Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rasa, etnicznođ

No description
by

Maria Jóżwiak

on 14 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rasa, etnicznođ

Rasa, etniczność i migracja
SOCJOLOGIA Anthony Giddens
RASA
Czym jest "rasa" człowieka ?
Rasę można rozumieć jako zespół relacji społecznych, które umożliwiają identyfikacje jednostek lub grup albo przypisanie atrybutów czy zdolności na podstawie cech bilogicznych.
System klasyfikacji ludzi na grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny.
Na początku istnienia człowieka najprawdopodobniej wyróżniona była jedna rasa. Lecz w miarę jego ewolucji i rozwoju pojawiło się wiele innych.
Dziś wśród autorów brak jest zgodności co do ilości ras.
Ojciec nowoczesnego rasizmu Hrabia Joseph Arthur de Gobineau (1816 -1882) uważał, że istnieją 3 rasy:
Niektórzy autorzy wyróżniają cztery lub pięć ras, podczas gdy inni naliczyli ich kilkadziesiąt.
Rasa biała (kaukaska)
Rasa czarna
(negroidalna)
Rasa żółta
(mongoloidalna)
ETNICZNOŚĆ
to zespół cech charakteryzujących daną społeczność w sposób niepowtarzalny, co pozwala na łatwe odróżnienie jej od innych. Przynależność do danej grupy etnicznej zależy od takich czynników jak:
język;
historia;
pochodzenie;
religia;
strój
Grupy mniejszościowe ( grupy etniczne ):
Mniejszością narodową jest grupa, która spełnia następujace warunki:
jest mniej liczebna od pozostałej części ludności;
w sposób istotny odróżnia sie od pozostałych obywateli: językiem, kulturą lub tradycją;
dąży do zachowania swojego języka lub tradycji;
jej przodkowie zamieszkują obecne terytorium od conajmniej 100 lat;
utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwem
Mniejszość etniczna w odróżnieniu od mniejszości narodowej nie posiada i nigdy nie posiadała własnego państwa, które zgodnie z funkcjonalną teorią powstania państwa jest najwyższą formą rozwoju grupy społecznej.
– grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Z jednej strony mniejszości etniczne zwykle starają się zachować swoją odrębność. Z drugiej strony zwykle podlegają procesom asymilacji kulturowej.
Pozatym mieszkają u nas 4 mniejszości etniczne:

Karaimi
Łemkowie
Romowie
Tatarzy
Ogółem stanowia 1,5 % obywateli polskich
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.


Przed II wojną światową Polska była krajem wieloetnicznym. Na ziemiach Polski mieszkali przedstawiciele co najmniej kilkunastu narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy, Żydzi i Łemkowie.
Działania wojenne i ich polityczne konsekwencje sprawiły, że Polska stała się krajem hoomogenicznym, w którym mniejszości narodowe nie stanowią więcej niż 2 - 3 % ogółu ludności.
Uprzedzenia, dyskryminacja, rasizm
Uprzedzenia- dotyczą opinii i postaw jednej grupy wobec drugich. Osoba uprzedzona opiera swoje poglady na pogłoskach, a nie na bezpośrednich danych, i niechętnie je zmienia nawet pod wpływem nowych informaji.

Uprzedzenia często opierają się na stereotypach.
W Polsce jest 9 mniejszości narodowych:
Białorusini
Czesi
Litwini
Niemcy
Ormianie
Rosjanie
Słowacy
Ukraińcy
Żydzi
Istnieje wiele definicji dykryminacji.
Jedna z nich określa ten stan jako mniejsze szanse dostępu do rozmitych dóbr społecznych (wykształcenia, zawodu )tylko dlatego, że ktoś jest członkiem jakies grupy będącej przedmiotem sterotypu bez uwzględnienia jego indywidualnych zasług i kwalifikacji.
tchórzliwi
awanturnicy
bogaca się na krzywdzie innych
zamożni lichwiarze
kupcy lub bankierzy
Żydzi
nie asymiluja się z innymi
potajemnie przejmuja władzę nad światem
znamy sporo sterotypów
Na czym polega dyskryminacja ?
Rasizm- zespół pogladów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne.
Rasizm instyucjonalny- koncepcja ta powstała w końcu lat XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Głosi ona, że rasizm nie dotyczy jedynie pogladów nieznacznej mniejszości, ale przenika również "tkankę społeczna".
Źródła rasizmu i dyskryminacji na tle etnicznym

Interpretacje psychologiczne:
stereotypy "kozły ofiarne"
osobowości autorytarne
Interpretacje socjologiczne:
etnocentryzm- nieufność względem osób należących do danej kultury ze skłonnościa do oceniania kultur innych narodów
hermetyczność - zamknięcie się innych przed wpływami z zewnątrz
rozdział zasobów -przejawia się w nierównej dystrybucji bogactw i dóbr materialnych.
mniejszości narodowe
mniejszości etniczne
Integracja etniczna i konflikt etniczny
W dobie globalizacji wiele krajów doświadacza korzyści płynacych z rożnorodności etnicznej i jednocześnie na całym świecie narastają konflikty etniczne, co grozi rozpadem niektórych państw etnicznych.


Jak zachować różnorodność etniczną i zapobiec konfliktom na tle etnicznym?
1. Asymilacja
2. Typologia narodów
3. Pluraliz kulturowy
Konflikt etniczny
Czystki etniczne - polegają na tworzeniu obszarów homogenicznych pod względem etnicznym poprzez usuwanie z nich innych narodowości;
ludobójstwo - oznacza systemetyczną i fizyczną eliminację jednej grupy etnicznej przez druga.
Migracja to przenszenie się ludności z jednego regionu do innego, związana z przekroczeniem przez jednostki granic państwowych, wzrosła po drugiej wojnie światowej i nadal rośnie w miarę postępu globalizacji.
Imigracja - napływ ludności do danego kraju w celu osiedlenia sie w nim.

Emigracja - odpływ ludnośi z kraju w celu osiedlenia sie gdzie indziej.
Kierunki migracji globalnej:

nasilenie
zróżnicowanie
globalizacja
feminizacja
Diaspory świata
Pojęcie "diaspora" odnosi sie do populacji etnicznej rozrzuconej po świecie, poza krajem ojczystym często w skutek konieczności spowodowanej dramatycznymi okolicznościami
Często mówi się o diasporze żydowskiej lub afrykańskiej jako populacji rozproszonych po świecie w efekcie ludobójstwa i niewolnictwa.
Dyskryminacja może przyjać postać
bezpośredniej lub pośredniej.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Barbara Jóźwiak
Kinga Hunek
Mniejszość etniczna
Full transcript