Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

เครื่องมือ 7 ชิ้น

เพื่อศึกษาวิถีชุมชน
by

Pat Chatiketu

on 15 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of เครื่องมือ 7 ชิ้น

การแพทย์พหุลักษณ์
(Pluralistic medicine system)

Professional sector
Folk sector
Popular sector

Community History
Geo-Social Mapping
ปฏิทินชุมชน
แบ่งกลุ่มเครื่องมือตามทฤษฎีใหม่ในการ สร้างเสริมสุขภาพ (Watt, 2002)
Formal vs. Informal groups
Family tree
Family pedigree
Genealogic chart

2012
Toothache Plant (Szechuan Button)
คราดหัวแหวน (ผักเผ็ด)
หมอพื้นบ้าน
ระบบสุขภาพชุมชน
ฝึกทักษะการสนทนาด้วย
เครื่องมือ 7 ชิ้น
มิติเวลา
ทุนทางสังคม
ประวัติศาสตร์ชุมชน
ประวัติบุคคลสำคัญ
ปฏิทินชุมชน
ผังเครือญาติ
แผนที่เดินดิน
การแพทย์พหุลักษณ์
โครงสร้างองค์กรชุมชน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน
คติของผู้คนที่มีต่อระบบสุขภาพระบบต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิต
และความเป็นมนุษย์
จังหวะเวลาการเข้าหาชุมชน ผ่านกิจกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม การค้าขาย ในชุมชน
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่รวมกลุ่มกันในชุมชน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ความสัมพันธ์โดยสายเลือด
Salutogenic Model
ถ้าคุณเป็น
7
เครื่องมือ
ชิ้น
แกงแค
คนด้อยโอกาส
(คนจน คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้พ้นโทษ)
คนพิการ
ผู้สูงอายุ (ติดเตียง)
ใครจะดูแลคุณ?
ฝึกทักษะการสนทนาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล
ช่วงสำรวจลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (สังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม
)
การทำแผนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
แบบแผนทางวัฒนธรรม
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานที่และบริบท
ลักษณะทางสังคม
ตัวละครที่เกี่ยวข้อง
ช่วงสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน (สัมภาษณ์ และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม)
สัมภาษณ์
สังเกต
ถามถึงสารทุกข์สุกดิบ ของลูกหลาน
ถามคำถามจากการสังเกตข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว (เช่น พระเครื่อง รอยสัก) และของใช้ภายในบ้าน (เช่น รูปภาพบนผนัง ของที่ระลึกจากต่างประเทศ) รวมทั้งเข้าไปช่วยงาน หรือ ทดลองทำดูบ้าง
Timeline
บริบทของพื้นที่ - ประชากร และการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ชุมชน
Timeline

ประวัติชีวิตบุคคล
ผังเครือญาติ
แผนที่เดินดิน
โครงสร้างองค์กรชุมชน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
พื้นที่ในการรวมตัวกัน
วินมอเตอร์ไซค์
สหกรณ์
ชมรมผู้สูงอายุ
เทศกาล
โอกาสพิเศษ

ให้ลงชุมชนไปทำอะไร?
1. ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อเข้าใจ
ความเป็นมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ส่งผลต่อโลกทัศน์ และการดำเนินชีวิต
2. ไปฝึกทักษะการสังเกตชุมชน และการสนทนากับคนแปลกหน้า
3. ฝึกการจับใจความ สรุปและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
4. ไปเที่ยว unseen กรุงเทพฯ
ถูกตีกรอบด้วย Research question (คำถามนำวิจัย) ซึ่งเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม
วิจัยเพื่อทำความเข้าใจในการให้ความหมาย (สัญญวิทยา) บทบาท (Roles) กฎเกณฑ์ (Rules) กระบวนการ (Process) รวมทั้ง โครงสร้าง (แนวคิด Structuralism)
จดบันทึกอย่างละเอียด เพื่อนำไปนำเสนอ
นำเสนอข้อมูลที่ต้องอาศัยทักษะทางการเขียน มากกว่าการใช้ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
มีความเป็นวิชาการสูง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวทางการสังเกต
สังเกตทุกอย่างที่ขวางหน้า
มองหาสิ่งที่เด่นในสถานการณ์ที่ทำการสังเกต
มองหาสิ่งที่ขัดแย้งกัน
มองหาสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับกลุ่มคนที่สังเกต
มองหาส่วนที่ขาดและส่วนที่เกิน
แนวทางตั้งคำถามสัมภาษณ์
เน้นประสบการณ์ในชีวิตจริง (Timeline และจุดเปลี่ยนของชีวิต)
ให้ความสำคัญกับความหมาย (การเจ็บไข้ได้ป่วย อาชีพ พ่อแม่ลูกหลาน หวย)
ให้ผู้ให้ข้อมูลบรรยายประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึกนึกคิดต่อประสบการณ์
ตั้งคำถาม “ทำไม” หลังจากฟังเรื่องเล่าจนจบ
มีความละเอียดอ่อนในการตั้งคำถาม
รับฟังข้อมูลด้วยใจที่เปิดกว้าง ไม่ตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ชอบหรือไม่ชอบ
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสังเกต
ทักษะทางภาษา
ความเป็นคนช่างสังเกต
ทักษะในการจำ
ทำตัวเป็นคนอยากรู้อยากเห็น
ศิลปะในการทำตัวกลมกลืนกับคนใน
ทักษะในการบรรยายให้เห็นภาพ
แยกแยะความเห็น ข้อเท็จจริง หรือ ความเป็นจริง

Evolution
conflict
technological
determinism
Life course
social environment and health
Life course analysis
salutogenic model
social capital
เรียนรู้อะไรจากวิชานี้
ตัวตน (ประวัติศาสตร์ชุมชน คนสำคัญ ปฏิทินชุมชน)
คนรอบข้าง (ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน แผนที่เดินดิน
ตัวการ (social determinants of health)
เพราะผู้ดูแลมีส่วนสำคัญมากใน การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผสอ. กับ ผู้ดูแล (ผังเครือญาติ ประวัติผู้ดูแล?)
กิจวัตรของผู้ดูแลในแต่ละวัน (คล้ายกับปฏิทินชุมชน แต่เอามาประยุกต์กับการดูแล ผสอ.)
ทุนทางสังคมของผู้ดูแล และ ผสอ. (การพึ่งพิงวงใน - เครือญาติ และวงนอก - โครงสร้างองค์กรชุมชน) คนที่มีทุนมาก จะได้รับการดูแลดีกว่า?
แนวทางการดูแล ผสอ. ที่ผู้ดูแลเชื่อ นำไปใช้ และไม่นำไปใช้ (Salutogenesis ระบบสุขภาพชุมชน และความรู้การแพทย์พหุลักษณ์ด้านต่าง ๆ ทั้ง Professional, popular, folk sectors)
Full transcript