Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Custodian Bank

No description
by

buyantogtokh myagmartseren

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Custodian Bank

ECH JSC - M.Buyantogtokh
Кастодиан банк хэзээ үүссэн бэ?
Кастодиан банкууд нь хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах үүднээс Конгрессийн баталсан 1940 оны Хөрөнгө оруулалттай компанийн хууль буюу актын үндсэн дээр үүсгэн байгуулагдаж байсан гэж үздэг.
Кастодиан банкны үйл ажиллагаа
Хувьцаа, бондыг найдвартай хадгалах. Кастодианы үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд өөрийн байгууллагын дансыг харилцагчийн данснаас тусад нь, харилцагч тус бүрийн дансыг тус тусад нь хөтөлж, найдвартай байдлыг хангаж ажиллана.
Үнэт цаасны төлбөр тооцооны асуудлыг зохицуулах,
Үнэт цаасны орлого, ноогдол ашиг, хүүг харилцагч тус бүрийн дансанд байршуулах
Хөрөнгө оруулагчийн нэрийн өмнөөс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хуралд оролцох, санал өгөх.
Үнэт цаасны данс, Номинал дансны бүтцийн жишээ
ҮЦТТТХТ vs Кастодиан
Кастодиан бүхий төлбөр тооцооны систем
CUSTODIAN BANK
Англи хэлний "Custody" буюу хамгаалалт, халамж, анхаарал гэсэн үгнээс гаралтай.
Хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгө болох хувьцаа, бондыг найдвартай хадгалж, хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг санхүүгийн байгууллага.

Үнэт цаасны арилжааны процесс
Кастодиан банкны үйл ажиллагаа
Сангийн удирдлагын менежерүүдийг тэдний сангийн хөрөнгө рүү хувийн зорилгоор орохоос сэргийлэхийн тулд хамтын сангийн биет хөрөнгийг кастодиан банкууд эзэмшиж хянадаг байна. Энэхүү хялбар хамгаалалт нь дараах зүйлийг боломжтой болгодог:
Хэрэв хамтын сан дампуурахад хүрвэл хөрөнгө оруулагчид мөнгөө алдахаас сэргийлж чаддаг
Хөрөнгө оруулагчийн мөнгийг өөр бусад компанийн хөрөнгөтэй нэгтгэх эрхийг санд олгодоггүй
Хэрэв сан нь татан буугдсан бол кастодиан банк нь хөрөнгө оруулагч нарт сангийн хөрөнгийг эргүүлж өгөх хариуцлагыг хүлээнэ.

Кастодиан банкны үйл ажиллагаа
Кастодиан банк нь хөрөнгийг найдвартай хадгалахын зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчийн нэрийн өмнөөс хөрөнгө худалдах болон худалдан авах үйл явцад оролцож тусалдаг. Жишээ нь Худалдан авсан аливаа хөрөнгийг баттай хүлээн авсан эсэх, данс тооцооны асуудал хөрөнгө оруулагчийн нөхцөлийн дагуу зөв тооцож бодогдсон гэх зэрэг байж болно. Үүний зэрэгцээ кастодиан банк нь хөрөнгө оруулагч үнэт цаасаа эсвэл банкаар баталгаажсан бусад хөрөнгийн аль нэгийг худалдах сонголт хийсэн үед шинэ эзэмшигч рүү хөрөнгийг үе шатлалтайгаар шилжүүлдэг.

Кастодиан банкны үйл ажиллагаа
Валют хөрвүүлэх болон татвартай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх. Харилцагчид ногдох татварын хэмжээг хууль журмын дагуу тооцоолон, түүнд мэдээлэх, харилцагчийн нэрийн өмнөөс гэрээний дагуу зохих байгууллагад төлбөл зохих татварыг шилжүүлэх, түр хойшлуулах, илүү төлөгдсөн татварыг эргүүлэн нэхэмжлэх;
Хөрөнгө оруулалтын сангийн мөнгөн хөрөнгийг бүртгэх хадгалах, цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнийг тооцох

Хуулинд зааснаар
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 46.1-д зааснаар Үнэт цаас өмчлөгчийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг хадгалах, үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх бусад эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйлчилгээг үзүүлэх ажиллагааг кастодианы үйл ажиллагаа гэнэ.
Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 51.1.3-51.1.5-т зааснаар үнэт цаасны тухайлсан бүртгэл, түүнтэй холбоотой тооцоо, үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа болон Хорооноос тухай бүр зөвшөөрсөн бусад төрлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхэлж болно.

Кастодианы дансны төрөл
Нээлттэй буюу шууд эзэмшлийн данс (“fuly disclosed account”): Уг дансыг эзэмшигч нь бенефициар өмчлөгч байх ба түүний нэр дээр нээлттэй мэдээлэл бүхий данс нээнэ. Уг дансны эзэмшигчийн мэдээлэл нь бенефицарь өмчлөгчийн мэдээлэл байна;
Номиналь данс буюу шууд бус эзэмшлийн данс (“nominee account”): Кастодиан нь бусдын нэрийн өмнөөс уг дансыг удирдаж, номиналь дансны эзэмшигчийн мэдээлэлд бенефициар өмчлөгчийн бус, номиналь эзэмшигчийн мэдээллийг тусгана. Номиналь данс эзэмшигч нь үнэт цаасыг эзэмших, холбогдох гүйлгээг гүйцэтгэх, бенефициар өмчлөгч, эсхүл түүний төлөөлөгчөөс ирүүлсэн зааврыг мөрдөнө;
Холимог данс (“mixed account”). Энэ нь номиналь дансны нэг төрөл ба уг дансны эзэмшигчийн мэдээлэлд бенефициар өмчлөгчийн мэдээллийг тусгах боловч номиналь эзэмшигч нь бенефициар өмчлөгчөөс өгсөн даалгаваргүйгээр бенефициар өмчлөгчийн нэрийн өмнөөс гүйлгээг хийхийг зөвшөөрнө;


Кастодиан банк гэж юу вэ?
Full transcript