Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema e diplomes - Denis Bucaj

No description
by

Elvir Avdijaj

on 29 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema e diplomes - Denis Bucaj

SISTEMI FINANCIAR DHE ROLI I TIJ NE EKONOMI
PJESËMARRËSIT NË SISTEMIN FINANCIAR
KOMPONENTËT KRYESORE TE SISTEMIT FINANCIAR
TREGJET FINANCIARE
Sistemi financiar në çdo ekonomi të zhvilluar është i kompozuar nga individët ( familjet ) , firmat e bizneset , ndërmjetësit financiarë , dhe qeveritë.
Në çdo ekonomi të zhvilluar , Sistemi Financiar është i kompozuar nga INDIVIDËT (familjet), BIZNESET , NDËRMJETËSIT FINANCIARË , dhe QEVERITË .Në fakt të gjithë këta pjesëmarrës në sistemin financiar , janë edhe agjentë ekonomikë të cilët qëndrojnë në themel të aktivitetit ekonomik
Sistemi financiar përbëhet nga tre komponentë kryesore :
 Instrumentet financiare
 Tregjet financiare dhe
 Institucionet financiare.
Sistemi financiar me komponetët e tij përbërës luan një rol të pazëvendësushëm në veprimtarinë ekonomike të çdo vendi i cili karakterizohet nga shumë transaksione ( këmbime,blerje,shitje mallrash e kryrje sherbimesh).
Tregu financiar paraqet një metodë të organizuar të transferit te fondeve monetare ndërmjet individëve, bizneseve dhe qeverive që zotërojnë teprica te mjeteve financiare, dhe atyre që kanë mungesë të tyre. Në ketë kuptim tregu mund të përkufizohet si vend takimi ndërmjet ofertës dhe kërkesës për mjete financiare.
Tregjet financiare, sikurse janë tregu i aksioneve dhe i obligacioneve , paraqesin një arenë , në të cilën tepricat e kursimtarëve transferohen te huamarrësit.Kursimtarët mund të blejnë aksione dhe obligacione.Huamarrësit ( bizneset ) mund të sigurojnë fonde , duke emituar aksione dhe obligacione.
Sistemi financiar është një nga komponentët më të rëndësishëm të nje ekonomie

Sistemi financiar i një vendi është tërësia e tregjeve,institucioneve financiare dhe njësive te tjera ekonomike qe nëpërmjet mekanizmave dhe instrumenteve financiare realizojnë një shumëllojshmeri mardheniesh monetare ne formën e shkëmbimeve apo përdorimeve te tyre për nevoja te caktuara.

Metodologjia
Hyrje
Universiteti publik “Haxhi Zeka”
Fakulteti i Biznesit
PUNIM DIPLOME

Lënda nga e cila është berë punimi: Financat e Korporatave
Tema e punimit: SISTEMI FINANCIAR DHE ROLI I TIJ NE EKONOMI
Studenti:
Emri dhe mbiemri i studentit: Denis Buçaj
Statusi i studentit: Rregullt
Numri i amzës: 110522012
Drejtimi-Departamenti: Administrim Biznesi
Shkalla e studimit: Baçellër në AB
Mentori:

PhD (c). Brikenda Vokshi
 Secondary research ( kërkimi dytësor )
 Primary research ( kërkimi primar )
Të gjitha ekonomitë modern, të zhvilluara, kanë sistem financiar të sofistikuar i cili inkorporon institucionet financiare dhe tregjet financiare.
Në ekonomitë e vendeve të zhvilluara , kursimtarët dhe huazuesit , janë bashkë
 Sistemi financiar
ofron kredi
për të mbështetur blerjen e mallrave, shërbimeve dhe kryrjen e investimeve.
 Sistemi financiar ofron mekanizmat për kryrjen e
pagesave
në formën e parave të gatshme, të çeqeve dhe të shumë instrumenteve te tjera pagesash për transaksionet.
 Përmes shërbimit të dhënies së kredisë dhe sigurimit të mekanizmit të pagesave , sistemi financiar krijon mundësi
për krijimin e parasë.
 Sistemi financiar siguron
një fitushmëri
për zotërusit e kursimeve.Njësitë ekonomike kursejnë për të konsumuar më shume në të ardhmen.
Roli i sistemit financiar shihet në katër drejtime kryesore :
SISTEMI FINANCIAR NE KOSOVË
Stabiliteti i sistemit financiar paraqet një shtyllë të rëndësishme për rritjen e qëndrueshme ekonomike
Aktiviteti i sistemit financiar në Kosovë vazhdoi të zgjerohet, duke mirëmbajtur nivel të kënaqshëm të qëndrueshmërisë në të gjitha segmentet përbërëse të tij. Deri
Nyjet e sistemit bankar të Kosovës janë institucionet mikrofinanciare, kryesisht bankat komerciale dhe institucionet e tjera financiare.
Tabela 1. Numri i institucioneve financiare
FUNKSIONET E NJË SISTEMIT FINANCIAR
a) Kursimet dhe investimi i tyre
b) Rritja dhe struktura financiare
c) Shpërndarja e riskut
d) Sigurimi i informacionit
e) Ndërthurja e financës, politikës dhe ligjit
f) Krizat financiare
Individët,
Biznesët,
Qeveria dhe
Ndermjetesit.
Lëvizja monetare
Lëvizja në vlerë e aktivitetit ekonomikë është e lidhur me sektorin financiar të ekonomisë, i cili realizon kalimin e mjeteve monetare nga një subjekt te një tjetër.
Transferimi i fondeve nga njësitë suficitare tek njësitë deficitare behet ne tre menyra :
1. Financimi direkt
2. Financimi gjysme-indirekt
3. Financimi indirekt.
Financimi direkt
Në financimin direkt huadhënësi dhe huamarrësi i këmbejnë kontratat financiare me mjetet monetare (kembimi i obligacioneve me para te lira )drejtëpërdrejtë ndërmjët tyre.
Skema 1: Skematikisht kjo menyre e financimi paraqitet e tille
Financimi gjysmë-indirekt
Financimi gjysmë-indirekt si një mënyrë më e përparuar ka si karakteristike se në procesin e kalimit të fondeve ndërmjet palëve marrin pjesë edhe komisionarët dhe tregtaret e letrave me vlerë
Skema 2: Skematikisht kjo menyre e financimi paraqitet ne këtë mënyrë
Financimi indirekt
Mangësitë e menyrës se parë të financimit kanë nxitur zhvillimin e transaksioneve indirekte financiare, që kryhet nga institucionet financiare, që ne këtë rast janë ndërmjetesit financiar.
Skema 3: Financimi indirekt paraiqtet ne skemen e meposhtme
INSTRUMENTET FINANCIARE
Një instrument financiar shpreh detyrimin në para që lind nga marrja hua e fondeve prej zotëruesit të instrumentit.Këto instrumente emetohen nga huamarrësit dhe u shiten huadhënësve,duke i bërë keta të fundit zotërues të tyre.
Pra, për zotëruesin ai është një mjet financiar dhe për emetuesin është detyrim financiar.
Instrumentet financiare përgjithësisht mund t’i quajmë letra më vlerë të cilat paraqesin parakusht për funksionimin me sukses te tregjeve financiare.
INSTITUCIONET FINANCIARE
Çdo ditë njerëzit ia huazojnë paratë një numri të madh huamarrësish , duke përfishirë këtu qeverinë,ndërmarrjet,shitoret,etj.,edhe pa e ditur këtë fare.Ata lidhen me këta huamarrës , jo në mënyrë direkte përmes tregjeve financiare , por në mënyrën indirekte, perms institucioneve financiare që janë ndërmjetësuese.

Një institucion financiar kryen një veprimtari biznesi.Aktivet kryesore te tij përbëhen nga mjetet financiare ose të drejta financiare ( obligacione të blera ose hua te dhëna) në vend te mjeteve të patundshme,si ndërtesa ,makineria ,paisje apo lënda të para.
Përmbledhje e sistemit bankar në Kosovë
Sistemi bankar në Kosovë ka arritur që të fitojë besimin e individëve dhe bizneseve thellësisht duke pasur parasysh zhvillimin e tij nga zeroja.Sot,shumë raporte ndërkombëtare e vlerësojnë sektorin bankar si të fuqishëm dhe të qëndrueshëm përballë krizave financiar në regjion dhe më gjerë. Sidoqoftë , megjithëse i qëndrueshëm dhe i fuqishëm , sistemi bankar mbetet ndër barrierat kryesore në mjedisin biznesor kosovar.Normat e larta të interesit dhe qasja e ulët në financa për biznes janë duke e penguar në menyrë serioze zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Sektori Bankar i Kosovë
Struktura e sektorit bankar vazhdon të dominohet nga bankat me pronësi të huaj, ku nga gjithsej dhjetë banka të licencuara, tetë janë me pronësi të huaj të cilat menaxhojnë 90.5 përqind të gjithsej aseteve të sektorit dhe 92.8 përqind të gjithsej kapitalit.
Figura 12. Struktura e aseteve të bankave komercial
Aktiviteti i Sektorit Bankar
Pas dy viteve të karakterizuara me rritje të ngadalësuar të kreditimit, gjysma e parë e vitit 2014 tregoi shenjat e para të rikuperimit të aktivitetit kredidhënës në Kosovë
Figura 13. Kontributi në rritjen e kredive sipas sektorëve, në pikë përqindje.
Struktura e kredive sipas aktivitetit ekonomik
Struktura e kreditimit të ndërmarrjeve sipas aktivitetit ekonomik mbetet e ngjashme me periudhat paraprake.
Figura 14. Struktura e kredive sipas veprimtarisë ekonomike, në përqindje
Struktura kredive sipas afatit të maturimit
Struktura e kredive sipas afatit të maturimit vazhdon të mbetet e ngjashme me periudhat paraprake (figura 15). Pjesa më e madhe e kredive vazhdon të dominohet nga kreditë me afat më të gjatë maturimi.
Figura 15. Trendi i rritjes së kredive sipas maturitetit, në përqindje
Në punimin e temës së “ Sistemi financiar dhe roli i tij në ekonomi “ u synua që të theksohej fakti së sistemi financiar i një vend i historikisht funksionon në sherbim të grumbullimit të fondeve dhe shpërndarjes së tyre në ekonomi. Sa më i madh fluksi i këtyre fondeve dhe sa më në mënyrë efikase të shpërndahen këto fonde aq më mirë do kënaqen dëshirat individuale dhe aq më mirë do ecë ekonomia e një vendi, gjithashtu u vu theksi së qëllimi i një sistemi financiar (ose arsyeja e ekzistencës së tij) është kanalizimi i fondeve nga njësitë suficitare tek ato deficitare. Ndryshe, nga ato që kanë para të tepërta, kursime, tek ata që kanë nevojë për para.

Me kryerjen e këtij punimi shpresoj që krahas njohurive teorike të kem kuptuar me mirë edhe punën praktike rreth kësaj teme. Përkrahja maksimale në radhë të parë e familjes, profesorit dhe gjithë stafit akademik nuk munguan asnjëherë. Kjo ishte një motivim që të studjoja dhe tani këto vite studimesh ti përfundoj më këtë temë diplome.
Konkluzionet dhe rekomandimet
Full transcript