Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of APA STİLİ TEZ YAZIM KURALLARI

No description
by

mustafa özdemir

on 7 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of APA STİLİ TEZ YAZIM KURALLARI

APA STİLİ TEZ YAZIM KURALLARI
Başlık Sistemi

Tezler; genellikle, üç kümede toplanabilen bölüm ve alt bölümler hâlinde düzenlenir.

Bunlar:
1. Ön bölüm,
2. Ana bölümler,
3. Arka bölüm dür.

Sayfa Düzeni, Sayfa Numarası ve Yazı Biçimi

Sayfanın sol kenarından
3,5 cm
, üst, alt ve sağ kenarından ise
2.50
cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar dâhil tüm yazılanlar bu sınırlar içinde yazılmalıdır.

Tezin ön bölümünde
yer alan sayfalar küçük Romen rakamları ile (i,ii,iii,iv,v gibi), numaralandırılır ve bu rakamlar sayfanın altına, ortaya yazılır. Dış ve iç kapakta sayfa numarası gösterilmez.

Tezin metin kısmında
ise sayfa numaraları (1,2,3, ... gibi), yazı alanının sağ üst köşesine ve yazı alanının 2 cm üstüne yazılır. Bölüm başlıklarının yer aldığı sayfaların numaraları sayfada gösterilmez.

Tez, normal satır aralığında (1,5 satır), Times New Roman karakterinde ve 12 punto ile yazılmalıdır. Ancak,

üç satırdan uzun doğrudan aktarmalar
,
dipnotlar
ve
kaynakça
için ya
1 satır aralığı
kullanılır ya da yazının puntosu 12’den 11’e düşürülür.

Yeni bir alt başlığa geçişte ise iki satır aralığı boşluk bırakılır. Her paragraf, yazı alanı sol kenarından bir “tab” içeriden başlar.

Tezlerde konuları ve aralarındaki hiyerarşik ilişkileri yansıtan ana hatların yazıdan da kolayca çıkartılabilmesi gerekir. Bu nedenle, bölüm ve alt bölümleri temsilde kullanılan başlık türünün yazı alanına yerleştirilmesi ve gerekirse numaralandırılması özel bir önem taşır.


Bölüm Başlıkları


Tezde ana bölüm başlıkları yazı alanının üstünden üç normal satır aralığı aşağıdan,ortada, büyük harflerle ve koyu puntolarla verilir.

Bölüm numarası ile bölüm adı arasında bir normal satır aralığı bulunmalıdır.

Bölüm başlığı ile bölümün ilk paragrafı arasında 2 normal satır aralığı boşluk bırakılır.

Çizelge ve şekillerden önce ve sonra da 2 normal satır aralığı bırakılır.

ÖN BÖLÜM

BAŞLIK SAYFASI
JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI
ÖN SÖZ
ÖZET
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ
ŞEKİLLER LİSTESİ
GRAFİKLER LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ


ANA BÖLÜMLER
1. GİRİŞ
Problem Durumu
Amaç
Önem
Varsayımlar
Sınırlılıklar
Tanımlar
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Evren ve Örneklem
Verilerin Toplanması
Verilerin Analizi
4. BULGULAR ve YORUM
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuç
Öneriler

ARKA BÖLÜM
KAYNAKÇA
EKLER

ÖN BÖLÜM

Ön Kapak Sayfası/Dış Kapak

Tezin ciltlenmesinde Enstitü tarafından verilen cilt kapağı kullanılmaktadır. Söz konusu cildin yapısı gereği araştırmanın ilk sayfası Kapak Sayfasıdır. Bu sayfanın yapısal özellikleri gösterilen şekilde olmalıdır.

İç Kapak/Başlık Sayfası

İç kapak içerik ve sayfa düzeni yönünden dış kapağın aynısı olup, karton yerine tez yazımında kullanılacak normal kâğıt üzerine yazılacaktır.

Tezin yazılı ilk sayfası başlık sayfasıdır. Bu sayfada, sırasıyla
tezin başlığı
,
tezi hazırlayanı tanıtıcı bilgi
,
tezin türü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik)
,
tezin sunulduğu kurumun bulunduğu şehir
,
üniversite ve enstitünün adı
ile
tarih
yer alır.Tezin Başlığı
Tezin başlığı 15-20 kelimeyi geçmemeli ve Türkçe kelimeler kullanılarak oluşturulmalıdır.


Jüri Üyelerinin İmza Sayfası
Tezlerde, Jüri ve Enstitü Müdürlüğünce, tezin aranan nitelikleri taşıdığını ve başarı ile savunulduğunu belgeleyen,verilen örnekte görüldüğü gibi bir sayfa bulunur. Bu sayfada önce jüri başkanının, sonra diğer üyelerin adları ve unvanları akademik kıdem dikkate alınarak yazılır.

Ön Söz

Başlık, büyük harflerle sayfanın yukarısına ve ortaya yazılır. Ön sözde teze önemli katkıları olan kişi ve kurumlara teşekkür edilir. Tezi hazırlayan öğrencinin adı ve soyadı, ön söz yazısının bir geniş satır aralığı altına ve yazı alanının sağ kenarında bitecek şekilde yazılır.
Özet

Özette, öncelikle araştırmanın amacına yer verilir. Daha sonra araştırmanın yöntemi kısaca açıklanır. Yöntemde, araştırmanın modelinden söz edilerek çalışmanın evreni ve evrenden seçilen örneklem tanıtılır (evren-örneklem tanımlaması olmayan araştırmalarda araştırma grubu tanıtılır). Araştırmanın veri toplama aracı açıklanır ve uygulamanın nasıl yapıldığına değinilir. Toplanan verilerin hangi teknikler kullanılarak analiz edildiği yazılır. Son olarak, kısaca araştırmanın bulguları ve sonuçları yazılır.

Özet; başlık sayfasından sonra yer alır ve özetin yaklaşık 200 kelimeyi geçmemesine ya da bir sayfayı aşmamasına dikkat edilmelidir. Özetlerde, şekil, tablo, kaynak vb. bilgilere yer verilmez, ayrıca alt başlık vb. kullanılmaz.

Abstract
Özet sayfasının İngilizce yazımı olup tezlerde özet sayfasından sonra yer alır.

İçindekiler Sayfası
İçindekiler bölümü de diğer bölümler gibi, büyük harflerle yazılmış İÇİNDEKİLER başlığı ile başlar.
İçindekiler sayfasında, çalışmanın ön bölümünde (dış kapak, iç kapak, jüri üyelerinin imza sayfası…), ana bölümünde (giriş, yöntem…) ve arka bölümünde (kaynakça,ekler) yer alan bölüm ve alt bölüm başlıkları sayfa numaralarıyla birlikte sırasıyla verilir.

1.inci dereceden başlıklar
14 punto;
diğer başlıklar
12punto
ile yazılır.
Birinci ve ikinci dereceden başlıklar büyük harf (koyu), üçüncü dereceden başlıklar,kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harf (koyu), dördüncü dereceden başlıklar, kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harf normal olarak yazılır.
Alt başlıklar önceki başlığa göre üç kolon sağdan başlar. Birinci derece başlıklardan önce ve sonra çift satır, ikinci dereceden başlıklardan önce ve sonra tek satır aralık bırakılır.
Tezde tablo ve şekiller varsa, ayrı ayrı ya da birlikte ön bölümde sıralanır. Üç ya da daha çok sayıdaki tablo, şekil ve grafikler, “Tablolar Listesi”, “Şekiller Listesi” ve “Grafikler Listesi” olarak ayrı ayrı sıralanır. Daha az sayıdaki tablo, şekil ve grafikler ise “tablo, şekil ve grafikler listesi” başlığı altında birlikte sunulur. Bir tek tablo, şekil veya grafik için ayrı bir liste yapılmaz.

Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi
Tezlerin içeriğine göre tezde, birden çok çeşit ve her çeşitten beş ve daha çok sayıda şekil varsa, şekilleri de kümelendirerek vermek yararlıdır. Bu amaçla, “şekiller listesi” bölüm başlığı altında, “Resimler Listesi”, “Haritalar Listesi” gibi alt başlıklar kullanılır.


Tablo numarası ve başlıktaki sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük harfle yazılabilir. Bu durumda tablo numarası ve başlık, alt alta gelecek şekilde yazı alanında ortalanır ya da tablo numarası ve başlığı aynı satıra ve sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük yazılır.

Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar çizelge ve şekillerin altında gösterilmelidir.

Kısaltmalar Listesi

Tezde kısaltılmış ifadeleriyle yer alan kavram, kurum, kuruluş adlarının kısaltmaları bu bölümde açıklanır.


ANA BÖLÜMLER

GİRİŞ

Tezin giriş bölümünde; ilgili literatür özetlenerek tez konusu olarak ele alınan problemin ne olduğuna, araştırmanın amacına, araştırmanın önemine, sınırlılıklarına,araştırmaya başlarken yapılan varsayımlara ve tezde geçen tanımların hangi anlamlarda kullanıldığına ilişkin bilgilere yer verilir.

Problem Durumu
İlgili alan yazının gözden geçirilmesi problem alanında o güne kadar nelerin yapıldığının ortaya konulmasına ve analizinin yapılmasına imkân verir.

Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, problemin nasıl çözüleceğini ifade etme yani sonuçta nelerin beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir.

Araştırmanın Önemi
Tezin bu bölümünde araştırmacı, araştırmanın dayandığı kuramsal ya da kavramsal çerçeveyi anladığını göstermelidir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Hemen her araştırma belirli sınırlılıklara sahiptir. Araştırmacının, çalışmasını sınırlayan bütün faktörleri rapor etmesi gereklidir. Sınırlamalar kavramsal (tanımsal) ve yöntemsel olmak üzere iki grupta ele alınabilir.


Varsayımlar
Varsayım, doğru olarak kabul edilen bir fikri temsil eden ifadedir. Araştırma durumunda bu tip ifadeler araştırmanın temellerini oluştururlar.

Tanımlar
Araştırma önerisinin bu bölümünde belirsiz ya da açık olmayan ifadeler açıklığa kavuşturulmalıdır

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Araştırma konusu ile ilgili kaynaklar taranır; elde edilen kuramsal bulgulara ve araştırma bulgularına dayalı bilgiler bir araya getirilerek kavramsal çerçeve bölümü oluşturulur. Bu bölümde kaynaklar, problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, diğer bir deyişle, genelden özele doğru sıralanmalıdır.


YÖNTEM

Araştırmanın yöntem bölümünde araştırmada izlenen bilimsel yaklaşımın “araştırma modeli”, araştırmanın “evren ve örneklem”i, “veriler ve toplanması” ile “verilerin çözümlenmesi ve yorumu” gibi ayrıntılar açıklanır.


Araştırma Modeli
Bu başlık altında araştırmada ele alınan problemin ne tür bir araştırma olduğu ve hangi yönteme göre araştırıldığı gerekçeleriyle birlikte verilir.


Evren ve Örneklem
Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği objeler, varlıklar bütünüdür.Araştırmanın bu kısmında evrenin özellikleri, varsa sayısal sonuçları ile birlikte verilir.Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta evrenin ele alınan problem açısından özelliklerinin verilmesidir.

Verileri Toplama Teknikleri
Araştırmanın temel dayanağı olan veriler, araştırma sürecinde problemlere cevap aramak ve sonuca ulaşmak için gözlem veya ölçmeye dayalı olarak toplanan bilgiler bu bölümde tanımlanmalıdır.

Verilerin Analizi
Bu kısma araştırma verilerini analiz etme ve anlaşılır hâle getirmeyle ilgili genel sürecin tanıtımıyla başlanmalıdır. Bulgularla ilgili tartışmalar burada yapılmamalı bir sonraki bölüm olan tartışma bölümünde yapılmalıdır.


BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerin işlenmesinden sonra problem çözümüne ışık tutacak şekilde kullanıma hazır hâle getirilen veriler bulgular bölümünde yer alır.

“Bulgular ve Yorum” bölümü araştırma bulgularının uzun bir şekilde tartışılmasının gerekli görüldüğü durumlarda “Bulgular” ve “Tartışma” olarak iki ayrı bölüm halinde de yazılabilir.


Bulgular kısmının düzenlenmesinde ham veri tablolarına yer verilmeden, analiz edilmiş tablolar doğrudan sunulabilir. Gerek görülürse ham veri tabloları “EKLER” bölümünde verilebilir.

Tablo sunulurken, tabloya giriş ifadesi yazılır, tablonun altına da “Tablo.....’da görüldüğü gibi.....” şeklinde tablodan çıkış ifadesi yazılır.


Tezin en son bölümünde oluşturulan bu kısımda araştırma problemi, yöntemi, her bir sonucun yorumu, çalışmanın sınırlılıkları ve bulguların ileriye dönük uygulamaları konusunda kısa bir özet yer alır.

SONUÇ VE ÖNERİLER


1-KAYNAKÇA
1.1 Alıntılar (Aktarmalar) ve Kaynak Gösterme(metin içinde)
Tezlerde, özellikle problemin tanımlanması, araştırma yönteminin belirlenmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında geniş bir literatür taraması yapılır. Bu taramalarda,diğer araştırmacı ve düşünürlerin yaptıklarından yararlanılır.

ARKA BÖLÜM
Tezlerde, yapılan aktarmalarda, araştırmacı neyi, nereden ve nasıl aldığını belirtmek zorundadır. Kuralına uygun yapılmayan aktarmalar fark edildiğinde, tezin reddine yol açar.

Alıntı 40 kelimeden az ise cümle çift tırnak içinde belirtilmedir.

Örnek;
“Kendi alanlarında ve öğretim sürecinde tam anlamıyla yeterli öğretmenler olmaksızın eğitimsel ve endüstriyel öğretim programı tam olarak başarılı olamaz” (Miller ve Miller,2002).

Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden tezde yer alır. Üç satırdan daha uzun alıntılar, az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için, sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Bu amaçla, tüm paragraf soldan satır başı hizasından bloklanıp küçük puntolarla yazılır.

Aynen aktarılan parçadan bazı cümle ya da söz öbeklerinin çıkarılması hâlinde,çıkarmanın yapıldığı yere konan üç nokta (...); çıkarma cümle sonuna gelmişse, dört nokta kullanılır (....). Bunlardan üçü yapılan çıkarmayı, biri de cümlenin bitişini simgeler.

Örnek; “Planda, araştırma ile ilgili çalışmalarda önce yurdumuzda her alanda araştırma çalışmalarının bugünkü durumu incelenmiş ve buna bağlı ... araştırmaya ... verilecek yön tayin edilmiştir (DPT, 1963: 463)

Ana düşünce değişmeksizin, özgün biçim ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan, yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmalarına “dolaylı aktarma” denir. Burada önemli olan alıntının, anlam kayması olmadan, tez ile serbestçe bütünleştirilmesidir. Dolaylı aktarmalarda, tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi, herhangi özel bir işaret ve biçim kullanılmaz.

Doğrudan ve dolaylı her türlü aktarmada, kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak gösterme işi, her aktarmanın nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında yapılır ve bu kaynaklar ayrıca kaynakçada verilir.

Tek yazar, tek çalışma
Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Buna ilişkin örnek üç değişik şekilde verilmiştir.


ÖRNEK:
Sönmez (1998) Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri incelediği çalışmasında, ….dır.
Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin incelendiği bir çalışmada, …..dır (Sönmez, 1998).
Sönmez ’in 1998’de yayımlanan çalışmasında, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler konusunda ….dır.

Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise,ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

İki yazarlı çalışma
İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir.
Yöntem en genel anlamda ......tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985).
Dembo ve Gibson’a (1985) göre ………………....... .... dır.

Üç, dört ve beş yazarlı çalışma
Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğerleri” bağlacı konur.
William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994) ...... buldu. (İlk geçtiği yerde).
William ve diğerleri (1994) tarafından yapılan…….

Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma
Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” diye devam edilir. Kaynakça listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir.
Sayılan ve diğerleri (2005)......

Gruplar (yazar olarak)
Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükûmet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar.

Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır.

Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, şu genel kurallar kullanılır:

Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir.

İsim uzunsa ve eğer kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır.

Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır.

ÖRNEK
Metin içinde ilk gösterme:
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991).

Daha sonraki göstermeler:
(MEB, 1991).

Aynı soyadlı yazarlar
Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir.

ÖRNEK
N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda…..

Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma
Yayın yılına göre sıralanarak, aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması düzenlenir.
Basımda olan çalışma varsa, bu en sona konulur. Önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir.

ÖRNEK
(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993).
(Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda).

Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları
Yazarın birden fazla çalışmalarını ayırt edebilmek için yılların ardından harfler kullanılır.
ÖRNEK
(Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda-b)

Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma
Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir.

ÖRNEK;
Çeşitli çalışmalar .... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 1984).

Yazar yoksa
Başlığın birkaç sözcüğünü kullanılmalı ,makale için tırnak kullanılmalı,kitap vb için italik olmalıdır.

ÖRNEK
(“Mad Cow,” 2001)
(Inside These Doors, …)

Yeniden basılan çalışmalar

ÖRNEK:
(Slocum, 1900/1985)

İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir)

ÖRNEK:
Coie vd.’a göre (akt. iç. Greenberg, Domitrovich ve Bumbarger, 2000).

Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler

Kaynakçaya konmaz.
ÖRNEK:
(E. M. Barraclough, kişsel iletişim, July 28,2000)


Web sitesi

ÖRNEK:
The University of Wisconsin’s Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www.wisc.edu/writing/).

1.2 Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme
Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar.


Yazarlar, anlaşılır bir biçimde referansları seçmeli ve bu liste sadece çalışmanın araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır.

Kaynaklar, kaynakça listesinde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir.Kitap ve dergi isimleri italik ya da koyu olarak yazılmalıdır.

Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır.

Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır bir cm (4-7 karakter) içerden başlatılır.Dergi adı dışında derginin cilt numarası da italik ya da koyu yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dışında bir de sıra sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın yazılır.
Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Tarih). Makalenin adı.
Derginin Adı. Cilt(sayı).
Sayfa Nu.

Süreli Yayına İlişkin Genel Form
Tek yazarlı, bir dergide makale

ÖRNEK
Boz, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2)
, 41-48.

Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness.
American Psychologist, 48(5)
,574-576.

Bir dergide üç ya da dört yazarlı, makale

ÖRNEK:
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. (1993, May).The people in organization.
Organizational Management, 41,
21-30.


Altı ya da daha çok yazarlı, bir dergide makale

ÖRNEK:
Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler.
Sağlık Psikolojisi,12(2)
, 301-307.

Baskıda olan makale

ÖRNEK:
Zekeriya, M., ve Kermenek, S. C. (Baskıda). Suçlu davranışların kalıtsal kökenleri kar mıdır?
Çocuk Psikolojisi, 17,
24-31.

Yazarsız, günlük gazetede makale

ÖRNEK:
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15).
The Washington Post
, p. A12.

Sağlıklı Yağ Reçetesi. (4 Nisan 1993).
Hürriyet,
s.15.

Yazarsız çalışmalar, çalışmanın adının ilk kelimesine göre kaynakça listesine girer. Metin içinde kaynak göstermede ise, kısa bir başlık parantez içinde verilir (New Drug, 1993).

Sayfa numaralarından önce İngilizce ise, p., Türkçe ise s. kullanılabilir ya da bu semboller kullanılmadan sadece sayfa numarası verilebilir.

Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın

ÖRNEK:
Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception.
Annual Review of Psychology, 44
,155-194.

Bir dergide çeviri makale

ÖRNEK:
Bruce, T. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (çev. A. F. Altınoğlu).
Eğitim ve Bilim,18(92), 64-69. (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970)

Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir.

Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makalenin isminin ardından parantez içinde verilir.

Çevirilerden yapılan alıntılar, metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra,sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.

Örnek:
Bruce’e (1970/1994) göre ............ dır.

Kitap Örnekleri

Bursalıoğlu, Z. (2003).
Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. (7. basım)
. Ankara: Pegem AYayıncılık.

Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987).
People in organizations (Third edition)
. New York: Mc Graw-Hill.

Timur, T. (2000).
Toplumsal değişme ve üniversiteler.
Ankara: İmge Kitabevi.

Kurumun yazarı ve yayımcısı oldugu kitap

Australian Bureau of Statistics. (1991).
Estimated Resident Population by Age and Sex in Statistical Local Areas, New South Wales, June 1990 (No.3209.1).
Conberra, Australian Capital Territory: Author.

Devlet Planlama Teskilatı. (2005).
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004).
Ankara, Devlet Planlama Teskilatı.

Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap

Sayılan F. ve Yıldız, A. (Editörler). (2006).
Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara: A.Ü.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.

Çeviri Kitap

Hollingsworth, P.M. and Hoover, K.H. (1999).
İlköğretimde Öğretim Yöntemleri
(Çev. T. Gürkan, E. Gökçe ve D.S. Güler). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).

Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.

Örnek:
Hollingsworth ve Hoover’e (1991/1999) göre ................ dır.
Freire (1982/1991) okuma yazma öğretiminde, ... dır

Ansiklopedi veya sözlük

Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.

Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove dictionary of music and musicians. (6th ed. Vols. pp.1-20). London: Macmillan.

Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm

Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger and F. I.M. Craik (Eds.),
Varieties of memory and consciousness (pp.309-330). Hillsdale, NJ:
Erlbaum.


Gülmez, Mesut. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi., F. Sayılan ve A. Yıldız.(Editörler).
Yaşam boyu öğrenme. İkinci Baskı. Ankara. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık
, ss. 84-105.

Editör varsa editörden önce, yoksa kitabın adından önce “In” kelimesi yazılır(İngilizce bir eser için).

Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma

Johnson, R. S. (1991, January).
Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine
, San Diego, CA.

Köklü, N. (1996, 25-27 Kasım).
Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu,
Ankara.

Doktora ya da yüksek lisans tezleri
Üniversiteden elde edilen ve “Dissertation Abstracts International (DAI)”da özetlenen doktora tezi

Ross, D. F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University,1990).
Dissertation Abstracts International, 54, 25055.


Yayımlanmamış doktora tezi

Öztürk, S. (2004).
Türkiye’de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi

Almedia, D. M. (1990).
Fathers’ participation in family work. Unpublished master’s thesis
,University of Victoria, Canada.

Kara, E. (1996).
Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte tez başka bir ülkede yapılmış ise ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise, ayrıca ülke adı verilebilir
INTERNET ORTAMINDAN (WEB SAYFALARINDAN) ELDE EDİLEN BİLGİLER İÇİN KAYNAKÇA LİSTESİ HAZIRLAMA

Yazarı ve yayımlandığı dergisi belli olan bir makale

Beach, D. (December, 2003). A problem of validity in education research.
Qualitative Inquiry,
Vol.
9;pp. 859 -873. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/ reprint/9/6/859
adresinden 8 Ocak 2007’de alınmıştır.

Yazarı belli olmayan ancak yayımlandığı dergisi belli olan bir makale

From character to personality. (1999, Dec).
APA Monitor,Vol. 30 ;pp.11. Web: http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html
22 Ağustos 2000’de alınmıştır.

Öz (Abstract)

Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview[Abstract].
Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247–271. Web: http://www.apa.org/journals/ab1.html
25 Ocak 1996’da alınmıştır.

Kişisel web sayfaları

Kalli, S. (2006).
Carla Amerikan Industrial School.
Retrieved September 20, 2005, from http://home.epix.net/~any/phys.html

McKullan, A. W. (2003).
Multiple intelligences artificiels.
Retrieved July 1, 2006, from Yale University, Yale-New Haven Teachers Institute Web site:http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1985/6/01.06.10.x.html

Elektronik/ e-kitaplar


Elektronik Referansların yeni APA Sitiline göre (2009), yayın evinin coğrafik yeri(şehir & Eyalet) ve adını yazmak gereksiz olarak ifade edilmiştir.

Ama yayınevinin kimliği açık değilse –yazar, URL, veritabanı adı, veya diğer referans bilgileri- bu durumda yazılması gerektiği vurgulanmıştır.


Elektronik kitabın tamamı – direkt linki varsa:

Selly, F. L. (1995).
Legends of landforms: Native American lore and the geology of the land.
Retrieved from http://www.netlibrary.com/AccessProduct.aspx?ProductId=11111

Elektronik kitabın tümü - direkt link ulaşılamıyorsa veya URL bilgileri ile nasıl ulaşılacağı ifade edilmiş ise "Retrieved from": yerine "Available from" şeklinde web sayfasının adresi yazılmalıdır.

Örnek:
Lelly, D. (2002). Diversity and education: Honoring differences. Available from http://mhprofessional.com/product.php?isbn=001111111H

Elektronik kitapta bölüm

Quekden, h. (1999). Human game. In C. L. Stacey & M. DeMartino (Eds.),
Understanding and Understanding
(pp. 11-22). Retrieved from PsycBOOKS database.


Elektronik olarak verilen Araştırma veya Teknik raporun tümü:

Robert, D. N., & Hugy, J. L. (2000).
Hospital patients diabetes,
2004 (Statistical Brief #22). Retrieved from Agency for Healthcare Research & Quality http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefsss/sb99.jsp

Kişisel doküman veya rapor –ama belli bir organizasyon tarafından sunulan Web sitesi, yayımlama tarihi yok:

Accreditation Commission for Programs in Chemistry Administration. (n.d.).
Handbook of chemistry.
Retrieved March 22, 2002, from http://www.acpha-cahm.org/formus /acphas /acphahandbook04s.pdf

Kişisel doküman veya rapor, yazar ve/veya tarih belli değilse

Most improved elementary schools in science:
Survey results. (n.d.). Retrieved July 26, 2000, from http://www.sharingsucces.org/codes/highperfs/200001/es_maths/msi/ef ectivespractices.htm

ONLİNE REFERANS DOKÜMANLARI

Online Ansiklopedi

Haltes brass. (2002). In D. Goffmann & R. Prgvin (Eds.),
Encyclopedia of math in Canada
. Retrieved July 11, 2002, from http://www.thecanadianencyclopedias.com/

Online Sözlük

Game. (2000).
In The New Dictionary of Cultural Literacy.
Retrieved July 10, 2000, from http://www.bartleby.com/9999/

Tez & Tez Önerisi

Belli bir veri tabanından ulaşılan Yüksek lisans tezi (basıldığı varsayılır)

Ludcsuk, A. (2000).
A history of early teacher training practices (Alabama University),
1900-1975. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses. (AAT 1111111)


Enstitü / Üniversite web sayfalarından erişilen tez

Firat, A. (2000).
Fracturs in chemical bonding
(Doctoral dissertation, Alabama from http://bbb.aaa.edu/lmnb/bitstream/2017/12131/1/AhmetFirat2000.pdf


ERIC DOKÜMANLARI

ERIC Dokümanı (Doküman numarası yok)

Game, H. (1951).
Learning the Algebraic Method of Solving Problems.
Washington, DC: Council on Postsecondary Accreditation. (ERIC No. ED123456)

ERIC Dokümanı (Doküman numarası ile birlikte)
Huld, A., & Belle, F. (2002).
The Psychology of Mathematical problem solving
(Report No. ABCDE-RR-99-2).East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC No. ED123456)

ERIC Dokümanı – basılmamış konferans yazısı

Belle, J. C. F. (2007, April).
Learning to Formulate Equations for Problems.
Paper presented at the annual meeting of the National Education Association, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED111111)


ERIC Dokümanı – basılmış konferans yazısı

Yves, A. B. (2002). Origins and functions of positive and negative affect: A control-process view. In
Association of Psychological Review:
Proceedings of the Summer Conference, North Myrtle Beach, SC (pp. 25-36). (ERIC Document Reproduction Service No. ED222222)

ERIC Dokümanı – Yüksek Lisans Tezi

Costa,D. (2005).
Feedback and self-regulated learning.
Master's thesis, Galles College. (ERIC Document Reproduction Service No. ED333333)

ERIC Dokümanı - Doktora tezi

Dolle, H. O. (1960).
Origins and functions of positive and negative affect.
Doctoral dissertation, University of North Italy. (ERIC Document Reproduction Service No. ED444444)Burada metin içinde verilmesi uygun görülmeyen çizelgelere, belgelere, çalışmada kullanılan anketlere, ölçeklere vb. bilgilere yer verilir. Eklerin başlığı, ek numarası ve adından oluşur
EKLER
Full transcript