Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Doğrudan Öğretim Modeli’nin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencile

No description
by

Yasemin AKOZ

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Doğrudan Öğretim Modeli’nin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencile

Problem Durumu


ARAŞTIRMANIN AMACIDoğrudan Öğretim Modeli’nin ilkokul dördüncü
sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri
ve okuma motivasyonu üzerindeki etkisini belirlemektir.Doğrudan
Öğretim Modeli

Kuramsal Temeller
Genel
Özellikler

Öğretmenin rehber ve model olması
Doğrudan Öğretim Modeli
Okuduğunu Anlama
Açıklayıcı Sıralı Karma Araştırma Yöntem

Yarı Deneysel
Uygulama
Bireysel
Görüşme
Çalışma
Grubu
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencileri Ankara
Deney Grubu-- 25
Kontrol Grubu--24
49
Veri Toplama
Araçları
Okuduğunu Anlama Testi

Tahmin Değerlendirme Formu

Ana Fikir Değerlendirme Formu

Özet Değerlendirme Formu

Okuma Motivasyonu Ölçeği

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Doğrudan Öğretim Modeli’nin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi

Danışman : Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Hazırlayan: Yasemin KUŞDEMİR


Okuduğunu anlama üzerine yapılan araştırmalar, Türkiye’de ilkokuldan üniversiteye kadar, okuduğunu anlama konusunun sorgulanması, yeni çalışmalar yapılması ve farklı bakış açıları geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik yeni araştırmalar yapmak, içinde bulunulan durumu belirlemek, sonuçları yapıcı bir şekilde tartışmak ve elde edilen bilgilerden yola çıkarak çözüm önerileri sunmak son derece önemlidir.
DENENCELER
Doğrudan Öğretim Modeli’ne uygun öğretimin
uygulandığı deney grubu öğrencilerinin,

*Okuduğunu Anlama,
* Tahmin etme,
*Ana fikir bulma,
*Özetleme
*Okuma motivasyonuna ilişkin ön test ve son test
puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Doğrudan Öğretim Modeli’ne uygun öğretimin
uygulandığı deney grubu öğrencileri ile mevcut
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulandığı
kontrol grubu öğrencilerinin;

*Okuduğunu Anlama,
* Tahmin etme,
*Ana fikir bulma,
*Özetleme
*Okuma motivasyonuna ilişkin ön test ve son test
puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Deney grubundaki öğrencilerin Türkçe derslerinde Doğrudan Öğretim Modeli’ne göre yapılan etkinlikler hakkındaki görüşleri olumludur.
1967
Engelmann-Wes Becker- Dauglas Carnine


Doğrudan Öğretim Modeli’nin merkezinde açık izahlar, örneklendirme ve rehberlikli uygulama vardır.

Bu aşama, bir okuma becerisinin veya bilişsel yöntemin örnek olarak gösterilmesine, bunun gerçek bir okumada kullanılmasına, becerinin ne olduğuna ve nasıl uygulandığı hakkında öğrencilerle beraber sesli düşünme yapmaya dayanmaktadır .
Follow Through Projesi
Yarı deneysel uygulama sürecinde (11 hafta) deney grubunun Türkçe derslerinde okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için Doğrudan Öğretim Modeline göre hazırlanmış etkinlikler uygulanmıştır.
Yarı deneysel uygulama tamamlandıktan sonra deney grubundaki öğrencilerle etkinliklerle ilgili olarak bireysel görüşme yapılmıştır.
Verilerin Analizi
Nicel verilerin analizinde SPSS paket program kullanılmıştır. Puanların normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov -Smirnov testiyle analiz edilmiştir.
Okuduğunu Anlama Tahmin Etme
Ana Fikir Bulma
Özetleme
Parametrik Testler


Bağımsız Örneklemler t Testi
Okuma Motivasyonu
Non-Parametrik Testler
Mann-Whitney U Testi
Willcoxon Testi
Bireysel görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir.
Araştırmanın Sonuçları
1)
Deney grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama; metin türlerine göre tahmin etme; ana fikir bulma; özetlemeye ilişkin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.


2) Deney grubundaki öğrencilerin okuma motivasyonuna ilişkin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
3) Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyi son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.
4) Deney ve kontrol gruplarının tahmin yapma, ana fikir bulma ve özetleme son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.
5) Deney ve kontrol gruplarının okuma motivasyonu son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.
6) Deney grubu öğrencilerinin Türkçe derslerinde Doğrudan Öğretim Modeli’ne göre yapılan etkinlikler hakkındaki görüşleri genel olarak olumludur. Öğrenciler etkinlikleri öğretici-bilgi veren, eğlendiren, bildiklerini pekiştiren, memnuniyet veren (olumlu), bazen sıkıcı olarak nitelendirmişlerdir. Öğrenciler en çok “tahmin etme için metinle ilgili ipuçlarını kullanma, metindeki paragrafları ve bölümleri ayrı ayrı özetleme, boşluk doldurma, not alma” ile etkinlikleri sevdiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında “özet yazma ve ana fikri bulmada zorlandıklarını” ifade etmişlerdir.
Öneriler
1) Doğrudan Öğretim Modeli ilkokul dördüncü sınıflarda Türkçe derslerinde öğretmenler tarafından okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi için kullanılabilir.
2) Okuduğunu anlama becerileri sınıf ilerledikçe öğrencilerin kendiliğinden göstermeleri gereken ve öğretmenler tarafından sorgulanan beceriler olmaktan kurtarılmalıdır.
3) İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin daha iyi gelişmesini sağlamak için özellikle Türkçe derslerinde yapılacak etkinliklerle metin türlerine yönelik farkındalıklarının artırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
4) Okuduğunu anlama becerilerinden tahmin etme, ana fikir bulma ve özetlemenin geliştirilmesi üzerinde başka deneysel desenler kurgulanarak farklı öğretim modellerinin etkisi incelenebilir.
5) Farklı araştırmalarda sadece okuma öncesinde, sadece okuma sırasında ve sadece okuma sonrasındaki okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi üzerine incelemeler yapılabilir.
Doğrudan Öğretim
Modeli
Okuduğunu Anlama
Tahmin Etme
Ana Fikir Bulma
Özetleme
**Okuma Motivasyonu
Full transcript