Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHƯƠNG VI ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

No description
by

yen duong

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHƯƠNG VI ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

CHƯƠNG VI ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
FONTS
I . ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI ( giai đoạn 1945-1954 )
1. Hệ Thống Chính Trị Dân Chủ Nhân Dân ( giai đoạn 1945-1954 )
2. Hệ Thống Dân Chủ Nhân Dân Làm Nhiệm Vụ Lịch Sử Của Chính Quyền Vô Sản (giai đoạn 1954-1975)
3. Hệ Thống Chuyên Chính Vô Sản Mang Đặc Điểm Việt Nam , Giai Đoạn 1975-1985
Có nhiệm vụ thực hiện đường lối cách mạng “Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”.
Dựa trên nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc hết sức rộng rãi
Có một chính quyền tự xác định là công bộc của dân, coi dân là chủ và dân làm chủ
Vai trò lãnh đạo của Đảng (từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 2 năm 1951) được ẩn trong vai trò của Quốc hội và Chính phủ
Có một Mặt trận (Liên Việt) và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi
Cơ sở kinh tế chủ yếu của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân là nền sản xuất tư nhân hàng hoá nhỏ, phân tán, tự cấp, tự túc
Một là, lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản.
Hai là, đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 .
Ba là, cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ năm 1930
Bốn là, cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp
Năm là, cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
4-1945
Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước
Hệ thống chuyên chính vô sản hoạt động trong phạm vi cả nước
Một là, xác định quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hoá bằng pháp luật và tổ chức.
Hai là, xác định Nhà nước trong thời kỳ quá độ: là “Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa”
Ba là, xác định Đảng: là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản
Bốn là, xác định nhiệm vụ chung của Mặt trận và các đoàn thể: là đảm bảo cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc của Nhà nước, đồng thời là trường học về chủ nghĩa xã hội
Năm là, xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý là cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội.
Điểm nổi bật nhất trong giai đoạn này là Đảng đã coi làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là bản chất của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta , đã xây dựng được mối quan hệ Đảng lãnh đạo dân làm chủ nhà nước quản lý , thành cơ chế chung trong hoạt động của hệ thống chính trị ở tất cả các cấp , các địa phương .
Hạn Chế
Mối quan hệ giữa Đảng , nhà nước và nhân dân ở từng đơn vị chưa được sát định thật rõ.
Chế độ trách nhiệm không nghiêm , pháp chế xã hội chủ nghĩa còn nhiều thiếu sót.
Bộ máy nhà nước còng kềnh và kém hiệu quả mà cơ chế quản lý tập trung quan liêu , bao cấp là nguyên nhân trực tiếp.
Sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm những nhiệm vụ của giai đoạn mới
Các đoàn thể chưa tích cực đối mới phương thức hoạt động đúng với tính chất tổ chức của quần chúng .
Nguyên Nhân Chủ Quan
Duy trì quá lâu cớ chế quản lý tập trung quan liêu , bao cấp.
Hệ thống chuyên chính vô sản có biểu hiện bảo thủ , trì trệ , chậm đổi mới so với những đột phá trong cơ chế kinh tế đang diễn ra ở các địa phương , các cơ sở trong toàn quốc . Do đó đã cản trở quá trình đổi mới kinh tế .
Bệnh chủ quan duy ý chí ; tư tưởng tiểu tư sản "tả" khuynh , vừa hữu khuynh trong vai trò lãnh đạo của Đảng .
Full transcript