Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

birtud at pagpapahalaga

No description
by

Janelle Sofia Cruz

on 10 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of birtud at pagpapahalaga

birtud at pagpapahalaga
esp group 1
BIRTUD O VIRTUE
GAWI O HABIT
DALAWANG URI NG BIRTUD
PAGPAPAHALAGA O VIRTUES
MGA URI NG PAGPAPAHALAGA
Jeda Abenina
Kylla Aclao
Alyssa Agapito
Ashley Cativo
Janelle Cruz

galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”, pagiging matatag at pagiging malakas
para lamang sa tao dahil tayo lamang ang biniyayaan ng isip at kilos-loob
hindi taglay sa kapanganakan
hindi lamang kinagawiang kilos kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katuwiran
bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay
DALAWANG MAHALAGANG KASANAYAN
pagpapaunlad ng kaalaman at karunungan na siyang gawain ng ating isip
pagpapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob
mula sa salitang Latin na habere na nangangahulugang to have o magkaroon o magtaglay
bunga nang paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos
makakamit lang kung lalakipan ng pagsisikap
dumadaan sa mahaba at mahirap na proseso
permanenteng katangian na magtutulak sa tao na kumilos nang hindi lamang puno ng kasanayan kundi may kalakip na kawilihan at kasiyahan
unang hakbang sa paglinang ng birtud
INTELEKWAL NA BIRTUD
may kinalaman sa isip ng tao
tinatawag na gawi ng kaalaman o habit of knowledge
pinaglalaanan ang isip ng mahabang panahon
MGA URI NG INTELEKWAL NA BIRTUD
PAGUNAWA O UNDERSTANDING
nasa buod (essence) ng lahat ng ating pag-iisip
kasing kahulugan ng isip
Tinatawag ni St. Tomas de Aquinas na Gawi ng Unang Prinsipyo (Habitof First Principles)
agham o science
sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay
matatamo sa dalawang paraan
DALAWANG PARAAN:
PILOSOPIKONG PANANAW - Kaalaman sa mgbagay sa kaniyang huling layunin (last cause) sa kaniyang kabuuan
SIYENTIPIKONG PANANAW - – Kaalaman sa mga bagay sa kaniyang malapit na layunin (proximate cause) o sa isang bahagi nito.
KARUNGUNGAN O WISDOM
pinakawagas na uri ngkaalaman
pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao
nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kaniyang kaalaman at pag-unawa
nagtutulak sa tao upang maunawaan ang bunga o kalalabasan (consequence) ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa
MAINGAT NA PAGHUHUSGA O PRUDENCE
birtud nanatalakay ay may natatanging layunin na pagyamanin angisip sa pamamagitan ng impormasyon na kinalap upangmakaalam
isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao
may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos nang tama o wasto
nagbibigay-liwanag at gumagabay sa lahat ng ating mabuting asal o ugali
pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga intelektwal na birtud
tinatawag na praktikal na karunungan” (practical wisdom)
tungkol sa mga bagay na dapat isagawa
SINING O ART
tungkol sa mga bagay na dapat isagawa
paglikha
bunga ng katwiran
maaaring gamitin sa paglikha ng anumang may ganda
dapat na naisagawa nang maayos at puno ng kasanayan
moral na birtud
may kinalaman sa pag-uugali ng tao
mga gawi na nagpapabuti sa tao
nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katuwiran
may kaugnayan sa kilos-loob
may apat na uri
MGA URI NG moraL NA BIRTUD
katarungan o justice
nararapat na magmula sa kilos loob
maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa nang malaya
gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa lipunan
nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan
may kaugnay sa mga tungkulin
Pagtitimpi o Temperance o Moderation
pagtitiis sa mapanuksong mundo
mayroong modersyon ang kilos
KATATAGAN O FORTITUDE
birtud na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib
ginagamit bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay
nagtuturo sa ating paninindigan ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw
MAINGAT NA PAGHUHUSGA O PRUDENCE
tinuturing ina ng birtud
ang pagsasabuhay ng birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga
parehing mortal at intelekwal na birtud
nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan
naghihikayat at gumagabay para pumili at gawin ang partikular o tiyak na layunin para sa ikauunlad at ikabubuti ng indibidwal
obheto ng ating intensyonal na damdamin
mauunawaan pagdinama
MGA KATANGIAN NG PAGPAPAHALAGA
IMMUTABLE AT OBJECTIVE
hindi nagbabago
mga kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao
SUMASABAIYO O TRANSCENDS
maaring para sa lahat o sa sarili lamang
nagbibigay direksyon
pinasisikap ang tao upang makamit ito
lumilika nang nararapat at nang dapat gawin
pundasyon ng obligasyon, paniniwala, mithiin at saloobin
Ganap na Papapahalagang Moral (Absolute Moral Values)
nagmumula sa labas ng tao
pangkalahatang katotohanan (universal truth)
tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga
prinsipyong etikal (ethical principles) na kaniyang pinagsisikapang makamit at mailapat sa pang-arawarawna buhay
mithiin na tumatagal at nananatili
OHETIBO
naaayon kung ano ito (what is), ano ito noon, (has been) at kung ano ito dapat (must be)
PANGKALAHATAN
sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan.
hinango mula Likas sa Batas Moral
Eternal
umiiral at mananatiling umiiral
hindi nababago
Pagpapahalagang Kultural na Panggawi ( Cultural Behavioral Values )
pagpapahalagang mula sa loob ng tao
maaaring
pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural
subhetibo
pansarili personal o individual
panlipunan
nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan
sitwasyonal
nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari
Jules Agoba
Bryan Alvarez
Eisen Arzobal
Kenneth Bagay
Victor Britiller
Full transcript