Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

КАДЕ ДА ГО ЛОЦИРАМЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО?

No description
by

Eva Vasic

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of КАДЕ ДА ГО ЛОЦИРАМЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО?

ЛОКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО
design by Dóri Sirály for Prezi
Од изборот на местото каде ќе биде лоцирано претпријатието, во голема мерка зависат резултатите што тоа ќе ги постигне со своето работење.

ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР
Економски фактори на локација:

Приближување на претпријатието кон пазарот.
Приближување на претпријатието кон суровинските извори.
Приближување на претпријатието до изворите на енергија.
Приближување на претпријатието до работната сила.
Приближување на претпријатието до транспортните и комункациони патишта и врски.


"Just in time"
"Just in time" значи да се произведе "само она што е потребно, во моментот кога е тоа потребно и во онаа количина што е потребна.
Стратегија на локација на производство
Целта на организацијата е задоволство на протрошувачите и полесен пристап до клиентите со минимални трошоци. Ова се постигнува преку развивање на стратегија на локација на производството.

Стратегијата на локација е една од најважните одлуки за фирмата, таа го зголемува глобалниот пазар, има големо влијание има врз фиксните и варијабилните трошоци, е важна за ретките одлуки на фирмата и нејзината објективна цел е да го максимизира бенефитот од локацијата на фирмата.
Заклучок:
Сите во Тојота ја следат јапонската филозофија во насока на континуирано подобрување на производите, намалување на поправките и трошоците за шкарт, намалување на трошоците на производство, зголемување на продуктивноста, одговорноста од работењето, тимската работа и профитот. Се покажа дека успесите што ги постигнуваат јапонските компании ги принуди и другите земји да одговорат на предизвикот што дојде од Јапонија
КАДЕ ДА ГО
ЛОЦИРАМЕ
ПРЕТПРИЈАТИЕТО?
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР:
Најниски трошоци по единица производ
Најголема екомичност
Добра и ефективна продажба

ПОГОВОРКА
Една многу стара поговорка вели: ,,Кои се 3-те најважни работи за еден бизнис?
Тоа се: 1) локација, 2) локација и 3) локација!”

Предности
Земјата-домаќин да располага со:


евтина работна сила
богат и изобилен природен ресурс
широк пазар
политика на владата која ќе му одговара на претпријатието

Можност да ги избегне или значително да ги намали трансакционите трошоци.
Улогата на Владата
давање на даночни олеснувања
евтини изнајмувања
субвенции
обезбедување на финансии
снабдување на електрична енергија по поевтини цени
Владината политика, исто така, може да доведе до затворање на некоја индустрија,
како што е примерот на тешката индустрија во Велика Британија и бројните рудници за јаглен и бродоградбата

Технолошки фактори
Фиксните трошоци се битна карактеристика
за технологијата на производство. Доколку технологијата е скапа и фиксните трошоци би биле високи, тоа дозволува лоцирање на производството само на една локација.

Lean производство
Збир на концепти, техники, алатки и идеи кои содржат континуирано подобрување на сите процеси во организацијата со цел да се намали времето од нарачката на купувачите до испорака на готовите производи преку елеминирање на сите расфрлања кои не додаваат вредност во производствените и организациските процеси и произведување на онолку колку што може да се продаде со цена која купувачот е спремен да ја плати.
Lean производство во Toyota
Toyota не поседувала доволно ресурси кои ќе ги вложува во технолошки инвестиции и производство во големи серии
Производство по пониска цена, подобар квалитет и побрза испорака од своите конкуренти
Производство само на онолку автомобили колку што можеле да се продадат и со елеминирање на сите расфрлања во производствените текови.

Целта на lean производството е:
Поврзување на нивото на производство со вистински барања на потрошувачите,
Континуирано подобрување на сите процеси во компанијата,
Елиминирање на сите непотребни расфрлања (време кое не додава вредност на готовиот производ
Основни карактеристики:
Намалување на времето на нарачка до испорака на готовите производи
Безскладишно работење
Целосен трошок
Спласната организациска структура
Фактори на производот
Како карактеристики на производот кои влијаат на одлуката за лоцирање на производството можат да се наведат следниве две:
1. Односот на вредноста спрема тежината на
производост ( од аспект на влијанието на транспортните трошоци )
2. Универзалноста на производот

Производствен систем на Toyota
Jidoka
Два концепта:
Just in time
1. Кога нарачката на возилото е примена, производствените инструкции се издадени уште на почетокот на производството на линијата.
2. Производствената линија мора да биде снабдена со потребниот број на сите делови, така што било кој тип на возило може да се состави.
3. Производствената линија мора да ги замени деловите употребени со тоа што ќе употреби ист број на делови од производствениот процес.
4. Предходниот процес мора да биде снабден со мал број на сите видови на делови и да го произведе оној број на делови кои биле извадени од предходниот процес.

Kanban систем
Warehouse Management System (WMS) и менаџмент систем на залиха за автоматско магацинирање
• Го контролира движењето и складирањето на материјали во рамките на магацинот.
• Го следи процесот на поврзани трансакции, вклучувајќи ги превозот, примањето, ставањето на залиха и подигање од залиха.
• Ги оптимизира нивото на залихи што се ставаат настрана врз основа на информации од мониторингот на погрешни производи.

Локацијата може да биде одредена според:
1. Трошоци
2. Иновација
Постојат четири атрибути доколку локацијата е базирана на иновација:
Висок квалитет и специјализирани инпути
Средина која ги охрабрува инвестициите и локалната конкуренција
Софистициран локален пазар
Локално присуство на сродни и подружнички дејности

Одлуката за локација на производството е долгорочна одлука, ретки одлуки, одлуки кои заемно влијаат и на фиксните и варијабилните трошоци. Откако е донесена еднаш одлука за локацијата со изборот на ресурсите и трошоците тешко може да се измени.
Критични фактори кои влијаат за донесување на одлука за избор на државата каде ќе се смести производството:
Политички ризици, правила на владата, однесувања и иницијативи
Економски и политичките прашања
Локација на пазарот
Знаењето на работната сила, однесувањето, продуктивноста и трошоците
Можноста за понуда, комуникација и енергија
Конвертибилните стапки и девизен ризик
Критични фактори за успех поврзани со избирање на регионот или заедницата во самата држава:
Корпоративните желби
Атрактивноста на регионот
Слободна работна сила, трошоци и приврзаност кон синдикатите
Трошоците за комунални услуги
Регулаторните мерки на окружувањето
Иницијативите на владата и фискалната политика
Близината до суровините и потрошувачите
Трошоци за земјата и конструкцијата на објектот
Можни се две стратегии за избор на локација на производни активности:
Централизирање на една оптимална локација
Децентрализирање на различни регионални или национални локации кои се блиску до големите пазари

Фактори кои влијаат за изборот на локација
Влијанието врз трошоците од разликите меѓу земјите, политичката економија и културата
Трговските бариери дали се мали/ големи
Стабилноста на курсот на домашната валута
Производтсвената технолигија дали има високи/ ниски фиксни трошоци
Односот вредност/ тежина на производот висок/ низок
Дали производот задоволува универзални потреби?

Глобалната мрежа на производство може да биде структуирана во две категории: мултидомашна и глобална интрегирана структура

Целото производство се случува само во една нација(регион) а потоа извезува на глобалниот пазар. Ова производство е најчесто за активности кои се тешки се реалоцирање, како на пример добра кои се поврзани со локацијата на ресурсите, тешки за репродукција( како на пример луксизните добра или занаети) или добра што зависат од скалата на масивната економија.
Децентрализирано производство, се произведува во повеќе региони според големината на регионалните пазари. Овој систем зависи повеќе од регионалната пристапност на пазарите отколку од економијата на обем. Ова особено се однесува на добро познатите производствени технологии или производи кои имаат високи трошоци за дистибуција ( на пример, безалкохолните пијалоци).
Производство според региони
Регионална специјализација
Оваа мрежа на голбално производство вклучува просторна поделба на производството врз осноба на компаративните предности. Секој регион се специјализира во производство на специфични добра и увезува од другите региона она што недостасува.
Вертикална интеграција
Оваа мрежа на голбално производство е друга варијанта на специјализација. Различни фази на производство се случуваат на локации кои нудат најдобри компаративни предности. Суровините се извадени од локации каде што се најдостапни, а собирањето се врши во региони со ниска цена на трудот или високи нивоа на вештини во зависност од видот на производот.
Централизирано глобално производство
Постојат 4 мрежи....
Секој производствен сектор има различна производна мрежа. Секторите на автомобилстката или електронската идустрија се добри примери за вертикална интеграција. На пример, производството на телевизори обично подразбира фази на истражување и развој во Сад и Јапонија. Земјите како што се Англија, Јужна Кореја и Германија ги обезбедуваат компонентите. А склопувањето на производот се одвива во ниско платените земји како што се Кина, Мексико и Тајланд. Трошоците за работна сила се кучен елемент на овој систем но исто така и знаењата на работната сила.
Стратегијата на локација на Toyota
Full transcript