényesítésével összefüggésben merült fel, és mindezeket a felszámítással egyidejűleg – szükség szerint– okirattal is igazolni kell.
2.
A felmerülésének lényeges körülményeit,
1.
A felszámítás során meg kell jelölni az igényelt költség összegét,
A fél a perköltsége megtérítését annak felszámításával kérheti.
FELSZÁMÍTÁS
A PERKÖLTSÉGVISELÉS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE
EGYEZSÉG ESETÉN
2.
Ha a fél az érdemi tárgyalási szakban az önállóan elbírálható követelése összegét leszállította, a leszállított rész tekintetében pervesztesnek kell tekinteni, kivéve, ha a leszállításra azért került sor, mert az ellenfél a követelés egy részét utóbb teljesítette vagy a fél a perfelvétel lezárásáig önhibáján kívüli okból nem határozhatta meg a követelése mértékét.
DÖNTÉS A
PERKÖLTSÉG VISELÉSÉRŐL
3.
A megtérítési kötelezettséggel nem érintett perköltség vagy annak hányada annak a félnek a terhén marad, akinél az felmerült.
1.
Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg.
kiegyenlítési elv, a pernyertes fél részéről felmerült

(előlegezett perköltség megfizetésére a pervesztes félt kell kötelezni)
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE AZ ELJÁRÁS EGSZÜNTETÉSE ESETÉN
Kivéve:
1.
Az eljárás elállás miatti megszüntetése esetén – ha az elállásra azért került sor, mert az alperes a követelést az eljárás megindítását követően teljesítette – a felperes perköltségét az alperes téríti meg.
2.
Megállapodás hiányában az egyezség szerint pernyertes fél perköltségét az egyezség szerint pervesztes fél téríti meg.
1.
A bíróság által jóváhagyott egyezség megkötése esetén a felek megállapodása szerinti fél téríti meg az ellenfele perköltségét.
2.
Az eljárás halál vagy megszűnés miatti megszüntetése esetén egyik fél sem téríti meg az ellenfele perköltségét.
3.
Az eljárásnak a felek közös kérelme miatti megszüntetése esetén a felek megállapodása szerinti fél téríti meg az ellenfele perköltségét.
4.
Megállapodás hiányában az alperes perköltségét a felperes téríti meg.
5.
Ha azonban a kérelem benyújtására azért került sor, mert az alperes a keresettel érvényesített jogot az eljárás megindítását követően elismerte vagy a keresettel érvényesített követelést teljesítette, a felperes perköltségét az alperes téríti meg.
A SZÜKSÉGTELENÜL OKOZOTT PERKÖLTSÉG VAGY PERKÖLTSÉGRÉSZ VISELÉSE
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE
PERTÁRSASÁG ESETÉN
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE
AZ ÜGYÉSZ ÉS A PERINDÍTÁSRA FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY PERINDÍTÁSA, FELLÉPÉSE ESETÉN
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE
AZ ÜGYGONDNOK ELLEN MEGINDÍTOTT PER ESETÉN
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE
BEAVATKOZÁS ESETÉN
A PERKÖLTSÉG VISELÉSE
A FELEK SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS ESETÉN
ELKÜLÖNÍTETT
PERKÖLTSÉGRÉSZ VISELÉSE
KÖLTSÉGKEDVEZMÉNY
a perköltségviselés általános szabályai
a perköltség viselése a felek személyében bekövetkező változás esetén
perre okot nem adott és a perfelvételi szakban elismeri az ellenfél téríti meg, annak indokolatlanság esetén per kimenetelétől függetlenül perköltség terhelés, közvetítői eljárásra vonatkozó speciális szabályok
egyetemleges,
perbeli érdekeltség arányában
állam viseli, az fizeti aki megindította,
ha nincs összhang a jogosult és aki megindította,
akkor akinek a cselekményével kapcsolatban merült fel
1.
A
beavatkozó által támogatott fél pervesztessége esetén
a beavatkozó téríti meg a pernyertes fél perköltségének azon részét, amely a beavatkozás miatt merült fel.
2.
Ha a perben hozott ítélet anyagi jogerőhatása jogszabály alapján a beavatkozónak
az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed
, az általa támogatott fél pervesztessége esetén az ellenfél perköltségét a beavatkozó az általa támogatott féllel egyetemlegesen téríti meg.
3.
A
beavatkozás elutasítása esetén
a beavatkozó téríti meg a beavatkozást ellenző fél perköltségének azon részét, amely a beavatkozás miatt merült fel.
Perbeli jogutódlás esetén – ha a jogelődöt a perből nem bocsátják el – a jogelőd és a jogutód fél a perköltséget egyetemlegesen téríti meg.
Ha a perbehívott a perbehívást nem fogadja el, vagy ha a perbehívóhoz történő csatlakozását elutasítják, a perbehívó fél téríti meg az ellenfél perköltségének azon részét, amely a perbehívás miatt merült fel.
– amelyet törvény értelmében tanú, szakértő vagy a perben nem álló más személy térít meg,
– amelyet a fél törvény értelmében a per eredményére tekintet nélkül térít meg, és
– amely a bírósági szervezet érdekkörében felmerült – egyébként elhárítható – ok következtében merült fel.
Külön fellebbezésnek van helye.
– tárgyi és személyes költségfeljegyzési jog,
– tárgyi és személyes illetékmentesség,
– tárgyi illetékfeljegyzési jog,
– mérsékelt illeték,
– pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a felet a személyes költségmentesség és a személyes költségfeljegyzési jog a jövedelmi- és vagyoni viszonyai alapján kérelemre, míg a személyes illetékmentesség a személye alapján hivatalból illeti meg.

A felet a tárgyi kedvezmény az eljárás tárgyánál fogva, a mérsékelt illeték kedvezménye pedig meghatározott perbeli események bekövetkezése esetén hivatalból illeti meg.
ügyvédi felelősségbiztosítás
ügyvédi megbízás
ügyvédi megbízási díj
ügyvédi megbízás illetve tanácsadáshoz kötődő tájékoztatási kötelezettség
AZ ÜGYVÉDI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
legalacsonyabb összege tizenötmillió forint
.

felelősségbiztosítással kell biztosítani
.
AZ ÜGYVÉDI
MEGBÍZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI DÍJ
AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI DÍJ
JOGI
KÉPVISELET ELLÁTÁSA
JOGI TANÁCSADÁS
Az ügyvéd köteles az ügyfelet tájékoztatni az általa kialakított véleménnyel, illetve megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos esetleges jogi kockázatokról.
Az ügyvédi tájékoztatásban szereplő kockázatok mérlegeléséért az ügyfél felelős.
1.
A jogi képviselet ellátása során az ügyvéd
az ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján
jár el.
2.
A jogi képviselet ellátása során
az ügyvéd köteles megtagadni
az ügyfél utasításának végrehajtását, ha az jogszabályba ütközik vagy jogszabály megkerülésére irányul.
3.

Ha az ügyfél utasítása az ügyfél érdekeire nézve célszerűtlen
,
annak végrehajtása előtt az ügyvéd az ügyfél figyelmét erre a körülményre
köteles felhívni.
39.§(1)
Az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos és az európai közösségi jogász (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyvéd), valamint irányítása mellett a helyettesítésére jogosult, bíróság, közjegyző vagy más hatóság előtt, illetve harmadik személyekkel szemben az ügyfél jogi képviselőjeként eljárhat.
AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI DÍJ
30.§(1)
A felek a megbízási díjban
szabadon
állapodnak meg. A felek költségátalány alkalmazását is
kiköthetik
.
A végrehajtható okiratban megállapított lejárt követelés kivételével ügyvédi munkadíj- és költségtérítés-követelés a kötelezett hozzájárulása nélkül nem ruházható át olyan személyre, aki az igényérvényesítéshez szükséges ügyvédi titok megismerésére nem jogosult.
32/2003 évi (VIII.22) a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
– a megbízó által az ügyvédi munkadíj részeként megfizetendő, az ügy ellátásával felmerülő költség, valamint
– az ügyvédi megbízási díjnak az a része, amelyről az ügyvéd ellenérték nélkül lemondott.
E bekezdés alkalmazásában a teljes ügyvédi munkadíjba
nem számít bele:
Bíróság előtt nem érvényesíthető az ügyvédi tevékenység eredményességéhez kötött ügyvédi munkadíj annyiban, amennyiben annak összege a teljes ügyvédi munkadíj kétharmadát meghaladja
.
– a pénzt nem a megbízó részére kell kiadni,
– a megbízási díjban a felek nem állapodtak meg,
– más törvény a beszámítást tiltja.
31.§A megbízó javára átvett pénzből

a megbízó egyidejű írásbeli értesítése mellett

kielégíthető a megbízóval szemben fennálló és lejárt megbízási díj és költségtérítés címén fennálló követelés, kivéve, ha
29.§
A megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul.
AZ ÜGYVÉDI
MEGBÍZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
AZ ÜGYVÉDI
MEGBÍZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A
szerződéskötéskor
az ügyfelet írásban tájékoztatni kell azokról a megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan felmerülő költségekről, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában, függetlenül attól, hogy e költségek előlegezésére a felek megállapodása alapján köteles-e.
A
megbízott szerződésszegésért való felelőssége
csak egyedileg megtárgyalt szerződési feltételben, és csak a kárnak a megbízott kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegét meghaladó része tekintetében korlátozható.
Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.
(3)
Az okiratszerkesztésre és az ahhoz kapcsolódó jogi képviselet ellátására irányuló megbízási szerződés tartalmi elemeit az okiratot szerkesztő ügyvéd által ellenjegyzett szerződés is tartalmazhatja.
ÉRDEKKÉPVISELET
KÉPVISELET
PERKÖLTSÉG
PERKOCKÁZAT
BEÉRKEZETT
ÜGYEK
90%

cégügy
törvényszéki szintre érkezett összesen mintegy
225 ezer
elsőfokú
ügy
2%
polgári, gazdasági és felszámolási ügyek
1%
büntető ügy
BEÉRKEZETT
ÜGYEK
törvényszéki szintre fellebbezés folytán érkezett összesen mintegy
22 ezer
másodfokú
ügy
50%
polgári ügy
5%
gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek
40%
büntetőügy
Tavaly nyártól bizonyos feltételek megléte esetén a polgári perekben már
kötelező elektronikus formában eljárni
.

több mint 100 ezer

elektronikus irat keletkezett
2016 második félévében:
11 ezer
ilyen eljárást kezdeményező irat érkezett

EGY BÍRÓNÁL EGYSZERRE
FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEK
Lényeges csökkent
2012
és
2016
között a folyamatban lévő,
két évnél tovább tartó eljárások
száma.
2012
2016
5 717
3 106
AZ ÍTÉLKEZÉS
MINŐSÉGI MUTATÓI
A legtöbb ügyszakban csupán az ügyek

kevesebb mint százalékát
helyezik hatályon kívül és adják vissza megismételt eljárásra a másodfokon eljáró felsőbb bíróságok.
10
Javulásra van szükség a törvényszéki gazdasági ügyszakban, ahol

az ügyek százalékát kell megismételni
.
MEGISMÉTELT
ÜGYEK
17
10-15 ÉVE
MA
300
ügy
100
ügy
70
ügy
120
ügy
173
ügy
kerületi bíróságokon
polgári ügyekben
büntető-, közigazgatási és
munkaügyi ügyszakban
törvényszéki első fokon
gazdasági ügyszakban
másodfokú
munkaügyi pereknél
Budapesti Ügyvédi Kamara
ÜGYVÉDAKADÉMIA

Büntetőeljárás miatt felfüggesztett
fegyelmi eljárások
évek szerinti felosztásban
2011
2012
2013
2014
2015
2016
204
147
209
193
140
147
159
110
162
175
128
140
18
4
12
5
2
5
1
4
7
3
2
4
2
1
0
2
2
1
30
24
36
54
30
38
1
0
3
3
1
0
8
6
8
6
3
8
1,2
0,6
0
1
2
0,7
139
105
150
168
124
134
87
95
93
96
97
96
39
30
47
63
34
46
Év
Érkezett
Össz.
előz.
vizsgá-
latra
%
egyéb
helyb.
hagyó
meg-
vált.
folyamatban
meg-
tag.
hat.
összes
BEFEJEZETT
FELLEBBEZETT
A SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ADATOK
2011
2014
2015
2016
Növekedés/csökkenés a tavalyi évhez képest
előző évben befejezetlen ügyek
138
190
156
-18%
adott évben beérkezett panaszügyek
590
530
609
15%
személyek szerinti panaszok
száma összesen
639
569
656
15%
megszüntető határozat
217
226
258
14%
21
14
25
79%
639
524
598
14%
196
167
207
24%
190
156
155
-1%
6
5
11
120%
70
41
45
10%
53
59
66
12%
7
5
7
40%
23
22
27
23%
0
0
3
300%
138
190
156
-18%
1
2
3
5
9
3
3
19
11
20
12
37
33
19
2001
2006
2010
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2005
2004
2016
2015
2014
%
megszüntető határozat
elnöki figyelmeztetéssel
elrendelt előzetes vizsgálati eljárások
összefoglaló jelentés (fegyelmi eljárást elrendelő intézkedéssel együtt)
adott év végén befejezetlen ügyek
felterjesztett ügyek
büntetőeljárások miatti vizsgálat
helybenhagyó
másodfokú határozatok
hatályon kívül helyező
másodfokú határozatok
másodfokon elbírálás alatt álló ügyek
megszüntetés mellett elnöki figyelmeztetést tartalmazó
határozatok esetén ügyvéd fellebbezése következtében fegyelmi eljárás elrendelése
előző évben befejezetlen ügyek
A FEGYELMI FŐMEGBÍZOTT
VIZSGÁLATI MUNKÁJA
Az ügyszak munkáját az alábbi összegző táblázat szemlélteti:
%
%
– a képviselő a perben nem járhat el,
ha az ellenérdekű fél ő maga
vagy olyan személy,
akit ugyancsak ő képvisel.

nem természetes személy fél
és annak törvényes képviselője érdekellentéte esetén ügygondnokot kell kirendelni. Ebben az esetben az ügygondnok díját a felperes előlegezi.
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
Pp74.§
[A jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei kötelező jogi képviselet esetén]

ha a perorvoslati kérelmet előterjesztő fél jogi képviselővel nem rendelkezik
- annak ellenére, hogy a jogi képviselő meghatalmazásának szükségességéről a bíróság a perorvoslattal megtámadható határozatban tájékoztatta –, a perorvoslati kérelmet a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja; e végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
Pp74.§
[A jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei kötelező jogi képviselet esetén]

ha a felperes a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik
, a bíróság az eljárást megszünteti. Ha a viszontkeresetet előterjesztő alperes megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a bíróság az eljárást részlegesen, a viszontkereset tekintetében megszünteti.
KÖTELEZŐ KÉPVISELET
Pp74.§
[A jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei kötelező jogi képviselet esetén]

a fél jogi képviseletének hiánya
nem akadálya a határozat kihirdetésének és kézbesítésének. Ebben az esetben a határozatot közvetlenül a féllel kell közölni.
Koncepcionális változás
a meghatalmazotti status alapja vagy közvetlen személyi illetve szervezeti kötődés (pertárs, hozzátartozó, alkalmazott) vagy professzionális pervitel biztosítása (ügyvéd, jogtanácsos).
Képviseleti jogot kap
a gazdálkodó szervezetek és szövetkezetek valamint nevesített szervezetek alkalmazottja (értelmező rendelkezések között) valamint ágazati jogszabályok lehetővé teszik, hogy pl. Munkatörv alapján a szakszervezetek képviseleti joga biztosított legyen.
Pp szerint kötelező a jogi képviselet, tehát
azt sorolja fel, ahol nem kötelező
. Bírósági tájékoztatási kötelezettséget szabályozza a pártfogó ügyvéd, jogi képviselő nélkül eljáró fél jogiról, valamint kötelező jogi képviseletről.
ÁLTALÁNOS ELVEK
ELVEK
„igénybe vevő feleket terhelje a költség”
társadalmi igazságosság:
„a költségek azt terheljék aki a perre okot adott.”
„az igazságszolgáltatás finanszírozása rendszerszinten nem ösztönöz a hatékony pervitelre (felek oldalán) sem hatékony működésre (a bíróságok oldalán)”
„felhasználó fizet”
– bírósági munkafolyamatok költségcsökkentés jegyében átfogóan meg kell újítani
– a résztvevők a terhekből közvetlenül és a jelenleginél nagyobb mértékben vállaljanak terhet
– ésszerűbb költségkedvezményi rendszer kidolgozása
– az igazságszolgáltatás való költségeinek számba vétele,
2012
513 177
peres ügy
1 per
eljárási fokonként
213 ezer
forint
az eljárási illeték bevétel
4 Mrd
forint
ügyenként
4 ezer
forintot jelent
Az eljárás megszüntetése esetén az alperes perköltségét a felperes téríti meg.
perköltség viselése az eljárás megszüntetése esetén
kikerült:
– az önkormányzatokat és azok szerveit érintő perekben az önkormányzati szerv alkalmazottja munkáltatója tevékenységével kapcsolatos pereiben, továbbá az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tisztségviselő, ha a per - tárgya alapján - abba a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, amelyben a tisztségviselő eljárni jogosult
SZERVEZETI KÉPVISELŐ
, valamint
– akit erre jogszabály feljogosít:
SZAKSZERVEZET, JOGI SZEMÉLY, SZÖVETKEZET
a megállapított általányköltség és tételes kötlség összege:
esetben kizárás fegyelmi büntetés került kiszabásra
Pp 63.§ –75.§
Pp 78.§ –92.§
Az ügyvédi tevékenység végzésére irányuló megbízási szerződést az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó, illetve az ügyvédi iroda és az ügyfél köti meg. Ha az ügyfél azonnali jogvédelme szükséges, és az ügyfél a megbízási szerződés megkötésében akadályoztatva van, az ügyfél hozzátartozóját a megbízási szerződés megkötése körében az ügyfél képviselőjének kell tekinteni. Ez azonban az ügyfélazonosításra vonatkozó kötelezettséget nem érinti.
615 922
nem peres ügy
kizárással
bejegyzett ügyvéd érintett,
a többiek a határozat hozatalakor
már nem voltak tagjai a Kamarának
az I. fokon jogerőre emelkedett határozatok száma:
200
2016-ban
esetben került sor fegyelmi eljárás elrendelésére büntető eljárás megindulása miatt
jelenleg ügyvéd tevékenysége van felfüggesztve
2016.
december 31-én
2016-ban
53 napon
tárgyaltak a Fegyelmi Tanácsok,
ez összesen
376 tárgyalást
jelent
(Az érkezés a Fegyelmi Bizottsághoz
érkezést jelenti).
Ezen felül
esetben
az I. fokú határozat hatályon kívül helyezése miatt indult új eljárás.
2016
-ban
269
ügy
további
BEÉRKEZETT
ÜGYEK
4
2016
-ban
269
ügy fejeződött be.
egyesítések után:
283
ügy
megszüntető határozat
figyelmeztetés
összesen forint összegben
megrovás
pénzbírság
73
44
42
90
21 600 000
11 325 915

forint
8
8
4
8
35
esetben felfüggesztett kizárás,
352
2016. január 1.
ügy
327

fegyelmi ügy volt
BÍRÓSÁGI SZERVEZETRENDSZER
FENNTARTÁSA, FEJLESZTÉSE
1991
2013
5,6 Mrd
86 Mrd
– a közigazgatási szerv, egyéb költségvetési szerv vagy gazdálkodó szervezet, illetve egyéb nem természetes személy alkalmazottja munkáltatójának tevékenységével kapcsolatos pereiben,
SZERVEZETI KÉPVISELŐ
Full transcript