Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sposoby ochrony przyrody

No description
by

Monika Tokarczyk

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sposoby ochrony przyrody

Podział ochrony przyrody ze względu na zakres elementów przez nią objętych Podział ochrony przyrody ze względu na stopień ingerencji człowieka Restytucja Reintrodukcja Cele ochrony przyrody Podział ochrony ze wzglęgu na możliwość gospodarczego wykorzystania przyrody Ochrona gatunkowa Sposoby ochrony przyrody (łac. restitutio – przywrócenie)
– przywrócenie istnienia gatunku lub populacji
zagrożonej wyginięciem.
Restytucja polega na otoczeniu zwierząt opieką oraz na odpowiednich zabiegach hodowlanych, w tym często reintrodukcji. Restytucję gatunków prowadzi się często w rezerwatach, by po zwiększeniu stanu liczebnego zwierząt wypuścić je na wolność.
Przykładem może być restytucja żubra i sokoła wędrownego. - w biologii termin określający ponowne
wprowadzenie na stare miejsca bytowania
rodzimych gatunków zwierząt i roślin,
kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej
wytępionych.
Reintrodukcja jest środkiem do restytucji gatunku, czyli odbudowania jego populacji. Agata Tusznio i
Monika Tokarczyk
klasa I g Ochrona obszarowa Ochrona indywidualna Ochrona bierna Ochrona czynna Ochrona ścisła Ochrona częściowa Ochrona w miejscu występowania i poza nim Ochrona in situ Ochrona ex situ Rodzaj ochrony prowadzony w naturalnym miejscu występowania getunku lub elementu przyrody nieożywionej. Rodzaj ochrony prowadzony poza miejscem naturalnego występowania gatunku lyb obiektu przyody nieożywionej. sposób ochrony przyrody polegający na ingerowaniu w naturalne procesy poprzez podejmowanie działań w zakresie zabiegów ochronnych.
Przykładowe działania w zakresie ochrony czynnej:
- stawianie płotków ochronnych wzdłuż dróg
zapobiegających rozjeżdżaniu płazów,
- wieszanie budek dla ptaków czy nietoperzy,
- budowa murków, w których mogą chronić się
jaszczurki,
- koszenie łąk w celu ich utrzymania w
niezmienionym stanie,
- prowadzenie wypasu krów i owiec na terenach
bezleśnych, aby nie zarosły. sposób ochrony, który polega na zabezpieczeniu obiektów lub obszarów od wpływów zewnętrznych iwstrzymaniu się od ingerencji w stan ekosystemów, tworów iskładników przyrody. Działalność człowieka sprowadza się do rejestrowania zmian zachodzących w wyniku naturalnej sukcesji.
Przykładowe działania w zakresie ochrony biernej:
- tworzenie stref ochronnych wokół gniazd rzadkich
ptaków (w strefach tych nie wolno nic robić),
- ścisła ochrona większości terenów (np. Białowieskiego
Parku Narodowego),
- tworzenie stref ochronnych wokół zimowisk nietoperzy
(nie wolno w nich np. zmieniać mikroklimatu),
- tworzenie stref ścisłej ochrony w rezerwatach przyrody. http://www.natura2000edukacja.pl/fileadmin/segregator/n2_1.pdf - Trzeba o tym przypomnieć Formy ochrony przyrody w Polsce - przyrodnicy
- urzędnicy (Ministerstwo środowiska,
parki narodowe, parki krajobrazowe,
konserwatorzy przyrody, referat
ochrony środowiska w urzędach gmin)
- przyrodnicy profesjonalni
- naukowcy (biologowie, geografowie,
geolodzy, leśnicy, absolwenci ochrony
środowiska)
- przyrodnicy - nauczyciele (kształtują
wrażliwość na piękno przyrody)
- członkowie organizacji pozarządowych
(działania edukacyjne, działania ochronne)
- przyrodnicy amatorzy (m.in. miłośnicy
ptaków, roślin, myśliwi) Kto zajmuje się
ochroną przyrody w Polsce? Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem
ochrony przyrody jest utrzy-
manie stabilności ekosystemów
i procesów ekologicznych oraz
zachowanie różnorodności
biologicznej. Czym jest ochrona przyrody? sposób ochrony całości lub części
terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nieingero-
waniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi.
W przypadku gatunku jest to ochrona wszystkich osobników danego gatunku, przez cały rok i na terenie całego kraju. Sposób ochrony dopuszczający różne formy gospodarowania turystykę czy gospodarkę leśną.
W wypadku gatunku oznacza możliwość regulacji jego liczebności lub pozyskiwania osobników w określonych okresach roku. - obejmuje pojedyncze osobniki danego
gatunku i niewielkie części ekosystemów,
szczególnie cenne dla zachowania
różnorodności biologicznej
- najstarsza z form ochrony przyrody - ma na celu zabezpieczenie dziko występujących
roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków
rzadkich lub zagrożonych wyginięciem,
niezależnie od miejsca, w którym przebywają
oraz zachowanie różnorodności gatunkowej i
genetycznej - zmierza do zachowania naturalnych
procesów przyrodniczych
- obejmuje się nią określony teren wraz ze
wszystkimi żyjącymi na nim organizmami
i elementami przyrody nieożywionej - zachowanie różnorodności biologicznej
- zapewnienie istnienia gatunków roślin,
zwierząt i grzybów oraz miejsc ich bytowania
- chrona krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach
oraz zadrzewień śródpolnych
- przywracanie do właściwego stanu siedlisk
roślin i zwierząt
- kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody przez edukację, informowanie
o zagrożeniach dla środowiska i
możliwościach ochrony przyrody
Full transcript