Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pozabankowe formy inwestowania

No description
by

Michał Milewski

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pozabankowe formy inwestowania

Inwestowanie - Co to jest?
Jest to lokowanie przez podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne wolnych środków pieniężnych w sposób zapewniający w przyszłości osiagnięcie zysków.
Podział inwestycji
Obligacje
Są to papiery wartościowe, których emitent (wystawca obligacji) jest dłużnikiem obligariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się do ich wykupu wraz z odsetkami

Akcje
Bony skarbowe i weksle
Pozabankowe formy inwestowania
Ze względu na przedmiot inwestycji
Inwestycje rzeczowe - przedmiotem takiej inwestycji jest coś materialnego
Inwestycje finansowe - przedmiotem takiej inwestycji jest coś niematerialnego (tzw. instrument finansowy)
papiery wartościowe dłużne
papiery wartościowe własnościowe
Ze względu na podmiot
inwestowania
Inwestycje prywatne
Inwestycje komunalne
Inwestycje państwowe
Jest to najczęściej spotykany rodzaj papierów wartościowych własnościowych, które potwierdzają uczestnictwo ich właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Jej klasyfikacji dokonuje się biorąc pod uwagę sposób przenoszenia własności i uprawnienia ich właścicieli.
Emisja Akcji to wprowadzenie akcji przez podmioty gospodarcze do obiegu na rynku kapitałowym. Spółka akcyjna może dokonać emisji:
prywatnej- przeznaczonej wyłącznie dla danego adresata;
zamkniętej- dla danego okręgu przedsiębiorców;
otwartej- dla innych potencjalnych inwestorów;
publicznej- dla dużej liczby drobnych inwestorów.
Rodzaje obligacji
obligacje skarbowe - emitentem jest Skarb Państwa
obligacje gminne (komunalne) - emitentem jest gmina lub związek gmin
obligacje przedsiębiorstw

Cena akcji
Każda akcja ma określoną wartość nominalną.
Spółki oferują nabywcom swoje akcje po cenie emisyjnej.
Cena po jakiej inwestorzy dokonują obrotu akcjami między sobą w tzw. obrocie wtórnym to cena transakcyjna.
Średnia cena transakcyjna nazywana jest rynkową.
RODZAJE AKCJI
Podział wg sposobu przenoszenia własności
imienne
na okaziciela
Podział wg uprawnień właścicieli akcji
zwykłe
uprzywilejowane
Bony skarbowe
to krótko terminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, z terminem wykupu do 1 roku. Ich sprzedarz odbywa się z dyskontem, czyli za cenę niższą niz suma, na którą opiewają.
Weksle
to papiery wartościowe stwierdzające zobowiązanie ich wystawcy do zapłacenia wskazanej osobie lub ich okazicielowi danej kwoty pieniędzy w określonym terminie.
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE

Fundusz inwestycyjny
to instytucja finansowa zarządzająca pieniędzmi indywidualnych inwestorów.
W przypadku funduszy otwartych pieniądze przelicza się na
jednostki uczestnictwa
,
w przypadku zamkniętych – na
certyfikaty inwestycyjne.


JAKĄ FORMĘ INWESTYCJI WYBRAĆ?
JAKĄ KWOTĘ ZAMIERZAM PRZEZNACZYĆ NA INWESTYCJĘ?
JAK DŁUGO MA TRWAĆ INWESTYCJA?

JAKIE RYZYKO JESTEM W STANIE ZAAKCEPTOWAĆ?

JAK PŁYNNE MAJĄ BYĆ MOJE OSZCZĘDNOŚCI?
Ze względu na cel
inwestowania
Inwestycje bezpośrednie
Inwestycje portfelowe
Full transcript