Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLERİ

No description
by

sinem atay

on 19 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLERİ

1-KİMYASAL TÜRLER

Bütün maddeler tanecikli yapıdadır.Maddelerin özelliklerini gösteren taneciklere kimyasal tür denir. (Atom iyon molekül radikal)

A- ATOM
Elementlerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı atomdur.Doğada bazı elemntler atomlar halinde bulunurken bazıları bileşikler halinde bulunur.Örneğin soy gazlar doğada atomik halde bulunur.Çünkü son katmanları max. sayıda eektron bulundurur.
B-İYON
Pozitif veya negatif atom ya da atom gruplarına iyon denir.İyonlar bir araya gelerek bileşik oluştururlar.


2-KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Farklı kimyasal türler birbirleriyle etkileşir. Bu etkileşimler sonucu türler arasında bağlar oluşur veya bağlar kırılır.Bunun sonucunda aynı veya farklı kimyasal türler oluşur

HO-OH --> 2.OH
(molekül) (radikal)

Conclusion
SİNEM ATAY - 572
PENBENUR GÖRGÜLÜ - 565
FERHAT ÇOLAK - 69
KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLERİ
C-MOLEKÜL
En az iki atomun kovelent bağla oluşturduğu nötr atom gruplarına molekül denir.

D-RADİKAL(SERBEST RADİKALLER)
Ortaklanmamış elektron bulunduran atom iyon ve moleküler yapıdaki taneikler radikal olarak adlandırılır.
A-KİMYASAL TÜRLER ARASINDA BAĞ OLUŞUMU

Kimyasal türler arası etkileşimde atomların çekirdeğe en uzak olan elektronları önemli rol oynar.Zıt yüklü tanecikler arasında elektrostatik çekme kuvveti , aynı türlü tanecikler arasında ise elektrostatik itme kuvvetleri oluşur.
Aynı anda gerçekleşen bu kuvvetlerden çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla olduğunda türler arasında bir
'kimyasal bağ' oluşur.
Kimyasal türler arasında meydana gelen çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla büyük değilse kimyasal bağ olşmaz. Bu tür etkileşimlere zayıf etkileşimler denir. 'Fiziksel bağ' olarakta adlandırılır.
B-GÜÇLÜ BAĞLARIN OLUŞMASINDA VE KOPMASINDAKİ DEĞİŞİMLER
Kimyasal türler daha kararlı hale gelmek için aralarında bağ yaparlar.Daha kararlı olmak için sahip olduğu enerjinin bir kısmını dışarı verirler.
C-ZAYIF BAĞLARIN OLUŞMASIYLA KOPMASI ARASINDAKİ DEGİŞİMLER
Fiziksel hal değişimlerinde madde düşük enerjili yani daha kararlı hali tercih eder.
gaz -> sıvı -> katı
Hal değişimi ve çözünme gibi fiziksel bağların rol aldığı değişimlerde maddelerin kimliğinde bir değişim olmaz.Bu nedenle enrji değişimi kimyasal bağlara göre daha küçüktür.
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
Tanecikler arası güçlü etkileşimler sonucu iyonik, kovalent ve metalik bağlar oluşur.Bu bağ türleri bağı oluşturan taneciklerin türüne va bağlanma şekillerine göre ortaya çıkar.
İYONİK BAĞ
Metaller ve ametallerin biraraya geldiğinde araların bir elektron alışverişi olur.Metal + yüklü iyon, ametalden - yüklü iyon oluşur.Oluşan bu zıt yüklü iyonlar birbirine çekim kuvveti uygular ve iyonik bağ oluşur.
Oluşan bağ sonucunda sodyum (Na) atomunun çapınınküçüldüğüne klor (Cl) atomunun çapının büyüdüğüne dikkat ediniz.
Çok sayıda zıt ynlü iyon birbirini çekerek bir 'iyonik örgü' meydana getirir.

İyonik örgülere sahip bileşiklerin sertlik erime ve kaynama noktaları gibi bazı fiziksel özelliklerinin değerleri yüksek olur.İyonik bağın sağlamlılığı o bağı oluşturan iyonların yarıçapları ve yükleriyle ilişkilidir.
İyonların yarıçapları arttıkça iyonlar arasındaki elektrostatik çekim gücü azaldığı için iyonik bağın sağlamlılığı azalır.
İYONİK BİLEŞİKLERİN GENEL ÖZELLLİKLERİ
Erimiş halleri ya da suyu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Katı halde elektriği iletmezler.
Suda çözünürler.
Suda iyonlaşarak çözünürler.
İyonik yapılı kristaller saydamdır.
Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
Sert ve kırılgandırlar.
KOVALENT BAĞLAR
Daha kararlı hale gelebilmek için iki atom arasında bir elektron çiftinin ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağa 'kovalent bağ' denir.
İki ametal atomu birbirine yaklaştığında tek elektron içeren orbitaller örtüşür.Böylece her bir atomun orbitalinde iki elektron bulunmuş olur.
Örtüşme sonucu şan elektron çifti hidrojen atomlarının çekirdeği tarafından çekilir.Böylece hidrojen atomlaı arasında kovalent bağ oluşmuş olur.Birbirine yaklaşan iki orbitalin iç içe geçmesine orbital örtüşmesi denir.
Kovalent bağdaki elektronlar atomlar tarafından eşit olarak çekiliyorsa yani atomların elektronegatiflik değerleri eşitse pozitif veya negatif kutup oluşmaz.Bu tür kovalent bağlar 'apolar kovalent bağ'olarak adlandırılır.
Eğer bağdaki elektronlar atomlar tarafından farklı oranda çekiliyorsa yani atomların elektro negatiflik değerleri farklıysa pozitif veya negtif kutup oluşur. Bu tür kovalent bağlara 'polar kovalent bağ' denir.
METALİK BAĞLAR
Pozitif yüklü metal iyonları ile elektron denizi arasında elektrostatik çekim kuvveti meydana gelir.Bu çekim kuvveti "metalik bağ" olarak adlandırılırMetalik bağ metal atomlarının bir arada durmasını sağlar.
Metalik Bağdaki Kovalent Karakter
Geçiş metallerinin yarı dolu d orbitalleri birbiri ile örtüşerek kovalent bağ oluşturur.Metalik bağdaki kovalent karakterle beraber metalin erime noktası ve sertliğinde artışa neden olur.
NOT: Aynı peryottaki geçiş metalinin eşlenmemiş elektron sayısı artıkça genellikle erime noktası ve sertliği artar.
ZAYIF ETİLEŞİMLERİN SINFLANDIRILMASI
Zayıf etkileşimler (fiziksel bağlar) maddelerin yoğun fazlarında (sıvı katı halde) etkilidir.Bu etkileşimler "van der Waals" ve "hidrojen bağları olarak 2 gruba ayrılır.
DİPOL
Pozitif ve negatif kutbu bulunan yani elektron yük yoğunluğu eşit dağılmamış olan bir yapı için iki kutuplu anlamına gelen "dipol" terimi kullanılır.
NOT:Bir bütün olarak dipol bulunduran kimyasal türler "polar"(kutuplu)
Bir bütün olarak pozitif ve negatif kutup bulundurmayan kimyasal türler "apolar"dır.
A.Kalıcı Dipol Oluşumu
Kimyasal türlerin kendi yapılarından kaynaklanan anlık değişmeyen ve üzerinde sürekli bulunan dipoller "kalıcı dipol" olarak adlamdırılır.
B.İndüklmiş Dipol Oluşumu
Pozitif veya negatif yük taşıyan bir nesne veya dipole sahip kimyasal tür apolar taneciğe yaklaştığında indüklenmiş dipol oluşur.
C.Dipolün Polaritesi
Kimyasal türde elektronların dağılımı ne kadar küresel ise idüklenmiş dipolün polaritesi de o kadar zayıftır.
van der WAALS BAĞLARI
Kalıcı dipol ve indüklenmiş dipole sahip olan kimyasal türlerin kendi aralarında ve diğer türler ile yaptığı her türlü fiziksel bağ (hidrojen bağı hariç) van der Waals bağıdır.
A.Dipol-Dipol Bağları
Kalıcı dipole sahip polar kimyasal türler birbirlerine yaklaştığında birinin kısmı pozitif diğerinin kısmı negatif kutbu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur.bu çekim kuvvetine "dipol-dipol bağı" denir.
NOT:Dipol -dipol bağları iyonik ve kovalent bağlar kadar güçlü değildir.Güçlü etkileşimlerin (kimyasal bağların) yaklaşık %1 i kadar kuvvetlidirler.
B.İyon-Dipol Bağları
Negatif iyonlar ile dipolün pozitif kutbu arasında ve pozitif arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur.Buna "iyon-dipol bağı" denir.
C.Geçici(İndüklenmiş) Dipoller Arasındaki Bağlar
Apolar atom veya moleküllerde birbirine yaklaşmalarından kaynaklanan geçici dipoller oluşur.Bu geçici dipoller arasında "indüklenmiş dipol-indüklenmemiş dipol çekim kuvvetleri" meydana gelir.
HİDROJEN BĞLARI
O,N ve F atomlarına bağlanmış hidrojen atomlarının komşu moleküllerde ki bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuvvetidir.Hidrojen bağları aynı moleküller arasında olabildiği gibi farklı moleküller arasında da oluşabilir.
Full transcript