Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

regulated and prohibited drugs

No description
by

Victorija Deldio

on 4 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of regulated and prohibited drugs

Lipunang Sibil
Anti-Rape Law (1997)
-->tinatawag din lipunang pambayan o lipunang makabayan
Ano ang mga Batas sa Lipunang Sibil?
Ang seksuwal na panliligalig ay isang pananakot (intimidasyon), paghahari-harian (pagmamaton), o pamimilit (koersiyon o pamumuwersa) na may katangiang seksuwal o pampagtatalik, o ang hindi kinagigiliwan, hindi pinahihintulutan, o hindi nababagay o hindi marapat na pangako ng mga pabuya bilang kapalit ng mga biyaya o pabor na seksuwal.
Anti-Sexual Harassment Act (1950)
-->Ang isang makabuluhang bahagi ng opisyal na pag-unlad mga pondo sa tulong na natanggap mula sa mga banyagang na pamahalaan at organisasyon ay dapat magtabi at nagamit sa pamamagitan ng ang mga ahensya ng nababahala upang suportahan ang mga programa at
mga aktibidad para sa mga kababaihan; Dapat na tiyakin na lahat ng mga kagawaran ng pamahalaan.
-->ayon sa Batas sa Pilipinas, ay itinuturing na isang kriminal na pagkakasala . Sa lipunan ng mga Pilipino , ito ay isang kasuklam-suklam na krimeng mapaparusahan ng pagkabilanggo habang buhay .
--> ang pook na nasa labas ng mag-anak, ng estado, at ng pamihilian kung saan nakikipag-ugnayan ang mga tao upang mapasulong ang karaniwang mga adhikain o mga layunin. Paminsan-minsan itong itinuturing na nagsasangkot ng pamilya at mga pribadong baluwarte at pagkaraan ay tinutukoy bilang "pangatlong sekto" ng lipunan, na kaiba mula sa pamahalaan at negosyo.
Women in Development and Nation Building Act. (1995)
Sa Pamamagitan ng:
By: Veronica Deldio
Rape Victim Assistance and Protection act of 1998
(a) Pagkakaloob ng panggagahasa biktima na may sikolohikal na pagpapayo, mga medikal at kalusugan serbisyo, kabilang ang kanilang mga medico-legal na pagsusuri;

(b) Pag-secure ng libreng legal na tulong o serbisyo, kapag kinakailangan, para sa mga biktima ng panggagahasa;

(c) Tumutulong sa mga biktima ng panggagahasa sa pagsisiyasat upang magmadali ang pag-aresto ng nagkasala at ang paghaharap ng kaso sa hukuman;

(d) pagtiyak sa pagiging pribado at kaligtasan ng mga biktima ng panggagahasa;
(e) Ang pagbibigay ng sikolohikal na pagpapayo at mga serbisyong medikal kapag kinakailangan para sa mga pamilya ng mga biktima ng panggagahasa;

(f) Pagbuo at pangako ng isang programa sa pagsasanay para sa pagpapatupad ng batas opisyal, pampublikong tagausig, abogado, medico-legal na opisyal, mga social worker, at mga opisyal ng Barangay sa mga karapatan ng tao at mga katungkulan; kasarian sensitivity at legal na pamamahala ng mga kaso ng panggagahasa

(g) pagpapatibay at pagpapatupad ng mga programa para sa pagbawi ng mga biktima ng panggagahasa
a. Sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta o pananakot;
b. Kapag ang naapi ay inalisan ng mga kadahilanang tumanggi o sa kabilang banda ay hindi namamalayan;
c. Sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na pakana o malupit na pang-aabuso ng kapangyarihan; at
d. Kapag ang naapi ay sa ilalim ng labindalawang (12) taong gulang o kaya naman hindi, kahit na wala sa mga pangyayari na nabanggit ngunit katumbas ng mga nasabi sa itaas.
MODYUL 4: Lipunang Sibil
Anti Violence Against Women and Their Children Act. (2004)
-->ay tumutukoy sa ano mang gawa o isang serye ng mga gawang ginawa ng sinumang tao laban sa isang babae kung sino ang kanyang asawa, dating asawa, o laban sa isang babae na kasama na ang tao ay o nagkaroon ng seksuwal o pakikipag-date kaugnayan, o kung kanino siya ay may isang karaniwang bata, o laban sa kanyang anak kung lehitimo o hindi lehitimong, sa loob o nang walang abode pamilya, na magreresulta sa o ay malamang na magresulta sa pisikal, sekswal, sikolohikal na kapahamakan o paghihirap, o pag-abuso ng ekonomiya kabilang ang mga banta ng naturang mga kilos, pag-atake, pamimilit, panggigipit o di-makatwirang pagkakait ng kalayaan.
Sumusunod dito ay:
(e) "kaugnayan ng Pakikipag-date" ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang mga partido mabuhay bilang asawa at asawa nang walang ang benepisyo ng pag-aasawa o ay romantically kasangkot sa paglipas ng panahon at sa isang patuloy na batayan sa panahon ng kurso ng relasyon. Isang kaswal na kakilala o ordinaryong socialization sa pagitan ng dalawang indibidwal sa isang negosyo o mga social konteksto ay hindi isang pakikipag-date relasyon.

(f) "relasyong seksuwal" ay tumutukoy sa isang solong sekswal na kilos na maaaring o hindi maaaring magresulta sa tindig ng isang karaniwang bata.

(g) "Safe lugar o kanlungan" ay tumutukoy sa anumang bahay o institusyon pinananatili o pinamamahalaan ng Kagawaran ng Kapakanan ng Social at Development (DSWD) o sa pamamagitan ng anumang iba pang ahensya o boluntaryong organisasyon na kinikilala ng DSWD para sa mga layunin ng Batas na ito o anumang iba pang angkop na lugar ang residente ng na kung saan ay nais pansamantalang upang makatanggap ng biktima.
A. "Pisikal na Karahasan" ay tumutukoy sa mga kilos na kasama sa katawan o pisikal na pananakit;

B. "Sekswal na karahasan" ay tumutukoy sa isang gawa na kung saan ay sekswal ang likas na katangian, na ginawa laban sa isang babae o ang kanyang anak.

C. "Economic pag-abuso" ay tumutukoy sa mga kilos na gumawa o subukang gumawa ng isang babae pinansiyal umaasa

D. "Paniniktik" ay tumutukoy sa isang sadya batas na ginawa ng isang tao na, alam at nang walang pagbibigay-katarungan ayon sa batas ay sumusunod sa babae o ang kanyang anak o naglalagay ang babae o ang kanyang anak sa ilalim ng surveillance direkta o hindi direkta o isang kumbinasyon hinggil doon.

Ito mga patakaran sa Instituto upang alisin at parusahan ang pang-aabuso ng tao, lalo na mga babae at mga bata, sa pagtatatag ng mga kinakailangang mekanismo sa institutional para sa pangangalaga at suporta ng pag-abuso tao.
Anti-Trafficking of Person Act. (2003)
Ang Gabriela ay nagkaroon ng masigasig na kakampi sa Senado sa katauhan ni Senador Raul Roco. Siya ang kinikilalang pangunahing nagsulong upang maisabatas ang pagtatanggol sa mga karapatan ng kababaihan, kung kaya siya ay binigyan ng natatanging taguring “Honorary Women".
-->Anumang bagay na “nasa pagitan” o “namamagitan” sa nagpadala at pinadalhan ay tinatawag sa Latin na medium, o media kung marami. Ginagamit natin ito kung may gusto tayong ipahatid na impormasyon.

-->Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil, ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan, at kagyat na pagtutuwid sakali mang may naipahatid na maling impormasyon na maaaring maging batayan ng iba sa pagpapasya ng ikikilos.
ANG MEDIA
“Kapag naglihim tayo, doon magtatrabaho ang diyablo. "
Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti nino man ang kasinungalingang bunga ng pagbabawas o pagdaragdag sa katotohanan. “Ang kapangyarihan ng media ay hindi isang lakas na nananalasa, kundi isang pag-ibig na lumilikha” (Papa Juan Pablo II, 1999).
-San Ignacio
Ang Simbahan
--> isang gusaling pampananampalataya, nagsisilbing sambahan, pinagdarausan ng misa.
-->Sa pagiging mananampalataya mo ay hindi nawawala ang iyong pagkamamamayan. Sa katunayan, ang iyong pananampalataya ay naisasabuhay mo sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan, at pagtugon sa panawagan ng lahat na, “Paki lang.”

Iba't ibang anyo ng Lipunang Sibil:
1. Pagkukusang-loob. Walang pumilit, nanakot, o nanggipit sa mga kasapi nito upang makisangkot. Malaya ito mula sa impluwensya ng estado o negosyo. Hindi ito nagsusulong ng pampolitikang hangarin ng sino mang nasa pamahalaan, o ng pangkomersyong hangarin ng sino mang negosyante.

2. Bukas na pagtatalastasan. Walang pinipigilan o dinidiktahan sa pagpapahayag ng saloobin. Ang uri ng pagtalakay ay pangmadla, kung saan buháy ang diwa ng demokrasya. Sa pagpapalitan ng lahat ng kuro-kuro ay nalilinaw ang mga usapin; daan upang ang mga kaanib ay magkaroon ng katiyakan sa gagawin nilang mga pagpapasya.

3. Walang pang-uuri. Hindi isinasaalang-alang ang kalagayang panlipunan ng mga kasapi: mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, kilalá o hindi, anumang kasarian. Sapagkat ang hinahanap ay kabutihang panlahat, binibigyan ng pagkakataóng mapakinggan ang lahat ng panig; sa gayon ay walang maiiwang hindi nagtamasa ng bunga ng pagsisikap ng lipunan.

4. Pagiging organisado. Bagama’t hindi kasing-organisado katulad ng estado at negosyo, patungo ito sa pagiging institusyon, ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sapagkat nagbabago ang kalagayan ayon sa mga natutugunang pangangailangan, nagbabago rin ang kaayusan ng organisasyon upang tumugma sa kasalukuyang kalagayan.

5. May isinusulong na pagpapahalaga. Ang isinusulong nito ay hindi pansariling interes kundi kabutihang panlahat: isinusulong ng media ang katotohanan, isinusulong naman ng Simbahan ang espiritwalidad. Ang pagpapahalagang ito ang nagbubunsod sa mga kasapi upang mapagtagumpayan ang ano mang balakid.
-Fr. Eduardo Hontiveros
“Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang,”
Full transcript