Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociaal-emotionele begeleiding & Probleembenadering in Schoolverband

Online ondersteunende sociaal-emotionele & begeleidingsinformatie in de vorm van thematische interactieve methodische e-zine Ontwikkeling & Begeleiding dat wetenschappelijke inzichten & methodieken wil vertalen naar de onderwijs- & opvoedingspraktijk

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociaal-emotionele begeleiding & Probleembenadering in Schoolverband

BRUG TUSSEN WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN METHODIEKEN EN PRAKTIJKTOEPASSING
E-MAGAZINE
ONTWIKKELING & BEGELEIDING

biedt ondersteunende
sociaal-emotionele &
opvoedingsinformatie
. thematisch
. interactief
. procesgericht
. handelingsgericht
. contextgericht
OP WWW.OPVOEDING.BE
REEDS 700 THEMANUMMERS
BESCHIKBAAR

VRIJ TOEGANKELIJK VIA
DOWNLOADEN ADOBE PLAYER

Adobe player meldt zich automatisch
. TE VINDEN ONLINE
. MAAR OOK ALS THEMAFOLDER

. Geheel van folders onder meer professioneel te gebruiken
als begeleidingsinformatiekoffer

. Selectie van folders te bundelen tot vormingsbundel of -werk

. Lezing, workshop en infostand mogelijk.
Elk themanummer bevat vormingsonderwerp en vormt er
de tekstweergave en het opdrachtmateriaal voor.
voor

. gezin

. school

. voorziening
. Ga eenvoudig naar www.opvoeding.be.
. Onderaan het scherm word je dan gevraagd of je de Adobe player
wil installeren : klik installeren aan.
. Vervolgens kom je op de downloadsite van Adobe. Je bevestigt
dat je de player wil installeren.
. Zonodig extra's uitvinken (zoals installeren Chrome, Google toolbar
en Norton Security Scan)
. Van dan af verloopt alles automatisch en zie je de hele
openingspagina van www.opvoeding.be verschijnen.
. Duurtijd installeren : een 20-tal seconden.
Klik hier voor start demo installatie
Sociaal-emotionele begeleiding &
Probleembenadering in Schoolverband

GROEI IN EIGEN MOGELIJKHEDEN VAN LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN
VIA ondersteunende INFORMATIE online
. vanuit een zelf- en sociaal empowerend denken
. vanuit een subsidiair denken (kleinste eenheid & middel eerst)
. vanuit een ondersteuningsdenken
. vanuit een oplossingsgericht denken
. vanuit een meta omgangsgericht denken (cfr. mindfulness)
. vanuit een referentieel denken (waar om heen)
. ... meerlagig
leerkrachten en leerlingen beide zelf sterker maken
hiervoor de nodige vrij toegankelijke online tools aanreiken
. Alle nummers zijn orgineel voor het internet ontwikkeld
. Ze zijn opgenomen een alfabetisch geordende vrij consul-
teerbare databank
. Ze gaan over heel diverse onderwerpen, te maken met
ontwikkeling, opvoeding, communicatie, interactie
Het onafhankelijk e-magazine heeft als enige doelstelling :
Slechts een deel van wetenschappelijke verworvenheden terug te vinden in de opvoedingspraktijk.
Veelal teruggevallen op telkens dezelfde benaderingswijzen.
Anderzijds zijn wetenschappelijke bevindingen moeilijk vertaalbaar in dagelijkse praktijk.

E-magazine tracht deze leemte te vullen
In de themanummers wordt gekozen voor een competentiebevorderende benadering.
. Dit zowel voor leerkrachten als leerlingen,
als twee gelijkwaardige, (inter)actieve agents en sporen.
. Er wordt gezocht meer mogelijkheden en tools beschikbaar
te stellen, eerder dan hen tot verandering te brengen.
. Zo preventief gerichter en met meer succes op concrete
situaties in begeleiding en ontwikkeling weten inspelen.
Elk ontwikkeld themanummer moet voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria :
. wetenschappelijk onderbouwd
. informatief
. thematisch
. procesgericht
. handelings-& contextgericht
. gebruiker-gecentreerd
. methodisch
. interactief
. ervaringsgericht
. begrijpelijke taal
. breed doelpubliek-gericht
. minimale voorkennis vereist
. illustratief
. vernieuwend
. competentieverhogend
. gemakkelijk toegankelijk
Informatie aanreiken voortbouwend op eigen ervaring speelt sleutelrol :
. Door meer bewust of anders naar begeleidingssituatie te kijken
een meer bewuste of passende begeleidingsreactie mogelijk maken.

. Door het interactieve element in elk nummer laten aanknopen bij eigen ervaren
en een nieuwe ervaring op gang brengen met nieuwe mogelijkheden om het eigen
handelen een meerwaarde te geven.

. In de praktijk vaststellen er toch veelal zelf voor te staan en hoe met behulp van
informatie als hulpbron dit zelf waar kunnen maken.
Handelingsonzekerheid en
handelingsverlegenheid wegnemen door:

. zichtbaar maken van aanwezige
processen (welke)

. en hoe hierop te kunnen inspelen (hoe)

E-magazine is psycho- en socio-educatief,
gaat over welke processen en welke interacties :

. zicht geven
. verwoorden
. ervaarbaar maken
. werkbaar maken

Zo vaardigheid bijgebracht om :
. met meer inzicht
. met meer impact te handelen
Geen in vraag stellen,
wel onderbouw
en ondersteuning.


Aanreiken van zeker metaniveau
bij concreet denken en handelen
in begeleidings- & probleemsituaties :

. zo meer bewustheid
. zo meer inzicht
. zo ruimere horizon
. zo meer keuzevrijheid en -moment
. zo meer afstemmen
. zo meerwaarde
. zo meer grip, controle en sturing

Focussen op eigenheid, eigen antwoorden en eigen taal :

. Eigenheid van leerkracht en leerling aan bod laten komen en tot zijn recht laten komen.
Niet aanwezige processen en interacties verstoren, maar ze aan kwaliteit laten winnen.

. Niet van buitenuit aangeven en opleggen,
maar uitgaan van wat van binnenuit aanwezig, wat en hoe iets voor leerkracht en leerling
is en ondersteunen van eigen antwoorden te vinden.

. Niet in een taal eigen aan professionelen of deskundigen, maar in de taal van
volwassen leerkrachten of leerling als kind- en jongere-in-ontwikkeling
om wie het uiteindelijk draait. Zo afzonderlijke themanummers
gericht op jongeren


In de eerste plaats gericht op preventie : oplossingsgericht
Tegelijk heel wat informatie bruikbaar in problematische situatie : probleemgericht

Themanummers ook offline als themafolder beschikbaar :
Zo stelt Grusec in haar onderzoek vast dat volwassenen vaak wel over de nodige opvoedingsvaardigheden beschikken.

Maar dat de ermee samengaande gedachten en overtuigingen maken minder succesvol te zijn.

Daarnaast blijken de omstandigheden vaak niet ideaal of passend voor het aanwenden van hun beschikbare vaardigheid.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een in ontwikkeling zijnde digitale bibliotheek
die een verzameling bevat van beschikbare online wetenschappelijke informatiebronnen :

. wetenschappelijke nieuwsbronnen

. wetenschappelijke databanken

. wetenschappelijke online tijdschriften
EIGEN PROFIEL
. Belang van inbreng recente wetenschappelijke ontwikkelingen : aandacht voor het het informatieverwerkings-, het cognitief psychologisch en neurowetenschappelijk, het referentieel en schema-paradigma.

. Onderscheid met bijvoorbeeld Triple P, onder meer :
. Europese-Vlaamse ontwikkeling
. Gratis en vrij toegankelijk (non-profit)
. Open source (aanvul- en aanpasbaar)
. Laat zien dat kleinschalig
alternatief mogelijk is
. Wetenschappelijk én filosofisch onder-
bouwd : zet aan tot persoonlijke invulling,
werkt inspirerend
. Pro-actieve eerder dan reactieve bena-
dering (belonen-straffen)
. Behoud van complexiteit en diversiteit,
met open blik en eigen afstemming
. Zowel volwassene- als kindgericht
. Aandacht voor wederkerigheid en con-
text
. Inclusief en cultuurimpliciet
. Aandacht voor bewustwording aanwe-
zige processen en invloeden
. Aandacht voor het communicatieve,
bijvoorbeeld bij problemen
. Belang van het cognitief-inhoudelijke
. ...
Nog vragen ?
Bezoekersprofiel :
. In Nederland traditie van veelvuldig online consulteren :
Ouders.nl (community) : 300 000 bezoekers per maand
Kiind.nl (e-magazine) : 10 000 bezoekers per maand

. In Vlaanderen lang niet zo een traditie,
vandaar noodzaak voorstelling in mededelingen
ZICHTBAAR & WERKBAAR
.overwegings- &
.keuze-
moment
inschakelen
Drie aandachtspunten in samenleving :


ervaren kwetsbaarheid
bij leerlingen
:
-> sociaal-emotionele begeleiding
huidige aandacht voor burn-out jongeren
huidige aandacht voor pesten als kwetsbaarheidsprobleem
als ervaren onrecht

ervaren kwetsbaarheid
bij leerkrachten
:
-> probleembenadering
huidige aandacht voor minder presterende
leerkrachten (12 % secundair onderwijs)
verloop & ondersteuningsnood (keuze, coaching, bijscholing,
hoe ervaren problemen aanpakken, ...)

ervaren kwetsbaarheid
in omgevingscontext
:
-> contextbenadering
huidige aandacht om voldoende rekening te houden met
zwakte en zwakkeren in samenleving (inclusie, ondersteuning,
M-Decreet, recht op ongelukkig-zijn, ...)

Vandaag is wetenschappelijk bijblijven een must.

Zo volgen denk- en werkmodellen in de zorg- en hulpverleningsveld elkaar voortdurend op :
Waar voorheen nog gevestigde modellen rond de waartoe-vraag centraal stonden, zoals systeem- en contextueel denken,
gevolgd door modellen rond de waaraan-vraag, zoals empowerment, ondersteunings-, oplossings- en coachingsgericht werken,
verschenen kortelings modellen rond de waartegenover- vraag, zoals aandachtsgericht werken, mindfulness, acceptance and commitment therapy of ACT en meta-omgangsgericht.
Thans treden modellen rond de waaromheen-vraag naar voor, zoals schemadenken, identiteitsdenken en
(p)referentiële begeleiding, alsook neurocognitieve invalshoek
waartoe
waaraan
waar-
tegenover
waar-
omheen
MEER-
LAGIG
'TRANS-
LATIONAL'
te vinden op www.knows.ac
met gebruikersnaam en wachtwoord
De informatieve nummers :

zijn thematisch

staan alfabetisch

er zijn afzonderlijke schoolnummers
voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders

en jongerennummers
voor leerlingen en klassegroep
Meer info : info@opvoeding.be
info : info@opvoeding.be
lezing, workshop of infostand
over thema's mogelijk
Full transcript