Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H.İ. Kavram Strateji - SPONSORLUK

No description
by

Cem Alaçamlı

on 6 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H.İ. Kavram Strateji - SPONSORLUK

Sponsorluk, kuruluşların çeşitli avantajlar elde etmek, hedef kitlelere ulaşmak amacıyla yapılan maddi veya başka türlü desteklerle yapılan faaliyetlerin tümüdür. Planlama, uygulama ve kontrol edilme süreçlerini de kapsayarak karşılıklı fayda sağlama yöntemidir.

Genel olarak ticari kuruluşlarca yapılsa bile devlet veya yerel kuruluşlar da etkinlikte bulunmaktadır.

Tecimsel anlamda yararı gözetmesiyle özünde bir pazarlama yöntemi olarak da değerlendirilen sponsorluğu diğer pazarlama yöntemlerinden ayıran en önemli etken, mesajın içeriğiyle aktarıldığı aracın aynı olmasıdır. Sponsorluk başta sanat koruyuculuğu olarak başlamıştır. Yüzyıllar boyunca hükümdarlar, krallar, varlıklı kişiler yaşadıkları toplumda ünlerini artırmak için yetenekli olan sanatçılara destek sağlamışlardır.

Özel bir kişi, etkinlik ya da kurum için karşılıklı ya da karşılığı olmayan herhangi bir finansal ya da buna benzer bir destek biçimi olarak tanımlanabilen sponsorluk, eski çağlarda soyluların ve kraliyet ailelerinin herhangi bir beklentileri olmadan kişi, grup ya da etkinliği desteklemeleri, mesenlik çalışmaları içinde değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla, mesenlik etkinlikleri sanat koruyuculuğu, bir başka deyişle, sanat hamiliği anlamında kullanılmıştır.

Kültür, spor ve toplumsal etkinliklere yapılan kurumsal katkıların tarihi Gaius C. Maecenas’a (MÖ 7.- M.Ö. 8. Yüzyıllara) dayanır. Dönemin Horace ve Virgil gibi çağdaş şairlerin maddi destekçisi olan Gaius, güzel sanatların bonkör koruyucusu olarak bilinir. Bugün, birçok kurum ve kuruluşun ilgi gösterdiği sponsorluk kavramına bakıldığında, uygulama alanlarının ve çeşitliliğinin çok olmasından dolayı, pek çok tanıma rastlanabilmektedir. Sponsorluk sözcüğü Latince “ağır vaat” anlamına gelen spondere sözcüğünden gelmektedir. Hıristiyanlık bağlamında dua, yalvarış, yakarı sponderis’e dayanmaktadır. 1. Bir kişiden ya da nesneden sorumlu insan,

2. Tanıtım amaçlı olarak medyada yayın zamanı satın alan ya da bunu finanse eden kişi ya da varlık,

3. Başka bir kişi adına yükümlülük sahibi kişi,

4. Bebeğin vaftiz töreni esnasında ona sahip çıkan çocuğun dini eğitiminde ona gerekli vasıfları kazandıran, sözleri yerine getiren kişi, anlaşılmaktadır. SPONSORLUK Kurumun imajını oluşturma, tanıtma ve algı değişikliği yaratma amaçlı sponsorluklarda en çok yatırım yapılan alanlardan biri, kültür ve sanat sponsorluğudur.

Bu sponsorluk türünü kuruluşlar uzun vadede ticari bir fayda sağlamak için hedef gruplarına ulaşmak, toplumda iyi niyet oluşturmak, imajlarının gelişimine katkıda bulunmak ve kuruluş içindeki personeli motive etmek amaçlarıyla daha çok yapmaktadırlar. Kültür ve sanat ağırlıklı sponsorluk, toplumsal yaşama katkı ve kamu yararı çerçevesinde müzik, tiyatro, film, opera, bale, konser, kişisel sanat sergilerini, çeşitli film festivallerini olduğu gibi, yerel yönetimlerin yöresel festivallerini, kitap yayımlarını, radyo ve televizyon programlarını, ödül dağıtımı vb gibi alanları kapsamaktadır. Kültür ve sanat sponsorluğunun hedef grupları, spor sponsorluğuna göre daha küçük ve buna ayıracakları bütçeleri daha az olabilir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kurumların en çok tercih ettikleri ve destekledikleri alan spor sponsorluğudur.Dünyada 2005’te gerçekleşen 30 milyar dolarlık sponsorluk harcamasının yüzde 66’sını spor sponsorlukları oluşturmaktadır. Ondan sonra kültür ve sanat sponsorluğu gelmektedir. En yaygın sponsorluk spor alanında olmasına karşılık, 1980’li yıllardan sonra sanata olan ilginin artmasıyla birlikte, kültür ve sanat alanında da spor sponsorluğuna yakın bir artış görülmüştür.

Günümüzde bazı kuruluşlar, özellikle de bankalar, sahip oldukları kimi koleksiyonları vb. hedef gruplarına gösterebilmek için, kendi sergi salonlarını açmaktadırlar. Çeşitli sanat dallarında verilen ödüller de kültür ve sanat sponsorluğu içinde değerlendirilebilir. Kimi kuruluşlar, değerli bilim ve sanat adamlarının adını taşıyan ödüllerin organizasyonu üstlenirler. Yayın sponsorluğu ise yazılı eserlerin, (kitap, dergi, çeviri, atlas gibi) yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Sponsorun adı, yayımlanan basılı materyalde yer alır. Kültürel faaliyetlerle firmalar hem toplum tarafından tanınmakta, hem de halk üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadırlar. Sonuçta, yapılan kültür ve sanat faaliyetleri toplumun bu yöndeki bir eksiğini karşılamakta, hem de kültür ve sanat etkinliklerini geliştirmektedir. Sanat ve kültür sponsorluğu içinde değerlendirilebilecek sponsorluklardan biri, radyo ve televizyonda yayınlanan programların sponsorluğudur. Özel televizyon ve radyo kanallarının artmasıyla çok sık rastlanan ve kitle iletişim araçlarının geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesinden dolayı, kısa sürede sponsor kuruluşun tanınmasına yardımcı olan bir sponsorluk türüdür. Sponsor kuruluşlar, hedef gruplarına hitap eden ve mesajlarını en iyi verebilecekleri bir programı seçerek sponsor olurlar. Sanat kültür alanında en büyük örneklerden bir tanesi İKSV’nin uyguladığı sponsorluk uygulamalarıdır. İKSV ile kuruluşlar arasındaki sponsorluk ilişkisi sadece logo kullanımından ibaret olmayıp sponsor kuruluşlar markaya, ürüne ya da kurumsal imaja yönelik tanıtım ihtiyaçlarını geniş bir yelpazeye sahip olan festivallerle birleştirme imkânına sahip olurlar.

Mekânlarda ürün tanıtımı ve veri tabanı oluşturma imkânı bu amaca hizmet etmektedir. Yapılan sponsorlukla marka arasında bir örtüşmenin yaşanması, hedef kitleye etkili bir biçimde ulaşabilmek açısından önem taşımaktadır. Amerika’da sanat sponsorluğuna en çok yatırım yapan kuruluşlar, Exxon ve Mobil Petrol kuruluşlarıdır.

İngiltere’de British Petroleum (BP) en büyük sanat sponsorlarından biridir ve 1990’dan beri her seferinde beşte biri teşhir edilen Tate Gallery Koleksiyonu’nun sergilenmesine sponsorluk yapmaktadır.

ABD’de deki tütün şirketi Philip Morris, özellikle görsel sanat sponsorluğundan yararlanmakta ve tüm sanat dallarıyla birlikte Amerika’daki ve dünyadaki pek çok sanat kurumuna yardım etmektedir. Kültür ve Sanat
Sponsorluğu Sosyal
Sponsorluk Çevre
Sponsorluğu Sosyal sponsorluk, kuruluşların yapacakları etkinliklerin hedef kitle üzerinde bırakacağı etkinin, etkinlikten önce etraflıca düşünülmesidir denebilir. Sponsorluk faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar her ne kadar tanınırlıklarını arttırmak, imajlarını geliştirmek gibi amaçlar taşısalar da faaliyette bulundukları toplumun bir parçası olarak sosyal katılımın ve toplumsal sorumluluk bilincinin kanıtlanması amacıyla toplumun gereksinim duyduğu alanlarda kar amacı taşımadan çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Günümüzün küresel ekonomisinde, kuruluşlar sürekli olarak, rekabette kendilerini diğerlerinden ayırma çabasındadırlar. Bunu da, sosyal sponsorluk projeleri ile bir ölçüde başarabilmektedirler. Kurum ya da kuruluşların sosyal sponsorluk etkinlikleriyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları zaman zaman karıştırılabilmektedir. Sosyal sorumlulukta kurum, yapmış olduğu herhangi bir etkinlikte kendisini tanıtmak için çabaya girmez. Oysa sponsorlukta kuruluşun yapmış olduğu faaliyetlerde kendini tanıtması esastır. Sosyal sponsorluk, daha çok yardım amaçlı gibi görünse de, algılamaya yönelik amaçları gerçekleştirmede etkili bir sponsorluktur. Halk bu tür yardımları yapan kuruluşları takdir etmekte ve onları desteklemektedir.

Bu da kuruluşun kamuoyunda sempati uyandırarak, olumlu bir imaj bırakmasına neden olmaktadır. Ancak, yardım konusundaki hassasiyet, kurumun bünyesine işlemelidir. Yapılan destek, reklam kaygısı taşımamalıdır.

Sosyal sponsorluk başlığı altında sağlık, eğitim ve çevre sponsorluklarını ele alabiliriz. Sağlık konusunda topluma destek verebilir. Bunlar; iyileştirme hizmetleri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile savaşıma destek, yaşlılara ve çocuklara sosyal yardım merkezleri kurarak, bununla ilgili yardımları artırmak gibi konularda olabilir. Bu tür sosyal destek, genellikle, kurulan vakıflar ve dernekler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sosyal sponsorluk içinde değerlendirilebilecek diğer bir alan da eğitim sponsorluğudur. Okul yapımı, fakir okulların ya da öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi, üniversitelere nakdi ya da araç yardımı yapılması, bilimsel araştırma projelerinin ve vakıfların desteklenmesi gibi konuları kapsamaktadır. Türk Eğitim Gönüllüleri Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin çalışmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. “Komşunun Komşuda Hakkı Vardır”
Kadir Has Üniversitesi, kurucusu hayırsever işadamı merhum Kadir Has’ın yolundan yürüyerek kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına ayrı bir önem veriyor. İçinden çıktığı topluma faydalı olma vizyonuyla çeşitli projeler hayata geçiren Kadir Has Üniversitesi, faaliyet gösterdiği Cibali bölgesinin kalkınmasına ise öncelik veriyor. 2010 yılından bu yana yürütülen Komşuluk Hakkı projesi Cibali semtindeki ilköğretim okullarının güzelleştirilmesi, öğrencilere yönelik beceri geliştirme programları, sanat eğitimleri, etüt çalışmaları ve spor kursları gibi projeler düzenlendi. Çevre sponsorluğunda dâhilinde çevre koruma dernekleri desteklenmekte, vatandaşların çeşitli çevre konularında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi önem taşımaktadır. Firmalar, çevre sponsorluğu uygulaması içine, doğanın dengesini korumak, yeşilliğin yok olmasını önlemek ve bu yönde kendi adları ile ilgili pozitif bir imaj oluşturmak veya mevcut imajlarını güçlendirmek amacıyla girebilirler. Giderek yaygınlaşan çevre sponsorluğu bir taraftan kuruluşlara topluma karşı sorumluluklarını dile getirme imkânı vermekte, diğer taraftan da küçük ve orta boy kuruluşlara geniş olanaklar sunmaktadır.


Bu kuruluşlar çevre konusunda yarışmalar düzenleyebilmekte (resim, fotoğraf, kompozisyon), kampanyalar gerçekleştirilebilmekte, (ağaç dikme kampanyası gibi), bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapılabilmekte (televizyon programları hazırlamak, kitap yayınlamak, sergi ve dia gösterileri hazırlamak), somut yardım programları hazırlayabilmekte (soyu tükenen bitki ve hayvan türlerini korumak) ve bir spor karşılaşması ya da konserler düzenleyerek gelirlerini çevrenin korunmasına bağışlayabilmektedirler. Çevre sponsorluklarının en güzel örneklerinden birisi, Unilever'in 1992-1996 yılları arasında uygulamaya koyduğu ve “ IPRA ( International Public Relations Association ) Golden Award ve B.M. ( Birleşmiş Milletler ) ödülleri” alan “Rama Cansuyu projesi”'dir. Bu proje kapsamında, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olan ve yetersiz yağış yüzünden kuşların barındığı ve ürediği sazlıkların kuruması sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan İzmir Kuş Cenneti'ne ihtiyacı olan su getirilmiştir. Kuruluşların yapmış oldukları sponsorluk faaliyetlerini sponsor ve sponsorluğu yapılan taraf olarak iki şekilde değerlendirmek mümkündür. Sponsorun yaptığı katkının türüne göre mali destekte bulunanlar, malzeme teçhizat desteğinde bulunanlar ve hizmet desteğinde bulunanlar şeklinde isimlendirilebilirler. Pasif sponsorlukta kuruluş, sponsorluktan fazla bir beklentiye girmeden küçük bir meblağla herhangi bir faaliyeti destekler. Odaklanmış sponsorlukta, kuruluş sponsorluğu yapılmamış veya az yapılmış olan alanlarda amaçlarını gerçekleştirmek için planlı ve sürekli olarak sponsorluk faaliyetinde bulunur.


Aktif sponsorlukta ise kuruluş birden fazla alanda (spor, kültür, sosyal alanlarda) amaçlarını gerçekleştirmek için sponsorluğa ayrı bir önem verir ve bu amaçla kuruluşun bütçesinde sponsorluğa ayrı bir kalem ayrılır. Sponsorluk faaliyetlerinin hedefleri, ekonomik ve iletişime yönelik hedefler olarak belirtilebilir. Bu hedefler, kuruluşun yaptığı sponsorluk etkinliğinin başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Çok kısa süreli etkinliklerde sponsorluğun etkilerinin, kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmeye yetmeyeceği gözönünde bulundurulmalıdır.
Büyük ve orta ölçekli işletmelerde, halkla ilişkiler/iletişim stratejileri ve taktikleri aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Kararların bütünü; analiz, planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon, denetim.
Sponsorluğun tipi; para, hizmet, know-how (insan uzmanlığı)
Hangi ortaklarla; kişiler, gruplar, kuruluşlar, örgütler, oluşumlar, etkinlikler
Hangi alanlarda; spor, kültür, hayırseverlik, çevre, yayıncılık, eğitim
Hangi amaçla; ticari kazanç, psikolojik kazanç, örgütsel kazanç
Full transcript