Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduksjon til internasjonale relasjoner

No description
by

Øyvind Kalnes

on 26 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduksjon til internasjonale relasjoner

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Historien som utvikling og fremskritt

Tro på menneskelig fornuft

Kants "evige fred"

Wilsonianism
…. Likevel samme gamle virkelighet?
09/11

Angrep på en stat

Fra et privat, transnasjonalt nettverk

Mennesker fra 90 stater drept

Global mediehendelse i “sanntid”

 Verden fra et internasjonalt
til et globalisert system?
Thousands of dangerous killers …., often supported by outlaw regimes, are now spread throughout the world like ticking time bombs, set to go off without warning. ...

North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction … Iran aggressively pursues these weapons and exports terror …. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a decade.

States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger.

I will not stand by, as peril draws closer and closer.  The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons
Hva kommuniserte Bush i 2002?
Det moderne verdenssystem, ekspandert fra opphav i Europa til å bli globalt

Én kapitalistisk verdensøkonomi, bestående av sentrum, periferi og semi-periferi
World-Systems Theory
Kilde: Jordan et al., 2009
Egen forskning
Undervisning
Bruk av teoretiske perspektiv
Å forstå internasjonale relasjoner
“the essence of ultimate decision remains impenetrable to the observer – often, indeed, to the decider himself…

there will always be the dark and tangled stretches in the decision-making process – mysterious even to those who may be most intimately involved.”

John F. Kennedy
..when your only tool is a hammer, all problems look like nails …

Francis Fukuyama, After the Neo-Cons (2006)
Hammere og andre verktøy
Mutually Assured Destruction

Garantert gjensidig ødeleggelse

TERRORBALANSE

The More Nuclear Weapons, the Better

Kenneth Waltz, 1981
(se Waltz – Sagan debatten)
MAD
TEMA:
Hva stater foretar seg i forhold til hverandre
(Konflikt / samarbeid)

Akademisk disiplin først fra 1919
som “vitenskap” som skulle
“fremme samarbeid og hindre konflikt”

Liberal idealisme / humanisme
Internasjonale relasjoner
Presentasjon ved Øyvind Kalnes
Høgskolen i Lillehammer

Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
Internasjonale relasjoner
Mearsheimer
pluss 32 av USAs
ledende realister .
Ad i NY Times 26. september 2002
As we know,
There are known knowns.
There are things we know we know.

We also know
There are known unknowns.
That is to say
We know there are some things
We do not know.

But there are also unknown unknowns,
The ones we don't know
We don't know.
… og hva antok Rumsfeld?
Donald Rumsfeld,
Feb. 12, 2002,
Department of Defense news briefing
The Unknown
Sosial
konstruktivisme

Internasjonal samhandling reguleres IKKE av en suveren myndighet eller fastlagte spilleregler på samme måte som på det nasjonale nivå.

Strukturen er derfor mer anarkisk og medfører mer uforutsigbar og uregulert politisk atferd enn i nasjonal politikk
enighet om at
POLITISK STRUKTUR = ANARKI
Hvordan bør en i tilfelle forholde seg til ”verden”?

Tilpasse seg!
Forandre den!
PERSPEKTIV PÅ IR
Verden er kompleks og ustabil

Alle er avhengig av å forenkle og finne faste holdepunkt for å kunne handle (og for å kunne analysere dem som handler).

Noe etableres som ”facts” og som viktigere enn noe annet

Noe etableres som sammenhenger en ikke stiller spørsmål ved (forutsetninger)
Globalisering

Transnasjonale og overnasjonale relasjoner

Akademisk mangfold

Verdenspolitikk > internasjonal politikk?

Globale relasjoner > internasjonale relasjoner?
Internasjonalt et for smalt begrep
Thomas Hobbes’ fortelling i Leviathan
og fortellingen i LOST?
…..et godt bilde av hvordan internasjonal politikk fungerer ifølge klassiske realistiske tenkere fra Thomas Hobbes til Hans J. Morgenthau.

Den anarkiske samfunnstilstand
Aktørenes endeløse kamp for egen overlevelse.
Kompleks
Enkel
Stabil
Ustabil
Internasjonal politisk teori
Handling
Fortolkning
Flerfaglighet:
Vi deler inn og spesialiserer oss
ØKONOMI:
Stater, marked,
Velstand og fattigdom
SELF-HELP
Maktbalanse
(relativ – relasjonelt)
STATISM
Aktører suverene stater
SURVIVAL
Overlevelse
(sikkerhet)
… eller sagt som de tre S’er
?
?
Nomotetisk:
Avspeiler lovmessigheter i menneskelig atferd
Cubakrisen inneholder trekk vi har sett før, senere og andre steder, ser igjen i dag og vil se igjen i framtiden
Ideografisk:
Unikt hendelsesforløp i tid og rom
Rakettene avtalt fjernet igjen etter 13 dager
Sovjetiske raketter utplasseres på Cuba
Tilfellet Cubakrisen
11.9.2001-?
Sivilisasjons-
krig?
1914-18
Første
verdenskrig
201x
Oslo-traktaten?
UNIPOLAR?
MULTIPOLAR?
Utfordring av internasjonal orden
Konsolidering av internasjonal orden
1989
Murens fall:
GLOBALISERT VERDEN
1945+
Jernteppet
BIPOLAR
1917
Russ. revolusjon
ARBEIDER-STATEN
1919
Versailles-
oppgjøret
MULTIPOLAR
1850
Imperialismen:
KAPITALISTENES STAT
1815
Wiener-
Kongressen
MULTIPOLAR
1530
Reformasjonen:
FYRSTENS STAT
1789
Franske revolusjon:
FOLKETS STAT
TIDSAKSE
1648
Freden i
Westfalen
MULTIPOLAR
2000
1500
1939-45
Andre
verdenskrig
POLITIKK:
Stater, makt, interesser
Konflikt og samarbeid
KRIG, KONFLIKT OG
KONFLIKTLØSNING
Flerfaglighet på ett
temaområde
KULTUR:
Nasjon, sivilisasjon,
global landsby
“Vi og de andre”
1618-48
30-årskrigene
1796-1815
Napoleons-
krigene
Robert Kagan: Venus and Mars
Trusler mot sikkerhet noe som kommuniseres (sendes ut og oppfattes)

Avgjørende om en oppfattes som fiende eller venn.
Sikkerhetsfellesskap – tillitsbasert
Kanoner og bomber som materielle objekt  må gis mening som trussel / ikke-trussel
Trusler og fiendebilder
Stabile koder, verdier, normer, symboler og ”riter” som deles av mange:

Skaper identitet knyttet til bestemte fellesskap

Regulerer fellesskapene internt ved å sette bestemte forventninger til atferd

Setter grenser ved å inkludere og ekskludere fra fellesskapet

Inneholder oppfatninger om hvem og hva ”de andre” er

Nasjonen som ett av flere mulige forestillte fellesskap
Kultur
Konsekvenslogikk
(Logic of consequences)

Aktører som å handle ut fra:

Hva som best tjener ens egne faste interesser
Evne til å tvinge det gjennom, om nødvendig med makt og / eller ved juks
Kulturuavhengig
Normstyrt logikk
(Logic of appropriateness)

Aktører som å handle ut fra:

Idéer om hva det er “passende” å gjøre
Ulike (sub)kulturer  ulik mening/ulik oppskrift for hva som er passende
Evne til å kommunisere på tvers av kultur viktig
Handlingslogikker
"We know only who we are when we know who we are not and often only when we know whom we are against”
Huntington: The Clash of Civilizations (1993)
Liberalismens endelige triumf – ikke ideologienes død

Økonomi: Markedsmekanismen
Politikk: Det representative demokrati

Beseiret

Absolutisme – WW I
Fascisme – WW II
Kommunisme – Den kalde krigen
Fukuyama: Historiens slutt (1989)
Giddens: En løpsk verden?
Europe is .... moving beyond power into a self-contained world of laws and rules and transnational negotiation and cooperation. It is entering a post-historical paradise of peace and relative prosperity, the realization of Kant’s “Perpetual Peace.”

The United States ....... remains mired in history, exercising power in the anarchic Hobbesian world where international laws and rules are unreliable and where true security and the defense and promotion of a liberal order still depend on the possession and use of military might.
Overvinnelse av tid og rom
Kvasistater / failed states
Stater taper politisk kontroll – velferdsstaten under press, terrorisme og kriminalitet
Innvandring gjør stater mer etnisk heterogene
Failed states: Stater i faresonen
ROM: Gjensidig avhengighet utover nasjonalstatens rammer

TID: Umiddelbare effekter
Sammenpressing av tid og rom:
Verden krymper!
Utvikling og vedlikehold av internasjonale spilleregler/regimer, fordi

det finnes en dominerende stat (hegemon) som mener den har mer å tjene på dette enn kontinuerlig rivalisering og konflikt,

har makt nok til å straffe dem som bryter spillereglene,

er tilbakeholden med å fremme egne kortsiktige interesser (reluctant hegemon)
Hegemoni:
Fortsatt en amerikansk liberal orden?
Virkeligheten er sosialt konstruert:

Mennesker skaper sin verden og historien gjennom kollektiv handling

Mennesker fortolker verden og gir sine handlinger mening ut fra idéer og erfaringer.

Ideer og erfaringer som variabel – ikke konstant
Globale medier

Koding/avsending - Mottak/dekoding

Skjer alltid innenfor kulturelle forståelsesrammer/diskurser
Utfordringer ved globalisering
Grupper:
Sentrum vs. periferi
Eliter vs. ikke-eliter
Sektorer:
Politikk: NGO’er og kosmopolitikk
Økonomi: TNCs, FDIs,
Kultur: Global landsby
Flerdimensjonal og ujevn
BECK: Fra det 1. til det 2. moderne
Tradisjonelle samfunn

Modernisering

Det første moderne:
Nasjonalstaten, troen på rasjonalitet og nasjonale fellesskap og like muligheter. Sikkerhet.

Det andre moderne:
Globalisering, tvetydighet, individualisme og ulike muligheter. Usikkerhet.

Motreaksjoner – ønske om tilbakevending til det tradisjonelle eller det første moderne. Frykten for ”truende fremmede”
Alexander Wendt
Anarki er hva stater gjør ut av det
En stat (eller andre aktører) oppfattes av andre som å stå for noe som er attraktivt eller verdifullt.
Andre overtar ens interesser og verdier
Stater (eller andre) kan «vinne» gjennom samtykke uten synlig konflikt og bruk av hard makt
Myk makt
Få en annen stat til å gjøre noe den ellers ikke ville gjort
Forutsetter at staters interesser er i konflikt
Stater «vinner» konflikter fordi de kan betvinge andre stater (krig, sanksjoner, trusler ..)
Hard makt
Smart makt
Global pillage
Nye kriger og mislykkede stater
Terror, kriminalitet
Forsvar mot dominans
Fundamentalisme
FRAGMENTERING OG KONFLIKT?
Global village
Statsrivalisering borte - samarbeid
Individuell frihet og velstand
Kulturell standardisering
INTEGRASJON OG HARMONI?
TO BILDER AV GLOBALISERING
Minoritetsopprør
Minoritetsundertrykking
Beskyttelse av nasjonen
Oppslutning om staten
Stat og nasjon
where life is lonely, poor, nasty, brutish and short!
1. Hva er "Internasjonale Relasjoner"?
2. Å anlegge perspektiver
3. De fire store -ismene
Liberalisme
Realisme
Marxisme
Samarbeid kan tilrettelegges for ved “gode” institusjoner

Frihandel  --> Gjensidig avhengighet og velstand

Demokratisk fred

Andre viktige, integrerende globale aktører enn stater
Liberal institusjonalisme
Industrialisert
Billig arbeidskraft
Autoritært styre

Produserer varer som er blitt for kostbare å produsere i sentrum og holder prisnivået nede
Semi-periferien
"Vi" og "de andre"

Fiendebildet: De andre er våre dødsfiender. Stol ikke på noen

Rivalbildet: De andre er våre rivaler, men holder seg til spillereglene

Vennebildet: De andre er våre venner - og beskyttere om vi trenger det.
4. Globale relasjoner?
Globalisering
Makt i den internasjonale orden
Nasjonalstatens fall
En mer kompleks, deterritorialisert og usikker verden (9/11, finanskrisen, Muhammedtegningene, 22/7, Eurokrisen, global oppvarming …)

Den westfalske orden for fall?
DIMENSJONER
Tempo og avstand
Innhold
Kostnad og ekslusivitet
Interaktivitet
1830 -
Kommunikasjon London-Bombay 10-16 mnd.
1865 – Nyheten om mordet på Lincoln tar 2 uker til Europa
1924 – Telegram jorden rundt på 80 sekunder
9/11 – En global hendelse i sanntid
Den gamle verden:
Troen på rasjonalitet  Forstå og kontrollere verden

Runaway World
Uforståelig og utenfor kontroll
Risiko og kompleksitet

Shell institutions
Den gamle verdens institusjoner består formelt, men fungerer ikke helt lenger
Kulturkonflikter
Vesten vant!

Ingen betydelige motstandere igjen
Globalisering som vestliggjøring av verden
Sivilisasjon den evige og grunnleggende skillelinje

I moderne tid "lagt lokk på" av andre konfliktlinjer

1989:  Den kalde krigens slutt og økende globalisering ”tar av lokket”
 ”The velvet curtain of culture has replaced the iron curtain of ideology
Global migrasjon

Etnosentrisme
Kulturrelativisme

Det forestilte fellesskap
That is why on major strategic and international questions today, Americans are from Mars and Europeans are from Venus
5. Avslutning
David Harvey: The Crises of Capitalism (video)
Barack Obama om globalisering
Hør til slutt Joseph Nye snakke om makt i det 21. århundre
Full transcript