Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OSNOVNA OBILJEŽJA SVJETSKE POLJOPRIVREDE

No description
by

Josipa Valentić

on 22 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OSNOVNA OBILJEŽJA SVJETSKE POLJOPRIVREDE

OSNOVNA OBILJEŽJA SVJETSKE POLJOPRIVREDE
zelena revolucija
skupni naziv za niz mjera tj.modernizacije koja je potakla drastičćcan porast produktivnosti usjeva tijekom 20.st. kao rezultat napretka u poljoprivredi i komercijalizaciji proizvodnje
POJAM I PODJELA
Poljoprivreda je glavna primarna djelatnost.
Poljoprivreda se dijeli na grane biljne proizvodnje te na grane stočarske proizvodnje.

Poljoprivreda je gospodarska djelatnost koja iskorištavanjem zemljišta i uzgojem korisnih biljaka i životinja proizvodi primarne proizvode biljnog i životinjskog podrijetla.
ratarstvo
povrtlarstvo
voćarstvo
vinogradarstvo
govedarstvo
konjogojstvo
svinjogojstvo
ovčarstvo
kozarstvo
peradarstvo
PROIZVODNA OBILJEŽJA POLJOPRIVREDE
načččcin iskorištavanja zemljišta
razlike u načcinu iskorištavanja
sesilna(stacionarna) poljoprivreda
ili
nomadska(pokretna)poljoprivreda
veććca uloga ratarstva ičli stočcarstvač
specijalne(posebne)kulture
monokultura ili polikultura
tržišna(komercijalna)ili autarkicčna(samoopskrbna)poljoprivreda
prirodni čcimbenici
klima
Kod klime je bitna kombinacija temperature i padalina.
reljef
Kod reljefa na mogućcnost uzgoja kultura utjecu nadmorska visina,nagibi(inklinacija) i izloženost padina (ekspozicija)
tlo
Povezanost tla i kultura vidljiva je osobito kod žitarica,koje najbolje uspjevaju na humusnim crnicama.
društveni čcimbenici
radna snaga
kapital
tržište
državna
poljoprivredna
politika
običcaji
kulturno naslijeđdje
ekološki cinitelji
USMJERENJA U POLJOPRIVREDI
Sve se površine namijenjene poljoprivredi prikazuju prema glavnim
kategorijama zemljišta.
oranice
vrtovi
voćcnjaci
vinogradi
livade
pašnjaci
šume
Poljoprivreda može biti usmjerena na tri karakterističcne proizvodne grane.
ratarstvo
-vrlo stara djelatnost,uzgoj
raznovrsnih kultura
stočcarstvo
-većca ulaganja u razvoj,
više ljudskog rada,većci
prihodi
specijalne kulture
(intenzivne)
-voćcnjaci s maslinicima,
vinogradi te povrtlarska
proizvodnja
AGRO-SOCIJALNA OBILJEŽJA POLJOPRIVREDE
Veličcina posjeda,oblici vlasništva i radna snaga u gospodarstvu glavna su agro-socijalna obilježja poljoprivrede.
veličcina posjeda
oblik vlasništva
radna snaga
Tijekom 80-ih godina 19.st. iskustva razvijenih zemalja pokazala su da je donja granica veličcine posjeda usmjerenih na ratarsko-stočcarsku proizvodnju 20 ha,a da se optimalni rezultati postižu na posjedima većcima od 50 ha.
U procesu okrupnjivanja sitnoga i razbacanog posjeda primjenjuju se mjere arondacije i komasacije.
Arondacijom se grupiraju razbacane zemljišne čcestice.
Komasacijom se provodi nova organizacija zemljišnih cestica unutar jedne katastarske opcine.
U svjetskoj poljoprivredi postoje posjedi u privatnom,
zadružnom i državnom vlasništvu.
U razvijenim zapadnim zemljama tradicionalno prevladavaju privatni posjedi:
obiteljski(farme) ili razliciti tipovi veleposjeda.
Oblik vlasništva višestruko se odražava na karakteristikama posjeda(velicina,mehanizacija) i na njihovoj proizvodnji (produktivnost,specijalizacija).
Od svih oblika najdjelotvorniji se pokazao privatni obiteljski posjed.
Može biti obiteljska,
najamna ili kombinirana.
TEHNICKO-ORGANIZACIJSKA OBILJEŽJA POLJOPRIVREDE
Bitna je tehnicčka opremljenost gospodarstva strojevima,razlicitom opremom i gospodarskim zgradama.
Sve se više brine o izboru sjemena pojedinih kultura i pasminama stoke.
U tehnicko-organizacijska obilježja ubrajaju se i pitanja uređdjenja zemljišta(komasacijski radovi,odvodnja i natapanje)
POLJOPRIVREDA I EKOSUSTAV
Odnos poljoprivreda-ekosustav
Postoji prosperitetna, ali i preintenzivna poljoprivreda.
Visokorazvijene zemlje imaju intenzivnu te jako razvijenu poljoprivredu,dok slabo razvijena i zaostala poljoprivreda egzistira u siromašnim zemljama,posebno podsaharska Afrika.
Poljoprivreda visokorazvijenih zemalja postala je, tijekom intenzivnih procesa komercijalizacije, agrotehnološkog razvoja i specijalizacije, preintenzivna.
Rješenje je nađdjeno u razvoju ekološke (biološke odnosno alternativne)poljoprivrede,tj.takve koja omogucava gospodarsko-ekološko jedinstvo.
Usmjerenje na ekološku poljoprivredu jačcalo je i zbog osjetljivosti dijela javnosti na uporabu genetičcki preinačcene hrane,
Drugaciji se problemi javljaju u poljoprivredi tropskih zemalja.
Posebno je znacajna desertifikacija-širenje pustinja, kao posljedica klimatskih promjena,ali i djelovanja covjeka.
U tropskim podrucjima izrazit je još i proces laterizacije,ispiranja humusa i silikata,a povecanja u tlu oksida željeza i aluminija,osobito nakon sjece šuma što dovodi do smanjivanja plodnosti tla,
Za sušne krajeve znacajan je proces salinizacije(zaslanjivanja) te osobito erozije tla (vjetrom,vodom).
ŠTO SMO NAUČCILI? :)
1.Što je poljoprivreda?
2.Što ukazuje na proizvodna obilježja poljoprivrede?
3.Navedite bar 2 cimbenika o kojima ovise razlike u nacinu iskorištavanja zemljišta.
4.Koji su prirodni,a koji društveni cinitelji utjecali na nacin iskoristavanja zemljišta?
5.Nabrojite 3 proizvodne grane poljoprivrede.
6.Koja su glavna agrarno-socijalna obilježja poljoprivrede?
7.Kakva je poljoprivreda visokorazvijenih zemalja?
8.Objasni pojmove: arondacija,komasacija, desertifikacija,laterizacija te salinizacija.
Hvala na pozornosti!
Full transcript