Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diktanalys - jämförelse mellan Coolio och Villon

No description
by

Emma Norin Askman

on 19 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diktanalys - jämförelse mellan Coolio och Villon

Coolio
Lista alla
likheter
i De hängdas ballad och Gangsta's Paradise och ge citat som bevisar. Gå igenom varje analysnivå i analysmallen.
Skriv en jämförande analys
Första stycket: Första intrycket
Andra stycket: Innehåll och motiv, titel
Tredje stycket: Berättarperspektiv och personer
Fjärde stycket: Miljö
Femte stycket: Språk, stilfigurer och form
Sjätte stycket: Tema
Epitafium i balladform

som Villon skrev
om sig och sina kamrater medan de
väntade på att bli hängda

O bröder, ni som överlever oss,
döm inte våra gärningar för hårt.
Gud har väl misskund just med er förstås
-så visa misskund med oss och med vårt!
Fem, sex vi hänger, vi har straffats svårt,
och köttet, som vi alltför mycket gött,
har ruttnat bort och är ej längre kött.
Av kroppens lust platt intet står oss åter.
Så skratta ej åt liv som är förött,
men bed till Gud att alla han förlåter.
Begabba inte, bröder, denna bön
och slå ej bort vår vädjan med förakt.
Vårt oförnuft till sist fått sin lön
och rättvist lagen slog oss med sin makt,
men bed till Jungfruns son om värn och vakt!
För all vår rädslas skull, böj knä, böj knä!
Vi dinglar liksom han på korsets trä
i solens vita brand och regn som gråter.
Den som är hängd blir själv så lätt disträ.
men bed till Gud att alla han förlåter!
Sol har oss bränt och regnet har oss blött,
så svartnar vi och möglar vi i hyn
och korparna har slitit i vårt kött
och hackat både skägg och ögonbryn.
För en gångs skull högt lyfta över dyn
vi gungar oavlåtligt av och till
och rasslar runt precis som vinden vill.
Och intet mer än korpen står oss åter
-vår sista slamsa kött är vittnesgill.
Men bed till Gud att alla han förlåter!
ENVOI
Prins Jesus, du som över allting rår,
var mild mot oss, så att helvetet ej får
makt över oss till intet står oss åter.
Bespotta, mänska, ej vår lott så svår.
Men bed till Gud att alla han förlåter.

Svensk tolkning av Axel Österberg
Analysera dikten
Vilka känslor väcker dikten? Blir du upprymd eller nedstämd? Vilka ord eller meningar reagerar du särskilt på? Varför?
Stilfigurer
De hängdas ballad
Gangsta's Paradise
Jämförelse
1. Arbeta i en grupp med fyra deltagare. Läs "De hängdas ballad" och "Gangsta's Paradise".

2. Analysera dem först muntligt, en i taget. Använd analysmallen "Analysera dikten" här till vänster. Följ lärspåret i den här prezin.

3. Skriv sedan tillsammans i gruppen en jämförande analys. Dela den jämförande analysen med hela den
egna gruppen
,
responsgruppen
(som jag ger er) samt med
mig
, i Google Docs.

4. Vi läser alla analyser tillsammans i klassrummet, i helklass, med hjälp av projektor. Ni kommer alla att få en responsgrupp som ni ger feedback till. Man kan säga att ni redovisar varandras texter i klassrummet.
En jämförande diktanalys
Bra jobbat!
Klassrumsövning i storgrupp, med kamratrespons
Francois Villon
Vad betyder att visa misskund med någon?
Vad är ett epitafium?
Vad betyder förödande, föröda och förött?
Vad betyder begabba?
Vad betyder värn?
Vad betyder disträ?
Vad är dy?
Vad betyder oavlåtligt?
Vad betyder lott?
Ditt första intryck
Innehåll och motiv
Vad är diktens huvudsakliga innehåll? Händer något? Handlar det om stämningar? Kan du hitta diktens motiv (typsituation)?
Berättarperspektiv och personer
Vem talar i dikten? Är den skriven i jagform? Vilken bild får du av diktens jag? Vilka andra nämns i dikten? Vilken relation har de i så fall till diktjaget?Saknas en tydlig berättarröst? Hur påverkar det läsaren?
Miljö
Beskriver dikten en speciell scen eller miljö? Hur ser det ut där? Nämns geografiska platser? Saknas en yttre miljö? Är landskapet diktarens inre landskap? Hur beskrivs det?
Titel
Ibland finns det ingen titel, men om det ger det så är den förmodligen viktig. Hur samspelar den med innehållet?
Tema
Vad är grundtanken och innebörden med dikten? Ibland kan temat utvecklas till ett budskap. Ser du ett sådant?
Språk, stilfigurer och form
Hur är dikten skriven? Förekommer bilder, symboler eller andra stilfigurer? Vilken effekt skapar de? Finns det ord som används på ovanliga sätt? Finns det nya påhittade ord? Är språket gammaldags? Är formen bunden eller fri? Hur skapas rytm i dikten? Förekommer rim?
Anafor: Att upprepa ett ord eller en fras i början av flera meningar efter varandra.
Jag driver utåt, jag driver bortåt, jag driver utan mål.
Besjälning: Att ge döda ting, eller naturen, mänskliga drag.
Väggarna andas
Liknelse: En jämförelse mellan två begrepp.
Rynkig som en runsten
Metafor: En liknelse utan ordet "som".
En bur av solstrålar
(om en balkong).
Motsättning eller kontrast: Motsatser ställs mot varandra i dikten.
Ljus och mörker, lust och smärta.
Oxymoron: När man sammanför två ord som egentligen motsäger varandra.
Fulsnygg, levande död, en mjuk sten.
Personifikation: Att ge abstrakta begrepp mänskliga egenskaper.
Hatets grymma ansikte.
Form
Hur ser radbrytningen ut? En enhet rader kallas
strof
- hur många sådana finns? Är de långa eller korta? Följer dikten ett visst bundet
versmått
(ett rytmiskt mönster som exempelvis blankvers, sonett eller hexameter) eller är den
obunden, fri
? Är dikten rimmad med exempelvis
allitteration
(flera ord intill varandra inleds med samma bokstav eller har betonade vokaler). Finns det slutrim? Parrim?
Tänk på att hela tiden
jämföra
båda
dikterna i
samma
stycke.
Textdisposition
Lista alla
olikheter
i dikterna och ge citat som bevisar. Gå igenom varje analysnivå i analysmallen.
Full transcript