Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SKOSO jaarverslag 2012

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SKOSO jaarverslag 2012


Het onderwijs is niets zonder een goede samenwerking. Daarom dragen we binnen SKOSO allemaal bij aan het realiseren van onze doelen, kwaliteitsverbetering en het doorvoeren van vernieuwingen. Dat is alleen mogelijk wanneer je open staat voor feedback op zowel sociale als zakelijke effectiviteit: hoe zijn we bezig? Hoe kunnen we beperkingen omzetten naar uitdagingen? Zo leg je de nadruk op wat er wel aanwezig is, en wordt men ook aangemoedigd om persoonlijk leiderschap naar voren te laten komen. Want het onderwijs laat niet alleen leerlingen groeien en talenten ontwikkelen – dat geldt ook voor leraren! En dat levert veerkrachtige professionals op.
Professionele cultuur
Onderwijs op een inspirerende manier verzorgen. Dat kan vanuit onze ambitie en professionele cultuur.

In het schooljaar 2011-2012 organiseerde SKOSO samen met Adviesgroep Pauw workshops voor de leerkrachten waar interne en externe expertise samen zorgden voor reflectie op eigen handelen, het opdoen van inspiratie en collega’s nader tot elkaar te brengen. Eigen ervaringen stonden hier voorop, en door middel van het bordspel ‘Op weg met je kracht’ was iedereen op een andere manier dan normaal bezig met eigen handelen en denken.
Veerkracht voor de leerkracht
‘De medewerker in zijn kracht, eigenaarschap met betrekking tot de eigen ontwikkeling en reflectie.’
Afsluitend kreeg iedereen een houten druk poppetje met een wijze herinnering: ‘Als je af en toe de druk even loslaat, kun jij weer terugveren in je eigen kracht’.
En de reacties?
SKOSO slaat een nieuwe richting in, want voor u ligt het jaarverslag van 2012 in digitale vorm – voor de allereerste keer. Efficiënt presenteren en inzicht, daar draait het nog steeds om, maar nu in een nog gepaster jasje.

Net zoals voorgaande jaren vindt u in dit verslag de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Niet alleen zijn we uiterst tevreden over onze nieuwe activiteit ‘Veerkracht voor de Leerkracht’ en het audit- en visitatie proces, maar we zetten ook graag onze scholen individueel op de kaart met hun eigen projecten. Daarnaast vindt u de gebruikelijke cijfers en een blik op de toekomst van SKOSO.
Wij wensen u veel plezier met dit nieuwe format van ons jaarverslag.

Namens SKOSO,

Frans de Baaij
Directeur-bestuurder
INTRODUCTIE
Bezoek SKOSO.NL voor een uitgebreide versie van ons jaarverslag
Waar zit je leer-kracht?
Hoe zien anderen jou?
Wat voor
stap zou je kunnen
zetten?
'Naar aanleiding van de
uitnodiging was ik niet direct enthousiast. Maar je ging echt in gesprek met jouw team, waardoor er wel een sfeer heerste waar iedereen een goede inbreng had en ook echt iets over zichzelf durfde te vertellen. Dat vond ik erg bijzonder en waardevol. Al met al was het ook erg zinvol.’

Karin Wijnen
Basisschool Eerschot
Introductie
- Duidelijkheid over doel en werkwijze audit
- Verkenning van onderzoeksvraag
- Toelichting, doel en werkwijze startgesprek
Audit
Een audit is een proces dat in negen stappen verloopt:
Startgesprek
-Onderzoeksvraag definiëren
-Succesfactoren en prestatieindicatoren benoemen
-Resultaatverwachtingen benoemen
-Documentanalyse
-Vastleggen van afspraken en globale planning
Consensus-
bespreking
- Eerste bevindingen bespreken
- Consensus over:
Conclusies uit documentanalyse
Informatie die benodigd is
Vaststellen met welke personen wordt gesproken
Vaststellen van onderwerpen die worden besproken/bekeken
Rol- en taakverdeling binnen het auditteam
Informatie-
bijeenkomst
auditschool
- Informeren over:
Doel van audit
Verwachte resultaten
Werkwijze
Toelichting agenda
Status van de audit
Geselecteerde personen voor interviews en/of observaties tijdens klassenbezoek
Auditbezoek
- Feiten relateren aan onderzoeksvraag, succesfactoren en prestatie indicatoren
- Feiten verzamelen
- Informatie vergaren op systematische en gestructureerde wijze
Een passend onderwijsaanbod voor ieder kind in zijn of haar directe omgeving – dat staat voorop voor SKOSO. Ook binnen het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs zal er daarom gebruik worden gemaakt van onderlinge expertise van de scholen, zodat er samen gewerkt kan worden aan de gewenste onderwijsdoelen.

SKOSO maakt gebruik van het 1-zorgroute traject om binnen Passend Onderwijs het ontwikkelingsperspectief van elke leerling centraal te stellen, op zowel cognitief en didactisch gebied als sociaal-emotioneel en pedagogisch niveau. Als toevoeging hierop wordt aangestuurd op opbrengstgericht werken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op deze manier vervult de leerkracht een belangrijke rol in het proces, wat alle betrokken partijen ten goede komt.
Aandacht voor
meer-begaafdheid
Investering in sociaal-emotionele ontwikkeling
Onderwijskundig beleid
Handelingsgericht werken
In het afgelopen jaar hebben al onze scholen op eigen wijze diverse trajecten en methodes ingevoerd om de kwaliteit van het onderwijs en vaardigheden van leerlingen te verbeteren. Met succes, maar vooral met veel enthousiasme!
Hoe laat je leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces? Door eigentijdse leermiddelen in te zetten die aansluiten bij de leefwereld van het kind. Basisschool De Sprong (tot 1 januari 2013 Bs. St. Petrus) startte daarom in schooljaar 2011-2012 een iPad-pilot met 8 leerlingen uit groep 4. Zij kregen allemaal een iPad en onder leiding van een vierdejaars studente, die de pilot als afstudeerproject had ontwikkeld, gingen ze van start met een nieuwe manier van leren.
Project: iPad-pilot
‘Digitaal spelling aanpakken; dat doe je zo!’

De eerste indruk is dat de spellingsresultaten beter zijn. Voor de toekomst wil de school de pilot uitbouwen naar meerdere vakgebieden, en samen met het team de iPad-pilot een vast onderdeel maken van het leerprogramma.
Het project was een succes, en in schooljaar 2012-2013 ging groep 6/7 aan de slag met de pilot voor het vakgebied spelling. Samen met de leerlingen werd overlegd hoe ze konden reflecteren en een opzet konden maken. De nodige afspraken werden gemaakt met aandacht voor individuele invulling, en vervolgens zijn de leerlingen van start gegaan met het spellingsportfolio digitaal. De resultaten? Vol lof!
Betrokken
houding
Waardevolle leerkracht-leerling
gesprekken
Zelfstandig
werken aan
verbetering
Conclusie
'Inspirerend, krachtig,
verhelderend en positief confronterend – dat hoorde ik vooral van de deelnemers, en is ook mijn eigen ervaring. Door openheid en het delen van waarden hebben we de kwaliteit vermenigvuldigd en dat is prachtig om te zien.’

Jacqueline de Wit, Organisatie- adviseur Adviesgroep Pauw
JAARVERSLAG 2012
2013/2014
SKOSO kijkt uit naar een nieuw jaar vol ontwikkeling, educatie en kennisuitwisseling voor alle scholen. Zoals altijd blijven we werken aan kwalitatief goed onderwijs met een eigentijdse insteek, zodat zowel de leerlingen als de schoolteams gemotiveerd blijven groeien. Dat doen we door middel van:
Nauwe samenwerking met regio partners
De 1-Zorgroute
Investeren
in groeien
Onderzoeken
&
evalueren
Impuls aan
samenwerking
Samen geven we vorm aan
Passend Onderwijs.
De pilot ‘Monitoring & verantwoording’ helpt ons daarbij.
Gezamenlijk groeien we naar een professionele leergemeenschap.
Digitale hulpmiddelen worden ook steeds meer ingezet.
Samen met onze educatieve partners blijven we werken aan innovaties.
Aandacht voor
beperking
Kinderen mede-eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling; dat is de insteek van basisschool Dommelrode. In de afgelopen twee jaar is er een leerproces ontwikkeld, waarbij kindgesprekken centraal staan. Zo wordt de leerling actief betrokken bij zijn of haar eigen plan, inclusief het opstellen en de evaluatie daarvan. Op deze manier leert het kind wat het nut en doel is van het plan, waarna er vervolgens met enthousiasme wordt begonnen met de taken die uitdaging vragen.
De gesprekken zijn gekoppeld aan het technisch lezen, en worden vanaf dit schooljaar uitgebreid naar spelling. Door de resultaten van het kind, de groep en de school zichtbaar te maken binnen het team, bestaat er meer openheid en ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Project: Het kind centraal
“Samen maken we school”
De school vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. De projecten ‘Vreedzame School’ en ‘Aan de slag met gedrag’ spelen hierin een belangrijke rol. Hier leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan; iets waar de school erg trots op is.
Overige projecten
De Franciscusschool zette Begrijpend Lezen op het rooster als een apart vak met een eigen methode. Tijdens de studiedag in het voorjaar van 2012 gaven de resultaten aan dat het niveau net op of onder het landelijk niveau zat. Daarom is in een teamoverleg aan de start van het schooljaar gesproken over de methode ‘NieuwsbegripXL’. Dit heeft geleid tot een training ’Kracht van instructie’ bij een externe instantie. In deze methode is de leerkracht de grote spil in het aanleren van begrijpend lezen.
Project: Instructie inzetten bij begrijpend lezen
De resultaten mogen er zijn: zowel in cijfers als in houdingen, want de leerlingen voelen nu meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren. De school gaat samen met het team de leesstrategieën en de kracht van instructie omzetten naar een kijkwijzer, die tijdens een collegiale consultatie zal worden gescoord. Successen benoemen en meenemen naar de volgende instructie, daar heeft iedereen baat bij!
"Resultaten verhogen door te investeren en de wil van het team om te groeien maakte van de oorspronkelijke noodzaak een inspirerende ontwikkeling."
Er werd een keuze gemaakt uit een aantal methoden voor het begeleiden van de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen, waarin aandacht was voor verschillende onderwerpen bijvoorbeeld het voorkomen van pestgedrag, maar ook kinderen op een goede wijze leren omgaan met anderen. De tweedaagse training over het Leefstijl-project sloeg zo aan op Basisschool Eerschot, dat de leergang ook daadwerkelijk op school werd ingezet. Zo werd er op een nieuwe manier naar het pedagogische klimaat van de school gekeken ter bevordering van het welbevinden van iedereen.
Project: Leefstijl school
Na 1,5 jaar is Leefstijl steeds meer verweven in het dagelijks leven van de school. Dit wordt ook aangestuurd door Leefstijlregels en posters in de lokalen. “Zo willen wij omgaan met elkaar!” ligt niet alleen vast in tekst, maar wordt vooral door de hele school uitgestraald.
Conclusie/toekomstbeeld
‘Leerlingen begeleiden bij de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Zo groeien ze op tot zelfstandige en betrokken mensen.’
Kinderen met leerproblemen hebben extra aandacht nodig. Maar ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong verdienen een op maat afgestemd lesaanbod. Basisschool Kienehoef pakte dit in het afgelopen schooljaar aan met Project MIND, en is er trots op dat nu leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 door middel van een eigentijds lesaanbod steeds beter worden uitgedaagd. Dat levert zowel gemotiveerde leerlingen als leerkrachten op binnen de vier hoofdvakgebieden.
Project: Project mind
Door de lesstof compact te houden, is er ruimte voor geselecteerde kinderen om meer betrokken te raken bij het lesaanbod. Er is ook de mogelijkheid om te excelleren binnen een vakgebied indien de scores hier aanleiding voor geven. Komend jaar wordt het extra lesaanbod voor cognitief getalenteerde kinderen gesplitst in een 1e en 2e lijns arrangement, zodat de uitdaging voor iedereen blijft. De verwachtingen? Een nog betere balans tussen het juiste onderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Goede energie voor alle betrokkenen!
'Aanbod op maat; zo wordt onderwijs weer leuk voor iedereen.'
Om het leesniveau onder de leerlingen te verhogen, is de Odaschool in 2010-2011 begonnen met een nieuwe methode van Leesestafette. Technisch lezen werd een vast onderwerp in de teamvergaderingen. In 2012 is ook de Odaschool gestart met het traject ‘School aan Zet’, waarbij men name de technische leesvaardigheden en de leesmotivatie bekeken zijn. Leesvaardigheden worden nu concreet aangepakt door de leerlingen elke ochtend aan het lezen te zetten. Van half negen tot kwart voor negen begint iedereen in groep 3 t/m groep 8 met het lezen van een boek naar keuze, zodat technisch lezen leidt tot meer leesplezier.
Project: School aan zet
Daarnaast zijn de boekenkasten opgeschoond, wordt er kritisch gekeken naar de opdrachten van de leesmethode, en is er aandacht voor diverse activiteiten voor de kinderen. Als klap op de vuurpijl wordt er wekelijks voorgelezen door de leerkracht. Goed voorbeeld doet tenslotte goed volgen!
“Lezen is leuk! Door leerlingen te motiveren om vaker een boek op te pakken, gaan de vaardigheden bij zowel technisch- als begrijpend lezen omhoog.”
Project: ZLKLS in Nijnsel
Lezen en spelling zijn vaardigheden waar de leerlingen van de St. Antonius van Padua wat moeite mee hebben. Daarom ging het schoolteam een nieuwe methode van José Schraven proberen. Enthousiasme alom, en dit schooljaar werd de methodiek volgens de regels van de kunst ingezet naast ‘Veilig Leren Lezen’ voor groep 1 t/m 4.
Eén van de kenmerken van de onderwijsmethode van José Schraven is dat de leerlingen allemaal tegelijk instructie krijgen, waarin een denkkader wordt geboden om de taalregels te verwerken. Tijdens het dagelijkse auditief dictee wordt de lesstof herhaald, waardoor de leerlingen lezen en spellen in samenhang meekrijgen. Het werken met ZLKLS is intensief voor zowel de leerkrachten als kinderen, de resultaten zijn een mooie beloning voor iedereen – en daar gaat het om!
'Een denkkader voor de leerlingen helpt om vaardigheden te verbeteren.'

Het onderwijs van de SKOSO scholen is niet alleen voor leerlingen, maar is een onderdeel van de maatschappij. Daarom werkt SKOSO samen met partners op het gebied van opvang en educatie. De doelstelling is om in iedere wijk en kerkdorp een educatief cluster of Kindcentrum tot stand te brengen, met activiteiten en arrangementen voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders.
Schoolontwikkeling
Voorbeeld:
Nieuwbouw multifunctioneel gebouw in Olland

Om het kerkdorp Olland (1100 inwoners) als leefbare kern te behouden, is de bestaande basisschool samengegaan met partnerorganisaties. Vanaf januari 2013 is de school gevestigd in een prachtig multifunctioneel gebouw.
Auditverslag
- Verheldering auditverslag
- Relateren van auditverslag aan gestelde onderzoeksvraag:
Waar hebben we concrete antwoorden?
Wat vereist nader onderzoek?
Waar kunnen we conclusies trekken?
Bespreking auditverslag
Nabespreking
- Evaluatie van proces en werkwijze audit
- Evaluatie van inhoud auditverslag
- Afspraken maken over verdere communicatie
Kengetallen
- Formulering van verzamelde bevindingen
- Concept-auditverslag
- Beoordeling van concept-auditverslag
- Feitelijke controle door schooldirecteur
- Welke consequenties verbinden we aan de conclusies?
Het geven van goed onderwijs is voor SKOSO uiterst belangrijk. Om goede resultaten te realiseren investeert zij in kwaliteitsontwikkeling. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de scholen en besturen. Het bestuur van SKOSO wil zelf toezicht houden op de kwaliteit. Zij ontwikkelden een vierjarige cyclus, waarbij ieder jaar een andere vorm van kwaliteitscontrole centraal staat.
Kwaliteitsontwikkeling
"Het gaat daarbij niet alleen om tussen- en eindresultaten (onderwijsopbrengsten) maar ook om het welbevinden van onze leerlingen."
Uitwerking project: Er is een intern auditteam samengesteld en opgeleid, bestaande uit 2 directeuren, 2 intern begeleiders en 2 leerkrachten. De pilot vond plaats op basisschool Eerschot. De onderzoeksvraag luidde: “Welke aspecten van klassenmanagement, waarvan de school denkt dat ze bijdragen aan de betrokkenheid en motivatie, zijn zichtbaar op school in groep 3 t/m 8. Met de uitkomsten is de school aan de slag gegaan.
Project interne auditing
‘Je kijkt objectief, als kritische vriend, naar de organisatie. Je krijgt geen predicaat goed of fout, maar trekt als school zelf je conclusies n.a.v. het verslag. Hier kun je als team mee verder.’

Sanne van Kaathoven
lid audit-team (leerkracht)
‘Het traject begon met een
training van het KPC. Hierin kregen we theorie en oefenden we onze waarneming vanuit objectiviteit. De auditdag zelf was voor alle partijen een spannende, intensieve dag, waar met veel wederzijds respect in een open en professioneel klimaat gewerkt werd.’

Marieke Vervoort
lid audit-team (leerkracht)
We kijken uit naar een
jaar waarin we nog meer kunnen samenwerken om SKOSO verder te ontwikkelen. Leren is namelijk het meest effectief wanneer het gebeurt door middel van samenwerking.
Full transcript