Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of bài thuyết trình đường lối cách mạng

No description
by

Ánh Nguyệt

on 30 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of bài thuyết trình đường lối cách mạng


TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
design by Dóri Sirály for Prezi
Thể chế kinh tế :

Là một hệ thống các quy phạm
pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế

Định hướng, hướng dẫn, tạo khung khổ cho việc tổ chức, hoạt động của nền kinh tế.

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
a. Khái niệm
Vai trò của thể chế kinh tế với sự phát triển kinh tế xã hội:

Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ

quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế

được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi

trên thị trường.

Thể chế kinh tế thị trường.

Mục tiêu cơ bản

Tạo ra nền tảng kinh tế xã hội của một nền kinh tế .

Đóng vai trò chủ thể quản lý kinh tế
Hình thành góp phần đồng bộ hoá hệ thống thị trường, từng bước hoàn thiện và phát triển hệ thống thị trường của nền KTTT nước ta
b. Mục tiêu
Trước mắt cần đạt mục tiêu

Quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN:
 Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế.

Chủ động, tích cực với quyết tâm chính

trị cao, tập trung giải quyết các vấn đề lý

luận và thực tiễn quan trọng.

Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức
mạnh của cả hệ thống chính trị.

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
b. Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh.

c. Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển dồng bộ các loại thị trường.

a. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

e.Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội.

d.Hoàn thiện thể
chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ
môi trường.
KTTT là phương tiện để xây dựng CNXH
KTTT là cơ sở kinh tế để phát triển định hướng XHCN
KTTT là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của KTTT, vừa chịu sự chi phối bởi các yếu tố để đảm bảo tính định hướng XHCN
a. Thống
nhất
nhận
thức
về
nền KTTT định hướng
XHCN
Hoàn thiện thể chế về sở hữu
Sự tồn tại và phát triển của các thành phần kinh tế là
cơ sở khách quan
của KTTT định hướng XHCN. Do vậy, các vấn đề này cần được quy định một cách rõ ràng, thống nhất trong hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ sở hữu.( Nhất là các loại sở hữu: Sở hữu trí tuệ, cổ phiếu, tài nguyên nước ...)
Tại sao chúng ta cần hoàn thiện thể chế về sở hữu?
Các phương hướng cơ bản để hoàn thành thể chế về sở hữu?
Quy định rõ, cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan đối với các loại tài sản, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của họ đối với xã hội
Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý đồng thời bảo đảm và tôn trọng các quyền của người sử dụng đất.
Tách biệt vai trò của Nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quản lý toàn bộ nền kinh tế -xã hội với vai trò chủ thể sở hữu tài sản vốn, tách chức năng chủ sở hữu tài sản vốn với chức năng QTKD của DN
Hoàn thiện thể chế phân phối
Hoàn thiện lập pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn lực và phân phối lại để đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng XH.
Các nguồn lực phải phân bổ theo cơ chế thị trường kết hợp với sự quản lý của Nhà nước.
Phát triển đồng bộ các loại thị trường:

1.Thị trường hàng hóa dịch vụ

2. Thị trường chứng khoán

3. Thị trường bảo hiểm

4. Thị trường bất động sản

5. Thị trường sức lao động

6. Thị trường khoa học công nghệ
3. kết quả, nguyên nhân và ý nghĩa
a. Kết quả và ý nghĩa:

- Chuyển đổi thành công sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối của Đảng được thể chế thành pháp luật.
--> Tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế
thị trường định hướng XHCN phát triển.
- Chế độ sở hữu với nhiều hình thức cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành nhưng những tư liệu sản xuất chủ yếu và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
--> Tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho giải phóng sức sản xuất, khai thác tiềm năng trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế xã hội
-Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo đều đạt kết quả tích cực.
--> Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo điều kiện đấy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Các loại thị trường cơ bản ra đời và từng bước phát triển thồng nhất trong cả nước, gắn với khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp được tự chủ sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh. Nhà nước đổi mới can thiệp bằng pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã -hội và các công cụ điều tiết vĩ mô khác.

b. Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế

Một là,
hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và chưa thống nhất
Hai là,
vấn đề sở hữu, quản lý và phân phối trong các doanh nghiệp nhà nước chưa giải quyết tốt
Ba là,
các yếu tố thị trường và các loại thị trường hình thành, phát triển chậm, thiếu đồng bộ, vận hành chưa thông suốt.
Bốn là,
phân bổ nguồn lực quốc gia chưa hợp lý.
Năm là, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước còn nhiều bất cập, hiệu lực, hiệu quả quản lý còn thấp

|Nguyên nhân

Việc xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN ở nước ta là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử.
Nhận thức về nền KTTT định hướng XHCN và thể chế KTTT định hướng XHCN còn nhiều hạn chế.
Nền kinh tế nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển.
Năng lực thể chế hoá và quản lý, tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề KT-XH bức xúc.
 Vai trò tham gia hoạch định chính sách, thực hiện và giám sát thực hiện chính sách của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp còn yếu
Làm cho các thể chế phù hợp với nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường.

Thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế.

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN

Xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật.
Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các đơn vị.Phát triển đồng bộ đa dạng các loại thị trường thống nhất trong cả nước , từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới.
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo tiến bộ công bằng, bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước.
Full transcript