Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det långa århundradet - 1776-1914 - Norden (Gammal)

Fokus på Sverige under 1800-talet
by

Andreas Krenz

on 22 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det långa århundradet - 1776-1914 - Norden (Gammal)

Norden
Från franska revolution till 1870
Skolgång i Sverige

Enskiftet skedde i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, främst i Skåne och andra stora slättområden. Bönderna fick byta åkermark med varandra, och den som fick lite sämre mark fick i stället mer mark. Man delade också upp ängar och betesmarker som bönderna hade ägt tillsammans. På så vis samlade man all mark som hörde till en gård i ett område, och bönderna måste ofta flytta sina gårdar dit från byn.


Enskifte

 Ett sätt att dela upp åkrar, ängar och betesmarker mellan gårdarna i de svenska byarna förr i tiden. Under medeltiden fanns det lagar för skifte som gick ut på att marken skulle delas upp rättvist så att alla gårdar fick både bra och dålig åkermark.
Det här ledde dock till att många åkrar bara blev små tegar, alltså smala, små jordbitar. De låg utspridda och inklämda mellan andras tegar, och bönderna var beroende av varandra för att samordna arbetet. Det innebar att jordbruket inte blev så effektivt. På 1700-talet och 1800-talet införde riksdagen därför nya lagar för att man skulle få större åkrar.

Skifte

Agrar revolution (Agrar?)
-  benämning på den omvandling av jordbruket som ägde rum under 1700- och 1800-talen.
Tegar
Skifte
Växelbruk

Begrepp

En reformperiod i jordbruket

Freden
Efter Karl XII:s död var krigsföretagen begränsade

Efter 1814 var det definitivt slut på den tid då svenska män föröddes i krig. Givetvis påverkade detta befolkningsutvecklingen positivt.
Vaccinet
Vaccinering mot smittkoppor började användas i Sverige 1801. Följden blev en minskad dödlighet.
Det var de förebyggande åtgärderna som betydde mest.
Potäterna
Den dagliga mängden potatis innehöll ett viktigt antal kalorier. Viktigast var emellertid vitamintillskottet, som utan att man visste varför skapade motståndskraft mot många sjukdomar och därmed bidrog till minskad dödlighet.
Hygienen

Med den ökade insikten om vad hygien betydde – inte minst i samband med förlossningar - minskade framför allt den stora barnadödligheten.

Freden, vaccinet och potäterna

Följder av kriget:
Sverige förlorar Finland till Ryssland efter ca. 700års enande.
Sverige avsätter sin Kung i en statskupp.
Ett nytt kungaätt kommer till makten - Bernadotte
Slut på det kungliga enväldet. (se. 1809 års regeringsform)
Freden i Kiel – Unionen mellan Sverige och Norge (1814-1905)

Kriget mot Ryssland
(Finska kriget år 1808-1809)

Mordet på Gustav III
Gustav IV
Napoleonkrigen
Förlusten av Finland

Vad hände i Sverige samtidigt då?

Resultaten av franska revolutionen:
Avskaffandet av adelns och kyrkans privilegier.
Politisk debatt tar fart och hur ett samhälle ska styras, medelklassen mer makt.
Öppnar ögonen: vad innebär mänskliga rättigheter?
Kyrkans roll minskar, religionens koppling till staten ifrågasätts.


Franska revolutionen

Ny nationalförsamling skapas, Eden i bollhuset.
14 juli (nationaldagen) 1789 stormas fängelset/fästningen Bastiljen mitt i Paris.
Många adelsmän flydde landet
Deklaration för mänskliga rättigheter, ”frihet, jämlikhet och broderskap”.
”Kvinnotåget” vid Versailles 5-6 oktober 1789.
Hovet tvingas flytta in till Paris.

Franska revolutionen

Det första och andra ständerna betalade ingen skatt, hade rätt att jaga och fiska, ta bro- och marknadstullar och ägde byns kvarn och vinpress.
Med hjälp av upplysningens idéer och de välutbildade i 3:e ståndet angrep de det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier.

Franska revolutionen

Det franska parlamentet samlas i Versailles 4 maj 1789, för första gången på 175 år.
Den franska statskassan var tom, trots framgångar inom kolonialhandeln gick pengarna åt i kriget mot britterna i USA och hovets lyxiga livsstil.
Missväxt ledde till höjda brödpriser (en arbetare tjänade 18 sous/dag, ca 2 kg bröd kostade 14,5 sous, hyra 3 sous).Franska revolutionen

”Upplysningen – européerna på väg att bli vuxna”.
Den stora franska encyklopedin (”allomfattande undervisning”) – populär samling av naturvetenskap, teknik och hantverkets framsteg.
Kung och kyrka ville censurera och stoppa encyklopedin!

Upplysningsidéerna

Vilka var orsakerna till den industriella revolutionen?

Möjliggjorde jordbrukets framsteg den demografiska ökningen (befolkningstillväxten) eller tvingade den demografiska ökningen fram reformer inom jordbruket?

”Freden, vaccinet och potäterna” (Esaias Tegnér)

Specialisering inom olika produktionsgrenar (exempelvis textilindustrin).
Den Industriella revolutionen

Industriella revolutionen
Amerikanska revolutionen
Franska revolutionen

En revolution (latin för återgång, ett helt varv runt, "re voltere”) är en snabb förändring, man kan också säga att det är en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska eller sociala system. Ordet kan även användas i andra sammanhang när en djupgående och omfattande förändring sker. En revolution kan uppdelas i två huvudkategorier: ekonomisk eller politisk revolution.
Wikipedia

Revolutionernas epok

Flyttningar inom landet
Migration = Samlingsbegrepp för människors flyttning både inom och utom landet.
Urbanisering (Flyttning från landet till staden) under 1800-talet
Flytt utomlands
Emmigration

Migration

Enskiftet och laga skiftet gjorde att jordbruket förändrades mycket och blev mer effektivt. Många byar splittrades, och det gemensamma livet på landsbygden minskade.

Följder/Resultat

http://alexanderjonsson.blogg.se/images/2009/frstaflygningen-2_26164274.jpg

Följder/Resultat

Laga skifte infördes 1827 och genomfördes efter hand i nästan hela Sverige. Reglerna var inte lika hårda som för enskiftet, och bönderna fick lov att fördela sin jord på några områden.

Laga skifte

Storskiftesreformen genomfördes i stora delar av landet mellan 1758 och 1827.
Två huvudsakliga syften; dels skulle åker- och ängstegarna sammanföras i färre enheter, dels skulle den gemensamt ägda marken delas upp mellan brukarna för att därigenom hävdas bättre. (Länstyrelsen.se)

Storskifte

Ineffektivt jordbruk
Start i Skåne
Skiftesreformer, effektivare metoder, modernare redskap – och genom varierad växtföljd

En reformperiod i jordbruket

Merkantilism
”Ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.” (NE.)
75% av all export under 1700-talet bestod av stångjärn.
Ved och kol för att driva järnbruk. Fungerade bra så länge staten hade gett privilegier åt järnbruken, men nu var det ”Frihetstid” och man gav större utrymme åt lantbruken och småstädernas näringar.
Fördröjning i Sverige av den Industriella revolutionen.

Sverige under
1700-talet och 1800-talet


Kriget mot Ryssland (Finska kriget år 1808-1809)
Orsak och verkan (Kausalitet)
Orsaker:
Gustav IV hårda linje mot Napoleon
Verkan:
- En uppgörelse mellan den ryske Tsaren och Napoleon förpliktar den ryske tsaren (Alexander I) att gå till angrepp mot Sverige då Sverige inte bröt sina förbindelser med Storbritannien och gick med i Napoleons kontinentalblockad.

Kriget mot Ryssland
(Finska kriget år 1808-1809)

Frihetstiden - en epok i Sveriges historia mellan 1718 och 1772
Hattarna och mössorna – Hård kamp mellan adeln och de ofrälse (Bönder och borgare, och andra ståndslösa som ålagts att betala skatt)
Utbrett missnöje med Gustav III (1771-1792 )


Vad hände i Sverige samtidigt då?

1:a ståndet: prästerna
2:a ståndet: adelsmännen
3:e ståndet: affärsmännen,
advokater, jordbrukare,
journalister osv.

Franska revolutionen

Jean-Jacques Rousseau: ”Människan är född fri, och överallt är hon kedjad.”
Varför gav människan upp
det fria livet som vilde med
alla dess fördelar?
Jämlikhet! (Jämställdhet?)
Tillbaka till naturen!
Émile, utveckla sin känsla,
genom egna erfarenheter
skaffar han sig kunskap.
Majoritetens vilja skulle råda - direktdemokrati.

Upplysningsidéerna

Louis de Montesquieu: maktdelning!
Ståndssamhället nödvändigt,
kungens makt får dock inte
vara för stor.
England föredöme:
maktbalans mellan kungen
(styrande) och parlamentet
(lagar, skatter). Domstolen
oberoende av dem båda!
Adeln tillräcklig självmedvetenhet för att stå emot kungligt godtycke.

Upplysningsidéerna

François de Voltaire, ölliknelse: ”Skummet på ytan och dräggen i botten, däremellan det nyttiga och goda!”
Samhällsförändring med förnuft!
Trosåsikts- och tryckfrihet
förutsättning för förändring
(vetenskapens och filosofins
spridning).
Upplyst despoti, kungligt envälde.
Trodde ej på jämlikhet, god kontakt
med kungen, förnuftig.

Upplysningsidéerna

Varför ledde Storbritannien industrialiseringen?

Idérika och driftiga personer
Arbetskraft 12-15 h/dag (även barn- och kvinnoarbete)
Effektivare jordbruk och enclosure
Kapital
Råvaror och naturtillgångar (järn, koks, avel av kreatur)
Marknad för de färdigproducerade varorna
Fungerande infrastruktur
Inga krig

Den Industriella revolutionen

Ånglokomotivet

Det mest kända ångloket, och det lok som gav ordentlig skjuts åt järnvägsbyggandet i Storbritannien, var far och son George och Robert Stephensons skapelse Rocket. I en tävling anordnad av Liverpool and Manchester Railway i oktober 1829.

Allt om vetenskap

Den Industriella revolutionen

Ångmaskinen

Den första ångmaskinen konstruerades av den franska fysikern Denis Papin omkring 1690, men den första tillräckligt robusta för att pumpa vatten ur gruvor konstruerades av engelsmannen Thomas Newcomen 1712.
Wikipedia

Den Industriella revolutionen

Den flygande skytteln

Den första revolutionerande uppfinningen
för vävarna kallades ”den flygande skytteln”
och uppfanns år 1733 av John Kay. Den
gjorde att vävningen gick snabbare, och med
den kunde en enda person väva lika mycket
som mellan 2-4 personer kunnat förut. Men
när vävningen gick snabbare var man också
tvungen att skaffa fram garn till vävstolarna
snabbare, och fem år senare uppfanns den
första mekaniska spinnapparaten.
Wikipedia

Den Industriella revolutionen

Storbritannien, mitten av 1700-talet
Urbanisering (flytt från landet till staden)
Mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner
Rationaliserat (förbättrat) jordbruk
Demografisk ökning (befolkningstillväxt)
Storbritanniens politiska och ekonomiska makt ökade kraftigt

Den Industriella revolutionen

Upplysning, oftast detsamma som bildning medan andlig upplysning är däremot en form av djup insikt som ej är beroende av lärdom.

Wikipedia

Upplysningen

Revolutionernas epok

Upplysningen

1791 försöker kungaparet fly och få hjälp av österrikiska armén, men de upptäcks.
1792 avskaffas kungadömet, republik införs.
1793 avrättas kungaparet i giljotinen.
Ny riksdag med allmän rösträtt för
män.
Advokaten Robespierre ledare i
”regeringen”, stöd av sanscoulotterna.
Kontrarevolutionärer avrättades
(40 000 pers under ett års tid).
Robespierre avrättas 1794.


Franska revolutionen

Självständighetsförklaringen 4 juli 1776
”Alla människor är skapade lika…”
Gemensam konstitution 1789, fortfarande gällande grundlag i USA.
George Washington USA:s förste president (1789-1797)

Amerikanska revolutionen

Britterna och parlamentet i London införde 1765 en ny skatt för kolonierna.
Engelsmännen drar tillbaka skatten, men införde en ny skatt på te några år senare.
”No taxation without represantation”
”The Boston Tea Party”
1773 - revolutionens startskott.

Amerikanska revolutionen

Stars and stripes

Engelsmännen (även fransmän, holländare och svenskar) koloniserade Nordamerika redan på 1600-talets början.
På 1700-talets mitt hade Amerika 2,5 miljoner engelska invånare och 13 delstater.
Fred mellan Storbritannien
och Frankrike 1763
(Kolonialkriget).
Revolutionskriget 1775-1783.
Amerikas förenta stater bildar
allians med Frankrike 1778.


Amerikanska revolutionen

Spinning Jenny


Spinnmaskin, uppfanns av
James Hargreaves 1764.
Till en början kunde åtta
trådar spinnas, men småningom utvecklades
maskinen att kunna spinna 100 trådar samtidigt. Namnet
Spinning Jenny kommer från ordet "spinster" som betyder
ungmö eller fröken, eftersom det oftast var de unga flickorna
som fick sitta och spinna trådar. Namnet Jenny kommer från
uppfinnaren James Hargraves dotter.
Wikipedia

Den Industriella revolutionen

Källa: Wikipedia

Källa: Wikipedia

Vad hände i Sverige samtidigt då?
Kriget mot Ryssland
(Finska kriget år 1808-1809)

Linné Voltaire Rousseau Montesquieu

Från slutet av 1600-talet till omkring 1800
Förnuftsdyrkan
Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighetskris
Praktiska uppfinningar och förändringar
Industrins framväxt

Upplysningen

Upplysning i europa
I Sverige rådde frihetstid


... Men!
Mordet på Gustav III
Gustav IV
Napoleonkrigen
Förlusten av Finland

Vad hände i Sverige samtidigt då?


Kriget mot Ryssland (Finska kriget år 1808-1809)
Orsak och verkan (Kausalitet)
Orsaker:
Gustav IV hårda linje mot Napoleon
Verkan:
- En uppgörelse mellan den ryske Tsaren och Napoleon förpliktar den ryske tsaren (Alexander I) att gå till angrepp mot Sverige då Sverige inte bröt sina förbindelser med Storbritannien och gick med i Napoleons kontinentalblockad.

Kriget mot Ryssland
(Finska kriget år 1808-1809)

Följder av kriget:
Sverige förlorar Finland till Ryssland efter ca. 700års enande.
Sverige avsätter sin Kung i en statskupp (1809).
Ett nytt kungaätt kommer till makten - Bernadotte
Slut på det kungliga enväldet. (se. 1809 års regeringsform)
Freden i Kiel – Unionen mellan Sverige och Norge (1814-1905)

Kriget mot Ryssland
(Finska kriget år 1808-1809)


”Ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.” (NE.)

75% av all export under 1700-talet bestod av stångjärn.
Ved och kol för att driva järnbruk. Fungerade bra så länge staten hade gett privilegier åt järnbruken, men nu var det ”Frihetstid” och man gav större utrymme åt lantbruken och småstädernas näringar.
Fördröjning i Sverige av den Industriella revolutionen.

Sverige under
1700-talet och 1800-talet

Merkantilism
Gustav IV Adolf
Napoleon
Jean Baptiste Bernadotte
Karl XIV Johan
Gustav III
Freden, vaccinet och potäterna
Efter Karl XII:s död var krigsföretagen begränsade

Tiden kallades "Frihetstiden"

Efter 1814 var det definitivt slut på den tid då svenska män föröddes i krig. Givetvis påverkade detta befolkningsutvecklingen positivt.
Vaccinering mot smittkoppor började användas i Sverige 1801.
Följden blev en minskad dödlighet.
Det var de förebyggande åtgärderna som betydde mest.
Den dagliga mängden potatis innehöll ett viktigt antal kalorier.
Viktigast var emellertid vitamintillskottet, som utan att man visste varför skapade motståndskraft mot många sjukdomar och därmed bidrog till minskad dödlighet.
Med den ökade insikten om vad hygien betydde – inte minst i samband med förlossningar - minskade framför allt den stora barnadödligheten.
Befolkningsökning
En reformperiod i jordbruket
Agrar revolution (Agrar?)
-  benämning på den omvandling av jordbruket som ägde rum under 1700- och 1800-talen.
Tegar
Skifte
Växelbruk

Begrepp
Ineffektivt jordbruk
Start i Skåne
Skiftesreformer, effektivare metoder, modernare redskap – och genom varierad växtföljd

En reformperiod i jordbruket
Storskiftesreformen genomfördes i stora delar av landet mellan 1758 och 1827.
Två huvudsakliga syften; dels skulle åker- och ängstegarna sammanföras i färre enheter, dels skulle den gemensamt ägda marken delas upp mellan brukarna för att därigenom hävdas bättre. (Länstyrelsen.se)

Storskifte
Enskiftet skedde i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, främst i Skåne och andra stora slättområden. Bönderna fick byta åkermark med varandra, och den som fick lite sämre mark fick i stället mer mark.
Man delade också upp ängar och betesmarker som bönderna hade ägt tillsammans. På så vis samlade man all mark som hörde till en gård i ett område, och bönderna måste ofta flytta sina gårdar dit från byn.

Enskifte
Laga skifte infördes 1827 och genomfördes efter hand i nästan hela Sverige.
Reglerna var inte lika hårda som för enskiftet, och bönderna fick lov att fördela sin jord på några områden.

Laga skifte
Följder/Resultat
Enskiftet och laga skiftet gjorde att jordbruket förändrades mycket och blev mer effektivt.

Många byar splittrades, och det gemensamma livet på landsbygden minskade.

Följder/Resultat
Full transcript