Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Från antiken till medeltiden

No description
by

Anja Åberg

on 20 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Från antiken till medeltiden

Från Antiken till Medeltiden
Sen medeltid
Arbetsfördelning
De allra flesta (fria och slavar) var bönder

...i både Grekland och Romarriket kallas de in som soldater vid krig

Några har handel, hantverk eller (fler inom Romarriket) administrativa heltidssysslor...
Krigsmakt
Koloniserings- och utvidgningskrig orsakad av befolkningsökning och behov av livsmedel

Försvar mot grannar och andra folk (Greker-Perser, Aten-Sparta, Rom-...
Tekniska
framsteg
Metallhantering -> tåligare/farligare vapen

Cement -> bygga större, snabbare, billigare

Romarrikets adminitration spred vetenskap över hela riket
Hantverk och
handel
Kolonisering och handelsutbyte över Medelhavet och Svarta Havet spred teknik och hantverksmetoder

Krig och konkurrens om handelvaror påskyndar ny utveckling
Språk och
skriftlig kultur
Med handel och kulturella möten sprids språk och religion.

Ökad handel i sig ökar behovet av skriv- och räknekunniga.

Större administration (Romarriket) och nya yrken (historieskrivare, filosof, matematiker,...ökar kraven på utbildning och bevarande av kunskaper.
Styresskick och sociala klasser
Styresskick i grekiska stadsstater:
aristokrati (adelsklassen)
tyranner (som tagit makten med våld)
demokrati (fria manliga befolkningen)

Styressick i Romarriket:
republik
kejsardöme
Epokindelningen
the Medieval period, Middle Ages, Medeltiden, Mittelalter...
300 f.0
ca 0
370-
ca 100 e.0
600 f.0
1650 f.0
Hellenistisk kultur
Efter långa krig besegrade Sparta år 404 f.0 Aten

Sparta hamnade snart i krig med andra stadsstater och tappade sin makt...

...som togs av Makedonske kung Filip II och hans son Alexander (den Store)

Alexander skapade ett imperium och såg till att vetenskap, handel och kultur spreds i riket.
Romarriket
Rom som handelscentrum grundades redan på 700-talet f.0, och blev tidigt en stark monarki inspirerade av andra handelsfolk runt Medelhavet.

Omkring 500 f.0. byts kungamakten mot republik. I likhet med grekiska stadsstater hade aristokratin ( patricierna) makten. Bara de kunde väljas in i senaten, och folket (plebejerna) kunde som mest protestera genom folkvalda folktribuner.

Rom expanderade genom handel, allianser, förbund och krig....år 146 f.0 hade de tagit över hela Medelhavsområdet och fortsatte utvidgningen norrut...
Romarrikets delning och fall (ca 180-476)
Omkring år 0 slutade det romerska riket expandera och hade samtidigt sin höjdpunkt,

ingen expansion = ökad fred (
pax romana
) och mer fokus på handel, kultur och vetenskap

långvarig fred minskade slavtillgången och ökad handel skapade inflation,

...missnöje och uppror i ytterområdena blev svårare att slå ner och år 386 delades Romarriket i två delar,

oroligheterna fortsatte, Rom invaderas år 410 av visigoter och kort efter detta går riket under.
Folkvandringstid
Slutet av 300-talet börjar folkstammen hunnerna, ledda av Attila, röra sig från Mongoliet till ett stort område kring Svarta Havet.

De som levde vid Svarta Havets norra kust, ostrogoterna, invaderades.

Andra folk som levde i området, bl.a. visigoter och vandaler (germanska folk), tvingades in på romerskt territorium.

...det hela blev en kedjereaktion som påverkade hela Europa och norra Afrika, och bidrog troligen till Romarrikets fall
Mykensk och Minoisk kultur
Omkring 1650 f.0 var Mykene (Grekland) och Knossos (Kreta) de viktigaste handelplatserna vid Medelhavet.

Båda var starka kungamakter med sjöfart och handel som viktiga inslag.

Medelhavets klippiga kuster gjorde det svårt att utvidga de små "stadsstaterna",

då befolkningen ökade koloniserade handelsfolken nya områden kring Medelhavets och Svarta Havets kuster.

Dessa kulturer gick under, men den "grekiska kulturen" levde vidare i kolonierna.
Grekisk kultur
Under perioden år 600-500 f.0 uppstår flera starka
stadsstater
kring Medelhavskusten. De flesta av dessa styrdes av en liten grupp rika adelsfamiljer,
aristokrati
, i några stater tog en ensam adelsman makten,
tyranni
.

Störst blev Aten och Sparta, Aten genom att kolonisera kusterna medan Sparta krigade inåt landet.

"Nytt" i båda kulturerna var att ge större makt åt bönder med jord, i Aten genom att införa demokratiskt beslutsfattande, i Sparta genom att fostra befolkningen till solidariska krigare....

konkurrensen om jord och handel ledde till långvariga krig
Från Antiken...
Medeltiden
Delas oftast in i:

Tidig medeltid

Högmedeltid

Sen medeltid

När Roms siste kejsare störtas 476 av germaner... eller

med folkvandringstidens början omkr 370 då hunnerna invaderar området kring Svarta Havet...oavsett vilket en orolig tid med många krig

Makt
har man om man har jordegendom man kan försvara

Tiden beskrivs ofta med begreppet
feodalism
(begrepp från 1800-t)

Kungen kunde dela upp landet i feodum (landområden, län) mot att länsherrar och adel (vasaller), stödjer kungen i krig. Vasallerna i sin tur kunde dela upp sin mark i gods mot att godsherrarna ...

I Norden vikingatid (ca 800-1060)
Medeltidens början och tidig medeltid
Högmedeltid

ca 700 - 400 f.0
(336 f.0 - 31f.0)
ca 2000 - 1200 f.0
ca 270 f.0 - 395e.Kr
- Kyrka, kättare, kloster,
korståg, kungar, kål …

Antikens samhällsstruktur
Romarrikets utbredning
ca 500-1500
ca 500 - 1000
ca 1000 -1300
Kring år 1000 har nya kulturer och starkare kungadömen vuxit fram i Europa

Befolkningen ökar vilket påskyndar teknikutveckling
Med kyrkans ökande makt sprids inte bara tro utan också vetenskap och språk

...liksom en enad front mellan Europa och de andra (t.ex. islam) -> korstågen
(jordbruket effektiviseras, handeln ökar, utlåning av pengar genom banker, kyrkan bidrar till enhetlig utbildning och tradition, yrkessamfund bildas, köpmannagillen och hantverkarskrån)
ca 1300-1500
Kungar som ökar sin makt leder till protester från folket (bönderna), bondeuppror

Starkare kungamakt = ökad konkurrens och fler krig, t.ex. Hundraårskriget (England-Frankrike)

Digerdöden 1347-1352
Så...hur var livet på medeltiden?
Antiken
Öppna ditt ex av tidslinje. Gå till sidan som heter "Antikrundan".
Din uppgift är nu att ta reda på BRA fakta och placera in detta med stödord/bilder/länkar i hjulet "Antikrundan". Varje medlem i gruppen ansvarar för EN kugge i hjulet. Inom ert område jämför ni grekisk och romersk kultur. Gruppen sammanställer allt i det gemensamma hjulet som sedan redovisas för läraren. Återigen, använd bedömningsmall som stöd.
1. Vilken eller vilka kuggar var mest betydelsefulla när det gäller antik mytologi?


2. Sammanställ de skillnader ni funnit mellan grekisk och romersk mytologi, vilka förändringar har skett över tid?


3. Om man slår ihop det ni kan om antikens kultur och religion, vad skulle ni säga ligger till grund för förändringarna i fråga 2 ovan?
Ge exempel på hur de olika kuggarna återverkar på varandra och om någon "styr" mer än de övriga. Glöm inte jämföra skillnader/likheter mellan grekisk och romersk kultur.

Kan ni se några större drag när det gäller vad som lever vidare från den grekiska mytologin och vad som "görs om" i den romerska?
Arbetsfördelning
De allra var bönder efter folkvandringstiden, under högmedeltiden tillkom hantverkare och handelsmän...men få (jämfört med bönderna)

Kungen hade mest makt inom feodalsystemet...skatt betalades länge "in natura" dvs med (bytes-)varor/överskott från jordbruk/hantverk

Digerdöden ett superbakslag då även mängder av bönder dog


Krigsmakt
Feodalismen byggde på att bönder försörjde de ovanför sig i maktstrukturen med mat/varor mot att de fick beskydd vid ex. krig

Konkurrens med andra kungadömen och andra religioner
Tekniska
framsteg
Via klostren spreds ny jordbruksteknik (plogar, seldon, vagnar, brunnar...)

Kyrkan blir största beställare av stora byggnader (kyrkor och katedraler), helst halvvägs upp till Gud

Högmedeltidens konkurrens och växande överklass öppnade för mer handel och skeppsteknik
Hantverk och
handel
Kyrkan och klostren spred kristen kultur och tidens kunskaper

Högmedeltidens ökande handel spred varor, med ökande adelsklass och mäktigare kungar mer lyxvaror från andra världsdelar

Också kyrkans/kungarnas korståg vidgade handeln
Språk och
skriftlig kultur
Kyrkan och klostren sin tids administrativa centrum, kopierar vetenskapliga texter, driver skolor, sprider teoretisk och teknisk kunskap (byggnadskonst, jordbruksteknik, sjukvård...)

Ökad handel ökar behovet av skriv- och räknekunniga.

Skilda kungdömen = skilda språk, religionen och Bibeln det som förenade och band samman
Styresskick och sociala klasser
Feodalism med många små, så småningom större och starkare kungar

Med tiden kom länsherrar och vasaller att bilda överklass, adeln

Också kyrkan hade makt, ofta samarbetade kung + kyrka
...mitten, men av vad?

liksom begreppet Antiken (från 1700-t, först om konst) en efterkonstruktion,

men
Medeltiden
som begrepp infördes faktiskt under medeltiden, på 1350-t för att vara exakt
Full transcript