Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Susirinkimas 2014 02 05

No description
by

Edita Niauriene

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Susirinkimas 2014 02 05

1D Tėvų susirinkimas 2014 02 05
Aptarsime..
Mokykla Skaičiais
Baigė I semestrą 811 mokinių, pernai - 742

Iš jų tik: 9-10 - 60 pernai - 82
7-8 - 296 pernai - 218
4-6 - 396 pernai - 409
2-3 - 58 pernai - 33

Bendras pažangumas 92,2, vidurkis 8,4

Iš viso praleista pamokų 39 137, iš jų nepateisinta 14 754

Pirmokų pažangumas
Klasė
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

Mok. sk.
30
31
31
29
29
29
25
204

9-10
3
2
2
18

7-8
24
24
22
14
9
2

95

4-6
3
4
7
13
19
26
15
87

Nepaž.1
1
1
10
13

Vidurkis
9,2
9,0
8,6
8,6
8,6
7,9
7,0
8,45

1D Pažangumas
Vidurkis: 6.3 - 9.6
Pirmūnai - 1
Beveik pirmūnai - 2
Pirmokų pusmečio lankomumas
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Kaip spęsti lankomumo problemą?
8.1. Kiekvienas mokinys įsipareigoja lankyti mokyklą.
8.2. Susirgus mokinys privalo
tą pačią dieną apie tai informuoti klasės vadovą
.
8.3. Dėl ligos ir kitų priežasčių mokinio praleistas pamokas tėvai gali pateisinti raštu, tačiau
ne daugiau kaip 21 pamoką per mėnesį
, sergant ilgiau praleistos pamokos pateisinamos tik atnešus gydytojų pažymą.
8.4. Gydytojų pažymas ar tėvų paaiškinimo raštelius mokinys privalo
pristatyti
klasės vadovui
tuoj pat atvykus į gimnaziją
.
8.5. Jeigu šeima ruošiasi išvykti su vaiku ne mokinių atostogų metu, tėvai privalo parašyti prašymą dėl išleidimo iš pamokų,
iš anksto
informuojant gimnazijos administraciją.
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Klasės vadovų veikla:
- Mokiniui neatvykus į mokyklą ir tėvams apie tai nepranešus,
nevėliau kaip per tris darbo dienas
klasės vadovas išsiaiškina mokinio neatvykimo į mokyklą priežastis.
- Mokiniui
be pateisinamos
priežasties nedalyvavus pamokoje (-se), klasės vadovas kitą dieną kviečiasi mokinį pokalbiui, mokinys rašo
paaiškinimą
.
- Kai klasės vadovas turi
3
vieno mokinio paaiškinimus, kviečiami tėvai supažindinti su mokinio paaiškinimais pasirašytinai.
-
Pasikartojus
situacijai (surinkus 3 vieno mokinio paaiškinimus), kreipiamasi į gimnazijos socialinę pedagogę.
- Situacijai
nesikeičiant
(vėl surinkti 3 paaiškinimai), inicijuojamas mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, kuriame privalo dalyvauti svarstomas mokinys ir jo tėvai (globėjai). Vaiko gerovės komisijos nariai gali teikti direktoriui šiuos siūlymus: pareikšti mokiniui pastabą, papeikimą (raštu).

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Viso: 29 klasės
- patenkame į pirmąjį trejetuką praleidžiančių daugiausiai pamokų 9kl.
- nors didžioji dalis pamokų pateisinta, esame antri vertinant praleistų pamokų skaičių tenkantį vienam mokiniui
... lankomumo ir pažangumo ryšys...
Jūsų pastebėjimai?
Mokytojų tarybos posėdžio nutarimas
protokolo Nr.12-01, 2014 01 16
Nuo 2014 m. sausio 13d
. keisti nuostatą, kad mokiniams praleidus pamokas tėvai gali pateisinti tik 21 pamoką per mėnesį (3 dienas).
SVARSTYTA.
Nuobaudos ir pagyrimai

>30 nepateisinų praleistų pamokų - ĮSPĖJIMAS
>50 nepateisinų praleistų pamokų - PAPEIKIMAS
praleidusiems 0 pamokų be pateisinamos priežasties - PAGYRIMAS
skirti p a g y r i m u s mokiniams, I pusmetį baigusiems 9-10 balais 1d klasės Rugieniui Danieliui

Skirti p a g y r i m ai:

1d klasės
Gintautui Daliui
,
Juškevičiūtei Gabijai,
Kleveckaitei Miglei,
Kuprytei Kamilei,
Makniusevičiui Orestui,
Marcinkevičiūtei Gabijai,
Masaitytei Sigridai,
Pečiukėnaitei Monikai,
Plečkaitytei Gretai,
Radzevičiui Arnui,
Rimaitei Nedai,
Rugieniui Danieliui,
Rutkauskui Dainiui,
Strumskytei Benitai, Surgautaitei Gabijai.
P.S. tokia pati tvarka galioja ne tik lankomumui, bet ir spręndžiant pažangumo ar elgesio problemas
1. 1D pirmo pusmečio pažangumą mokyklos / devintokų kontekste
2. 1D pirmo pusmečio lankomumą mokyklos / devintokų kontekste
3. Prevencijos priemones siekiant gerinti mokinių lankomumą / pažangumą
3. Mokytojų posėdžio nutarimus: pataisos, įspėjimai, papeikimai, pagyrimai
4. Klasės einamieji klausimai

Jūsų pastebėjimai?

Vasario 7 dieną, gimnazijoje vykdoma
"Profesinės karjeros diena"
(viena diena iš 10 ugdymo proceso dienų per m.m. skirtų kultūrinei, pažintinei, kūrybinei, socialinei ir kt. veiklai).
Tikslas - supažindinti mokinius su skirtingomis profesijomis, įstaigų veikla, funkcijomis, ypatumais.
Šią dieną mūsų klasė vietoj tradicinių pamokų vyks į MEGA Rimi.
Mokinių dalyvavimas renginyje privalomas, nedalyvavusių mokinių pamokos turi būti pateisintos.

Mokiniai renkasi ................... (vieta, valanda). Numatomas renginio laikas ........... (val.).EINAMIEJI KLAUSIMAI
Einamieji klausimai
- reguliari e.dienyno patikra (pamokų lankomumas, įvertinimai, bendravimas su mokytojais)
- individualūs susitikimai su auklėtoja/ mokytojais
- tėvų komitetas
- ekskursijos, išvykos
- dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, debatuose (vertimo konkurai, kengūra, skaitovų konkursas t.t.)
- uniforma
- auklėtojo vaidmuo ugdymo procese
Susirinkome, kad......
a) išklausytume
b) išsakytume
c) pareikštume
d) visi ats.
e) kita

Pabaigai....
Ką gali / turi padaryti tėvai
Ką gali / turi padaryti aulėtoja
Full transcript