Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co można zrobić,

No description
by

Renata Rólkiewicz

on 21 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co można zrobić,

Związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co można zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.
Czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie
To, że istnieje ścisły związek pomiędzy
zdrowiem a środowiskiem można przedstawić
za pomocą pól zdrowotnych Lalonda.

Styl życia ma największy wpływ na zdrowie, na który składają się takie elementy jak m.in. aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek. Środowisko ma wpływ na nasze zdrowie aż w 21%. Zanieczyszczanie środowiska wpływa na stan zdrowia i jakość życia
ludzi. Narażeni na nie jesteśmy w szyscy, a
szczególnie mieszkańcy skupisk miejskich.
Badania dotyczące ludzkiej świadomości na temat czynników środowiskowych zagrażających życiu
Z badań wynika, że prawie 30% Polaków nie potrafi określić zagrożeń występujących w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania. 60% jest przekonanych, że w domu i miejscu pracy nie występują środowiskowe czynniki zagrażające zdrowiu.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 30% wszystkich chorób na świecie spowodowanych jest szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, a 40% z nich dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia.
Czynniki środowiskowe mogą na organizm ludzki wpływać zarówno korzystnie, jak i negatywnie, zależy to od uwarunkowań genetycznych jednostki, jak i możliwości adaptacyjnych ludzkiego organizmu.
Zanieczyszczenie środowiska
Stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany
Zanieczyszczenie środowiska może być
spowodowane przez:
źródła
naturalne
(np. wulkany)
źródła
sztuczne
(antropogeniczne – spowodowane działalnością człowieka).
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
Zanieczyszczenia środowiska dzielą się m.in. na :
zanieczyszczenia powietrza
zanieczyszczenia wody
zanieczyszczenia gleby
skażenia promieniotwórcze
Zanieczyszczenia powietrza
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe,
stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach
większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia
powietrza dzieli się na
pyłowe
i
gazowe
. Światowa Organizacja
Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska. Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne
i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:
uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,
przemysł energetyczny,
przemysł transportowy,
źródła naturalne (największe źródło).
Skutki zanieczyszczeń powietrza
Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii.

Do skutków zanieczyszczenia powietrza należą m.in.:
kwaśny deszcz
smog
dziura ozonowa
efekt cieplarniany
Zanieczysczenia wody
Niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:
ścieki
transport wodny i lądowy
stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych
odpady komunalne i przemysłowe
Skutki zanieczyszczenia wód
Do skutków zanieczyszenia wód należą m.in.:
odtlenianie wody
niekorzystne zmiany cech fizycznych wody, takich jak barwa, temperatura, zawartość ciał stałych czy przezroczystość
nieprzyjemny smak i zapach
Zanieczyszczenia gleby
Wszelkie związki chemiczne i pierwiastki
promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które
występują w glebach w zwiększonych ilościach.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:
stałe i ciekłe odpady przemysłowe i komunalne
gazy i pyły emitowanych z zakładów przemysłowych
(chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut,
elektrowni itp.)
gazy z wydechowych silników spalinowych oraz z
substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne,
środki ochrony roślin).
Skutki zanieczyszczenia gleb
Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym.

Do skutków zanieczyszczenia gleb należą m.in.:
obniżenie jej urodzajności, czyli powodowanie zmniejszenia plonów i obniżenia ich jakości
zakłócanie przebiegu wegetacji roślin
niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej
mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów.
Co można zrobić,
aby tworzyć środowisko
sprzyjające zdrowiu?
Powinniśmy:
przestać używać aerozoli zawierających freony
oszczędzać energię (w celu zmniejszenia emisjigazów
szklarniowych odpowiedzialnych za efekt cieplarniany)
zmiejszyć ilość i segregować odpady
oszczędzać wodę
To tylko niektóre z możliwych sposobów ochrony środowiska, w którym żyjemy. Stan otoczenia nie
zależy tylko od wielkich zakładów
przemysłowych,ale także(a może głównie)
od nas samych.
Jeśli chcemy stworzyć środowsko
sprzyjające naszemu zdrowiu powinniśmy
pamiętać o akcjach sprzyjających takie działania.

Są to m.in.:
Sprzątanie Świata
- 3 weekend września
Sprzątanie Bałtyku
- 20 lipca
Europejski Dzień bez Samochodu
- 22 wrzeńsnia
Drzewko za makulaturę
- wiosną i jesienią
Dzień bez Papierosa
- 31 maj

Prezentacje wykonała: Renata Rólkiewicz, klasa 1A
KONIEC
Full transcript