Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beroepsproduct Sahar Al-Kasid

No description
by

sahar kasid

on 19 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beroepsproduct Sahar Al-Kasid

add logo here
Centrale vraag

Op welke manier kan PI Utrecht haar communicatiemiddelen zo vormgeven dat de maatschappelijke taak gerealiseerd wordt?

PI Utrecht
Interne communicatie
Dienst Justitiele Inrichtingen
Context & achtergrond
Gedetineerden worden niet of te laat geïnformeerd
De briefjes worden vaak niet beantwoord.

Ontevredenheid bij de gedetineerden
Reden van de inadequate informatieverschaffing is niet duidelijk.

Beroepsproduct Sahar Al-Kasid - Interne communicatie Penitentiare Inrichting Utrecht


Probleemstelling

Doelstellingen
Onderzoeksvragen
Theoretische kader
Onderzoeksmethoden
Proces
Dataverzameling & -verwerking
Onderzoeksdoelgroep
Betrouwbaarheid & validiteit
Resultaten
gedetineerden
1.Informatie is niet altijd duidelijk, is lang niet volledig
en komt niet altijd op tijd aan.
2. Veel gedetineerden zijn wel positief over de communicatie de medewerkers, maar zien dat de communicatie tussen de afdelingen en tussen afdelingen en directie niet optimaal verloopt.
3. Communicatie verloopt niet eenduidig, maar verschilt per medewerker en afdeling
4. Medewerkers van verschillende afdelingen zijn niet altijd op de hoogte van de regels, of houden zich niet altijd aan de regels.
5. De sprekersbriefjes worden als omslachtig gezien.

6. Met betrekking tot de casemanagers zijn er veel verschillende ervaringen.
7. Over de mentoren wordt over het algemeen wel positief gesproken.
8. 50% van de gedetineerden vinden dat de beschikbare middelen wel aan hun behoefte voldoet.
Resultaten
gedetineerden
1.Informatie is niet altijd duidelijk, is lang niet volledig
en komt niet altijd op tijd aan.
2. Veel gedetineerden zijn wel positief over de communicatie de medewerkers, maar zien dat de communicatie tussen de afdelingen en tussen afdelingen en directie niet optimaal verloopt.
3. Communicatie verloopt niet eenduidig, maar verschilt per medewerker en afdeling
4. Medewerkers van verschillende afdelingen zijn niet altijd op de hoogte van de regels, of houden zich niet altijd aan de regels.
5. De sprekersbriefjes worden als omslachtig gezien.

6. Met betrekking tot de casemanagers zijn er veel verschillende ervaringen.
7. Over de mentoren wordt over het algemeen wel positief gesproken.
8. 50% van de gedetineerden vinden dat de beschikbare middelen wel aan hun behoefte voldoet.
Resultaten medewerkers
1. Bij de casemanagers is de werkdruk erg hoog.
2. Ook onder andere werknemers is de werkdruk erg hoog.
3. Medewerkers geven aan dat de interne (Top-down communicatie) slecht is.
4. De communicatie met de gedetineerden verschilt per afdeling, per medewerker en per gedetineerde.
5. Meerdere medewerkers van verschillende afdelingen missen persoonlijk contact in hun werk.
6. Het aantal communicatiemiddelen wordt voldoende bevonden.
7. Medewerkers zijn van mening dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Dit kan nadelig zijn voor de gedetineerden.
Verbeterpunten aangedragen door de gedetineerden:

Meer casemanagers
Meer begrip voor gedetineerden
Meer overleg tussen afdelingen
Snellere reacties op verzoeken
Stagiaires aannemen om casemanagers te ondersteunen
Medewerkers moeten zich aan de regels houden
.
Verbeterpunten aangedragen door de medewerkers:
Verbetering communiatie
(tussen de afdelingen en tussen leidinggevende en medewerkers)
Meer duidelijkheid over de regels
Informatie doorsturen en updaten
Aanspreekpunt voor gedetineerden
Conclusies
DJI treedt op als een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De gedetineerden worden in penitentiaire inrichtingen (PI) opgesloten.

De missie
van PI Utrecht luidt: “een bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op de bouwen.”

Voor PI Utrecht/de medewerkers: de interne communicatie is niet in lijn met de strategie, waardoor de informatievoorziening stroef verloopt.

Voor gedetineerden: interne communicatiemiddelen zijn te beperkt, de informatievoorziening/interne communicatie voldoet niet aan de behoeften van de gedetineerden.

Inzicht te krijgen in de interne communicatie
Knelpunten achterhalen
Aanbevelingen doen ten behoeve van de verbetering van het communicatieproces.

1.  Wat zijn de interne communicatiestrategieën van PI’s in Nederland t.a.v. gedetineerden?

2.  Wat zijn de ervaringen van de gedetineerden t.a.v. de interne communicatie binnen de PI Utrecht?
Subvraag 2.1: Hoe zijn de vragen van gedetineerden te categoriseren?
Subvraag 2.2: Hoe verschilt de routing van de processen per soorten vragen van gedetineerden?

3. Wat zijn de ervaringen van de medewerkers t.a.v. de interne communicatie binnen PI Utrecht?

4. Hoe kan de interne communicatie versterkt/verbeterd worden binnen PI Utrecht?
Deelvragen 1 & 4: kwalitatief onderzoek door middel van deskresearch (literatuuronderzoek)

Deelvragen 2 & 3: kwalitatief praktijkonderzoek (fieldresearch) door middel van diepte-interviews

Proces voor het uitvoeren van het onderzoek
Voor de deskresearch: zoekmachines
(e.g. Google, Google Scholar, Google Books)
Databases (e.g. van de opleiding, SpringerLink, Jstor).
Zoektermen
De informatie deskresearch basis interviewvragen
Interviews half-gestructureerd

Gedetineerden: selectie op basis van verblijfsafdeling
12 diepte-interviews

Medewerkers: uit verschillende lagen en functies binnen PI Utrecht
10 diepte-interviews


Betrouwbaarheid:
Bij herhaling leidt onderzoek tot zelfde resultaten
Omgeving
Resultaten gecodeerd en getranscribeerd

Validiteit:
Helder opstellen van onderzoeksvragen
Theoretisch kader; basis voor interviews
Verbanden leggen tussen theorie en praktijk

1) Wat zijn de interne communicatiestrategieën van PI’s in Nederland t.a.v. gedetineerden?
2) Wat zijn de ervaringen van de gedetineerden t.a.v. de interne communicatie binnen de PI Utrecht?
Subvraag 2.1: Hoe zijn de vragen van gedetineerden te categoriseren?
Subvraag 2.2: Hoe verschilt de routing van de processen per soorten vragen van gedetineerden?
3) Wat zijn de ervaringen van de medewerkers t.a.v. de interne communicatie binnen PI Utrecht?
4) Hoe kan de interne communicatie versterkt/verbeterd worden binnen PI Utrecht?


Aanbevelingen
1. Meer overleg tussen de teams en tussen de medewerkers
2. Ruimtes voor de casemanagers op leefafdelingen
3. Meer duidelijkheid omtrent de regels richting de gedetineerden
4. Medewerkers op de werkvloer moeten meer vanuit de regels werken
5. Communicatieplan opzetten voor verbetering communicatiestrategie

*Aanbevelingen consequent doorvoeren in het beleid.
Reflectie

Deels tevreden; betrouwbaarheid
Literatuuronderzoek
Onderzoeksvaardigheden verbeterd

Functies van interne communicatie (Wit & Delden, 1996)
Doelen van interne communicatie en primaire en secundaire waarde van communicatie (Ridder, 2005)
Sleutelcomponenten van Francis (Bouwman & Seisveld, 2002): verduidelijken van interne communicatiedoelen: kwaliteit interne communicatie
Communicatiestrategieën: model van Van Ruler (1998)
Eenrichtingsverkeer: Informering
Publieksvoorlichting Informatie Rijksoverheid
need-to-know informatie: medewerkers
Gedeco/aangeplakt bericht en mededelingen


Inhoudsopgave
DJI
Context en achtergrond
Probleemstelling
Doelstelling
Deelvragen
Theorie en literatuur
Methodiek
Dataverzameling en verwerking
Onderzoeksdoelgroep
Resultaten gedetineerden
Resultaten medewerkers
Verbeterpunten aangedragen door gedetineerden en medewerkers
Conclusies
Aanbevelingen
Reflectie
Vragen

Vragen?
Full transcript