Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HCM

templates
by

Bảo Lê Quốc

on 7 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HCM

CHƯƠNG VII

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA,
ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI


Members:
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Thị Nhung
Tiêu Như Phương
Lê Ánh Nguyệt
Nguyễn Minh Nhật
Hồ Lê Vũ
Nguyễn Mạnh Hùng
Hà Quốc Trọng
Nội dung:
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Quan điểm của HCM về các vấn đề chung của văn hóa
3. Quan điểm của HCM về một số lĩnh vực chính của văn hóa
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Quan điểm của HCM về các vấn đề chung của văn hóa
3. Quan điểm của HCM về một số lĩnh vực chính của văn hóa
a. Định nghĩa về văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng một nền văn
hóa mới

“Văn hóa là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
Theo Hồ Chí Minh
“ Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc,...

Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa.
+ Xây dựng tâm lý: độc lập, tự cường
+ Xây dựng luân lý: hy sinh, cộng đồng
+ Xây dựng xã hội: phúc lợi xã hội
+ Xây dựng chính trị: dân quyền
+ Xây dựng kinh tế: tiến bộ, hiện đại
a.Về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội
c. Chức năng
-
Một là
, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng
-
Hai là
, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế


b. Về tính chất của nền văn hóa
Tính dân tộc :
chiều sâu đặc trưng của văn hóa, dân tộc.
Tính khoa học
: hiện đại, tiên tiến, thuận với trào lưu tiến hóa của thời đại
Tính đại chúng
: phải phục vụ nhân dân, và do nhân dân xây dựng nên
Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn, tình cảm tốt đẹp, lý tưởng
Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí
Bồi dưỡng phẩm chất, phong cách lối sống tốt đẹp, lành mạnh, chân, thiện, mỹ
a. Văn hóa giáo dục
b. Văn hóa nghệ thuật
c. Văn hóa đời sống
Là một mặt trận,
nghệ sĩ

chiến sĩ
,
tác phẩm văn nghệ

vũ khí
sắc bén trong đấu tranh cách mạng
Văn nghệ phải
gắn với thực tiễn
đời sống của nhân dân
Phải có những
tác phẩm
văn nghệ xứng đáng với
thời đại mới của đất nước và dân tộc
Văn hóa đời sống
thực chất là
đời sống mới
, được HCM nêu ra
với 3 nội dung
:
Đạo đức mới
: cần, kiệm, liêm, chính
Lối sống mới
: sống có lí tưởng, đạo đức
Nếp sống mới
: xây dựng nếp sống văn minh
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
Đạo đức là cái gốc của người cách mạng
Đạo đức là nhân tố hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Trung với nước, hiếu với dân
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Xây đi đôi với chống
trung với nước
là tuyệt đối t
rung thành với sự nghiệp dựng nước

giữ nước
Hiếu với dân
thể hiện ở chỗ
tin dân
,
thương dân
,
phục vụ nhân dân hết lòng
cần
: là siêng năng, chăm chỉ
kiệm
: là tiết kiệm (tiết kiệm thời gian, công sức,...)
liêm
: là luôn tôn trọng của công và của dân
chính
: là thẳng thắn, đúng đắn
chí công vô tư
: là công bằng, công tâm, không thiên vị
Thương yêu con người, sống có tình nghĩa
Dành tình cảm
rộng lớn
cho
những
người nghèo khổ
,
bị áp bức
,
bóc lột
,..
Xây dựng tình đồng chí, anh em, bạn bè
Đó là s
ự thương yêu
,
đoàn kết
với
giai cấp vô sản toàn thế giới
, tất cả
các dân tộc

nhân dân các nước

Chống lại
mọi sự
chia rẽ
,
thù hằn
,
bất bình đẳng

phân biệt chủng tộc
Chống lại

chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi
,
biệt lập

chủ nghĩa bành trướng bá quyền
Mục tiêu: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, hợp tác và hữu nghị theo tinh thần: “bốn phương vô sản, bốn bể đều là anh em”
Giáo dục
những
phẩm chất
, chuẩn mực
đạo đức mới phù hợp
với
từng giai đoạn
,
lứa tuổi
,
ngành nghề
,
giai cấp

tầng lớp
Xây dựng mục tiêu
chống chủ nghĩa đế quốc
,
chống thói quen
,
tập quán lạc hậu

loại trừ chủ nghĩa các nhân
Người cho rằng
:
“Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng.Ta phải biết làm cho
phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuânphần xấu bị mất dần đi
,

đó là thái độ của người cách mạng
”,

Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhấn mạnh
: mỗi người tự nhận thấy việc
trau dồi đạo đức cách mạng
là “
sung sướng và vẻ vang nhất trên đời

Đạo đức cách mạng

đạo đức dấn thân
,
đạo đức trong hành động

độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân
2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Nội dung học tập tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Mỗi con người có vai trò vô cùng qua trọng.
Riêng thế hệ trẻ
, việc tu dưỡng này còn quan trọng hơn, vì họ là “
người chủ tương lai của nước nhà
” là cầu nối giữa thế hệ trẻ “
người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai
”.
Kiên trì
tu dưỡng theo
các
tác phẩm đạo đức Hồ Chí Minh
Phẩm chất đạo đức cần thiết được người tóm tắt trong “sáu cái yêu”:
Yêu tổ quốc
Yêu nhân dân
Yêu chủ nghĩa xã hội
Yêu lao động
Yêu khoa học và kỷ luật
Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay
Một nền đạo đức mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước
Do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý, đã dẫn đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học trung với nước nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người
Học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học đức tin tuyệt đối vào
sức mạnh của nhân dân
,
kính trọng nhân dân

hết lòng
,
hết sức phục vụ cho nhân dân
,
luôn nhân ái vị tha
,
khoan dung

nhân hậu với con người
Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách , gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
Thank you for listening
See

you

next

Time
Nền giáo dục phong kiến
Nền giáo dục thực dân
Tầm chương
Kinh viện
Trọng nam khinh nữ
Xa rời thực tế
Ngu dân
Đồi bại
Xảo trá
Nguy hiểm hơn cả sự dốt nát
Nền giáo dục hiện đại
Thực hiện cả 3 chức năng của văn hóa thông qua việc dạy và học
Mục tiêu
Nội dung
Văn hóa
Chính trị
Khoa học- kĩ thuật
Lao động
Phương châm: học đi đôi với hành
Phương pháp : phù hợp với trình độ, lứa tuổi
Đội ngũ giáo viên
Có đạo đức cách mạng
Yêu nghề nghiệp
Đoàn kết
Giỏi về chuyên môn
Thuần thục về phương pháp
L.Q.B
Full transcript