Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHỨC NĂNG XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA BÁO CHÍ

No description
by

Hoài Thu

on 27 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHỨC NĂNG XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA BÁO CHÍ

2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA BÁO CHÍ
Nhóm 5
Bài tập môn: Cơ sở lí luận báo chí

1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN TIẾP CẬN VÀ CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ
CHỨC NĂNG XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA BÁO CHÍ
Thuật ngữ "chức năng" :được hiểu là tổng hợp của tất cả vai trò, vị trí, tác dụng của một hoạt động nào đó đối với đời sống xã hội.

Từ quan điểm hệ thống, khái niệm chức năng có thể hiểu là vai trò, bổn phận, nghĩa vụ của yếu tố này với yếu tố khác trong hệ thống và đối với hệ thống trong tổng thể.

Khái niệm chức năng được xem xét trong mối quan hệ lịch sử cụ thể của sự vật, hiện tượng. Do đó, xem xét chức năng cần dựa trên quan điểm lịch sử và cần chú ý mấy vấn đề sau:
a) Nghiên cứu chức năng xã hội của báo chí là nghiên cứu tính mục đích của hoạt động báo chí đối với các tiểu hệ thống xã hội và đối với hệ thống xã hội trong tổng thể.
b) Nghiên cứu tính chất phụ thuộc của báo chí vào đời sống xã hội, vào thiết chế chính trị, nhất là trong xã hội còn tồn tại nhiều sự khác biệt về giai cấp và lợi ích. Điển hình là báo chí nước ta
Lịch sử ra đời và chức năng cơ bản của Báo chí
Các giai đoạn phát triển của báo chí và sự thay đổi chức năng của báo chí với xã hội.
CHỨC NĂNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP
CHỨC NĂNG TƯ TƯỞNG
CHỨC NĂNG KHAI SÁNG GIẢI TRÍ
CHỨC NĂNG QUẢN LÍ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

CHỨC NĂNG KINH TẾ - DỊCH VỤ

Thông tin là chức năng khởi nguồn, chức năng cơ bản nhất của báo chí.
Đăc tính của tin tức là tính chất riêng có của nó để phân biệt với các sự vật cùng loại không có những đặc tính đó.
Báo chí đáp ứng nhu cầu thông tin - giao tiếp của dân cư bằng một số phương thức cơ bản
Thông tin báo chí là nguồn lực của sự phát triển, là sức mạnh và là phương cách thể hiện quyền lực chính trị
Khái niệm
Tư tưởng là gì?
Quan điểm của Đảng
Đảng cho rằng chức năng tư tưởng là chức năng thể hiện tính mục đích, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong nghị quyết hội nghị lần thứ V của BCHTWĐ khoá X về công tác tư tưởng lý luận báo chí
1. Xác định mục tiêu cho hoạt động của báo chí
2. Những quan điểm cơ bản cần quán triệt:
Ở các nước tư bản
Thực chất chức năng tư tưởng của báo chí
3. Yêu cầu cơ bản chức năng tư tưởng của báo chí
Ở các nước XHCN
Khai sáng - giải trí


Các loại hình quảng cáo trên báo chí
Vấn đề kinh tế báo chí
Vấn đề quảng cáo báo chí
Về mối quan hệ giữa quảng cáo, dịch vụ và báo chí
Một vài quy định về quảng cáo, dịch vụ trên báo chí
Quảng cáo chiếm không quá 10% diện tích cả tờ (đối với báo in), 5% thời lượng phát sóng 1 ngày 1 kênh. Đối với bài báo có nội dung PR cũng được xem như một quảng cáo: phải để riêng trong chuyên mục dành cho quảng cáo.

Nếu quá 10% phải xin phép ra chuyên trang quảng cáo.

Tính chân thực
Tính mới mẻ
Tính kịp thời
Tính ích lợi
Tính công khai
Tính liên tục
Tính dễ đổ vỡ, thay thế
Tính hàng hóa
Thông tin và bình luận là phương thức chủ yếu nhất mà báo chí thực hiện chức năng xã hội của mình.

Thông tin sự kiện và vấn đề thời sự.
Giải thích và giải đáp về những sự kiện và vấn đề thời sự đã và đang diễn ra.
Trong quá trình thực hiện chức năng thông tin của báo chí, một số yêu cầu cơ bản cần bảo đảm
Thông tin phải nhanh chóng, hợp thời
Thông tin cần đảm bảo tính đa dạng, phong phú và nhiều chiều.

Thông tin phải phù hợp với các quy tắc, giá trị xã hội, các giá trị văn hóa và đạo lí dân tộc, phù hợp với phát triển và phục vụ sự phát triển.

Thông tin báo chí phải đảm bảo tính trung thực

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Định nghĩa:
CNTT của báo chí là khả năng báo chí tham gia vào quá trình tuyên truyền, quảng bá hệ tư tưởng, làm cho hệ tư tưởng này có thể lan truyền rộng rãi và và chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần của nhân dân

Đặc trưng:
+ Mỗi nền, mỗi cơ quan báo chí đều có khuynh hướng tư tưởng chủ đạo – khuynh hướng tư tưởng chiếm ưu thế của mình thể hiện ở chỗ nó phụng sự cho hệ tư tưởng của giai cấp nào đó.
+ Báo chí thực chất và chủ yếu là cổ vũ, truyền bá, đấu tranh và bảo vệ cho một hệ tư tưởng nhất định.

Là hệ thống quan điểm, suy nghĩ chung của con người đối với hiện thực khách quan, về cuộc sống xã hội nói chung. Tư tưởng gắn liền với một giai cấp, một chính đảng chính trị, thể hiện một cách tự giác về lợi ích của giai cấp mình, gọi là hệ tư tưởng giai cấp mà tổ chức đỉnh cao của nó là chính đảng.Tư tưởng và hoạt động tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của con người và xã hội nói chung.

Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Phải vượt qua tình trạng lạc hậu, yếu kém, công tác báo chí phải khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém kéo dài đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả.
Phải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM. Quan điểm đường lối của Đảng phải làm cho hệ tư tưởng của Đảng gắn với giai cấp công nhân, lý tưởng XHCN.

Công tác tư tưởng là nhiệm vụ vủa toàn Đảng, tất cả Đảng viên, trước hết là cấp uỷ của các cấp và đồng chí Bí thư cấp uỷ, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia đóng góp của nhân dân.

Công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người nên rất khó khăn phức tạp. Do đó, cần nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, thái độ và phương pháp khoa học đúng đắn.

Báo chí phải là lực lượng xung kích đi đầu và góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh...”

Báo chí đi đầu và góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục hệ tư tưởng ĐCSVN và làm cho nó chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân.

Báo chí với những đặc trưng thế mạnh của mình trong hệ thống chính trị và gắn bó chặt chẽ với dư luận xã hội, thường xuyên và kịp thời phát hiện nhân tố mới tích cực kích thích năng lực sáng tạo của mỗi con người và cộng đồng.

Báo chí phải là binh chủng đi đầu, xung kích trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần lành hoá các quan hệ xã hội; bảo vệ hệ tư tưởng, củng cố niềm tin cho nhân dân.

GIA ĐỊNH BÁO
Khổ 25 x 32 cm, ra hàng tuần tại Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm sau
“Gia định báo” lúc đầu chỉ là một tờ tuần báo chủ yếu đăng những thông tư, chính luận của chính quyền thực dân, một số bài thơ, vài câu chuyện hài đàm, chuyện cổ tích… chưa phải là một tờ báo có tính chất thông tin và truyền bá tư tưởng.
Về thực chất,tờ báo này cũng chỉ là công cụ của Pháp trong quá trình xâm lược. Nội dung của các tờ báo chỉ đơn giản là dịch đăng những tờ công báo tiếng Pháp sang tiếng Việt cho người Việt đọc như các công văn, giấy tờ, các văn kiện của chính quyền thực dân hoặc những tờ thông báo, cáo thị, tình hình giá cả, thuế khoá của sở thuế, phòng thương chánh, toà thị chánh…
15/4/1865
1861-1889
30/12/1898
Gia Định báo
Gia định báo trải qua nhiều lần đổi tên và được thực dân Pháp sử dụng như một công cụ phục vụ quá trình xâm lược của Pháp.
Tờ báo tổng hợp này có khuôn khổ 25 x 32 cm, ra hàng tuần tại Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm sau khi phát hành số đầu vào ngày 15 tháng 4 năm 1865.
Đã đình chỉ việc thi hành Luật Tự do Báo chí ngày 29/7/1881 của chính phủ Pháp ở Đông Dương. Theo sắc lệnh này, không một tờ báo tiếng Việt nào có thể xuất bản nếu không được phép của quan Toàn quyền. Giấy phép xuất bản chỉ được cấp với điều kiện là văn bản các bài đem đăng báo phải được quan Toàn quyền Đông Dương duyệt y.
Từ sau CTTG thứ nhất - 1898
1939-1945
1945-1975
15/4/1865
Báo chí thời kì cứu quốc
Tháng 8/1941, báo Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy danh nghĩa Việt Minh tỉnh Cao Bằng, sau mở rộng thành Việt Minh Cao Bằng-Bắc Cạn, rồi Cao Bằng-Bắc Cạn-Lạng Sơn.
Sau chiến tranh thế giới I báo chí phát triển mạnh hơn do Pháp không giữ độc quyền báo chí như trước nữa
Báo tiếng Việt phát triển nhanh chóng cả về số lượng và nội dung.
Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ. Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp viết, biên tập, trình bày và tổ chức in ấn báo. Đó là một tờ báo khổ nhỏ, in ấn thủ công nhưng đã mang lại một ý nghĩa đặc biệt lớn lao và quan trọng- báo hiệu một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của báo chí Việt Nam, khai sinh ra nền báo chí cách mạng
Ngày 25/1/1942, báo “Cứu quốc”, cơ quan của tổng bộ Việt Minh ra đời. Ngày 10/10/1942, báo “Cờ giải phóng”, cơ quan Trung ương của Đảng xuất bản số 1.
Báo chí phục vụ tích cực cho xây dựng lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Sự ra đời của Đài phát thanh và Hãng thông tấn quốc gia đã thay đổi diện mạo và cả chất lượng hoạt động cho hệ thống báo chí cách mạng.
Những người làm báo cách mạng trong kháng chiến chống Pháp bằng trí tuệ, tài năng, lòng yêu nước và cả máu, mồ hôi, những người làm báo kháng chiến đã hoàn thành trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng vào chiến thắng chung của cả dân tộc – đánh bại thực dân xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Báo chí cách mạng thời kỳ 1955 – 1975. Miền Bắc, vào thời điểm trước thềm Đại hội lần thứ 3 Hội nhà báo Việt Nam (1962), đã có 1500 nhà báo làm việc trong khoảng 120 cơ quan báo chí các loại.
Báo chí thời kỳ này đã thực sự trở thành động lực góp phần to lớn trong việc tạo dựng và tổ chức những phong trào thi đua, những cuộc vận động rầm rộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị
Báo chí cách mạng ở miền Nam – như Báo chí tiền phương đã bám sát thực tế chiến đấu, có mặt ngay tại các chiến hào, tại các mặt trận ác liệt nhất, phản ánh sinh động, kịp thời cuộc chiến đấu anh hùng của đồng bào, chiến sỹ ta.
Lực lượng báo chí của những người yêu nước ở các đô thị miền Nam cũng đã góp tiếng nói đáng kể trong việc động viên lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giống nòi, ủng hộ và cổ vũ cho những cuộc đấu tranh yêu nước hợp pháp của các tầng lớp nhân dân
Báo chí tham gia giáo dục tư tưởng thực chất là truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền.
Người ta tuyệt đối hoá chức năng thông tin và cho rằng thông tin sự kiện là khách quan tuyệt đối trong khi đó khái niệm tuyên truyền được sử dụng như sự dối trá, tha hoá... Nhưng trong đó, việc lựa chọn thông tin từ góc độ nào là hoàn toàn do chủ quan con người.
Theo Lênin, tuyên truyền là chân lý đến cho người nghe, là “nói nhiều ý cho ít người”, không dành cho đại đa số nhân dân, mà chỉ dành cho đội ngũ cốt cán trong bộ máy của ĐCS.
Ở Việt Nam
+ Bám sát thực tiễn cuộc sống, phân tích cắt nghĩa các sự kiện nhằm khơi nguồn định hướng dư luận xã hội, hướng dẫn tư tưởng cho đông đảo công chúng xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của báo chí cách mạng.

+ Tránh thông tin một chiều, tô hồng hoặc bôi đen, gây mất lòng tin cho quần chúng.

+ Nêu lên một sự kiện tiêu biểu, đồng thời kêu gọi, cổ vũ, thúc đẩy mọi người hành động tạo thành phong trào để hướng tới giải quyết dứt điểm vấn đề đó.

+ Cần quán triệt quan điểm của Chủ tịch HCM, Đảng và Nhà nước: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Khai sáng còn gọi là thế kỷ Ánh sáng, là giai đoạn thế kỷ 18 của triết học phương Tây, hay thời kỳ dài hơn gồm cả Thời đại Lý tính. Từ này có nghĩa hẹp hơn để chỉ phong trào của trí thức trong lịch sử, phong trào Khai sáng. Phong trào Khai sáng chỉ xảy ra ở Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, nhưng tầm ảnh hưởng của nó lan xa hơn
Nguồn gốc
Khai sáng làm dân được mở mang, có thể gắn liền hay gần gũi với khái niệm văn hóa.
- Văn hóa có nhiều yếu tố cấu thành, trong đó có hai thành tố có vai trò trung tâm là khoa học công nghệ và giáo dục – đào tạo.
Sự phát triển của văn hóa
Báo chí thực hiện chức năng văn hóa qua một số phương thức cơ bản.
Vai trò của báo chí
Chức năng giáo dục báo chí nhấn mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm công dân; giáo dục, cung cấp kiến thức hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật; … đến mọi người
Báo chí còn là những kênh truyền thông tạo cơ hội cho đông đảo nhân dân tham gia giải trí.
Tuy nhiên, các loại hình báo chí của nước ta hiện nay chưa chú ý đúng mức đến các chương trình trò chơi, giải trí nói riêng, các dịch vụ xã hội nói chung, trong khi nhu cầu của nhân dân ngày càng cao. Ta cần sớm tìm ra biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề này.
Chức năng quản lí xã hội
- Mục đích: Báo chí vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, vừa là tiếng nói, diễn đàn, tai mắt của nhân dân để nói lên những vấn đề then chốt, bức xúc của nhân dân.

- Báo chí thực hiện chức năng quản lý xã hội bằng việc bảo đảm dòng thông tin 2 chiều từ chủ thể quản lý (lãnh đạo và nhà quản lý) và khách thể quản lý (nhân dân)

Chức năng giám sát
- Mục đích:
+ Phát hiện những nơi làm đúng, làm hay để biểu dương khích lệ và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn.
+ Phát hiện những nơi làm dở, làm sai, vi phạm chủ trương, chính sách và luật pháp để đấu tranh.
- Vai trò: xã hội hóa những việc làm tốt và những sai phạm của tổ chức, cá nhân nào đó để khơi nguồn và định hướng dư luận xã hội theo hướng ủng hộ hoặc chỉ trích, tạo áp lực dư luận và buộc các cơ quan công quyền giải quyết, giải thích và giải đáp trước nhân dân, trước công luận.

Chức năng phản biện
- Mục đích: đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh


- Vai trò:
+ Khẳng định, phát huy những mặt tích cực.
+ Chỉ ra, nêu biện pháp hạn chế những mặt tiêu cực.

Nhóm các phương tiện nghe nhìn bao gồm: Quảng cáo trên truyền hình, trên đài phát thanh và trên Internet,…
Nhóm các phương tiện in ấn gồm có: báo chí, tạp chí, tờ rơi, niên giám, …

Xét trong khía cạnh kinh tế, có thể nói những chuyển động trong khu vực báo chí diễn ra chậm hơn nhiều so với các khu vực kinh doanh, sản xuất của xã hội.

Một vấn đề không thể bỏ qua là vấn đề hình thành các tập đoàn báo chí – một dạng của sự phát triển kinh tế báo chí hay thương mại hóa báo chí trong nền kinh tế thị trường (hay tập đoàn truyền thông).

Thực chất của việc hình thành các tập đoàn báo chí là một quá trình thuần túy kinh tế, nhằm mục đích kinh tế. Tuy nhiên khi đã trưởng thành, các tập đoàn báo chí đó không chỉ trở thành thế lực truyền thông chính trị, mà còn trở thành thế lực kinh tế và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các quy luật kinh tế trong quá trình tồn tại, phát triển
Xã hội càng phát triển, các dịch vụ xã hội trên các phương tiện truyền thông càng đa dạng, phong phú và có vai trò quan trọng trong đời sống dân cư.

Quảng cáo ngày càng gắn bó chặt chẽ với các phương tiện báo chí- truyền thông đại chúng, trước hết là báo in, phát thanh, truyền hình và gần đây là báo mạng điện tử.

Đăng tải thông điệp quảng cáo là một trong những chức năng xã hội cơ bản của truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng thỏa mãn nhu cầu này của nền kinh tế tức là góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, vì nó kích thích, mở rộng và đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

Báo chí là phương tiện cung cấp thông tin và giao tiếp với dân cư trên phạm vi rộng lớn

Quảng cáo và dịch vụ cũng mở rộng diện quan tâm của công chúng đối với báo chí
Thành viên
nhóm 5
1. Trịnh Thị Mỹ Linh (phương pháp luận + chức năng kinh tế - dịch vụ)2. Nguyễn Thị Hà My (thuyết trình)

3. Nguyễn Thu Hoài (powerpoint)

4. Tạ Minh Phương (chức năng giám sát và phản biện)

5. Nguyễn Thị Thúy Hường (chức năng thông tin giao tiếp)

6. Trần Thị Thúy Hiền (chức năng tư tưởng)

7. Nguyễn Thị Trà Mi (hức năng khai sáng, giải trí)
Full transcript