Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc

No description
by

Hồ Nguyễn Thảo Nguyên

on 8 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc

a. Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức.

b. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc.
4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
1.Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của Cách mạng giải phóng dân tộc:
2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
a. Rút ra bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đây.

b. Cách mạng tư sản là không triệt để.

c. Con đường giải phóng dân tộc.
5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
a. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.

b. Quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc.
6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
a. Quan điểm về bạo lực cách mạng.

b. Tư tưởng bạo động cách mạng gắn bó hữa cơ với tư tưởng nhân đạo hòa bình.

c.Hình thái bạo lực cách mạng.
a. Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa
b. Mục tiêu cách mạng giải phóng

a. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo:

Hồ Chí Minh khẳng định công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng. Người nói: “Công cuộc giải phóng anh em(tức nhân dân thuộc địa-Thế giới) chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”, “một dân tộc không tự lực cách sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”...

3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
b. Cách mạng tư sản là không triệt để:
- Khoảng 10 năm đến với nhân loại cần lao đấu tranh ở nhiều châu lục và quốc gia, Nguyễn Ái Quốc kết hợp tìm hiểu lí luận và thực tiễn, nhất là ba nước tư bản phát triển: Anh, Pháp, Mỹ.

- Đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp, Người thấy: “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Người không đi theo con đường cách mệnh tư sản.

a. Cách mạng trước hết phải có Đảng.

b. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất.
a. Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa:
- Sự phân hóa của xã hội: Các giai cấp ở thuộc địa dù là địa chủ hay nông dân, họ đều chung số phận là người nô lệ mất nước.

- Mâu thuẫn của xã hội: mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân.

- Đối tượng của cách mạng: không phải là giai cấp tư sản bản xứ, càng không phải là giai cấp địa chủ nói chung, mà là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động.

- Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa: là độc lập dân tộc

- Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa: kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, nhấn mạnh đó là “nhiệm vụ bức thiết”.

- Tính chất của cách mạng thuộc địa: là sự kết hợp nhiệm vụ dân tộc với dân chủ.

b. Mục tiêu cách mạng giải phóng:
- Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền nhân dân.

- mục tiêu cấp thiết của cách mạng thuộc địa là quyền lợi chung của toàn dân
c. Con đường giải phóng dân tộc:
- Hồ Chí Minh thấy Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là một cuộc cách mạng vô sản, mà còn là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

-Người “hoàn toàn tin theo Leenin và Quốc tế thứ ba” bởi vì V.I.Leenin và quốc tế thứ ba đã “bênh vực cho các dân tộc bị áp bức”. Người tìm ra một phương hướng mới để giải phóng dân tộc: con đường cách mạng vô sản.

a. Cách mạng trước hết phải có Đảng:
- Muốn làm cách mệnh, “trước phải làm cho dân giác ngộ...phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu”. “Cách mệnh phải hiểu phong trào thế giới, phải bày sách lược cho dân...Vậy nên sức mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có đảng cách mệnh”

- Trong Đường cách mệnh, Người khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững mới chạy.”

a. Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức:
- Một cuộc khởi nghĩa được chuẩn bị trong quần chúng: Người khẳng định “cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.

-Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Người lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh. Người chủ trương phát động chiến tranh nhân dân.

-Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân, coi sức mạnh và năng lực sáng tạo của quần chúng là nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi.

b. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc:
- Trong lực lượng toàn dân tộc, Người hết sức nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.

- Hồ Chí Minh không coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc của các giai cấp và tầng lớp khác. Người coi tiểu tư sản, tư sản dân tộc và một bộ phận giai cấp địa chỉ là bạn đồng minh của cách mạng.


b.Quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc:
- Theo Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Đó là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải là quan hệ lệ thuộc, hoặc quan hề chính-phụ.

- Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải chủ động và có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

b. Tư tưởng bạo động cách mạng gắn bó hữa cơ với tư tưởng nhân đạo hòa bình


- Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng giành và giữ chính quyền ít đổ máu. Người tìm mọi cách ngăn chặn xung đột bằng biện pháp hòa bình, chủ động đàm phán, thương lượng chấp thuận những nhượng bộ có nguyên tắc.

- Việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng.


c.Hình thái bạo lực cách mạng:

- Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trong chiến tranh, “quân sự là việc chủ chốt. Đấu tranh ngoại giao cũng là một mặt trận có ý nghĩa chiến lược. Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế của ta, phá hoại kinh tế của địch. Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến mặt trận văn hóa, tư tưởng.

- Trước những kẻ thù lớn mạnh, Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài.
a. Quan điểm về bạo lực cách mạng:

-Tính tất yếu của con đường bạo lực: Hồ Chí Minh vạch rõ: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền”.

-Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng.

-Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, nhưng phải “Tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng và khéo kêt hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng”.

b. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc:

-Trong lực lượng toàn dân tộc, Người hết sức nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.

-Hồ Chí Minh không coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc của các giai cấp và tầng lớp khác. Người coi tiểu tư sản, tư sản dân tộc và một bộ phận giai cấp địa chỉ là bạn đồng minh của cách mạng.

a. Rút ra bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đây:
Hồ Chí Minh nhận thấy sai lầm về con đường của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám. Người rất khâm phục tinh thần cứu nước của cha ông, nhưng không tán thành các con đường của họ mà tìm một con đường mới, đoạn tuyệt với con đường của chủ nghĩa phong kiến.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!
NHÓM THỰC HIỆN: 02
DANH SÁCH NHÓM:
1.Nguyễn Thị Thúy Hằng
2.Hồ Nguyễn Thảo Nguyên
3.Nguyễn Trần Nguyên Thảo
4.Cao Thị Thanh Hồng
5.Hoàng Đại Thỏa
6.Nguyễn Thị Ý Thảo
7.Đặng Thị Diệu Huyền
8.Nguyễn Khoa Thảo Nhi
9.Hà Khánh Ly

NHÓM THỰC HIỆN: 02
DANH SÁCH NHÓM:
1.Nguyễn Thị Thúy Hằng
2.Hồ Nguyễn Thảo Nguyên
3.Nguyễn Trần Nguyên Thảo
4.Cao Thị Thanh Hồng
5.Hoàng Đại Thỏa
6.Nguyễn Thị Ý Thảo
7.Đặng Thị Diệu Huyền
8.Nguyễn Khoa Thảo Nhi
9.Hà Khánh Ly
NỘI DUNG CHÍNH

1.Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của Cách mạng giải phóng dân tộc

2.Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

3.Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

4.Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

5.Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
KẾT LUẬN:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc có những luận điểm sáng tạo, đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn lớn. Đó là:
1. Làm phong phú học thuyết Mác-Lenin về cách mạng thuộc địa
2. Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
-Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc:

+Đến với chủ nghĩa Mác-Leeenin, xác định con đường cứu theo khuynh hướng chính trị vô sản, nhưng cách mạng giải phóng dân tộc là do Người hoạch định, chứ không phải đã tồn tại sẵn.
+Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh bao gồm một hệ thống những quan điểm sáng tạo, độc đáo. Lý luận đó phải trải qua nhiều thử thách và đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn.
+Là một đóng góp lớn vào kho tàng lý luận cách mạng của thời đại, làm phong phú thêm chủ nghĩ Mác-Leenin về cách mạng thuộc địa.

-
Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc
: độc đáo và sáng tạo, thấm nhuần tính nhân văn:
+ Về phương pháp khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân: được xây dựng xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể.
+Sử dụng quan điểm toàn diện, biện chứng để phân tích so sánh lực lượng ta với địch. Phát huy và sử dụng sức mạnh toàn dân tộc để tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.
kết hợp các quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh là 1 điểm độc đáo.
+Vận dụng sáng tạo và phái triển học thuyết của V.I.Lenin về cách mạng thuộc địa thành một hệ thống luận điểm mới, sáng tạo bao gồm nhiều mặt đó chính là một di sản tư tưởng quân sự vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta.
+Tư tưởng đó thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam,góp phần làm cho phong trài yêu nước VIệt Nam chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản.
+Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin và lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho những thanh niên yêu nước Việt Nam, dẫn dắt họ đi theo con đường: từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin.

1. Làm phong phú học thuyết Mác-Lenin về cách mạng thuộc địa:
-Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc
-Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc
2. Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam:
-Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945
-Thắng lợi của 30 năm chiến tranh cách mạng(1945-1975)
Full transcript