Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zanieczyszczenia gleby

No description
by

Marysia Małys

on 4 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zanieczyszczenia gleby

Gleba i jej ochrona
Jak bada się stan gleby?
Różne parametry gleby bada się bardzo często, ponieważ mają one znaczący wpływ na plony sadzonych lub wysiewanych na niej roślin uprawnych. Metody pomiaru, podobnie jak w przypadku wody pitnej, muszą być szybkie i tanie. Odczyn bada się pH-metrem glebowym, a stężenia różnych wskaźników jakości gleby za pomocą papierków testowych.
Wykrywanie jonów azotanowych(V) za pomocą zestawu akwarystycznego
Opis doświadczenia: Do zlewek wsyp próbki (20-50g) suchej gleby pobranej z różnych miejsc i do każdej z nich wlej 100cm3 wody. Dokładnie wymieszaj, a następnie przesącz otrzymane mieszaniny. Pobierz próbki przesączu i wykonaj analizy, postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się w zestawie do testowania wody w akwarium. Wyniki porównaj z załączoną skalą.
badana próbka
wskaźnik
Po dodaniu odczynników do wykrywania jonów azotanowych(V) NO-3 pojawia się zabarwienie od jasnożółtego do pomarańczowego(kolor zależy od zastosowanego zestawu akwarystycznego). Po porównaniu wyników ze skalą można określić ilość jonów NO-3 w wodzie.
WNIOSKI:
Jakie procesy niszczą glebę?
Nie tylko powietrze i woda, ale także gleba ulega degradacji pod wpływem różnych czynników naturalnych i antropogenicznych. W wyniku tego m.in. obniżają się plony, a co za tym idzie- trudniej wyżywić wzrastającą liczbę ludności.
budownictwo, górnictwo,
trzęsienia ziemi
zmniejszenie dostępnej
powierzchni
budownictwo
zniekształcenie
rzeźby terenu
zniszczenie profilu
glebowego
erozja wodna
i wietrzna
nadmierna eksploatacja
wyczerpywanie składników
odżywczych
gospodarka
zanieczyszczenia
chemiczne
Degradacją gleby nazywamy ogół procesów, które wpływają na to, że obniża się jej żyzność poprzez pogorszenie właściwości:
fizycznych(zniszczenie struktury),
biologicznych(zmniejszenie się edafonu- liczby glebowych organizmów żywych),
chemicznych(np. zakwaszenie, zasolenie, obecność substancji toksycznych).
Dewastacja gleby polega na całkowitej utracie jej wartości użytkowych.
Jakie są przyczyny i skutki chemicznej degradacji gleb?
Zanieczyszczenia gleby mają trzy rodzaje źródeł:
przenikanie zanieczyszczeń z powietrza i wód,
przenikanie zanieczyszczeń z odpadów przemysłowych i komunalnych, a także ze środków stosowanych w rolnictwie,
powstawanie wtórych zanieczyszczeń w wyniku reakcji zachodzących w glebie.
Podstawowe źródła zanieczyszczeń, ich rodzaje i konsekwencje.
opady kwaśnych deszczy,
procesy biologiczne
zakwaszenie
gleby
wymywanie jonów
- ubytek Ca2+

niewłaściwe nawożenie,
nadmiar nawozów
mineralnych
nadmiar
azotanów(V)
tworzenie methemoglobiny
niewłaściwe
stosowanie środków
ochrony roślin
pestycydy
toksyczne dla organizmów
zwierzęcych i człowieka
budownictwo
azbest
pylica i rak płuc
sztuczne nawadnianie,
urzymanie dróg zimą,
wody kopalniane
zasolenie
żółknięcie liści,
niedobór wody
skażenia
przemysłowe
metale ciężkie
choroby układu
krwionośnego i nerwowego
hutnictwo
aluminium
fluor
fluroza(łamliwość kości)
Skutki zanieczyszczeń gleby można podzielić na cztery rodzaje: przejściowe, cykliczne,długotrwałe i praktycznie nieodwracalne. Pierwsze dwa są powodowane np. przez tlenki niemetali i fluor, pozostałe- np. przez związki metali ciężkich, pierwiastki promieniotwórcze oraz pestycydy.

Choć często słyszymy, że niebezpieczne substancje chemiczne są trujące, to jednak ich negatywne oddziaływanie na środowisko może być bardzo zróżnicowane. Takim przykładem jest wpływ chlorku sodu na pobieranie wody przez rośliny.
woda
0,1% roztwór NaCl
1% roztwór NaCl
Wpływ chlorku sodu na pobieranie wody:
OBSERWACJE:

Po kilku dniach liście umieszczone w roztworach chlorku sodu żółkną. Poziom czystej wody znacznie się obniżył w stosunku do poziomu roztworów soli, szczególnie tego o wyższym stężeniu.
WNIOSEK:
Zdolność do pobierania wody przez rośliny obniża się pod wpływem chlorku sodu.
Co się dzieje z substancjami, które skaziły glebę?
Metale cięzkie, które znalazły się w glebie, w łańcuchu pokarmowym(troficznym) stają się źródłem skażenia pożywienia człowieka- nie tylko warzyw, ale również mleka oraz mięsa.
PRZYKŁAD:
DDT jest środkiem owadobójczym, który stosowano w olbrzymich ilościach od lat 40. ubiegłego wieku w celu zniszczenia siedlisk komarów roznoszących malarię. Na początku lat 60. odkryto, że jego jego użycie przyczyniło się również do spadku liczebności niektórych gatunków ptaków. Ponadto zauważono, że środek ten może odkładać się w tkance tłuszczowej zwierząt, po czym trafiać do pożywienia ludzi. Zakazano więc jego stosowania. W wyniku tej decyzji malaria znów pojawiła się tam, gdzie została wcześniej zlikwidowana.
Czy gleba może ulec samooszczeniu?
W przypadku gleby proces samooczyszczania jest długi. Aby utworzyła się warstwa gleby o grubości około 20 cm, potrzeba nawet kilku tysięcy lat. W wyniku działania mikroorganizmów glebowych, wody i tlenu z powietrza wiele substancji chemicznych w glebie ulega, tak jak w wodzie, biodegradacji. Proces ten polega na rozkładzie na prostrze i mniej szkodliwe związki chemiczne, w tym na wodę, tlenek węgla(IV)- w warunkach tlenowych, lub metan- w warunkach beztlenowych, oraz na sole mineralne i humusowe związki organiczne.
Działania mające na celu ochronę gleby:
właściwe postępowanie
z odpadami, recykling
ograniczenie
ilości
odpadów
komunalnych
poprawa jakości
wód
poprawa jakości
powietrza
ograniczanie ilości
odpadów
przemysłowych
racjonalna gspodarka rolna
rekultywacja gleby,
zazielenianie nieużytków
Jakie kroki podejmuje się w celu ochrony gleb?
Podobnie jak w przypadku powietrza i wody, tak i ochrona gleby jest realizowana w trzech obszarach. Są to: unikanie wytwarzania zanieczyszczeń, ograniczanie ich ilości oraz usuwanie już powstałych szkód.
Ograniczenie odpadów przemysłowych osiąga się m.in. poprzez zastosowanie technologii bezodpadowych, zaś zmniejszenie ilości odpadów komunalnych choćby poprzez zmianę stylu życia.
Prowadzenie właściwej gospodarki rolnej polegającej na racjonalnym nawożeniu oraz stosowaniu biologicznych metod ochrony roślin ogranicza ilość zanieczyszczeń.
Dwie główne strategie rekultywacji gleb zanieczyszczonych chemicznie polegają na:
unieruchomieniu
zanieczyszczeń w fazie stałej przez zmniejszenie ich rozpuszczalności,
usunięciu
zanieczyszczeń z gleby(lub ich rozkładzie w przypadku związków organicznych).
W celu zmniejszenia oddziaływania niekorzystnych czynników chemicznych stosuje się np. podwyższanie pH gleb kwaśnych, biodegradację za pomocą bakterii, grzybów i promieniowców( pomocną przy usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych), utlenianie( wspomagane wentylacją warstwy gleby), rozkład fotochemiczny i termiczny, a nawet wymywanie gorącą parą wodną czy wodą z dodatkiem detergentów. Gleba ulega degradacji pod wpływem różnych czynników naturalnych i antropogenicznych.
REKULTYWACJA GLEBY to przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych.
Źródła
Dziękujemy za uwagę
Kamila Dymanus
Dominika Szuba
klasa Ib
:)
podręcznik zamlor,,świat chemii"
https://www.google.pl/search?newwindow=1&hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1821&bih=889&q=gleba&oq=g
https://www.google.pl/search?newwindow=1&hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source
https://www.google.pl/search?newwindow=1&hl=pl&biw=1821&bih=889&site
www.naukawpolsce.pap.pl
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Nj3AICGm6bI_CM&tbnid=Ff9Tyjjgg438WM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.rekultywacja-terenu.pl%2F&ei=17udU_-dFoTJOY_ZgRg&psig=AFQjCNF40OT0ar7mxetKqqfXen2eweD9JA&ust=1402932347978893
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1Qmd0erReH3bdM&tbnid=ACBF9gjI8MO83M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fmrostkow.oeiizk.waw.pl%2Fefs%2Fjw%2FIL%2F&ei=CLydU52OGIaPO66cgYAO&psig=AFQjCNFAqEH_JciYzfa9VHblZ5I6gB-wlA&ust=1402932612700517
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1Qmd0erReH3bdM&tbnid=ACBF9gjI8MO83M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fmrostkow.oeiizk.waw.pl%2Fefs%2Fjw%2FIL%2F&ei=hbudU66EIIKjPdrXgMgF&psig=AFQjCNE-aohKDG6cwhF1EDsixVVNQjBclA&ust=1402932480889425

OBSERWACJE:
Intensywniejsze zanarwienie próbki odpowiada większej zawartości jonów azotanowych(V) w glebie.
Czym sa zanieczyszczenia gleb?
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach.

Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy:
związki organiczne - pestycydy, detergenty
metale ciężkie - ołów (Pb), miedź (Cu), rtęć (Hg), kadm (Cd), arsen (As) i inne
sole - azotany, siarczany, chlorki
ZANIECZYSZCZENIA
DZELIMY NA:
STAŁE
popioły, tworzywa sztuczne, metale. Składowane na powierzchni ziemi, ulegają powolnemu rozkładowi i wymywaniu przez wodę
ścieki odprowadzane do zborników wodnych i przedostające się wraz z wodą do gleby.
CIEKŁE
szkodliwe substancje wydostające się z kominów fabrycznych, pochłaniane przez glebę lub rozpuszczone w wodzie deszczowej i wraz z nią dostające się do gleby
GAZOWE
CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIA GLEBY
Źródło:
ropa naftowa i produkty jej przeróbki, np benzyna.
Tlenki azotu, węgla i siarki
Źródło:
pochodzą głównie ze spalin samochodowych.
Źródło:
Zawarte są w pyłach i dymach, któych źródłem są kopalnie, zakłady przemysłu ciężkiego i energetycznego, transport i komunikacja.
Są to między innymi:
ołów
rtęć
miedź
cynk
kadm
mangan
Metale ciężkie:
Środki czystości
Źródło:
stanowią część ścieków komunalnych, zanieczyszczjących zbiorniki wodne, częściowo dostają się do gleby.
Odpady stałe:
Źródło:
Odpady przemysłowe, np.:
popioły
żużel
tworzywa sztuczne
Nawozy sztuczne
i pestycydy
Źródło:
nadmierne stosowanie nawozów azotowych oraz srodków ochrony roślin.
Full transcript