Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Презентация за официалната защита

No description
by

Stanislav Panev

on 23 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Презентация за официалната защита

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
ДИСЕРТАЦИЯ
маг. инж. Станислав Веселинов Панев
За присъждане на образователна и научна степен
„Доктор“
В научна специалност „Телевизионна и видеотехника“
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Факултет по Телекомуникации
Катедра „Радиокомуникации и Видеотехнологии“
проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров
доц. д-р Пламен Петров Петров
Научни ръководители:
Обща блокова схема на дисертацията
ОРИГИНАЛНА ЧАСТ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Алгоритми за откриване и следене на изображенията на човешко око
Алгоритми за извличане на признаци от изображението на око
Определяне и проследяване посоката на погледа с активна система
Експериментални изследвания
Приноси в дисетационния труд
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
АЛГОРИТМИ
ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
ПАРАМЕТРИТЕ НА ЧОВЕШКО ОКО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ
НА
Литературни
източици

ОРИГИНАЛНА ЧАСТ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
ГЛАВА 1
Разработване на методи и алгоритми за неинвазивно (ненатрапчиво, безконтактно) проследяване на параметрите на човешко око, като се използва визуалната информация извлечена от един или комбинация от няколко сензора (камери).
Системи за проследяване на човешки очи чрез изображения
Откриване на образи чрез каскада от класификатори
Калибриране на видеокамери
Определяне на ориентацията на главата с тримерен дълбочинен сензор
Методи за отделяне и проследяване на човешко око
Биологични особености на човешкото око
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 2
ОБЗОР НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОГЛЕД
ИНВАЗИВНИ
НЕИНВАЗИВНИ
Електрически потенциал на кожата
(Електро-окулография)
Чрез използване на изображения (видеоинформация)
Специализирани контактни лещи
с намотки
РАБОТЕН СПЕКТЪР
Инфрачервен
Видим
Кръгов честотен филтър
Модификация на Хъф трансформацията
Чрез използване на Particle Filter
Чрез синхронно
IR осветление
В случаите, когато няма директна (ясно изразена) връзка между състоянието на системата и измерванията.
Състоянието на системата не се изменя по предварително определен и известен закон.
Когато трябва да се поддържат няколко хипотези за състоянието на системата.
Приложение на PF
Състояние на системата
Модел на наблюдение
Моделиране на зеницата и динамика на системата
Ограничаващи условия
Статистика на полутоновите разлики между съседните пиксели
Маргинализиране по отношение на деформациите
Критерии за тестване дали е наличен контур
Ограничаване на хипотезите
Подобрен алгоритъм
за проследяване на око чрез синхронно ИЧ осветление
Извличане на контура на зеницата
Извличане на очните ъгли чрез деформируем шаблон
Чрез статистическото разпределение на полутоновите разлики
между съседните пиксели
Оптимизиране на Particle Filter чрез ЕМ
Чрез едномернa Mean-Shift заглаждаща филтрация
Определяне на позицията на реалния контур по продължението на Измервателните линии
(Expectation Maximization)
Оптимизиране на параметрите на състоянието, като се минимизира квадратичната деформация, за да се установи новата позиция на контура .
Стъпка Е
Стъпка M
EM
Деформируем шаблон
Наместване на шаблона
Full transcript